Katalog

Małgorzata Ślusarczyk
Informatyka, Konspekty

"Zapisujemy i odczytujemy wyniki pracy z komputerem" - konspekt do lekcji informatyki dla szkoły podstawowej

- n +

Konspekt do lekcji informatyki

Typ szkoły: Szkoła Podstawowa
Klasa: piąta
Temat lekcji prowadzonej: Zapisujemy i odczytujemy wyniki pracy z komputerem
Temat lekcji następnej: Utrwalenie materiału - test
Czas trwania lekcji prowadzonej: 45 min.
Czas trwania jednostki metodycznej: 5 godz.

CELE OPERACYJNE LEKCJI
Operacyjne cele instrumentalne:
Wiadomości do zapamiętania - uczeń zna definicję pliku i folderu
Wiadomości do zrozumienia - uczeń wyjaśni znaczenie nazwy pliku i rozszerzenia, rozróżnia zastosowanie poleceń ZAPISZ, ZAPISZ JAKO
Umiejętności - uczeń tworzy własne pliki i je zapisuje.

Cele w sferze zdolności poznawczych:
Myślenie (pojęciowe) - rozwija się w trakcie wyjaśniania pojęć - plik, folder
Język - kształtuje się przy posługiwaniu się słownictwem charakterystycznym dla technologii informacyjnej (plik, folder, rozszerzenie pliku);

Operacyjne cele kierunkowe
Działania:
- uczeń wykonuje polecenia nauczyciela związane z tworzeniem własnych plików;
- uczeń samodzielnie tworzy plik i je zapisuje na dysku;

Postawy:
- uczeń zwraca uwagę na prawidłową organizację stanowiska pracy, szanuje wyniki cudzej pracy.

Treści kształcenia
Podstawowe wiadomości o komputerowych plikach i folderach, zasady ich tworzenia

Metody nauczania
Faza przygotowawcza - pogadanka w celu zainteresowania uczniów tematem nowej lekcji;
Faza wykonawcza - wykład połączony z ćwiczeniami,

Środki dydaktyczne
- zestaw komputerowy + oprogramowanie, dyskietki, encyklopedia wiedzy komputerowej, podręcznik

Przebieg lekcji
I Czynności wstępne
II Wprowadzenie

1. Przedstawienie celu lekcji
2. Podanie tematu lekcji - Zapisujemy i odczytujemy wyniki pracy z komputerem -
i zapoznanie z etapami jego realizacji.
3. Realizacja poszczególnych etapów lekcji
III Kierowanie procesem przyswajania wiadomości i kształtowania umiejętności
1. Omówienie nowego tematu lekcji oraz podanie do zanotowania najważniejszych wiadomości
a). Wszystkie ważne informacje (programy, dokumenty) przechowywane są
w postaci plików.


Plik - to zbiór informacji zapisanych na dysku, przeznaczonych dla komputera lub powstałych w wyniku jego pracy.

W każdym pliku zgromadzone są informacje na inny temat. Jedne pliki służą do przechowywania danych, inne do uruchamiania programów (pliki wykonywalne).
W środowisku Windows każdy rodzaj pliku posiada swoją ikonę. Dla zachowania należytego porządku wszystkim plikom w chwili zapisu na dysku nadaje się osobne nazwy, które zwykle składają się z dwóch części oddzielonych kropką. Nazwa pliku może mieć najwyżej 255 znaków, w tym część występująca po kropce - nazywana rozszerzeniem - najczęściej ma trzy znaki.

b) Zapisanie pracy na dysku
W Notatniku wybieramy z menu PLIK, polecenie ZAPISZ JAKO.

Teraz wykonujemy następujące kroki:
- rozwiń listę ZAPISZ W;
- klikając dwukrotnie myszą, wybierzemy dysk A:,
- wyznaczamy w ten sposób miejsce zapisu naszego pliku;
- w polu tekstowym NAZWA PLIKU wpiszemy nazwę pliku, np. ZESTAW KOMPUTEROWY;
- kliknijmy na przycisku ZAPISZ.
c). Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem mysz na ikonie pliku powoduje otwarcie dokumentu. Następuje to najczęściej w programie, w którym został utworzony dany plik.
d). Zapisywanym przez nas plikom starajmy się nadawać czytelne nazwy, wskazujące na ich zawartość. Wybierajmy takie miejsce zapisu plików, aby ich odnalezienie było łatwe.
e) kontrola i utrwalenie wiadomości i umiejętności - ćwiczenia z kartą pracy:
f) podsumowanie i podanie tematu następnej lekcji

Opracowanie: Małgorzata Ślusarczyk

Wyświetleń: 3684


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.