Katalog

Krzysztof Florczak
Lekcja wychowawcza, Konspekty

"Co wiem o patronie mojej szkoły ? Janie Pawle II?" - konspekt lekcji wychowawczej dla kl. IV szkoły podstawowej.

- n +

Co wiem o patronie mojej szkoły - Janie Pawle II?

Konspekt lekcji wychowawczej dla klasy IV SP (45 min.).

Cele zajęć:

Cel ogólny:
- zapoznanie z sylwetką patrona szkoły - Jana Pawła II.

Cele szczegółowe - po zajęciach uczeń potrafi:
- wskazać główne wydarzenia z życia Jana Pawła II,
- korzystać z otrzymanych materiałów źródłowych,
- pracować w grupie,
- kształtować własną osobowość opierając się na przykładzie Jana Pawła II.

Formy pracy: grupowa.

Metody pracy: pogadanka wprowadzająca, problemowa, praca z tekstem, zajęcia praktyczne.

Środki dydaktyczne:
- teksty dla każdej z grup:
- Życie Jana Pawła II (załącznik 1),
- Ważniejsze wydarzenia z życia Karola Wojtyły (załącznik 2),
- krzyżówka z pytaniami dla grup (załącznik 3),
- krzyżówka i tabela punktowa narysowane na tablicy,
- kartki z pytaniami do Quizu (załącznik 4),
- książki i wydawnictwa albumowe dotyczące Jana Pawła II,
- materiały własne uczniów.

Tok lekcji:

Faza przygotowawcza:

- Uczniowie wchodzą do sali, zajmują miejsca.
- Prowadzący zajęcia dzieli dzieci na 6 grup w zależności od wylosowanej kartki z numerem (załącznik 5). Uczniowie zajmują miejsca przy odpowiednio oznaczonych stolikach (załącznik 6). Każda grupa wybiera lidera, który będzie przedstawiał odpowiedź grupy na forum klasy.
- Nauczyciel przeprowadza pogadankę wstępną. Nawiązuje do osoby Jana Pawła II i wyjaśnia, że zajęcia będą miały formę konkursu związanego z życiem i działalnością Papieża.

Faza realizacyjna:
Nauczyciel omawia zasady przeprowadzenia konkursu. Będzie on podzielony na trzy odrębne etapy, za które grupy będą mogły zdobyć określoną ilość punktów:
I. Rozwiązanie krzyżówki z hasłem "PAPIEŻ".
Każda z grup może otrzymać 1 pkt. - za odgadnięcie swojego pytania. (Numer pytania odpowiada numerowi grupy).
II. Quiz.
Pytania zadaje nauczyciel - grupa naradza się nad odpowiedzią - odpowiada lider. Za prawidłową odpowiedź grupa otrzymuje 1 pkt. Jeżeli grupa odpowie błędnie - inna grupa może przejąć pytanie i uzyskać dodatkowy punkt.
III. Ułożenie krzyżówki do podanego hasła.
Nauczyciel podaje hasło "PATRON SP 10". Układając krzyżówkę grupy mogą posługiwać się własnymi jak i otrzymanymi materiałami.
Punktacja: za I miejsce 2 pkt, za II miejsce 1 pkt.

Nauczyciel rozpoczyna konkurs zgodnie z określonymi wcześniej zasadami. Wyniki zapisuje we wcześniej przygotowanej na tablicy tabeli punktowej.
Po każdym etapie oznajmia, która grupa prowadzi.

Faza podsumowująca:
- Obliczenie punktów każdej grupy (tabela na tablicy).
- Wręczenie nagród zwycięskiej grupie i nagród pocieszenia pozostałym grupom.
- Nauczyciel wspólnie z uczniami podejmuje decyzję o przygotowaniu albumu o patronie szkoły - Janie Pawle II.


