AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Barbara Wujek
Biologia, Różne

Przedmiotowy system oceniania z biologii

- n +

Przedmiotowy system oceniania z biologii

Przedmiotowy system oceniania z biologii jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.03. 2001 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

I. Formy oceniania wiadomości i umiejętności uczniów

1. Obowiązkowe formy oceniania osiągnięć edukacyjnych:
a) odpowiedzi ustne
b) kartkówki
c) sprawdziany
d) prace domowe
2. Nadobowiązkowe formy oceniania:
a) aktywność na lekcji
b) opracowanie referatu
c) przygotowanie i przeprowadzenie zajęć lekcyjnych
d) prowadzenie prac badawczych i opracowanie ich wyników
e) wykonanie pomocy dydaktycznej
f) opieka nad hodowlą
g) udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach o tematyce przyrodniczej
ad 1. Obowiązkowe formy oceniania:
1. Odpowiedzi ustne i kartkówki są oceniane równorzędnie, każdy uczeń w semestrze może uzyskać, co najmniej jedną taką ocenę.
2. Sprawdziany obejmują zakresem cały dział materiału, poprzedzone są lekcją powtórzeniową. W jednym semestrze przewidziane są co najmniej dwa sprawdziany, zapowiedziane na tydzień wcześniej przed zaplanowanym terminem ich napisania
3. Prace domowe dzielą się na krótkoterminowe i długoterminowe, są oceniane w zależności od stopnia ich trudności.
ad 2. Nadobowiązkowe formy oceniania:
1. Aktywność na lekcji obejmuje:
a) aktywność pozytywną:
- odpowiedzi na pytania problemowe
- aktywny udział w trakcie lekcji powtórzeniowej
- aktywną pracę w grupie
- poszukiwanie materiałów związanych z bieżącymi tematami zajęć
Aktywność ta jest odnotowywana za pomocą plusów (+) , cztery oznaczają ocenę bardzo dobrą.
b) aktywność negatywną:
- brak dyscypliny podczas zajęć
- niewykonywanie poleceń nauczyciela
- zakłócanie pracy innym uczniom itp.
Aktywność ta jest odnotowywana za pomocą minusów (-) , trzy oznaczają ocenę niedostateczną.
2. Opracowanie referatu polega na jego przygotowaniu i prezentacji.
3. Przygotowanie zajęć polega na opracowaniu scenariusza zajęć lekcyjnych według wzoru ustalonego przez nauczyciela oraz przeprowadzenie ich w jego obecności.
4. Wykonanie pracy badawczej dotyczy eksperymentalnego zilustrowania zagadnień omawianych podczas zajęć lekcyjnych, kształci umiejętność samodzielnego projektowania eksperymentu, stawiania hipotez i ich weryfikację.
5. Wykonanie pomocy dydaktycznej obejmuje samodzielne jej opracowanie i sporządzenie
(ocenia się jej walory dydaktyczne i estetykę wykonania) .
6. Opieka nad hodowlami botanicznymi i zoologicznymi obejmuje cały rok szkolny i może być prowadzona przez zespół uczniów.
7. Udział uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych ocenia się oceną bardzo dobrą lub celującą w zależności od ich osiągnięć.

II. Nieprzygotowania uczniów, zasady pisania kartkówek i sprawdzianów, nieodrabianie prac domowych

1. Uczeń w trakcie semestru może być jeden raz nieprzygotowany do zajęć bez podawania szczegółowego powodu, inne nieprzygotowania do zajęć mogą być honorowane na pisemną lub ustną prośbę rodziców lub nauczycieli.
2. Uczeń, który długo był nieobecny w szkole ma prawo nie pisać sprawdzianów zapowiedzianych podczas jego nieobecności, terminy odrabiania zaległości są ustalane indywidualnie z nauczycielem.
3. Uczeń nie ma prawa do ściągania na sprawdzianach i klasówkach, takie ewidentne próby kończą się oceną niedostateczną.
4. Kartkówki mogą obejmować swoim zakresem trzy ostatnie lekcje i nie muszą być wcześniej zapowiadane.
5. Za nieodrobienie pracy domowej zadanej na poprzedniej lekcji uczeń otrzymuje minus (-), trzy minusy w konsekwencji oznaczają ocenę niedostateczną, natomiast nieodrobienie obowiązkowej pracy domowej zadanej z dużym wyprzedzeniem oznacza od razu ocenę niedostateczną.

III. Informacje o ocenach i terminach

1. Uczniowie są informowani na bieżąco o ocenach z odpowiedzi ustnych, plusach i minusach.
2. Termin oddawania sprawdzianów - dwa tygodnie.
3. Rodzice są informowani o ocenach na wywiadówkach szkolnych oraz na spotkaniach indywidualnych na prośbę rodzica, nauczyciela lub ucznia.

IV. Sposoby i terminy poprawiania ocen

1. Ocena z odpowiedzi ustnej, kartkówki, pracy domowej nie może być poprawiana.
2. Ocena ze sprawdzianu może być poprawiona w ciągu dwóch najbliższych tygodni, jest ona dobrowolna.
3. Oceny semestralne i końcoworoczne mogą być poprawiane w formie ustalonej z nauczycielem.

V. Kryteria ocen

Uczniowie są zapoznawani z wymaganiami programowymi na poszczególne oceny.
Prace pisemne oceniane są za pomocą systemu punktowego. Stosuje się następujący sposób przeliczania punktów na ocenę szkolną:
- ponad 35% do 50% punktów - ocena dopuszczająca
- ponad 50% do 75% punktów - ocena dostateczna
- ponad 75% do 95% punktów - ocena dobra
- ponad 95% do 100% punktów - ocena bardzo dobra
- 100% punktów i rozwiązanie zadania dodatkowego - ocena celująca

VI. Ocenianie sumujące

Oceny wyrażane w stopniach dzielą się na:
- cząstkowe, określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanej części programu nauczania
- semestralne i końcoworoczne, określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia zgodny z wymaganiami programowymi na poszczególne oceny przewidziany w programie nauczania na dany semestr lub rok szkolny

Przy wystawianiu ocen semestralnych i końcoworocznych bierze się pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe, jednak najwyższą wagę mają oceny ze sprawdzianów. Ocena semestralna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen otrzymanych przez ucznia.

Opracowanie: Barbara Wujek

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1583


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.