AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marta Kulik
Religia, Scenariusze

Ekumenizm a Integracja Europejska - scenariusz, propozycja katechezy z wykorzystaniem środków multimedialnych

- n +

Ekumenizm a Integracja Europejska.

SCENARIUSZ
Propozycja katecheza z wykorzystaniem środków multimedialnych
kl. II technikum i liceum

Katecheza podsumowująca tematy dotyczące odłamów chrześcijaństwa. Wprowadzenie w myśl ekumeniczną.

Cel:
- Ukazanie znaczenia ekumenizm we współczesnym chrześcijańskim świecie.
- Przedstawienie znaczenia jedności chrześcijaństwa w obliczu jednoczącej się europy.

Metody:
metoda pytań i odpowiedzi, dyskusja, wykład, praca z tekstem (indywidualna i grupowa)- praca przy użyciu komputera.

Katecheza przeprowadzona w pracowni informatycznej.

Środki:
Pismo Święte, Katechizm Kościoła Katolickiego, mapa europy przedstawiająca rozmieszczenie wielkich religii świata i kościołów wyznaniowych (zawieszona w centralnym miejscu), płyty CD-ROM - Multimedialna Encyklopedia Powszechna, oraz - Przemówienia Papieża Jana Pawła II z pielgrzymek do Ojczyzny, komputer, tablica.

Modlitwa: Ojcze nasz
1. WPROWADZENIE

N: Wielkim pragnieniem Jezusa Chrystusa było aby Jego uczniowie stanowili jedno, lecz od najdawniejszych dni doświadczeniem Kościoła były podziały. Korzystając z mapy Europy, na której zaznaczone są religie i kościoły wyznaniowe przeanalizujmy ich rozmieszczenie.

U: - Chętni uczniowie omawiają kolejno występujące religie i wyznana w poszczególnych krajach.

N: Proszę abyście teraz zwrócili uwagę na państwa Unii Europejskiej. Jaka religia i jakie wyznania w nich dominują?

U: - wskazani przez nauczyciela uczniowie podchodzą do mapy i omawiają kolejne państwa Unijne i Kościoły w nich występujące.
- wypowiedzi uczniów w formie tabelki zapisywane są na tablicy np.:
 
Nazwa państwa Nazwa Kościoła - wyznania
Niemcy
Grecja
Włochy
Kościół Protestantyzm
Kościół Prawosławie
Kościół Rzymsko Katolicki
N: Odszukajmy w Ewangelii według Św. Jana (J 17, 20-23) słowa, które Pan Jezus kieruje do swoich uczniów.

U: - Praca indywidualna z tekstem Pisma Św.
- Wskazany uczeń odczytuje na głos podany werset.

N: Widzimy, że Jezusowa modlitwa, aby wszyscy stanowili jedno, nie jest zrealizowana do końca. Dlatego Kościoły chrześcijańskie podejmują wysiłki, by na nowo osiągnąć długo oczekiwaną jedność. Służy temu ruch ekumeniczny.

Czym jest ekumenizm? Już niejeden raz słyszeliście to słowo np. w przemówieniach przedstawicieli hierarchii Kościoła. Korzystając ze słownika w encyklopedii na CD, proszę odnaleźć hasło ekumenizm i Unia Europejska. Proszę odnaleźć wspólne elementy i podobieństwa.

U: - uczniowie przy pomocy komputera odpowiadają na postawione pytanie(dyskusja),
- spostrzeżenia zapisuje wskazany uczeń na tablicy.

2. ROZWINIĘCIE

Wykład katechety (krótkie przypomnienie wiadomości z poprzednich katechez)
Dwa największe podziały miały miejsce w drugim tysiącleciu chrześcijaństwa: w XI wieku dokonał się rozłam, w wyniku którego powstał Kościół prawosławny a w XVI wieku na skutek reformacji powstało na Zachodzie wiele wspólnot protestanckich. W obu przypadkach miliony chrześcijan zerwały łączność z Kościołem rzymskim i nadal pozostają od niego oddzielone.

Przez wiele wieków chrześcijaństwo pozostawało podzielone i niewiele czyniono dla ponownego zjednoczenia, nie bez winy ludzi z jednej i drugiej strony. Dopiero w XX wieku zaczął się rozwijać ruch ekumeniczny, w którym zaznaczył się wkład zarówno protestantów, jak i katolików.

