AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Sławomir Maruszewski
Wychowanie fizyczne, Program nauczania

Autorski program zajęć pozalekcyjnych SKS z piłki nożnej

- n +

Autorski program zajęć pozalekcyjnych sks z piłki nożnej dla gimnazjum

W P R O W A D Z E N I E

Autorski program zajęć z piłki ręcznej przeznaczony jest dla III etapu kształcenia i wychowania czyli dla Gimnazjum nr 1 w Ciechanowie

Według założeń programu zajęcia będą prowadzone z chłopcami w ramach zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 2 godzin tygodniowo. W czasie zajęć chłopcy mają opanować podstawowe elementy techniki, taktyki, a także mają rozwijać w sobie zasadę fair play. Uczniowie kształtują w sobie również postawę prozdrowotną polegającą na czynnym wypoczynku, dlatego udział w zajęciach jest dobrowolny, ale systematyczny. Zajęcia będą odbywać się w sali gimnastycznej lub na boisku.

Chłopcy z Gimnazjum wykazują zainteresowanie piłką nożną, częstokroć chcą grać, dlatego postanowiłem napisać ten program, aby mogli rozwijać w sobie umiejętności z wybranej przez siebie dyscypliny sportowej. Stopień opanowanie umiejętności będą mogli sprawdzić w zawodach sportowych. Przewidziane są również sprawdziany bieżące umożliwiające kontrolę postępów uczniów.

CELE EDUKACYJNE ZAJĘĆ
Wykorzystanie czasu wolnego przez uczniów po lekcjach.
1. Propagowanie zdrowego stylu życia.
2. Kształtowanie sprawności ogólnej i specjalnej z zakresu piłki ręcznej.
3. Doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej.
4. Doskonalenie elementów technicznych i taktycznych z zakresu piłki ręcznej.
5. Wzbogacenie uczniów w wiadomości dotyczące: historii piłki ręcznej w Polsce i na świecie, przepisów gry, sędziowania.
6. Dążenie do osiągnięcie mistrzostwa sportowego.
7. Przygotowanie do udziału w zawodach sportowych.

ZADANIA SZKOŁY
1. Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych z zakresu piłki ręcznej.
2. Udostępnienie uczniom sali gimnastycznej, boisk i sprzętu sportowego do ćwiczeń z zakresu piłki ręcznej
3. Propagowanie wśród uczniów czynnego wypoczynku i nawyków zdrowego stylu życia.
4. Zapewnienie środków transportu na zawody sportowe.

ZADANIA OGÓLNE ZAJĘĆ
Poprawa umiejętności motorycznych: szybkości, zwinności, gibkości, skoczności oraz siły i wytrzymałości.
1. Ćwiczenia wpływające na kształtowanie prawidłowej postawy ciała
2. Nauka elementów techniki: poruszania się w obronie i ataku, strzały i podania, stałe fragmenty gry
3. Nauka elementów dotyczących taktyki gry: atak szybki i pozycyjny
4. Eliminowanie błędów dotyczących techniki
5. Nauka współpracy w zespole.
6. Zapoznanie uczniów z systemami rozgrywania zawodów piłki nożnej.
7. Zapoznanie z ogólnymi zasadami gry i sędziowania.
8. Opanowanie podstawowych terminologii dotyczących piłki nożnej.
9. Kontrola i ocena sprawności ogólnej i specjalnej.
10. Kształtowanie nawyku czynnego wypoczynku.
11. Udział uczniów w zawodach sportowych.
12. Zapoznanie uczniów z zasadami regeneracji sił po wysiłku.

SZCZEGÓŁOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA
Nauka i doskonalenie techniki i taktyki
- Uderzenie i przyjęcie piłki wewnętrznym podbiciem i zewnętrzną częścią stopy.
- Prowadzenie piłki ze zmianą kierunku i ominięciem przeciwnika.
- Strzały na bramkę z różnych pozycji.
- Przyjęcie piłki różnymi częściami ciała: stopą, udem, klatką piersiową - strzał na bramkę.
- Uderzenie piłki głową z wyskoku i z biegu.
- Dośrodkowania piłek sposobem górnym i dolnym.
- Rozgrywanie stałych fragmentów gry: rzuty wolne, rożne.
- Działania zespołowe umożliwiające zdobycie piłki (prasing).
- Atak szybki (kontra) i pozycyjny.
- Gra szkolna i właściwa.
- Nauka i doskonalenie umiejętności taktycznych.
- Doskonalenie techniki i taktyki w zabawach i małej grze.

