Katalog

Ewa Kosz
Informatyka, Różne

Wewnątrzprzedmiotowy system oceniania ? informatyka.

- n +

Wewnątrz przedmiotowy system oceniania - informatyka

Rolą oceny nie jest przede wszystkim informowanie uczniów o ich osiągnięciach a także o brakach i trudnościach napotykanych w procesie uczenia się.

1.Zasady oceniania wynikają z przyjętego "Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu "Informatyka"

2."Informatyka" jest przedmiotem o charakterze wybitnie praktycznym, co spowodowało stworzenie szczególnych form oceniania wiedzy ucznia. Formy te będą opierać się na rozwiązywaniu problemów przez ucznia z wykorzystaniem komputera.

a) badanie kompetencji ucznia będzie odbywać się przy komputerze, uczeń wykonuje zadania korzystając z komputera i odpowiedniego oprogramowania,

b) zadania będą sprawdzały umiejętność:
- rozwiązywania problemów przy pomocy komputera,
- łączenia umiejętności praktycznej z wiedzą teoretyczną,
- podstawowych metod pracy przy komputerze,
- podstawowych pojęć i metod informatyki,
- znajomości mechanizmów wspólnych dla różnych programów

3. Głównymi formami wiedzy i umiejętności ucznia z przedmiotu - Informatyka są:
- prace wykonywane przez uczniów w toku lekcji - ocenianie bieżącej pracy ucznia na lekcji
- uczniowie pracujący w dwuosobowych grupach wcale nie muszą otrzymać tej samej oceny, na ostateczną ocenę będzie się składać nie tylko końcowy efekt, ale też ich indywidualny wkład w wykonywanie pracy,
- nauczyciel przy odbiorze pracy może zadać jeszcze kilka dodatkowych kontrolnych pytań uczniom lub zalecić powtórzenie pewnej czynności
- zróżnicowanie ocen w zespole dwuosobowym jest możliwe wtedy gdy jeden z uczniów posiada lepsze umiejętności oraz wiedzę
- w przypadku dłuższych zadań uczniowie mogą przechowywać efekty swojej pracy w komputerze i kontynuować zadanie na kolejnych zajęciach
- sprawdziany praktyczne, które odpowiadają założonym końcowym efektom:

sprawdzian 1
- polegający na rozwiązywaniu praktycznego problemu przy użyciu komputera, sprawdzian jest zapowiedziany i obejmuje tematy związane z ostatnimi lekcjami, w niektórych przypadkach sprawdzian może przyjąć formę testu lub może mieć formę tradycyjną i być realizowany na kartkach,

sprawdzian 2 - polegający na praktycznym sprawdzeniu wiedzy i umiejętności ucznia, obejmuje kilka problemów związanych z zamkniętych działem realizowanego programu,

Sprawdziany są zapowiedziane z dwutygodniowym wyprzedzeniem i wpisany do dziennika klasowego, czas trwania sprawdzianu 40 minut.

- każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen, które może uzyskać wykonując i przygotowując referat na temat określony przez nauczyciela lub stworzy własny projekt pracy (po uzgodnieniu z nauczycielem)

4. Ogólne założenia
- w każdym semestrze uczeń może zgłosić dwa nieprzygotowania do zajęć lekcyjnych
- zeszyt ucznia nie jest przedmiotem oceniania
- sprawdziany praktyczne są obowiązkowe
- jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może uczestniczyć w sprawdzianie to powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od momentu oddania prac przez nauczyciela
- uczeń raz w semestrze może poprawić sprawdzian, ale tylko w przypadku gdy otrzymał z niego ocenę niedostateczną w terminie jednego tygodnia od momentu otrzymania wyników prac
- wszystkie oceny są jawne dla uczniów, przyjmuje się skalę przyjętą
w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania
- bardzo ważną rolę przy wystawianiu oceny odgrywa umiejętność obsługi i wykorzystanie komputera podczas rozwiązywania problemów praktycznych

Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych.

- nauczyciel może wyciągnąć wobec ucznia konsekwencje gdy ten łamie lub nie przestrzega regulaminu szkolnej pracowni komputerowej (obniżenie oceny ze sprawowania)

5. Kryteria przy wystawianiu ocen:

- ocenę celującą otrzymuje uczeń, który
a) wykracza poza materiał realizowany w klasie,
b) każdorazowo rozwiązuje specjalnie przewidziane w każdym sprawdzianie dodatkowe problemy i zadania
c) demonstruje biegłość i sprawność w wykorzystaniu zdobytej wiedzy
d) bierze czynny udział w konkursach informatycznych, internetowych

- ocenę bardzo dobrą uzyskuje uczeń, który dokładnie i samodzielnie rozwiązuje wszystkie problemy i zadania, sporadycznie rozwiązuje problemy wykraczające poza program

- ocenę dobrą uzyskuje uczeń, który ma trudności z samodzielnym formułowaniem problemu oraz rozwiązywaniem trudniejszych zagadnień, rozwiązuje większość problemów i zadań

- ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który potrafi rozwiązać typowe problemy i zadania wykorzystując właściwe oprogramowanie, jednak problemy trudniejsze gdzie potrzeba własnych rozwiązań przekraczają jego możliwości

- ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który w sytuacjach trudniejszych nie radzi sobie bez pomocy nauczyciela, umie stosować metody i środki informatyki wybiórczo

- ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował nawet podstawowych technik związanych z obsługą komputera i oprogramowania

6. Sposoby powiadamiania uczniów i rodziców o wynikach nauczania:

- ocena ustna i ocena wynikająca ze sprawdzianu praktycznego jest jawna i zostaje wpisana do zeszytu ucznia

- rodzice zobowiązani są do zapoznania się z oceną wpisaną do zeszytu w postaci złożonego podpisu

- z postanowieniami wewnątrzprzedmiotowego systemu oceniania stosowanego w ramach przedmiotu - informatyka nauczyciel zapoznaje uczniów na pierwszych zajęciach z tego przedmiotu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MOŻE ULEC EWALUACJI PO UPŁYWIE ROKU SZKOLNEGO OD DATY JEGO WPROWADZENIA

Opracowanie: mgr EWA KOSZ

Wyświetleń: 2058


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.