Katalog

Anna Fido, Małgorzata Wódka
Informatyka, Scenariusze

Korelacja przyrody z informatyką - scenariusz lekcji

- n +

KORELACJA PRZYRODY Z INFORMATYKĄ EDUKACJA PROZDROWOTNA - PROFILAKTYKA
TAJEMNICZY DYM - WPŁYW NIKOTYNY NA NASZE CIAŁO. ANTYREKLAMA WYROBÓW TYTONIOWYCH - PRACA Z EDYTOREM TEKSTU I GRAFIKI.

2 jednostki lekcyjne

Treści:

- Szkodliwość nikotyny na młody organizm.

Cele:

a) dydaktyczno - wychowawcze:
- uzmysłowienie szkodliwego wpływu nikotyny na młody organizm,
- uświadomienie, że palenie tytoniu prowadzi do nałogu,
- zapoznanie z treścią " Karty Antynikotynowej" przyjętej na I Europejskiej Konferencji " Europa wolna od tytoniu" Madryt 1988 rok,
- wpojenie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych,
- uświadomienie konieczności zachowań asertywnych w przypadku presji otoczenia,
- doskonalenie samodzielnego myślenia, uogólnienia spostrzeżeń,
- rozwijanie wyobraźni i aktywności uczniów,
- wykorzystanie poznanych narzędzi i operacji dostępnych w edytorze grafiki do tworzenia graficznych kompozycji,
- redagowanie dokumentu na zadany temat, utrwalając nabyte wiadomości i umiejętności redagowania i formatowania dokumentu.

b) operacyjne
Po przeprowadzonej lekcji uczeń powinien:
- wymienić cztery przyczyny uzależnienia się od palenia tytoniu,
- podać pięć przykładów argumentów przeciw nałogowi palenia tytoniu,
- podać pięć przykładów ujemnego wpływu nikotyny i biernego palenia tytoniu na zdrowie człowieka,
- nazwać drogę ( układ oddechowy i krwionośny ) wybranych składników dymu tytoniowego ( nikotyna, tlenek węgla ) do komórek ciała człowieka,
- zapamiętać, że dym tytoniowy jest mieszaniną wielu szkodliwych substancji ( nikotyna, tlenek węgla, ciała smołowate ),
- poprawnie stosować poznane narzędzia służące do tworzenia i przekształcania rysunków w edytorze grafiki,
- stosować narzędzia i funkcje edytora tekstu do tworzenia dokumentów na zadany temat,
- samodzielne opracować treść dokumentu, zwracając uwagę na jego estetyczny wygląd,
- rozumieć potrzebę zapisywania wyników pracy z komputerem.

Metody i techniki pracy:
aktywizujące - gry i zabawy dydaktyczne, praca zespołowa i w grupach - loteryjka, " cebula", krąg uczuć, psychodrama, dyskusja.

Pomoce:
filtry z wypalonych papierosów, reklamy papierosów, tekst i ilustracja " To jest twoje ciało-wpływ nikotyny na nasz organizm", wywiady przygotowane przez dzieci, karta antynikotynowa, pudełka imitujące paczki papierosów, komputer.

Po przeprowadzonej lekcji zostanie zorganizowana wystawa antynikotynowa.

Przebieg lekcji:

 • Powitanie.

  - Uczniowie siadają w kręgu.
  - Ćwiczenia relaksacyjne w celu sprawdzenia gotowości uczniów do wzięcia udziału w lekcji. "Metafora" - porównywanie się do zjawisk, elementów przyrody.
  - Podział na grupy.

 • Wprowadzenie.

  - Uczniowie oglądają zużyte filtry od papierosów - zauważają zmienioną barwę ( osad pozostawiony przez dym ) i nieprzyjemny zapach.
  - Zapis tematu.
  - N-L. Do jakiego układu narządów wprowadza palacz dym tytoniowy podczas palenia? Jakie zadanie powinien pełnić układ oddechowy? Jak powinno się prawidłowo oddychać? Jaką drogę przebywa tlen w naszym organizmie? Wykorzystanie tekstu - " Wpływ nikotyny". Nauczyciel uświadamia uczniom, że tą samą drogą mogą dostawać się do komórek naszego ciała składniki dymu tytoniowego.

 • Rozwinięcie.

