Katalog

Elżbieta Biskup
Geografia, Artykuły

Wycieczka jako forma procesu nauczania

- n +

WYCIECZKA JAKO FORMA PROCESU NAUCZANIA

"Żadna książka nie da tego,
co ujrzenie osobliwości czy kraj -
- obrazu własnymi oczyma..."
M. OrłowiczWycieczki stanowią jedną z ważniejszych form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły.

W zależności od stopnia organizacyjnego szkoły i możliwości środowiska, w którym się ona znajduje, należy realizować program różnorodnych wycieczek szkolnych w oparciu o roczne plany pracy dydaktyczno-wychowawczej przygotowane przez szkoły i zaakceptowane przez Radę Pedagogiczną na początku roku szkolnego.

Wincenty Okoń w dziele "Proces nauczania" pisze, iż wycieczki umożliwiają uczniom zdobycie dokładnych wyobrażeń o życiu przyrody i ludzi w środowisku, dostarczają im głębokich i nie zapomnianych przeżyć i wzbudzają miłość do kraju.

Zdaniem wielu nauczycieli, wycieczki są cennym uzupełnieniem i ukoronowaniem procesu dydaktycznego i wychowawczego, pozwalają bowiem zwalczać werbalizm nauczania, ułatwiają uczniom poznanie najbliższej okolicy ,wzbudzają zainteresowanie życiem własnego środowiska. Poprzez udział w wycieczkach uczniowie szybciej przyswajają materiał programowy, trwalej i łatwiej zapamiętują, poznają także konkretne przedmioty i autentyczne zjawiska, o których uczą się na lekcjach. Konfrontują wiedzę podręcznikową z praktyką i rzeczywistością .Kształcą umiejętności postrzegania i wnioskowania.

Wycieczka pozwala nauczycielowi:
- osiągać lepsze wyniki nauczania,
- łatwiej omawiać niektóre zagadnienia na lekcji,
- urozmaicić i uatrakcyjnić proces nauczania,
- obudzić i pogłębić zainteresowania omawianą tematyką oraz poszerzyć
- zakres wiadomości przekazywanych uczniom,
- oderwać się w nauczaniu i procesie nauczania od schematów, symboli i utartych wzorów.

Wycieczki organizuje się w nauczaniu niemal wszystkich przedmiotów, jednak na pierwszy plan wysuwają się wycieczki historyczne i przyrodnicze.

Każdą wycieczkę powinno poprzedzić gruntowne przygotowanie, to znaczy dokładne ustalenie celu wycieczki zgodnie z programem nauczania danego przedmiotu oraz opracowanie planu. Zebrane podczas wycieczki wiadomości, uczniowie systematyzują na lekcjach, a następnie wykorzystują przy różnego rodzaju ćwiczeniach.

Reasumując, stwierdzić można, iż wycieczka szkolna jest jedną z ważniejszych form organizacyjnych procesu dydaktyczno-wychowawczego. Jej realizacja wpływa na rozwój spostrzeżeń, wyobrażeń i myślenia oraz służy utrwalaniu zdobytej wiedzy. Dzieje się tak w myśl porzekadła:
"Usłyszę - zapomnę,
zobaczę - zapamiętam,
zrobię - zrozumiem."

BIBLIOGRAFIA:
Kulczycki Z., Wycieczki turystyczne, Warszawa 1955.
Leszczyńska B. ,Wycieczka najpiękniejszą lekcją, "Geografia w szkole", nr 3, 1999.
Łobożewicz W., I T.,Krajoznawstwo i turystyka w systemie dydaktyczno-wychowawczym szkoły, Warszawa 1985.
Okoń W., Proces nauczania, Warszawa 1965.
Wolny S., Walory wychowawcze wycieczek szkolnych w rejonie świętokrzyskim, Kielce 1976.

Opracowanie: Elżbieta Biskup
Nauczyciel Gimnazjum nr 2
Rataje Słupskie

Wyświetleń: 1345


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.