Załącznik 1

Życie Jana Pawła II

l
Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w miejscowości Wadowice, oddalonej około 50 km od Krakowa. Wadowice, to bardzo ciche miasteczko, niczym nadzwyczajnym nie wyróżniające się. W latach 20-tych naszego wieku znaczną część mieszkańców stanowili Żydzi, którzy trudnili się handlem i rzemiosłem. Ludność polska pracowała w małych zakładach. Nie brakowało również wadowickiej inteligencji. Istniały różne szkoły, stąd duża liczba nauczycieli. Byli także adwokaci, lekarze i księża. Wszyscy oni byli na ogół ludźmi bogobojnymi, wyróżniającymi się żywą wiarą.

Rodzicami przyszłego Papieża byli Karol i Emilia z domu Kaczorowska. Ojciec był podoficerem. Cechowała go sumienność podczas wykonywanej pracy. Pani Emilia była kobietą prostą, o niewielkim wykształceniu i bardzo chorowitą. Karol Wojtyła przyszedł na świat jako trzecie dziecko. Starszy brat miał na imię Edmund. Przyszły Papież miał także siostrę, która zmarła zaraz po urodzeniu. Karol Wojtyła wychowywał się w rodzinie głęboko katolickiej, pełnej ciepła i miłości.

2
Dzieciństwo Karola nie było łatwe. Gdy miał 9 lat umarła jego ukochana mama. Można sobie tylko wyobrazić, czym była strata matki dla małego, wrażliwego chłopca. Nie doszedł jeszcze do siebie po tym przeżyciu, a już 3 lata później umarł starszy brat Edmund, który będąc lekarzem zaraził się od jednego z pacjentów. Po latach Ojciec św. wspomina: "Głęboko wyryły się w mej pamięci te wydarzenia. Śmierć brata chyba głębiej niż matki, zarówno ze względu na szczególne okoliczności rzec można tragiczne, jak też z uwagi na moją większą już wówczas dojrzałość". Z pewnością małemu Karolowi brakowało wspólnie spędzanych chwil ze starszym bratem, a zwłaszcza wspólnej gry w piłkę, różnych zabaw i rozmów. Brak matki i brata wynagradzał ojciec. Po latach Jan Paweł II powie: "Życie duchowe ojca po stracie żony i starszego syna niezwykle się pogłębiło. Patrzyłem z bliska na jego życie, widziałem jak umiał od siebie wymagać, widziałem jak klękał do modlitwy. To było najważniejsze w tych latach, które tak wiele znaczą w okresie dojrzewania młodego człowieka. Patrząc na niego, nauczyłem się, że trzeba samemu sobie stawiać wymagania i przykładać się do spełniania własnych obowiązków".

3
W roku 1941 powalony ciężką chorobą umiera ojciec przyszłego Papieża. Karol Wojtyła mając 20 lat pozostaje sam. Jednak towarzyszące mu przy tym cierpienie sprawiło, że jeszcze mocniej przylgnął do Chrystusa. Wybuch II wojny światowej zastał Karola w Krakowie, gdzie po skończonym gimnazjum wstąpił na Uniwersytet Jagielloński. Brak funduszy na utrzymanie sprawił, iż Karol Wojtyła przyjął pracę jako robotnik w kamieniołomach. Pracował bardzo ciężko przez 8 godzin dziennie w bardzo trudnych warunkach. Bardzo lubił czytać, zwłaszcza literaturę piękną. Dlatego też wybrał literaturę polską jako kierunek swoich studiów. Myślał także o aktorstwie próbując swoich sił w różnych przedstawieniach. Sam nawet pisał sztuki teatralne i wiersze. Decyzję zostania kapłanem podjął jesienią 1942 r. Uczęszczał na tajne wykłady odbywające się w różnych miejscach Krakowa. Tak było aż do zakończenia wojny. Dnia l listopada 1946 r., tj. nieco ponad 50 lat temu, otrzymał święcenia kapłańskie.

