AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Dorota Nowak
Lekcja wychowawcza, Scenariusze

Scenariusze lekcji wychowawczych z umiejętności interpersonalnych

- n +

Scenariusze lekcji wychowawczych dotyczące umiejętności interpersonalnych

Scenariusz lekcji wychowawczej

Temat: Radzenie sobie z własną i cudzą agresją

Cele lekcji:
Uczeń powinien umieć:

- wyjaśnić pojęcie "asertywność"
- wymienić umiejętności asertywne
- wymienić zdania pro- asertywne
- ocenić swoją asertywność

Metody:
- pogadanka
- pokaz
- praca w grupach

Środki dydaktyczne:
- film
- plansze

Przebieg lekcji:
1. Sprawy organizacyjne (5 min.)
2. Podanie tematu i wyjaśnienie celów (5 min.)
3. Wyjaśnienie pojęć - asertywność, człowiek asertywny -
pogadanka (5 min.)

Asertywność - to pełne, bezpośrednie, stanowcze i spokojne wyrażanie swoich uczuć, poglądów i postaw wobec innych osób, w sposób respektujący uczucia, poglądy i postawy tych osób.
Jest to prawo do wyrażania siebie w kontaktach społecznych bez agresji i ranienia kogokolwiek.
Asertywność sprawia, że można nadal się lubić i szanować mając inne usposobienie, gusty, opinie, światopogląd
4. Uczniowie oglądają 8- minutowy film i zwracają uwagę na umiejętności asertywne
5. Omówienie umiejętności asertywnych na podstawie filmu (4 min.)
6. Ćwiczenia z asertywności (9 min.)
Uczniowie w parach ćwiczą zachowania asertywne w podanych sytuacjach.
Uczniowie mają tak poprowadzić rozmowę aby nie zranić uczuć drugiej osoby i nie mogą dać się sprowokować do agresji.

Tematy rozmów:
a) obrona swoich praw: nie pożyczę Ci tej książki bo jeszcze nie oddałeś mi poprzedniej, nie chcę iść z Tobą do kina bo mam inne plany.
b) Reagowanie na krytykę słuszną: myślę o sobie podobnie, też tak sądzę
c) Reagowanie na krytykę niesłuszną: ja tak nie uważam, mam inne zdanie na ten temat
d) Wyrażanie krytyki: mnie się nie podoba ten kolor swetra- zamiast jest okropny
e) Wyrażanie aprobaty: podobają mi się twoje oczy, ładnie dziś wyglądasz
f) Wyrażanie uczuć pozytywnych: bardzo cię lubię, zależy mi na tobie
g) Wyrażanie osobistych poglądów: lubię serial Klan, choć wiem, że twoim zdaniem jest głupi, lubię czytać harlekiny niezależnie od tego czy twoim zdaniem mają jakąś wartość czy nie
7. Omówienie ćwiczeń z zastanowieniem się nad tym: (5min.)
- na ile jestem z siebie zadowolona
- czego się boję
- czego się wstydzę
- co mi przeszkadza i jak temu zaradzić
8. Omówienie zdań pro- asertywnych- (4 min.) (plansza)

ZDANIA PRO - ASERTYWNE
-  MAM PRAWO BYĆ SOBĄ
-  CHCĘ DBAĆ O SIEBIE
-  JESTEM SILNA
-  JESTEM WAŻNA
-  JESTEM KIMŚ WARTOŚCIOWYM
-  MAM WIELE MOCNYCH STRON
-  WIEM NAJLEPIEJ CO JEST DLA MNIE DOBRE
-  WIELE MNIE TO KOSZTUJE, ALE ROBIĘ TO I ZA KAŻDYM RAZEM IDZIE MI LEPIEJ
-  MAM PRAWO BYĆ ZAKŁOPOTANA
9. Podsumowanie lekcji (2 min.)
Określenie stopnia swojej asertywności w skali od 1 do 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Scenariusz lekcji wychowawczej

Temat: Doskonalenie umiejętności słuchania i rozmawiania

Cel ogólny:
- poznanie cech dobrego słuchacza i rozmówcy

Cele szczegółowe:
Uczeń powinien umieć:

- określić znaczenie słuchania w procesie komunikowania się ludzi
- wymienić cechy dobrego słuchacza
- stosować ćwiczenia, które trenują umiejętność słuchania
- wymienić cechy dobrego rozmówcy
- wymienić zachowania pomagające i przeszkadzające w rozmawianiu

Cele wychowawcze:
- wyrobienie nawyku dobrego słuchacza i rozmówcy
- kształtowanie umiejętności pracy w grupie

