Katalog

Katarzyna Pedrycz
Informatyka, Program nauczania

Autorski program nauczania informatyki wraz ze ścieżkami edukacyjnymi dla szkoły podstawowej

- n +

Autorski rozkład materiału z informatyki

szkoła podstawowa: kl. IV, V, VI.

(PROPOZYCJA WRAZ ZE ŚCIEŻKAMI EDUKACYJNYMI)

SZKOŁA PODSTAWOWA :

KLASA IV,V 2 GODZINY.

I. Technika komputerowa. Praca z komputerem.

1. Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem.
e. prozdr. - higiena miejsca pracy, podstawowe zasady i reguły obowiązujące w relacjach międzyludzkich.
2. Regulamin pracowni komputerowej.
e. prozdr. - higiena miejsca pracy, podstawowe zasady i reguły obowiązujące w relacjach międzyludzkich.
3. Komputer - skład typowego zestawu komputerowego.
e. czyt.-med. - wydawnictwa informacyjne, literatura, proces porozumiewania się, jego składniki.
4. Komputery w życiu człowieka. Prawa użytkownika.
e. ekologiczna - wpływ codziennych czynności i zachowań w szkole i domu.
5. Co to jest dysk? Rodzaje dysków.
e. czyt.-med. - rozwijanie zainteresowań, potrzeb i nawyków czytelniczych.
6. Przykłady urządzeń opartych na technice komputerowej i ich zastosowanie.
e. czyt.-med. - wprowadzenie do samodzielnego posługiwania się narzędziami.
7/8. Sposoby komunikacji z komputerem - ćwiczenia związane z obsługą środowiska.
e. czyt.-med. - sposoby i proces komunikowania się ludzi, rozpoznawanie różnych komunikatów medialnych.
9/10. Wyszukiwanie i uruchamianie programów - ikony, skróty, uruchamianie dowolnego programu edukacyjnego, gry; prawidłowe zakończenie pracy z programem.
e. regionalna - język regionu, gwara i nazewnictwo.
11/12. Zapisywanie i odczytywanie wyników pracy z komputerem - notatnik.
e. czyt.-med. - wprowadzanie do samodzielnego posługiwania się narzędziami medialnymi.
13.Podsumowanie i sprawdzenie przerobionych wiadomości.

II. Praktyczne zastosowania komputera.

14/15. Wykonywanie obliczeń - poznanie klawiszy kalkulatora, proste i złożone operacje arytmetyczne.
e. czyt.-med. - kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania ze zbiorów kalkulatora, kształcenie nawyków kulturalnego obcowania z nośnikami informacji.
16. Ćwiczenia z wykorzystaniem pamięci kalkulatora.
e. czyt.-med. - kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania ze zbiorów kalkulatora, kształcenie nawyków kulturalnego obcowania z nośnikami informacji.
17/19. Operowanie kolorem - program graficzny zawierający gotowe elementy do wypełnienia kolorem. Zasady wyboru plansz obiektów, kolorów za pomocą myszy.
e. czyt.-med. - rozwijanie zainteresowań, kształcenie umiejętności samodzielnego.....
20/21. Rysowanie na ekranie - ołówek, tworzenie rys. na zadany temat z użyciem prostych elementów graficznych.
e. regionalna - najbliższe otoczenie domu rodzinnego i sąsiedztwa oraz szkoły.
22/24. Malowanie na ekranie - paleta kolorów, wypełnienie kolorem, zmiany w pracy.
e. ekolog. - wpływ codziennych czynności i zachowań w domu, szkole, itp. Na stan środowiska naturalnego.
25/28. Klawiatura jako narzędzie do pisania. Uruchomienie wybranego edytora tekstu, układ i przeznaczenie klawiszy, zapis tekstu na dysku.
e. regionalna - język regionu, gwara i nazewnictwo lokalne i regionalne tradycje, święta, obyczaje i zwyczaje.
29/31. Praca z gotowym tekstem, podstawowe elementy strony dokumentu, odczytywanie tekstu z dysku, poprawki do tekstu, usuwanie błędów DEL i BACKSPACE, zapis tekstu.
e. czyt.-med. -samodzielne korzystanie ze zbiorów bibliotecznych, obcowanie z książką.
32/34.Redagowanie tekstu: rodzaje czcionek i ich atrybuty, przepisywanie i wprowadzanie zmian do tekstu, redagowanie tekstu, proste operacje na fragmentach tekstu.
e. prozdr. - organizacja odrabiania lekcji i czasu wolnego, prawidłowa postawa ciała.
35/37. Drukowanie prac - obsługa drukarki, podgląd wydruku.
e. czyt.-med. - sposoby i proces komunikowania się ludzi, rozpoznawanie różnych komunikatów medialnych.
38. Powtórzenie wiadomości z przerobionego materiału.
39. Sprawdzian wiadomości z rozdziału zastosowanie komputera.