  1. Przyczyny uzależnień-praca w grupach.
  a) Wykorzystanie przygotowanych przez uczniów wywiadów przeprowadzonych wśród rodziny na temat: Dlaczego ludzie palą, oraz dlaczego ludzie nie palą?
  b) Praca w edytorze teksu.
  c) Prezentacja argumentów " palących" i " niepalących",
  d Podsumowanie. Należy podkreślić, że palenie prowadzi do nałogu.
  e) Terminologia słowa "nałóg".

  2. Skład dymu tytoniowego i konsekwencje palenia tytoniu - praca zespołowa. Loteryjka pt. " Przyczyny i skutki palenia tytoniu".
  a) Uczniowie wybierają oznakowane losy,
  b) Uczniowie losują kartki z ukrytymi informacjami, następnie głośno odczytują informacje o składzie dymu tytoniowego i szkodliwości palenia.
  c) Omówienie problemu biernego palenia.
  d) Odczytanie Karty Antynikotynowej.Każdy uczeń otrzymuje odbitkę dokumentu, zapoznaje się z jego treścią - jeden z uczniów głośno odczytuje kolejne punkty karty.
  e) Podsumowanie. Zwracamy uwagę, że palenie to nie tylko osobista sprawa, jest to również odpowiedzialność za zdrowie i życie innych.

  3. Antyreklamy wyrobów tytoniowych - praca w grupach przy komputerze z wykorzystaniem edytora grafiki.
  a) Nauczyciel przedstawia barwne reklamy papierosów, zadaje pytania: "Jak wygląda świat przedstawiany na reklamach?", " Czemu te reklamy są atrakcyjne?", " Czy budzą one w nas jakieś tęsknoty?".
  b) Każda grupa dostaje reklamę papierosów oraz pudełko imitujące paczkę papierosów.
  c) Uczniowie układają hasło - plakat antynikotynowy na bazie otrzymanych reklam. Prace uczniów zostaną wykorzystane na wystawie profilaktycznej - NIE PAL !
  d) Prezentacja prac.
  e) Podsumowanie. Podkreślamy, że nie możemy dać się oszukać reklamie papierosów.

  4. Trening asertywności.
  a) Grupy 4-ro osobowe odgrywają scenki kładąc nacisk na asertywność w stosunku do presji otoczenia: " podczas spaceru ktoś z waszej grupy znajduje paczkę papierosów i zapałki. Ma ochotę zapalić papierosa i proponuje wszystkim, aby spróbowali palenia. Nalega, mocno do tego zachęca. Nie chcecie zapalić - jak mu odmówicie, jak przekonacie pozostałych kolegów?"
  b) Odegranie scenki przez grupę uczniów.
  c) Nauczyciel pyta: Jaki jest, waszym zdaniem, najlepszy sposób odmowy palenia?
  d) Podsumowanie. Podkreślamy, że palenie papierosów nie świadczy o dorosłości. Ważne jest umieć powiedzieć - dziękuję, nie palę.

 • Zakończenie.

  1. Utrwalenie, ewaluacja lekcji za pomocą zabawy " cebula".

  2. Zabawa "cebula": uczniowie ustawiają się parami na obwodzie koła, tworząc okrąg wewnętrzny i zewnętrzny. Witają się w parach, wymieniają informacje na zadany temat, żegnają się . Okrąg wewnętrzny przesuwa się o podaną ilość osób i znowu - witają się, wymieniają informacje i żegnają się, itd.

  Pytania utrwalające:
  - Dlaczego niektórzy ludzie palą papierosy?
  - Dlaczego warto nie palić?
  - Jakie znasz składniki dymu tytoniowego?
  - Jaką drogą nikotyna i tlenek węgla dostają się do komórek ciała człowieka?
  - Na jakie choroby zapadają najczęściej palacze?
  - Jakie narządy uszkadza nikotyna?
  - Co ci się spodobało na dzisiejszych zajęciach?
  - Co ci się w naszej zabawie nie podobało?

  Zobrazuj mimiką twarzy swoje zadowolenie z lekcji.

  3. Ocena pracy uczniów na lekcji przyrody i informatyki.

  4. Podziękowanie za udział w lekcji - pożegnanie.

  Opracowanie: Anna Fido, Małgorzata Wódka

 • Wyświetleń: 2419


  Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.