Metody:
- pogadanka
- praca w grupach metoda kuli śniegowej
- pokaz
Środki dydaktyczne: przybory do pisania, arkusze papieru, kolorowe kartki, foliogramy

Przebieg lekcji:
1. Sprawdzenie listy obecności (3 min.)
2. Podanie tematu i zapoznanie z celami (5min.)
3. Nauczyciel dzieli klasę na dwie grupy i podaje zagadnienia do opracowania (3min.)
4. uczniowie w grupach opracowują cechy dobrego słuchacza i dobrego rozmówcy metodą kuli śniegowej (7 min.)
5. Liderzy poszczególnych grup prezentują opracowane w formie plakatu cechy słuchacza i rozmówcy
6. Praca w zespołach 2- osobowych- ćwiczenia dotyczące słuchania i rozmawiania

Ćwiczenie 1
Uczniowie siadają w parach twarzami do siebie. Jedna osoba przez 2 minuty opowiada o swoich wakacjach. Zadaniem słuchacza jest nieuważne słuchanie.

Ćwiczenie 2
Uczniowie w parach dyskutują na temat: "Czego najbardziej nie lubią w zachowaniu innych ludzi". Słuchacz koncentruje uwagę na przekazywanych treściach a po upływie 2 minut powtarzają te treści swoimi słowami. Osoba mówiąca stwierdza czy słuchacz dobrze zrozumiał i odtworzył.

Ćwiczenie 3
Uczniowie w parach prowadzą rozmowy w następujących sytuacjach:
- rozmowa koleżeńska,
- rozmowa oficjalna z lubianym nauczycielem,
- rozmowa oficjalna z nielubianym nauczycielem,
- rozmowa z dyrektorem szkoły.

Uczniowie sporządzają listę zachowań pomagających i przeszkadzających w rozmawianiu w podanych sytuacjach.
7. Omówienie ćwiczeń z uwzględnieniem:
- nacisku na emocje nadawcy podczas mówienia do kogoś kto nie słucha,
- zachowań, które przeszkadzają i pomagają w byciu dobrym słuchaczem i rozmówcą,
8. Nauczyciel podsumowuje lekcje prezentując cechy słuchacza i rozmówcy na foliogramie

Jesteś dobrym słuchaczem, kiedy:
-  Wyrażasz zainteresowanie poprzez utrzymywanie kontaktu wzrokowego
-  Siedzisz blisko, kiwasz głową
-  Wydajesz dźwięki potwierdzające rozumienie np. mhm
-  Zadajesz często pytania, kiedy niedokładnie rozumiesz
-  Pochylasz się w stronę osoby mówiącej
-  Uśmiechasz się zachęcająco (nigdy ironicznie)
-  Mimiką i postawą ciała potwierdzasz chęć kontaktu
-  Czasem parafrazujesz, czyli powtarzasz własnymi słowami to, co usłyszałeś w celu upewnienia się, że zrozumiałeś prawidłowo
-  Jesteś akceptujący, nie oceniający, empatyczny (tzn. wczuwający się)

JESTEŚ DOBRYM ROZMÓWCĄ, KIEDY:
-  Pamiętasz, że rozmowa to proces dwustronny, rodzaj wymiany myśli, kiedy nie tylko potrafisz się wypowiadać, ale i słuchać
-  Kiedy wiesz zawsze dokładnie, co chcesz powiedzieć i jak to zrobić
-  Gdy rozumiesz reakcje partnera w rozmowie
-  Gdy potrafisz używać języka odpowiedniego dla audytorium oraz wyraźnie i jasno formułować myśli
-  Kiedy jesteś w stanie wywołać i utrzymać uwagę słuchacza
-  Gdy rozumiesz że większość procesu porozumiewania się przebiega bez słów
9. Nauczyciel rozdaje do wypełnienia kartki i prosi uczniów o wypisanie swoich mocnych i słabych stron jako mówcy i słuchacza

 
Ja jako mówca
Mocne strony Słabe strony
   
   
   
   
Ja jako słuchacz
Mocne strony Słabe strony
   
   
   
   
Scenariusz lekcji wychowawczej

Temat: Doskonalenie umiejętności przemawiania

Cel ogólny: poznanie cech dobrego mówcy

Cele szczegółowe:
Uczeń powinien umieć:
- wymienić cechy dobrego mówcy
- udoskonalać swoje wypowiedzi
- wymienić czynności pomagające w przemawianiu

Cele wychowawcze:
- kształtowanie umiejętności pracy w grupie
- wyrobienie nawyku dobrego mówcy

Metody pracy: wykład, pogadanka, praca w grupach metodą 635,pokaz

Środki dydaktyczne: foliogram, arkusze papieru, przybory do pisania, kartki.