III. Komputer jako źródło wiedzy i rozrywki.

40/43. Wykorzystanie prostych programów dydaktycznych do wspomagania uczenia się.
e. ekolog. - przykłady miejsc w najbliższym otoczeniu w których obserwuje się korzystne lub niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym.
44/48. Wykorzystanie informacji ze zbiorów multimedialnych. Encyklopedia, poradniki multimedialne.
e. wych.Patriotyczne i Obywatelskie - sylwetki wielkich Polaków (artystów, uczonych, polityków).
49/52. Powtarzamy wiadomości z przerobionych rozdziałów - ćwiczenia.
53. Test sprawdzający.
54/57. Rozrywka z komputerem - poznanie zasad zabaw korzystając z instrukcji.
e. prozdr. - bezpieczeństwo na drodze podczas gier i zabaw ruchowych.
58. Poznanie zagrożeń dla zdrowia i rozwoju wynikające z niewłaściwego wyboru gier komputerowych.
e. prozdr. - kształtowanie właściwego stosunku do własnych pozytywnych i negatywnych emocji, umiejętność szukania pomocy.

IV. Trochę trudniejsze...

59/61. Pliki - sposoby wyszukiwania zagubionych plików.
e. regionalna - język regionu, gwara i nazewnictwo...
62/63. Edytor grafiki - projekt okładki na płytę CD - ROOM.
e. czyt.-med. - rozwijanie zainteresowań, potrzeb i nawyków czytelniczych.
64/65. Do czego służą skróty, czym są i jak je założyć.
e. czyt.-med. - sposoby i proces komunikowania się ludzi, rozpoznawanie różnych komunikatów medialnych.
66/69. Łączenie tekstu i grafiki, umieszczanie rysunku w dokumencie zredagowanym w używanym edytorze tekstu. Ćwiczenia w łączeniu tekstu i grafiki.
e. czyt.-med. -samodzielne korzystanie ze zbiorów bibliotecznych, obcowanie z książką.
70/72. Przepisy o ruchu drogowym, bezpieczne spędzanie wakacji, BEDRE.
e. prozdr. - bezpieczeństwo na drodze podczas gier i zabaw ruchowych.
73/76. Rozrywka z komputerem - gry i zabawy na wesoło.
e. czyt.-med. - selektywność doboru informacji w środkach masowego przekazu.
Proces porozumiewania się, jego składniki i kontekst społeczny.

KLASA VI 1 GODZINA.

I. Technika komputerowa w życiu człowieka.

Praca z komputerem.

1. Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem - regulamin pracowni komputerowej.
e. prozdr. - higiena miejsca pracy, podstawowe zasady i reguły obowiązujące w relacjach międzyludzkich.
2. Komputer - skład typowego zestawu. Prawa użytkownika - licencja.
e. czyt.-med. - proces porozumiewania się, jego składniki.
3. Wyszukiwanie i uruchamianie programów - ikony, skróty - prawidłowe zakończenie pracy z programem.
e. regionalna - język regionu, gwara i nazewnictwo.
4. Zapisywanie i odczytywanie wyników pracy z komputerem.
e. czyt.-med. - wprowadzanie do samodzielnego posługiwania się narzędziami medialnymi.