4
Po święceniach jako młody ksiądz Karol Wojtyła wyjeżdża na półtoraroczne studia do Rzymu. Po powrocie zostaje skierowany do jednej z wiejskich parafii, niedaleko Krakowa. Poznaje tam smak duszpasterskiej pracy odprawiając Msze św., udzielając chrztów, ślubów, odwiedzając chorych, itp. Po 7 miesiącach pracy w Niegowicach, zostaje przeniesiony do uniwersyteckiej parafii św. Floriana w Krakowie. Tam, wśród studentów, ujawnia się jego nadzywczajna umiejętność pracy z młodzieżą. W wolnych chwilach organizuje wycieczki, zwłaszcza w góry, które tak bardzo kocha, albo spływy kajakowe. Ubrany na sportowo przewodzi grupce młodzieży, która czule nazywa go "wujkiem".

5
Po 9 latach pracy ze studentami, w roku 1958, ks. Wojtyła został wezwany przez Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego do Warszawy. Wiadomość jaką tam otrzymał była zaskakująca. Ojciec św. mianował go biskupem pomocniczym Krakowa. Miał wtedy 38 lat. Jako biskup nadal znajdował czas dla młodych ludzi, choć już nie w takim zakresie jak to miało miejsce wcześniej. Kiedy po śmierci Ks. Arcybiskupa Baziaka został powołany przez papieża Pawła VI na Metropolitę Krakowskiego, powiedział w swym przemówieniu ingresowym 8 marca 1964 r.: "Chcę być zjednoczony z Chrystusem w kapłaństwie i pasterstwie przez Matkę Jego (...) Od dawna o tym się przekonałem, że inaczej wejść w Dzieło Chrystusa jak przez Nią jest bardzo trudno (...) i pagnę także was wprowadzić przez Nią w to Dzieło, które wszyscy razem mamy tworzyć i które nas wszystkich ma tworzyć". Swoje rządy arcybiskupie w Krakowie objął w wielkim zaufaniu do ludzi. W roku 1967 został mianowany Kardynałem, w 1969 zastępcą Przewodniczącego Rady Głównej Konferencji Episkopatu Polski, a więc zastępcą na tym stanowisku Prymasa Polski, ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Mając 47 lat został kardynałem.

6
Zgodnie z tradycją Kościoła kardynałowie dokonują wyboru nowego papieża w czasie tzw. konklawe. Na takie też konklawe w październiku 1978 r. udał się kardynał Wojtyła. Zostało ono zwołane po śmierci papieża Jana Pawła I. Dnia 16 października 1978 r., po wspólnych modlitwach, kardynałowie przystąpili do kolejnego głosowania, którego wyniku nikt nie przewidywał. Większość kardynałów oddała głos na 58 letniego kardynała z Polski, z kraju w którym rządzili marksiści i ateiści. Było to tym bardziej zaskakujące, iż po 456 latach wybrano papieża nie - Włocha. Na słowa kardynała przewodniczącego: "Czy przyjmujesz wybór?" Karol Wojtyła odpowiedział - "Tak". Każdy nowo wybrany papież ma prawo przybrania nowego imienia. W hołdzie dla ostatnich trzech papieży kard. Karol Wojtyła przyjął imię Jan Paweł II. Zasiada na stolicy piotrowej jako 264 papież.

Załącznik 2

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z ŻYCIA KAROLA WOJTYŁY

Rok 1919
Rodzice Ojca św. z jego starszym bratem Edmundem zamieszkali w Wadowicach, Rynek 2 m. 4 (obecnie ul. Kościelna 7);

18.V.1920
urodził się Karol Józef Wojtyła, syn Karola i Emilii z Kaczorowskich;20.VI.1920 - ochrzczony w kościele parafialnym pw. "Ofiarowania NMP" przez ks. Fr. Żaka, kapelana wojskowego;

