Katalog

Krystyna Sowińska - Pufal
WOS, Scenariusze

Scenariusz lekcji w gimnazjum "Czy Polska powinna przystąpić do Unii Europejskiej?"

- n +

Czy Polska powinna przystąpić do Unii Europejskiej?

Scenariusz lekcji geografii w klasie III gimnazjum

Cele lekcji:
Uczeń:
- zajmuje własne stanowisko wobec postawionego pytania dotyczącego przystąpienia Polski do Unii Europejskiej,
- uzasadnia własne stanowisko na temat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej,
- przedstawia argumenty przemawiające za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i przeciw niemu,
- jest otwarty na poglądy innych,
- wykazuje umiejętność aktywnego słuchania oraz, ewentualnie, zmiany stanowiska pod wpływem argumentów adwersarzy,
- dokonuje wyboru, podejmuje decyzje,
- współpracuje w grupie.

Metody i formy pracy:
- debata "za i przeciw",
- drzewo decyzyjne,
- dyskusja,
- praca w grupach, praca z całą klasą.

Środki dydaktyczne i materiały pomocnicze:
Podręcznik "Świat, Europa, Polska"- moduł 4- "Nowa Era"(rozdział 13.2), kartki do głosowania (czerwone i zielone), schematy drzewa decyzyjnego, arkusze papieru, pisaki.

Przebieg lekcji

1. Podanie tematu i celów zajęć, przypomnienie zasad aktywnego słuchania i rzeczowej oceny oraz prawa każdego do posiadania własnych poglądów oraz ich zmiany pod wpływem argumentów.
2. Referendum. Nauczyciel rozdaje uczniom karty do głosowania i wyjaśnia zasady przedstawiania własnego stanowiska (odpowiedź "tak"- kartka zielona, odpowiedź "nie"- kartka czerwona). Następnie nauczyciel zadaje pytanie:
Czy jesteś za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej?
3. Nauczyciel zapoznaje się ze stanowiskiem poszczególnych uczniów, by wyłonić dwie grupy:
Grupa Zielonych - zwolennicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
Grupa Czerwonych - przeciwnicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
4. Zadaniem każdej z grup jest przygotowanie na arkuszach papieru listy argumentów na rzecz zajmowanego stanowiska.
5. Po zakończonej pracy reprezentanci grup rozwieszają zapisane arkusze papieru oraz przedstawiają swoje argumenty.
6. Nauczyciel dzieli uczniów na sześć 5- osobowych grup.
7. Uczniowie w grupach rozpatrują warianty rozwiązania problemu: "Czy Polska powinna przystąpić do Unii Europejskiej?" metodą drzewa decyzyjnego.
8. Prezentacja i porównanie wyników pracy grup.
9. Zadanie do domu:
Czy przewidujesz osobiste korzyści (a jeśli tak, to jakie?) wynikające z wejścia Polski do Unii Europejskiej?
10. Ewaluacja- Twoje wrażenia z lekcji.

Opracowanie: mgr Krystyna Sowińska - Pufal

Wyświetleń: 2360


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.