Grupowa praca z tekstem
Katecheta dzieli uczniów na trzy grupy. Zwraca uwagę na podejście do zagadnienia ekumenizmu w poszczególnych dokumentach Kościoła:

I gr.- Sobór Watykański II (DE 4);
- Soboru a braci odłączeni? Zwróć uwagę na autokrytykę Kościoła.

II gr.- Jan Paweł II, Przemówienie ze spotkania ekumenicznego we Wrocławiu w dniu 31 V 1997 r.;
- Ocenia działań ekumenicznych w Kościele według Jana Pawła II.
* uczniowie odpowiadają na pytanie przy pomocy komputera (płyta CD z przemówieniami Jana Pawła II - Pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny.)

III gr.- stanowisko Kościoła na podstawie KKK 821.
- Stanowisko Kościoła a ekumenizm w KKK 821?

Uczniowie powinni poznać różnorodność postaw na temat ekumenizmu w samym Kościele. Przedstawiciele referują wyniki pracy poszczególnych grup.

Dyskusja (będąca jednocześnie podsumowaniem pracy w grupach).
Pierwszym wydarzeniem ekumenicznym w historii Kościoła był Sobór Watykański II (1962 - 1965), zwołany przez papieża Jana XXIII. Miał on dwa główne cele: odnowę i pojednanie. Dlatego papież zaprosił Kościół prawosławny, anglikański i Kościoły protestanckie z całego świata do przysłania swych obserwatorów na obrady Soboru.
Pracę Soboru kontynuuje Papież Jana Pawła II, który okazuje zdecydowane poparcie dla ekumenizmu. Pontyfikat jego charakteryzuje działalność ekumeniczna, czego dowodem są spotkania Ojca Świętego podczas każdej pielgrzymki z przedstawicielami różnych Kościołów chrześcijańskich i innych religii. Jan Paweł II troszcząc się o sprawę jedności Kościoła napisał encykliką Ut unum sint, ogłoszoną 30 maja 1995 roku. Ten dokument papieski wydany jako pierwszy po Soborze Watykańskim II, systematyzuje problematykę jedności chrześcijan, ukazuje historię a także dzisiejszą sytuację ekumenizmu oraz potrzebę jego dalszego rozwoju. Szansą i drogą do budowanie jedności, może być dla chrześcijan Unia Europejska.

ZAKOŃCZENIE

Pytania i odpowiedzi

N: Należy zauważyć, że dążenie do jedności wśród chrześcijan jest coraz bardziej widoczny w życiu codziennym. Dostrzegamy często tzw. ekumenizm praktyczny.
- Proszę o odszukanie w encyklopedii (na płycie CD) hasła ekumenizm praktyczny, następnie proszę wyjaśnić na czym on polega?

U: - Planowane odpowiedzi: na wzajemnej pomocy (np. w czasie powodzi, innych klęsk żywiołowych, podczas zagrożeń epidemii), dążeniu do pokoju, istnieniu szkół wielowyznaniowych, itp.

N: Ekumenizm praktyczny może mieć również zastosowanie w budowaniu integracji europejskiej. Zjednoczenie chrześcijan jest obecnie ściśle związane z budowaniem zjednoczonej europy. Gdy spojrzymy na mapa europy, którą omawialiśmy na początku lekcji pod względem rozmieszczenia religii, oraz wyznań i Kościołów, zauważyć można, iż w europie religią dominującą jest chrześcijaństwo. Tak więc nie tylko z braćmi w wierze łączy nas wspólna przeszłość i korzenie chrześcijaństwa, ale i wspólna przyszłość czego przykładem jest Unia Europejska. Spróbujcie podać kilka przykładów dotyczących współpracy między państwami europejskimi.

U: - Uczniowie spontanicznie wymieniają przykłady np.: dotyczące współpracy gospodarczej, kulturalnej, politycznej, militarnej itp.

N: Spotykamy również coraz częściej ekumenizm duchowy.
- Korzystając z encyklopedii na CD proszę wyjaśnić na czym polega ekumenizm duchowy?

U: - Uczniowie spontanicznie podają przykłady np.: wspólnych modlitwach, istnieniu tygodnia modlitw o jedność chrześcijan.

N: - Proszę podać przykłady, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na wspólnej modlitwie.

