Katalog

Halina Nita, Katarzyna Kabzińska
Informatyka, Program nauczania

Program autorski do informatyki w LO w klasie z rozszerzoną matematyką, fizyką i informatyką.

- n +

Informatyka w nowym liceum

W związku z wprowadzoną reformą systemu oświaty szkoły ponadgimnazjalne wyszły z ofertą nowych, ciekawych kierunków nauczania.

Propozycja utworzenia w szkole klasy z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, fizyka i informatyka była dla nas bodźcem do opracowania programu nauczania do przedmiotu informatyka. Proponowany program ma przedstawić interdyscyplinarne związki informatyki z tymi przedmiotami, dostosowany jest do materiału z matematyki i fizyki obowiązującego w szkole średniej i przygotowuje do egzaminu maturalnego z informatyki.

W programach matematycznych uczniowie poznają graficzne prezentacje wykresów funkcji, jak również znajdowanie jej miejsc zerowych i ekstremum, zastosują programy do rozwiązywania równań i nierówności, do rachunku zdań oraz rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, zapoznają się z możliwościami i zastosują algorytmy oraz język programowania do rozwiązywania problemów z matematyki i fizyki.

Proponowany rozkład materiału

1. Sieci komputerowe i multimedia

1.1. Lekcja organizacyjna. Zasady BHP w pracowni komputerowej.
1.2. Budowa i działanie sieci komputerowych
1.3. Rodzaje sieci komputerowych
1.4. Organizacja sieci
1.5. Korzystanie z podstawowych usług sieciowych
1.6. Bezpieczeństwo danych w sieci
1.7. Użytkownicy sieci i ich uprawnienia
1.8. Prawne i etyczne aspekty korzystania z zasobów sieci
1.9. Przetwarzanie informacji w różnej postaci
1.10. Tworzenie i publikowanie własnych materiałów multimedialnych w sieci

2. Związki interdyscyplinarne informatyki z innymi przedmiotami
2.1. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do rozwiązywania problemów
matematycznych
2.2. Wykorzystanie programów edukacyjnych w matematyce
2.3. Wykorzystanie programów edukacyjnych w fizyce
2.4. Rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin

3. Bazy danych
3.1. Przykłady baz danych
3.2. Podstawowe pojęcia bazy danych
3.3. Wyszukiwanie informacji w bazie danych.
3.4. Formularze, kwerendy i raporty.
3.5. Tworzenie i modyfikacja bazy danych
3.6. Projektowanie własnej bazy danych

4. Algorytmika i programowanie
4.1. Algorytmy i sposoby ich wyrażania
4.2. Przykłady algorytmów klasycznych
4.3. Algorytm jako opis przykładowych problemów
4.4. Metody zapisywania algorytmów
4.5. Wybrane techniki projektowania algorytmów i struktur danych: programowanie strukturalne, zstępujące, abstrakcja danych, metoda kolejnych uściśleń
4.6. Rozwiązywanie problemów za pomocą algorytmów
4.7. Algorytm, a program.
4.8. Języki programowania
4.9. Struktura wybranego języka programowania
4.10. Etapy tworzenia programu
4.11. Podstawowe instrukcje, procedury i funkcje w wybranym języku
programowania
4.12. Indywidualna i zespołowa realizacja projektów programistycznych
w wybranym języku
4.13. Wykorzystanie programowania do rozwiązywania problemów
matematycznych i fizycznych

5. Tworzenie własnych projektów za pomocą poznanych technik

5.1. Temat i ogólny zarys prezentacji.
5.2. Przygotowanie materiałów.
5.3. Tworzenie i modyfikacja projektu.
5.4. Publikacja i omówienie prezentacji.

Uwagi

Program powstał z myślą o uczniach widzących konieczność wykorzystywania techniki komputerowej w różnych dziedzinach życia i ma na celu rozwijanie zainteresowań i możliwości młodzieży.

W trakcie realizacji modułu Sieci komputerowe i multimedia proponujemy zwrócić uwagę na umiejętność prawidłowej konfiguracji komputerów pracujących w sieci oraz poszanowanie myśli intelektualnej. Oprócz niewątpliwych korzyści wynikających z pracy w sieci globalnej należy zauważać również niebezpieczeństwa, z którymi może zetknąć się młody człowiek.

Moduł Związki interdyscyplinarne informatyki z innymi przedmiotami daje wiele możliwości. Nie są tu określone konkretne tytuły do wykorzystania, ponieważ lista dostępnych programów edukacyjnych wciąż się zmienia. Proponujemy przede wszystkim pracę z arkuszem kalkulacyjnym, który daje możliwość tworzenia wykresów wielorakich funkcji jednej i dwóch zmiennych oraz badania ich własności, rozwiązywania układów równań, równań kwadratowych i trygonometrycznych, a także rozwiązywania problemów z zakresu arytmetyki, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, których rozwiązanie metodą analityczną byłoby bardzo czasochłonne lub wręcz niemożliwe do zobrazowania. Wśród wielu programów edukacyjnych należy wybrać te umożliwiające symulację zjawisk fizycznych i problemów matematycznych, które ułatwią ich pojęcie i zrozumienie. Tematy realizowane w tym module dostosowujemy do materiału realizowanego w tym czasie na lekcjach matematyki i fizyki. W związku z tym proponujemy rozplanować je w ciągu dwóch lat informatyki.

W module Bazy danych proponujemy gromadzenie, przetwarzanie i wyszukiwanie informacji poprzez proste bazy danych. Należy stworzyć sytuacje, w których uczniowie dostrzegać będą potrzebę skorzystania z tej formy przechowywania danych. Niech to będą informacje, z którymi spotykają się w życiu codziennym. Kolejne problemy stawiane przed uczniami mają mobilizować ich do poznawania coraz bardziej zaawansowanych możliwości programu.

Algorytmika i programowanie to moduł, w którym uczniowie dostrzegą potrzebę stworzenia własnych rozwiązań dla stawianych przed nimi zadań, poznają techniki projektowania algorytmów oraz podstawy wybranego przez nauczyciela języka programowania. Jest to dobry moment na indywidualną i zespołowa pracę uczniów podczas przygotowywania rozwiązań zadanego problemu oraz dyskusję nad ich różnorodnością i poprawnością.

Na zakończenie programu informatyki w Liceum Ogólnokształcącym pozostawiliśmy moduł Tworzenie własnych projektów za pomocą poznanych technik jako podsumowanie pracy uczniów w czasie całego cyklu kształcenia. Proponujemy tu indywidualną lub zespołową pracę uczniów polegającą na samodzielnym wybraniu interesującego ich problemu, znalezieniu i przetworzeniu koniecznych materiałów oraz stworzeniu za pomocą różnych technik prezentacji swojej pracy. Mogą to być procesy i zjawiska, z którymi zetknęli się podczas nauki w szkole lub w życiu codziennym. Należy pamiętać, że nauczyciel służy radą i pomocą podczas całego procesu realizacji projektu.

Mamy nadzieję, że tak skonstruowany program pozwoli na wykształcenie umiejętności posługiwania się w sposób świadomy techniką komputerową w różnych sytuacjach, wykształci potrzebę poznawania i zrozumienia zjawisk oraz kreatywność i otwartość młodego człowieka na nowe rozwiązania.

 

Opracowanie: mgr Halina Nita
mgr Katarzyna Kabzińska

Wyświetleń: 4088


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.