AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Lucyna Pawlik
Historia, Artykuły

Innowacje wprowadzone w nauczaniu historii w szkole podstawowej poprzez wprowadzenie lekcji muzealnych

- n +

Innowacje wprowadzone w nauczaniu historii w szkole podstawowej poprzez wprowadzenie lekcji muzealnych

Często zastanawiamy się jak urozmaicić lekcje, aby uczniom, jak najlepiej przybliżyć dany temat lub problem. Dążymy także do tego, aby zajęcia uatrakcyjnić w miarę naszych możliwości. Stosujemy różne metody i techniki, żeby pobudzić dzieci i młodzież do aktywniejszej pracy. W czasie moich poszukiwań nad rozwiązaniem tych problemów doszłam do wniosku, że nie tylko można przeprowadzić lekcje inaczej poprzez wprowadzenie rożnych metod, ale można zmienić także miejsce prowadzonych zajęć. Postanowiłam przeprowadzić kilka lekcji w muzeum. Lekcje te odbywały się w jednej klasie w której jestem wychowawcą, a mianowicie w kl. IVc i V c,a także cykl zajęć muzealnych kontynuować będę w kl. VI.

Wybrałam niektóre tematy z programu nauczania w tych klasach, które zamierzałam przeprowadzić w muzeum. Przy wyborze tematów kierowałam się ich atrakcyjnością , ale także dostępnością do muzeów. Chciałam, aby placówki te znajdowały się, jak najbliżej miejsca zamieszkania uczniów, gdyż jednym z celów tych lekcji było przybliżenie dziejów naszego regionu. Oprócz lekcji muzealnych staram się przybliżać historię naszej "małej ojczyzny" także na lekcjach w klasie. Innym powodem, którym kierowałam się przy wyborze muzeów były niewątpliwie względy praktyczne. Chcąc uatrakcyjnić lekcję musiałam wziąć pod uwagę także względy finansowe. Po zasięgnięciu opinii rodziców zaplanowałam także dłuższe wycieczki w czasie których, zwiedzalibyśmy muzeum zgodnie z z realizacją programu w danej klasie. Najczęściej odwiedzaliśmy Muzeum Regionalne w Kościanie gdzie dużą pomocą służył nam pan Janusz Grupiński.

Cele lekcji muzealnych:

a) urozmaicenie lekcji
b) przekazanie uczniom w zupełnie inny sposób określonej wiedzy
c) wyrabianie u uczniów umiejętności korzystania z nowego rodzaju żródla wiedzy , jakim
jest ekspozycja muzealna,
d) wyrobienie u uczniów spostrzegawczości, która pozwoli lepiej poznawać eksponaty,
e) nabycie umiejętności identyfikacji i datowania zabytków,
f/) poglądowość w nauczaniu przedmiotu,
f) nabycie umiejętności stawiania pytań i znajdowania na nie odpowiedzi w ekspozycji,
g) cele wychowawcze - wyrabianie właściwego stosunku do zabytków kultury i historii,
h) korzystanie często z muzeów w naszej okolicy rozbudza u dzieci uczucie związku
z regionem na bardziej racjonalnych przesłankach, ale także emocjonalnych,
i) aktywne i świadome uczestniczenie ucznia w procesie uczenia się.

Do realizacji. lekcji w kl. IV - VI wybrałam następujące tematy:
 
