AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Karbownik
Wychowanie fizyczne, Program nauczania

Program wychowania fizycznego dla klasy III

- n +

Program własny dla klasy III C w SP nr 12 we Wrocławiu w roku szkolnym 2003/2003

Program wychowania fizycznego w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu a dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Ruch natomiast jest głównym i naturalnym czynnikiem stymulującym i wspomagającym wszechstronny rozwój dziecka. Daje dużo radości i odprężenie Jest źródłem poznawania świata i początkiem funkcji poznawczych, i jedną z ważniejszych sfer oddziaływania wychowawczego na uczniów.

II. Cele edukacyjne
Cel główny:
Rozbudzenie potrzeby ruchu i aktywnego spędzania wolnego czasu.

Cele ogólne programu:
- zapewnienie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dziecka;
- zapoznanie z różnorodnymi formami aktywności fizycznej i aktywnego wypoczynku,
- korelowanie rozwoju fizycznego, umysłowego i psychicznego;
- stosowanie zasad bezpieczeństwa w czasie gier i zabawach ruchowych,
- poznanie zasad świadomej dyscypliny i harmonijnego współżycia w zespole,
- kształtowanie psychomotoryki przez eksponowanie indywidualnych możliwości, zainteresowań i umiejętności ucznia;

III. Treści programowe.

Zgodnie z ideą integracji przedstawione tu formy działalności ruchowej wiążą się z założonymi celami oraz standardami osiągnięć w zakresie postaw, umiejętności i wiadomości.

Gry i zabawy ruchowe z elementami gier zespołowych.
Treści kształcenia

- Ćwiczenia sprawnościowe przygotowujące do gier zespołowych.
Minipiłka ręczna
- Minikoszykówka
- Minisiatkówka
- Mini piłka ręczna
- Mini piłka nożna
- Ringo - podania i chwyty.
- Dwa ognie.

Osiągnięcia ucznia:
- Przestrzeganie właściwej postawy ciała w grach zespołowych:
- Opanowanie podań, chwytów, zasad bezpieczeństwa;
- Poznanie gier.
- Umiejętność nawiązywania współpracy z innymi dziećmi.

Ćwiczenia terenowe.
Treści kształcenia:
- Ćwiczenia użytkowo - sportowe:
Marsz z objaśnieniami zasad ruchu drogowego, biegi terenowe, określanie stron świata, ćwiczenia na spostrzegawczość
- Pływanie
- Jazda na rowerze - zdobycie karty rowerowej
- Jazda na łyżworolkach.
- Wycieczki piesze ułatwiające poznanie okolic.

Umiejętności:
- Sprawdzenie swojej kondycji i sprawności fizycznej; Pozanie okolic
- Opanowanie pływania
- Znajomość zasad ruchu drogowego
- Opanowanie jazdy na rowerze zdobycie karty rowerowej.

Ćwiczenia korygujące postawę ciała.
Treści kształcenia:

- Ćwiczenia ramion i nóg:
- Ćwiczenia tułowia w różnych płaszczyznach/strzałkowa, czołowa, poprzeczna złożona/.
- Ćwiczenia zwisowo - podporowe
- Ćwiczenia równowagi bez przyrządów
- Ćwiczenie równowagi na przyrządach.
- Pełzanie z przyborami.

Umiejętności:
- Opanowanie nawyku prawidłowej postawy;
- Zachowanie równomiernego oddechu w czasie wykonywania ćwiczeń

Lekka atletyka.
Treści kształcenia.

- Biegi: na czas na dystansie 60 m, ze startu niskiego i wysokiego;
sztafetowy z przekazywaniem pałeczki; marszobieg.
- Skoki: w dal z rozbiegu, wieloskoki obunóż i jednonóż, skok wzwyż na ułożone materace.
- Rzuty: piłeczką palantową na odległość z rozbiegu i z wykroku, piłką o wadze 1 kg oburącz lub ręką prawą lub lewą.