II. Praktyczne zastosowanie komputera.

5. Wykonywanie obliczeń - kalkulator, klawisze kalkulatora, pamięć.
e. czyt.-med. - kształtowanie samodzielnego korzystania ze zbiorów kalkulatora.
6. Wykonywanie prostych i złożonych obliczeń, operacje arytmetyczne - ćwiczenia.
e. czyt.-med. - kształtowanie samodzielnego korzystania ze zbiorów kalkulatora.
Obliczenia za pomocą kalkulatora - kartkówka.
e. czyt.-med. - kształtowanie samodzielnego korzystania ze zbiorów kalkulatora.
7. Operowanie kolorem, posługiwanie się myszką przy wyborze koloru, wypełnianie kolorem.
e. region. - najbliższe otoczenie(domu, sąsiedztwa, szkoły).
e.ekol. - wpływ codziennych czynności i zachowań w domu...
8. Zapisywanie i odczytywanie prac na dysku.
e.czyt.-med. - samodzielne posługiwanie się narzędziami...
9. Rysowanie - linie, krzywe, ołówek i gumka.
e.czyt.-med. - rozwijanie swoich zainteresowań, samodzielne korzystanie z narzędzi
10. Rysowanie prostych figur geometrycznych - plan poziomy mieszkania.
e.czyt.-med. - rozwijanie swoich zainteresowań, samodzielne korzystanie z narzędzi
11. Powielanie wyk. elementów graficznych za pomocą poleceń: \kopiuj\ obróć\ wklej\.
e. czyt.-med. - wydarzenia z życia osobistego i społecznego jako inspiracja do samodzielnych rejestracji i twórczości..
12. Malowanie - komputerowy pędzel.
e.czyt.-med. - rozwijanie swoich zainteresowań, samodzielne korzystanie z narzędzi
13. Paleta kolorów, jej zastosowanie- wypełnianie obszarów kolorem.
e.czyt.-med. - rozwijanie swoich zainteresowań, samodzielne korzystanie z narzędzi
14. Dokonywanie zmian w pracy i zapis zmian na dysku.
e. prozdr. - organizacja odrabiania lekcji, czasu wolnego.
15. Powtórzenie wiadomości z przerobionego rozdziału.
16. Sprawdzian wiadomości.
17. Poprawa sprawdzianów - omówienie.
18. Klawiatura jako narzędzie do pisania tekstów - ENTER.
e.region. - miejscowe podania, przysłowia, tradycje, muzyka...
e.czyt.-med. - posługiwanie się narzędziami medialnymi.
e.prozdr. - ochrona przed zagrożeniami naturalnymi.
19. Małe i wielkie litery, pisanie polskich znaków - ćwiczenia.
e.region. - miejscowe podania, przysłowia, tradycje, muzyka...
20. Przepisywanie krótkich tekstów - zapis na dysku - jadłospis.
e.region. - miejscowe podania, przysłowia, tradycje, muzyka...
21. Praca z gotowym tekstem, strona dokumentu, odczytywanie dokumentu z dysku.
e.czyt.-med. - rozwijanie swoich zainteresowań, samodzielne korzystanie z narzędzi
22. Usuwanie błędów z tekstu - klawisze: DEL i BACKSPACE.
e.czyt.-med. - posługiwanie się narzędziami medialnymi.
23. Zapis własnych tekstów na dysku.
e. region. - najbliższe otoczenie(domu, sąsiedztwa, szkoły).
24. Redagowanie tekstu - rodzaje czcionek i ich atrybuty.
e.czyt.-med. - rozwijanie swoich zainteresowań, samodzielne korzystanie z narzędzi
25. Proste operacje na fragmentach tekstu: zaznaczanie, kopiowanie, przenoszenie i usuwanie - ćwiczenia.
e. region. - najbliższe otoczenie(domu, sąsiedztwa, szkoły).
26. Poznajemy obsługę drukarki w szkolnej pracowni komputerowej.
e.czyt.-med. - rozwijanie swoich zainteresowań, samodzielne korzystanie z narzędzi
27. Drukowanie gotowych dokumentów, podgląd wydruku.
e.czyt.-med. - rozwijanie swoich zainteresowań, samodzielne korzystanie z narzędzi
28. Zmiany do wykonanych prac - drukowanie.
e.region. - miejscowe podania, przysłowia, tradycje, muzyka...
29. Powtórzenie wiadomości z rozdziału zastosowanie komputera.
30. Sprawdzian wiadomości z działu zastosowanie komputera.
31. Omówienie sprawdzianów.

III. Komputer jako źródło wiedzy i rozrywki.

32. Programy dydaktyczne - uczymy się i sprawdzamy własne osiągnięcia.
e.wych. Patriotyczne i Obywatelskie - selektywność doboru informacji w środkach masowego przekazu.
e. region. - funkcja i charakterystyka komunikatów medialnych: drukowanych, obrazowych, dźwiękowych, audiowizualnych, multimedialnych.
33. Zbiory multimedialne (encyklopedia).
e. region. - funkcja i charakterystyka komunikatów medialnych: drukowanych, obrazowych, dźwiękowych, audiowizualnych, multimedialnych.
34. Gromadzenie wyszukanych informacji i ich wykorzystanie.
e.wych. Patriotyczne i Obywatelskie - selektywność doboru informacji
w środkach masowego przekazu.
35. Do czego służy Internet?
e. region. - funkcja i charakterystyka komunikatów medialnych: drukowanych, obrazowych, dźwiękowych, audiowizualnych, multimedialnych.
36. Wyszukiwanie informacji w Internecie.
e. region. - funkcja i charakterystyka komunikatów medialnych: drukowanych, obrazowych, dźwiękowych, audiowizualnych, multimedialnych.
37. Edytor tekstu i edytor grafiki - łączenie tekstu z rysunkiem o tematyce wakacyjnej, bezpieczne spędzanie wakacji. Powtarzamy materiał przerobiony w klasie VI.
e.czyt.-med. - rozwijanie swoich zainteresowań, samodzielne korzystanie z narzędzi
38. Test z przerobionego materiału.
39. Omówienie testów.
40. Rozrywka z komputerem - gry i zabawy, zasady używania gier komputerowych.
e.czyt.-med. - rozwijanie swoich zainteresowań, samodzielne korzystanie z narzędzi
41. Uczymy się za pomocą gier i zabaw komputerowych.
e.czyt.-med. - rozwijanie swoich zainteresowań, samodzielne korzystanie z narzędzi
42. Jak bezpiecznie spędzić wakacje - BERDE.
e. czyt.-med. - rozwijanie swoich zainteresowań, samodzielne korzystanie z narzędzi.
e. region. - funkcja i charakterystyka komunikatów medialnych: drukowanych, obrazowych, dźwiękowych, audiowizualnych, multimedialnych.

Opracowanie: mgr Katarzyna Pedrycz

Wyświetleń: 6787


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.