15.X. 1926
zaczyna uczęszczać do męskiej siedmioklasowej Szkoły Powszechnej im. M. Wadowity w Wadowicach (wówczas Szkoła Powszechna mieściła się w budynku magistratu wadowickiego na Rynku obok kościoła);
13.IV.1929
śmierć Matki (została pochowana na cmentarzu w Wadowicach; później przeniesiona do grobu rodzinnego na cmentarzu wojskowym w Krakowie, gdzie pochowani są również ojciec i brat Ojca św.);

5.XII.1932
śmierć brata, Edmunda Wojtyły;

14.XII.1935
przyjęty na sodalisa mariańskiego (kandydatem do S. M. był od r. 1933);

26.IV.1936
wybrany na prezesa Sodalicji Mariańskiej uczniów gimnazjum męskiego. Prezesem byt przez dwie kadencje (do20.III.1938 r.);

maj 1938
przyjmuje sakrament bierzmowania;

14.V.1938
składa egzamin dojrzałości (matura);

20.VI.-17.VII.1938 odbywa służbę pracy w 7 Batalionie 9 Kompanii Junackich Hufców Pracy w Żubrzycy Górnej;

lato 1938 przeprowadza się z ojcem do Krakowa. Zamieszkali w domu rodziny Kaczorowskich na Dębnikach przy ul. Tynieckiej 10;

wrzesień '38
rozpoczyna studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (Polonistyka); zaangażowany równocześnie w teatrze studenckim;

6.XI. 1939
Niemcy aresztują profesorów UJ. Likwidacja Uniwersytetu;

luty 1940
poznaje Jana Tyranowskiego (wywarł duży wpływ na życie duchowe Karola);

wrzesień '40
rozpoczyna pracę w Kamieniołomie na Zakrzówku;

18.II. 1941
śmierć ojca. Pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu wojskowym;

lato 1941
przechodzi z kamieniołomów do Fabryki Sody na Solvayu (pracował tam do sierpnia 1943 r. Przez cały czas brał udział w konspiracyjnym Teatrze Rapsodycznym);

październik '42
rozpoczyna studia na tajnych kompletach Wydziału Teologicznego UJ jako kleryk zakonspirowanego Seminarium, Archidiecezji Krakowskiej;

l. XI. 1946
otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk Ks. Kard. Adama Sapiehy;

15.XI.1946
wyjeżdża na studia do Rzymu;

15. VI. 1948
powraca do Polski. Zostaje mianowany wikariuszem parafii w Niegowici, a następnie parafii św. Floriana w Krakowie. Kontynuuje studia na UJ oraz zajmuje się młodzieżą studencką. Pracuje naukowo;

l. IX. 1951
otrzymuje urlop naukowy na przygotowanie habilitacji (3.XII.'53 uzyskał tytuł docenta etyki i teologii moralnej). Przeniesiony do kościoła św. Katarzyny prowadzi duszpasterstwo młodzieży akademickiej, nauczycieli, służby zdrowia.

25.III.1955
zostaje członkiem-współpracownikiem Towarzystwa Naukowego KUL. Prowadzi wykłady i seminarium na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego;

28.IX.1958
przyjmuje sakrę biskupią w katedrze wawelskiej z rąk abpa Eugeniusza Baziaka;

11.X. 1962 - 8.XII.1965
Sobór Watykański II. Bierze udział we wszystkich czterech sesjach Soboru,

18.1.1964
zostaje mianowany Arcybiskupem Metropolitą Krakowskim;

8.III. 1964
odbywa Ingres do Archikatedry Wawelskiej;

5.IX. 1965
uroczyście oddaje Archidiecezję Krakowską Matce Bożej;

rok 1966
uroczyste obchody 1000-lecia chrztu Polski;

28.VI.1967
zostaje kardynałem;

16.X.1978 - JAN PAWEŁ II

Opracowanie: mgr Krzysztof Florczak

Wyświetleń: 10773


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.