AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Alina Gałązka
Biologia, Plany pracy

Plan pracy koła biologiczno-chemicznego

- n +

Plan pracy kółka biologiczno - chemicznego w roku szkolnym 2001/2002

Cele edukacyjne:
1. Rozwijanie zainteresowań naukami przyrodniczymi.
2. Kształtowanie nawyku pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
3. Poznawanie nowych zagadnień nie związanych z lekcjami chemii czy biologii.
4. Wdrażanie do wykonywania prostych doświadczeń laboratoryjnych.
5. Kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń.
6. Rozwijanie zdolności logicznego myślenia, rozwiązywanie problemów.
7. Rozwijanie umiejętności pracy z podręcznikami popularnonaukowymi.
8. Rozbudzanie i rozwijanie pasji badawczych.
9. Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego człowieka.
10. Dostrzeganie niekorzystnych i korzystnych zmian zachodzących w najbliższym środowisku przyrodniczym.
11. Określanie sposobów zapobiegania niekorzystnym zmianom.
12. Dostrzeganie potrzeby ochrony przyrody.

Tematyka zajęć:
1. Zajęcia organizacyjne (zapoznanie z planem pracy, ułożenie regulaminu spotkań, zapoznanie z pracownią, sprzętem, wyposażeniem, przepisy BHP).
2. Obserwacja jako podstawowa metoda badawcza:
- doskonalenie umiejętności posługiwania się mikroskopem, wykonywania preparatów mikroskopowych, prowadzenia obserwacji mikroskopowej oraz dokumentowania wyników obserwacji,
- obserwacje makroskopowe: budowa morfologiczna roślin i zwierząt z hodowli szkolnej, tropizmy, reakcje zwierząt na bodźce,
- obserwacja chemiczna: określenie właściwości fizycznych substancji (pierwiastków chemicznych, mieszanin oraz związków chemicznych),
- obserwacja długoterminowa: obserwacje fenologiczne roślin i zwierząt.
3. Projektowanie, wykonywanie oraz odczytywanie i interpretacja wyników prostych doświadczeń związanych z programem nauczania biologii i chemii w gimnazjum:
a) wpływ czynników zewnętrznych na rozwój fasoli (uprawa hydroponiczna),
b) wędrówka wody w roślinie (transpiracja w liściach pelargonii),
c) kiełkowanie nasion rzodkiewki, rzeżuchy (warunki kiełkowania, zdolnośćd) kiełkowania, siła kiełkowania),
e) badanie składu powietrza, otrzymywanie i badanie właściwości tlenu, dwutlenku węgla i wodoru. Rodzaje i źródła zanieczyszczeń powietrza. Badanie czystości powietrza w pobliżu szkoły, w pobliżu lasu, w pobliżu trasy komunikacyjnej.,
f) jak powstają kwaśne deszcze? - spalanie siarki w tlenie, właściwości fizyczne i chemiczne tlenku siarki, synteza tlenku siarki z wodą, wykrywanie obecności kwasu siarkowego.
4. Wycieczki przyrodnicze w najbliższą okolicę: poznanie ekosystemów (las, łąka, torfowisko, pole uprawne, staw miejski, park miejski, zadrzewienia śródpolne).
- monitorowanie środowiska miejskiego i podmiejskiego (ocena stopnia degradacji m.in. na podstawie gatunków wskaźnikowych),
- oznaczanie roślin i zwierząt, pobieranie materiału do oznaczenia na zajęciach laboratoryjnych.
5. Woda jako związek chemiczny, środowisko życia i element krajobrazu.
Zajęcia w terenie nad miejskim stawem:
- określenie wpływu zbiornika wodnego na sąsiednie ekosystemy oraz wpływ położonej w pobliżu trasy szybkiego ruchu na "życie stawu",
- charakterystyka elementów biotopu,
- oznaczanie roślin i zwierząt żyjących na brzegu zbiornika wodnego oraz w jego toni,
- pobranie roślin i zwierząt do ćwiczeń w szkole,
- pomiar temperatury wody, określenie zapachu i barwy wody,
- pobranie próbek wody w celu oznaczenia jej twardości oraz zanieczyszczeń,
- poznanie zasad funkcjonowania miejskiej oczyszczalni ścieków położonej w pobliżu stawu.
6. Gleba jako środowisko życia:
- pobranie w terenie próbek gleby do analizy z różnych stanowisk (ogródek warzywny, gleba leśna, gleba w pobliżu trasy komunikacyjnej, plac w centrum miasta, pole uprawne poza miastem),
- zaplanowanie długoterminowej obserwacji fenologicznej mającej wykazać- degradujący wpływ zasolenia gleby na roślinność- (obserwacja prowadzona w miejscach pobrania próbek gleby),
- analiza przyczyn i skutków niedoboru składników pokarmowych w glebach w oparciu o materiały źródłowe. Ustalenie przyczyn, określenie rodzajów i skutków zanieczyszczeń gleb oraz metod ich usuwania (opracowanie teoretyczne).
7. Praca laboratoryjna:
- ćwiczenia w grupach, w pracowni pozwalające na oznaczenie, pobranych na zajęciach terenowych okazów roślinnych i zwierzęcych, przy użyciu atlasów, opisów roślin i zwierząt oraz kluczy do oznaczania,
- konserwowanie okazów roślinnych i zwierzęcych,
- kompletowanie zbiorów przyrodniczych,
- badanie podatności gleby na erozję wodną,
- oznaczanie kwaśności gleby metodą kalorymetryczną,
- badanie odczynu alkalicznego gleby,
- określanie właściwości fizycznych i chemicznych wody, badanie rozpuszczalności różnych substancji, rodzaje zanieczyszczeń wód, oznaczanie twardości wody w pobranych próbkach pH oraz stopnia zanieczyszczenia, klasy czystości wód. Metody usuwania zanieczyszczeń.,
- projektowanie i wykonanie modelu oczyszczalni roślinnej.
8. Zapoznanie z literaturą uzupełniającą programu biologii i chemii w gimnazjum oraz literaturą przygotowującą do udziału w konkursach oraz udziału w szkolnym etapie olimpiady biologicznej i chemicznej. Przegląd czasopism przyrodniczych. Terminarz programów telewizyjnych o treści przyrodniczej, materiały multimedialne do nauki biologii i chemii.

Opracowanie: Alina Gałązka

Wyświetleń: 4206


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.