Katalog

Anna Grabowicz-Cuckarew
Geografia, Artykuły

Elementy turystyki w geografii regionalnej państw świata

- n +

Innowacja pedagogiczna realizowana w roku szkolnym 2003/2004 w ramach koła geograficznego
"Elementy turystyki w geografii regionalnej państw świata"

I. Wstęp

Mała liczba godzin przeznaczonych na realizację treści geograficznych w planie nauczania w gimnazjum, zmusza nauczycieli geografii do ograniczenia liczby omawianych państw z poszczególnych kontynentów w ramach geografii regionalnej świata. Wiadomości przewidziane do opanowania dotyczą w pierwszej kolejności środowiska przyrodniczego, ludności i gospodarki omawianych krajów. Na zagadnienia dotyczące zabytków, kultury, folkloru itp., na lekcjach nie pozostaje czasu.

II. Cele ogólne

Poznanie walorów turystycznych wybranych państw pozwoli wzbudzić zainteresowanie uczniów krajami omawianymi na lekcjach geografii, umożliwi im spojrzeć na nie pod innym kątem. Uczniowie będą mogli poznać inne, wybrane państwa świata. Poza tym uświadomią sobie coraz większą rolę turystyki w gospodarce narodowej wielu krajów.

III. Cele szczegółowe

- Walory turystyczne i ich podział, przykłady,
- Charakterystyczne cechy miast amerykańskich (układ ulic, city),
- Historia Statuy Wolności,
- San Francisco i Golden Gate,
- Chicago - miejsce narodzin drapaczy chmur,
- Kuba - podstawy gospodarki kraju oraz jego osobliwości (rum, cygara, rumba, Fidel Castro),
- Zabytki Egiptu, ich znaczenie dla życia współczesnych mieszkańców kraju; policja turystyczna; Muzeum Egipskie w Kairze,
- Gaudi, największy architekt Hiszpanii i jego dzieła, m.in. Sagrada Familia, Pałac Biskupów w Astorgii,
- Skalne miasto w Kapadocji, Pammukale i zjawiska krasowe,
- Bosfor-grób niewiernych żon i najwęższa cieśnina miedzykontynentalna,
- Fiordy.

IV. Czas przeznaczony na realizację

Moja propozycja dotyczy wprowadzenia w wymiarze około 20 godzin lekcyjnych geografii regionalnej państw świata ze szczególnym uwzględnieniem ich walorów turystycznych jako zajęć nieobowiązkowych szkolnego koła geograficznego, prowadzonych przeze mnie w roku szk.2003/2004.

V. Proponowana tematyka zajęć do realizacji

1. Walory turystyczne i ich charakterystyka. Różne źródła informacji o walorach turystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem prasy i Internetu.
2. Największe miasta Ameryki Północnej i ich atrakcje.
3. Najlepsze cygara? Hawańskie!
4. Egipt historyczny i Egipt dzisiejszy.
5. Szampan, perfumy, samochody i … Wieża Eiffla.
6. Hiszpania to nie tylko Costa Brava.
7. Turcja-kraj w Europie czy w Azji?
8. Dlaczego Norwegowie nie chcą do UE?
Sugerowane tematy mogą ulec zmianie z uwagi na propozycje uczniów.

VI. Przewidywane efekty dydaktyczne

Realizując przedstawiony program zamierzam osiągnąć następujące efekty:
1. Uczniowie posiądą szerszą wiedzę o omawianych na lekcjach państwach,
2. Poznają inne kraje świata, niż na lekcjach geografii,
3. Zainteresują się bliżej tymi krajami, a w dalszej kolejności innymi,
4. Uczniowie zrozumieją potencjalną oraz rzeczywistą rolę turystyki w gospodarce narodowej wielu krajów,
5. Uczniowie podczas zajęć zdobędą, bądź utrwalą umiejętności:
- wyszukiwania informacji geograficznej w różnych źródłach,
- operowania informacją ( m. in. selekcjonowania, wykorzystania w praktyce)
- posługiwania się mapami o różnej treści.

VII. Materiały dydaktyczne
Program byłby realizowany w oparciu o:
- przeźrocza,
- filmy popularno-naukowe,
- literaturę,
- materiały zgromadzone przez uczniów lub inne osoby, np. pamiątki z podróży, slajdy.

VIII. Sposoby pracy koła geograficznego

Zdobywanie wiedzy będzie się odbywało na zasadach oraz w oparciu o metody i formy pracy uczniów stosowane na lekcjach geografii. Poza zajęciami w szkole zamierzam zorganizować uczniom wyjścia na spotkania Radiowego Klubu Obieżyświata działającego w ramach Radia Koszalin.

IX. Informacje dotyczące środowiska dydaktycznego

Zajęcia są skierowane do młodzieży w wieku gimnazjalnym, dążącej do poszerzenia swych horyzontów, rozwoju zainteresowań, otwartej na świat.

X. Sposoby sprawdzania stopnia realizacji celów

Ocenę stopnia realizacji programu zamierzam przeprowadzić w formie pracy wykonanej indywidualnie przez uczniów pt. Moje 10 cudów świata. W pracy mogą pojawić się tylko trzy walory, o których była mowa na zajęciach. Pracę uczniów mogą być wykonane w różnych technikach (album, prezentacja multimedialna), a wykonując ją skorzystają z różnych źródeł informacji.

XI. Literatura i materiały źródłowe

1. Leksykon państw świata
2. Przygoda kulinarna, K. Pospieszyńska, Sp. Wyd.-Księgarska, Warszawa 1991
3. Cuda świata, MULTICO OficynaWydawnicza, Warszawa 1996
4. Publikacje Wydawnictwa Readers Daigest
5. Wypisy geograficzne

Opracowanie: Anna Grabowicz-Cuckarew

Wyświetleń: 1328


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.