Umiejętności:
- Poznanie zasad pomiaru wyniku biegu, mierzenie czasu przez współćwiczącego;
- Współćwiczącego opanowanie umiejętności skoku w dal, wzwyż;
- Zachowanie prawidłowej postawy podczas skoków;
- Przestrzeganie zasad koordynacji ruchowej w czasie rzutów.

Taniec
Treści kształcenia według programu własnego "Teraz Dolny Śląsk" oraz
- Ćwiczenia ruchowe przy muzyce;
- Tańce ze śpiewem;
- Tańce współczesne
- Improwizacja ruchowa w rytmie przy muzyce i piosence.

Umiejętności:
- reagowanie na zmianę rytmu
- rozpoznawanie rytmu
- opanowanie podstawowych kroków wybranego tańca regionalnego i współczesnego.
- opanowanie nawyku w przyjmowaniu prawidłowej postawy.

III. Przewidywane osiągnięcia:
1). W zakresie postaw uczeń:

1. chętnie i z radością uczestniczy w grach i zabawach,
2. organizuje gry i zabawy w gronie rówieśników,
3. troszczy się o zdrowie i bezpieczeństwo własne i kolegów,
4. prowadzi zdrowy i higieniczny tryb życia,
5. niesie pomoc w sytuacjach trudnych i zagrażających zdrowiu,
6. dba o porządek i czystość otoczenia,
7. wykazuje chęć współdziałania z innymi,
8. potrafi kontrolować własne emocje,
9. potrafi właściwie przyjąć porażkę i sukces osobisty lub zespołu,
10. szanuje przybory i przyrządy używane w czasie zajęć ruchowych,
11. przejawia poczucie tożsamości regionalnej.
12. ma potrzebę aktywnego wypoczynku

2). W zakresie umiejętności uczeń:
1. umie poprawnie wykonać ćwiczenia oraz podstawowe elementy występujące w grach i zabawach,
2. zna podstawowe zasady gier i zabaw,
3. umie poruszać się i wykonywać ćwiczenia w rytmie muzyki,
4. tańczy wybrane tańce ludowe i współczesne,
5. potrafi wyrazić za pomocą ekspresji ruchowej własne przeżycia, rytm, melodie,
6. potrafi samodzielnie utrzymać się na wodzie,
7. potrafi bezpiecznie bawić się,
8. stosuje podstawowe zasady higieny przed i po wysiłku fizycznym,
9. potrafi bezpiecznie poruszać się w ruchu ulicznym,
10. umie właściwie wykorzystywać przybory do ćwiczeń,
11. dokonuje prostych pomiarów sprawności fizycznej.
12. potrafi jeździć na rowerze i deskorolce.

3). W zakresie wiadomości uczeń:
1. zna reguły różnych zabaw i gier ruchowych,
2. wie co sprzyja i co szkodzi zdrowiu,
3. zna zasady higienicznego postępowania w odniesieniu do własnego ciała i środowiska,
4. potrafi dokonać obserwacji zmian zachodzących w jego organizmie pod wpływem aktywności ruchowej,
5. wie jak zachować się w roli kibica oraz uczestnika zawodów sportowych,
6. zna terminologię ćwiczeń, zabaw, gier oraz nazwy przyborów i przyrządów,
7. zna znaki drogowe dla pieszych i rowerzystów.

IV. Uwagi o realizacji programu.
1. Tak organizować proces dydaktyczno-wychowawczy, aby w każdym dniu wystąpiły zajęcia ruchowe, których łączny tygodniowy czas powinien wynosić co najmniej 3 godziny.
2. Czas realizacji zajęć określa nauczyciel z udziałem uczniów.
3. Zajęcia mogą się odbywać również na terenie szkoły i poza szkołą w formie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych lub pozaszkolnych np.: po południu, w soboty.
4. Zajęcia prowadzone będą z całym zespołem klasowym stosując zasadę indywidualizacji, eksponując naturalny charakter ruchu.
5. Stosowane będą różne form ruchu w zależności od zainteresowań uczniów, pogody, czy realizowanych bloków tematycznych.
6. Włącznie rodziców do bliskiej i autentycznej współpracy przy organizowaniu różnorodnych zajęć i imprez sportowych, rekreacyjnych, terenowych, turystycznych i innych przyczyni się do utrwalenia i rozszerzenia warunków rozwijających aktywność ruchową dzieci.
7. Program nie przewiduje treści z gimnastyki korekcyjnej, ponieważ na I etapie edukacyjnym odbywają się one niezależnie od tych zajęć.