U: - Przewidywane przykłady podawane przez uczniów: modlitwy w intencji poległych podczas wojny, ofiar kataklizmów, Msze Święte ekumeniczne z okazji uroczystości ku czci patronów Europy, itp.:

Widzimy więc, iż Kościół dążąc do ekumenizmu odzwierciedla pragnienie Boga, który chce aby Jego dzieci przebaczyły sobie i darzyły się wzajemną miłością. Ponieważ wszystkie podziały i rozłamy są skutkiem grzechu, czyli zerwania jedności z Bogiem, Chrystus modlił się w przeddzień swojej męki o jedność między wszystkimi ludźmi. Cena tej jedności jest olbrzymia. Chodzi w pewnym sensie o przyszłość świata, chodzi o przyszłość Królestwa Bożego w świecie.

Zapis do zeszytu:
1. Zapis pojęć ekumenizm i Unia Europejska.
2. Przepisanie wypracowanych materiałów z tablicy.

Praca domowa
Napisz trzy przykłady ekumenizmu praktycznego między Kościołami chrześcijańskimi, które służą integracji europejskiej.

Modlitwa:
Modlitwa spontaniczna w intencji wszystkich chrześcijan.

MATERIAŁY
1. Dekret o ekumenizmie (nr 4) Soboru Watykańskiego II (fragment).
Wierni Kościoła katolickiego powinni bez wątpienia w pracy ekumenicznej troszczyć się o odłączonych braci, modląc się za nich, użyczając im wiadomości o sprawach Kościoła i pierwsi powinni wychodzić im naprzeciw. Przede wszystkim zaś winni sami bacznie i szczerze wziąć pod uwagę to, co trzeba w samej Rodzinie katolickiej odnowić i przeprowadzić, by jej życie wierniej i wyraźniej dawało świadectwo o tym, czego Chrystus nauczał i co ustanowił, a Apostołowie na przekazali.

Mimo że Kościół katolicki ubogacony został wszelką prawdą objawioną przez Boga światu, a wzrost Królestwa Bożego ulega opóźnieniu. Wobec tego wszyscy katolicy powinni dążyć do chrześcijańskiej doskonałości, a każdy - zależnie od swego stanu - ma dokładać starań, by Kościół nosząc w swym ciele Jezusowe uniżenie i umartwienie oczyszczał się z dnia na dzień i wszelkimi środkami łaski, to jednak jego członkowie nie żyją pełnią gorliwości w oparciu o nie, jakby to należało, tak że oblicze Kościoła za mało świeci braciom od nas odłączonym i całemu odnawiał, aż stanie się dla Chrystusa pełen chwały, bez skazy i bez zmarszczki.

2. Przemówienie Jana Pawła II podczas spotkania ekumenicznego we Wrocławiu w dniu 31 maja 1997 (fragment).
W ciągu ostatnich lat zmniejszył się znacząco dystans oddzielający od siebie Kościoły i Wspólnoty kościelne. Ale jest to dystans zbyt duży! Za duży! Nie tak chciał Chrystus! Musimy zrobić wszystko, aby odzyskać pełnię komunii. Nie wolno nam ustawać w tej drodze. Powróćmy raz jeszcze do modlitwy arcykapłańskiej Jezusa, w której mówi: Aby wszyscy stanowili jedno, jak ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie (...) aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał (J 17, 21). Niech te słowa Chrystusa staną się dla wszystkich wezwaniem, w obliczu zbliżającego się roku 2000, do wysiłku na rzecz wielkiego dzieła zjednoczenia.

3. Katechizm Kościoła Katolickiego 821.
Aby jak najlepiej odpowiedzieć na wymagania stawiane przez ekumenizm, konieczne jest spełnienie następujących warunków:
* stała odnowa Kościoła w coraz większej wierności jego powołaniu. Taka odnowa jest mocą ruchu zmierzającego do jedności
* nawrócenie serca, "by wieść życie w duchu Ewangelii", ponieważ to niewierność członków wobec daru Chrystusa powoduje podziały
* wspólna modlitwa, ponieważ "nawrócenie serca i świętość życia łącznie z publicznymi i prywatnymi modlitwami o jedność chrześcijan należy uznać za duszę całego ruchu ekumenicznego, a słusznie można je zwać ekumenizmem duchowym"
* wzajemne poznanie braterskie
* formacja ekumeniczna wiernych, a zwłaszcza kapłanów
* dialog między teologami i spotkania między chrześcijanami różnych Kościołów i wspólnot
* współpraca między chrześcijanami w różnych dziedzinach służby ludziom.

Przy opracowaniu korzystano z materiałów katechetycznych ks. Jarosława M. Lipniaka
Katechizmu Kościoła Katolickiego
Dokumentów Soboru Wat. II (DE 4)

Opracowanie: Marta Kulik

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2691


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.