KLASA TEMAT MUZEUM
KL.IV W JAKI SPOSÓB CHRONIMY MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE. ŚLADY PRZESZŁOŚCI - POZNAJEMY MUZEUM
KL.IV SKĄD CZERPIEMY WIADOMOŚCI O PRZESZŁOŚCI? ARCHEOLOGIA -KOPALNIĄ WIEDZY O PRZESZŁOŚCI MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE. Ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, Zespołu do Spraw Ratownictwa Archeologoicznego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu.
KL.IV HISTORIA I LEGENDA MOJEJ MIEJSCOWOŚCI MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE.
KL.IV MIEJSCA KTÓRE WARTO ZOBACZYĆ W MOIM MIEŚCIE. SPACER PO MIEŚCIE (Wraz z pracownikiem muzeum "odkrywamy" nasze miasto)
KL.V. W CIENIU PIRAMID WIERZENIA STAROŻYTNYCH EGIPCJAN. MUZEUM IM. ARKADEGO FIDLERA W PUSZCZYKOWIE.
KL..V. POCZĄTKI PAŃSTWOWOŚCI W NASZYCH OKOLICACH. WYCIECZKA PO GRODACH. (W towarzystwie archeologa i zarazem pracownika muzeum pana J. Grupińskiego.
KL.V. W CIENIU ROMAŃSKICH KATEDR I KOŚCIOŁÓW. MUZEUM I KLASZTOR W LUBINIU.
KL.V. KRZYŻACY - NASI SĄSIEDZI. MUZEUM I ZAMEK W MALBORKU.
KL.V. OKUPACJA HITLEROWSKA W WIELKOPOLSCE W LATACH 1939- 1945. MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE (Wystawa zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej)
KL.VI. ZABYTKI POLSKIEGO MUZEUM NA WAWELU. RENESANSU.
KL.VI. JESZCZE POLSKA NIE UMARŁA. MUZEUM HYMNU POLSKIEGO W MANIECZKACH.
KL.VI, WYBITNI POECI I PISARZE W WALCE W OBRONIE JĘZYKA W XIX W. IZBA PAMIĘCI POŚWIĘCONA POBYTOWI W WIELKOPOLSCE ADAMOWI MICKIEWI CZOWI

Podsumowanie i wnioski

Po przeprowadzeniu cyklu zajęć na terenie muzeum, obserwacji uczniów i analizie ich wypowiedzi mogę stwierdzić, iż cele zajęć zostały zrealizowane.

Uczniowie byli z tak przeprowadzonych lekcji zadowoleni. Czuli się bardzo swobodnie na terenie muzeum. Było to dla nich ogromnym urozmaiceniem. Duże zadowolenie sprawiało im dochodzenie do odpowiedzi na postawione pytania poprzez umiejętne korzystanie z różnych źródeł wiedzy. Dzieci szczególnie dowartościowane były, gdy mogły podejść do każdego eksponatu, obejrzeć go i dotknąć. Uczniowie uczyli się samodzielności, spostrzegawczości z czym obecna młodzież ma ogromne trudności.

Uważam,że jeśli chodzi o naukę historii to nic nie zastąpi poglądowości przy jej poznawaniu i przeprowadzanie takich lekcji było kolejnym atutem tych zajęć.

Uczniowie mimo, że często pracowali sami nie narzekali, gdyż zajęcia bardzo ich pochłaniały.

Bardzo ważna była także integracja klasy. Często pracowali w różnych grupach co dawało możliwości poznawania się i akceptacji.

Lekcje na terenie muzeum spełniały także funkcje wychowawcze. Uczyły zachowania się w miejscach publicznych. Wyrabiały właściwy stosunek do kultury i historii.

Ponieważ odwiedzaliśmy muzea w najbliższej okolicy, uczniowie poznawali historię "Małej Ojczyzny" toteż rozbudzone zostały uczucia zwiazku z regionem.

Lekcje muzealne nie były często przedmiotem opracowań, a uważam, że warto. Doskonalą one wiele umiejętności co najbardziej liczy się we współczesnej oświacie, a nie tylko przywiązują wagę do wiedzy encyklopedycznej

Możliwość przeprowadzenia zajęć na terenie muzeum różnymi metodami podniosła poziom pracy uczniów a co za tym idzie podniosła jakość pracy szkoły.

Konspekt lekcji muzealnej w kl. IV szkoły podstawowej.


Temat: W jaki sposób chronimy ślady przeszłości?

Lekcja odbyła się w Muzeum Regionalnym w Kościanie

Cele lekcji:
a)cele główne:
- zapoznanie z zadaniami muzealnictwa,
- rola muzeum w przekazywaniu wiedzy historycznej,
- ukazanie różnorodności zbiorów muzealnych
- rola muzeum regionalnego,
- pracownicy muzeum ich zadania,
- przedstawienie na przykładzie niektórych ekspozycji typów muzeów,

b) cele szczegółowe - uczeń potrafi:
-przedstawić zadania muzeum
-wyjaśnić rolę muzeum w przekazywaniu wiedzy historycznej,
-wymienić różne typy muzeów
- wskazać zadania muzeów regionalnych,
- wymienić zadania pracowników muzeum,
- przedstawić własną opinię o zwiedzanej ekspozycji
- opracować regulamin dobrego zachowania się w muzeum.
- pracować ze specyficznym materiałem zródłowym

W trakcie lekcji uczeń będzie doskonalił umiejętności: wypowiadania się na określony temat, wyszukiwania niezbędnych informacji przy odpowiedziach na postawione zadania,
współpraca w grupie, komunikacji.