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE
1. Zapoznanie uczniów z bezpieczeństwem podczas zajęć i zawodów sportowych.
2. Wdrażanie do współdziałania w grupie koleżeńskiej.
3. Wdrażanie do czynnego wypoczynku.
4. Przestrzeganie zasad "fair play" w czasie ćwiczeń i zawodów sportowych.
5. Poszanowanie mienia szkolnego.
6. Pomoc koleżeńska podczas wykonywania ćwiczeń.
7. Samoocena i samokontrola własnej aktywności na zajęciach i podczas zawodów sportowych.
8. Wdrażanie do walki sportowej.
9. Samoocena poprawności wykonywanych zadań.
10. Wdrażanie do samodyscypliny w czasie ćwiczeń.
11. Rozwijanie inwencji twórczej uczniów poprzez prowadzenie przez nich fragmentów zajęć.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
Metody realizacji zadań
1. Metoda ciągła
2. Metoda powtórzeniowa
3. Metoda zmienna
4. Metoda interwałowa
5. Metoda startowa
A. Metody przekazywania wiadomości
1. Pokaz
2. Opowiadanie
3. Pogadanka
4. Dyskusja
II. Formy
A. Formy podziału uczniów
1. Drużyny
2. Grupy
3. Pary
B. Formy prowadzenia zajęć
1. Forma frontalna
2. Forma stacyjna
3. Forma indywidualna
4. Forma strumieniowa
III. Zasady nauczania i uczenia się
1. Zasada świadomego i aktywnego udziału uczniów w procesie nauczania - uczenia się (samodzielności)
2. Zasada poglądowości
3. Zasada systematyczności
4. Zasada przystępności (dostępności)
5. Zasada trwałości
IV. Środki dydaktyczne
1. Sala gimnastyczna o wymiarach 28 x 15 m
2. Boisko na powietrzu - 40 x 20 m
3. Piłki nożne, stojaki, szarfy
4. Sprzęt audio - wizualny
5. Piłki lekarskie
6. Ćwiczenia fizyczne ogólnorozwojowe i ukierunkowane na siłowni

WSKAZANIA METODYCZNE
1. Podań i przyjęć należy uczyć równocześnie.
2. Dużo czasu należy poświęcić na podania i przyjęcia z partnerem znajdującym się w odległości 3 - 4 metrów.
3. Opanować umiejętność podawania piłki prawą i lewą nogą.
4. Należy dążyć do opanowania różnorodnych podań.
5. Technikę zwodu ćwiczyć w marszu, w wolnym biegu, z wykorzystaniem tyczek stojących w miejscu obrońców.
6. Zdobyć umiejętności poruszania się we wszystkich kierunkach.
7. Zdobywać umiejętność gry na wszystkich pozycjach, a podczas gry wykorzystywać całą szerokość boiska
8. Graj zawsze "fair play".
9. Przegrane spotkanie nie powinno zniechęcać. Trzeba wyciągać z niego wnioski i skupić się na przygotowaniach do następnych spotkań.
10. Dbać o wszechstronne przygotowanie.

KOMPETENCJE (OSIĄGNIĘCIA) UCZNIA PO ZREALIZOWANIU PROGRAMU
1. Uczeń rozwinie swoje umiejętności motoryczne.
2. Uczeń poprawi technikę gry w piłkę nożna.
3. Uczeń potrafi dobrać ćwiczenia specjalistyczne z piłki niżnej.
4. Uczeń dba o swoją sprawność fizyczną.
5. Uczeń dba o higienę i zdrowie swojego organizmu.
6. Uczeń dba o prawidłową postawę ciała.
7. Uczeń bierze udział w zawodach sportowych.
8. Uczeń zorganizuje zawody w piłce nożnej.
9. Uczeń zna i przestrzega zasad sportowego kibicowania.
10. Uczeń zna przepisy gry w piłkę nożna i potrafi sędziować mecze piłki nożnej.
11. Uczeń rozumie potrzebę aktywności ruchowej.

Opracowanie: Sławomir Maruszewski

Wyświetleń: 26084


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.