V. Propozycje metod kontrolowania i oceniania.
Kontrola pracy ucznia rozumiana jest jako zbieranie informacji o dziecku, a ocena - jako przekazywanie tej wiedzy. Nauczyciel jako organizator, inspirator i obserwator wspomaga rozwój dzieci zwłaszcza tych mniej sprawnych. Nie porównuje uczniów ze sobą lecz obserwuje rozwój każdego z nich. Przedmiotem porównania są etapy rozwoju danego dziecka. Każde dziecko może odnieść sukces na miarę swoich możliwości, nie musi dorównywać kolegom.

Ocena jest rodzajem interakcji między nauczycielem, a uczniem, w wyniku której obie strony rozwijają się i doskonalą: uczeń otrzymuje od nauczyciela informację o swoim rozwoju, a nauczyciel obserwując uczniów, uzyskuje cenne wskazówki dotyczące skuteczności stosowanych metod nauczania, strategii wychowawczych, organizacji pracy. Uczeń może wyrównywać dostrzeżone przez nauczyciela braki, a rozwijać predyspozycje i talenty, a nauczyciel - dokonywać zmian w metodach swojej pracy.

W ocenie bieżącej dominować więc będzie forma słowna. Co jakiś czas nauczyciel może swoje spostrzeżenia notować w kartach obserwacji, w których głównym kryterium oceniania będą ilościowe i jakościowe zmiany w postawach, umiejętnościach i wiadomościach uczniów. Osiągnięcia ucznia dobrze jest też monitorować poprzez prowadzenie powszechnie dostępnych testów sprawności fizycznej.

Z kolei uczniowie powinni nauczyć się samokontroli i samooceny dokonując prostych pomiarów własnej aktywności fizycznej, które mogą notować i gromadzić w teczkach.

VI. Ewaluacja programu.
Ewaluacja polega na przeprowadzeniu działań zmierzających do stwierdzenia, czy założone w programie cele edukacyjne są osiągane, czy proponowane formy aktywności fizycznej i organizacji zajęć są skuteczne. W wyniku ewaluacji nauczyciel z uczniami powinien otrzymać informację zwrotną dotyczącą zmian w postawach, wiadomościach i umiejętnościach.

Odnośnie strony merytorycznej i metodycznej ważne są opinie nauczycieli o programie zebrane przed wdrożeniem, jak i po jego realizacji.

Otrzymane w wyniku ewaluacji informacje będą niezbędne do oceny programu oraz konieczności jego modyfikowania i sterowania nim.

Ewaluacja odbędzie się podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w formie zabawy.

Literatura:
1.A.Liedke, K.Wlaźnik "Kultura fizyczna w klasach I-III" WsiP, Warszawa 1983
2.L.Mazurek "Gimnastyka podstawowa" Sport i Turystyka, Warszawa 1990
3.Cz.Sieniek "Planowanie pracy nauczyciela wychowania fizycznego w klasach I- III",Pracownia wydawnicza "HELVETICA",Starachowice 1999
4.R.Trześniowski "Gruy i zabawy ruchowe", Sport i Turystyka, Warszawa 1987
5.Z.Zielonka "Minipiłka ręczna ", Agencja Promo-Lider,Warszawa 1994
6.J.Bergier"Minipiłka nożna" Warszawa 1994
7.M.Bondarowicz "Od zabawy ruchowej do minigry sportowej",Warszawa 1978

Opracowanie: Anna Karbownik

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 6713


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 1Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.