Środki dydaktyczne:
-eksponaty muzealne - materialne,
- plany,
- mapy,
-foldery

Metoda:
Praca w grupach


Typ lekcji:
Wprowadzenie nowego materiału.

Metody kontroli:
- przedstawienie opracowanych zadań przez grupy


Etapy lekcji:
1. Wprowadzenie
a) czynności organizacyjno - porządkowe.
Pokazanie budynku Muzeum Regionalnego w Kościanie.
b) przedstawienie pracowników naszego muzeum - i ich zadania

2. Rozwinięcie
a) podział uczniów na grupy i przydział zadań
- Przedstaw zadania muzeum.
-Na przykładzie obejrzanych eksponatów wypisz różne typy muzeów.
- Na przykładzie przygotowanej ekspozycji określ zadania muzeum regionalnego.
- Przygotuj regulamin dobrego zachowania się w muzeum.
b) wskazanie uczniom niektórych eksponatów które pomogą im wykonać zadania,
- krótkie przejście po wystawie z pracownikiem muzeum.
c) każda grupa przystępuje do realizacji swych zadań korzystając z różnych zródeł
d) przedstawienie swych prac i ułożenie krótkich notatek do zeszytu.

3. Zakończenie:
a) Uczniowie przypominają sobie co zapamiętali z wypowiedzi kolegów.
Szybki mini konkurs "Kto zapamiętał najwięcej?" - grupy odpowiadają
wspólnie na zadawane pytania.


Notatka do zeszytu:

Polecenie:
Do każdego punktu stwórz rysunki będące odpowiedzią na pytania.
1. Przedstaw zadania muzeów.

2. Narysuj różne typy muzeów.

3. Jak powinniśmy zachowywać się w muzeum?Na buzce dorysuj minę po dzisiejszych zajęciach. Czy tak przeprowadzone lekcje Ci
odpowiadają?

Podsumowanie i wnioski

Po przeprowadzeniu cyklu zajęć na terenie muzeum, obserwacji uczniów i analizie ich wypowiedzi mogę stwierdzić, iż cele zajęć zostały zrealizowane.

Uczniowie byli z tak przeprowadzonych lekcji zadowoleni. Czuli się bardzo swobodnie na terenie muzeum. Było to dla nich ogromnym urozmaiceniem. Duże zadowolenie sprawiało im dochodzenie do odpowiedzi na postawione pytania poprzez umiejętne korzystanie z różnych źródeł wiedzy. Dzieci szczególnie dowartościowane były, gdy mogły podejść do każdego eksponatu, obejrzeć go i dotknąć. Uczniowie uczyli się samodzielności, spostrzegawczości z czym obecna młodzież ma ogromne trudności.

Uważam,że jeśli chodzi o naukę historii to nic nie zastąpi poglądowości przy jej poznawaniu i przeprowadzanie takich lekcji było kolejnym atutem tych zajęć.

Uczniowie mimo, że często pracowali sami nie narzekali, gdyż zajęcia bardzo ich pochłaniały.

Bardzo ważna była także integracja klasy. Często pracowali w różnych grupach co dawało możliwości poznawania się i akceptacji.

Lekcje na terenie muzeum spełniały także funkcje wychowawcze. Uczyły zachowania się w miejscach publicznych. Wyrabiały właściwy stosunek do kultury i historii. Ponieważ odwiedzaliśmy muzea w najbliższej okolicy, uczniowie poznawali historię "Małej Ojczyzny" toteż rozbudzone zostały uczucia zwiazku z regionem.

Lekcje muzealne nie były często przedmiotem opracowań, a uważam, że warto. Doskonalą one wiele umiejętności co najbardziej liczy się we współczesnej oświacie, a nie tylko przywiązują wagę do wiedzy encyklopedycznej Możliwość przeprowadzenia zajęć na terenie muzeum różnymi metodami podniosła poziom pracy uczniów a co za tym idzie podniosła jakość pracy szkoły.

Opracowanie: Lucyna Pawlik

Wyświetleń: 3696


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.