Przebieg lekcji:
1. Sprawdzenie listy obecności (3min.)
2. Zapoznanie z tematem i celami lekcji (5 min.)
3. Określenie pojęcia - mówca - pogadanka (5min)
4. Ćwiczenie (5 min.)- nauczyciel prosi uczniów aby każdy z nich przygotował w punktach treść krótkiego wystąpienia na dowolnie wybrany temat, które wygłosi stojąc przed klasą. Na przygotowanie wystąpienia uczniowie mają 4 minuty.
5. Chętni uczniowie wygłaszają przemówienie (10 min.) Po każdym przemówieniu następuje omówienie z uwzględnieniem z uwzględnieniem aspektów merytorycznych i formalnych. Przy omówieniu bierze się pod uwagę dobre strony przemówienia i słabe strony oraz sposoby ich wyeliminowania.
6. Nauczyciel dzieli uczniów na 4 grupy i prosi o wypisanie cech dobrego słuchacza. Uczniowie pracują metodą metodą 635 (7 min)
7. Liderzy grup prezentują wnioski (5min.)
8. Nauczyciel podsumowuje zajęcia - (foliogram) i ocenia uczniów (5 min.)

JESTEŚ DOBRYM MÓWCĄ, KIEDY:
-  Koncentrujesz się na zadaniu a nie na sobie
-  Kiedy struktura twojej wypowiedzi jest jasna (wstęp, rozwinięcie, zakończenie, wnioski)
-  Kiedy stosujesz różne techniki utrzymywania uwagi, np. użycie przykładów, slajdów
-  Gdy pilnujesz czasu, gdy kontrolujesz siłę głosu i tempo wypowiadania się
-  Gdy masz do siebie zaufanie
9. Uczniowie oceniają siebie jako mówcę w skali 1 do 10

Słaby mówca Dobry mówca
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Scenariusz lekcji wychowawczej

Temat: Doskonalenie umiejętności negocjacji

Cel ogólny: poznanie cech dobrego negocjatora

Cele szczegółowe:
Uczeń powinien umieć:

- charakteryzować style negocjacji
- rozwiązywać konflikty w sposób konstruktywny

Cele wychowawcze:

- kształtowanie umiejętności pracy w grupie
- wyrobienie nawyku dobrego negocjatora

Metody:
- pogadanka
- pokaz
- praca w grupach metodą burzy mózgu
- dyskusja panelowa

Środki dydaktyczne:
foliogram, kartki papieru, przybory do pisania

Przebieg lekcji:
1. Sprawdzenie listy obecności (2min.)
2. Podanie tematu i zapoznanie z celami (5min.)
3. Wybrany ekspert wyjaśnia pojęcie negocjacji (3min.)

NEGOCJACJA - to komunikowanie się ludzi, które ma na celu osiągnięcie porozumienia, gdy istnieje konflikt, tzn. gdy jedne interesy są wspólne, a inne przeciwne.
4. Wybrany ekspert wyjaśnia i wskazuje przykłady stylów negocjacji - styl miękki i twardy (5min.)
5. Nauczyciel podsumowuje zachowanie osób negocjujących (5min.)

MIĘKKI STYL NEGOCJACJI
-  Starasz się być przyjacielem
-  Dążysz do porozumienia
-  Ustępujesz, unikasz walki
-  Ufasz, nie oszukujesz
-  Elastycznie zmieniasz stanowisko
-  Idziesz na kompromis
-  Składasz oferty
-  Poddajesz się presji

TWARDY STYL NEGOCJACJI
-  Rozmówca to twój wróg
-  Celem jest zwycięstwo
-  Żądasz ustępstw, walczysz
-  Nie ufasz, oszukujesz
-  Twardo bronisz swojego stanowiska
-  Kompromis nie wchodzi w grę
-  Stosujesz groźby
-  Wywierasz presję

6. Nauczyciel prosi uczniów aby w parach przećwiczyli na dowolnie wybranym przykładzie, miękki i twardy styl negocjacji (4 min.)
7. Omówienie ćwiczenia - uczniowie mówią jak się czuli i dlaczego(5 min.)
8. Nauczyciel dzieli uczniów na 4 grupy i prosi o wypisanie na kartkach cech dobrego negocjatora (6 min.)
9. Uczniowie prezentują cechy negocjatora w formie mapy mózgu 6 min.)
10. Nauczyciel podsumowuje lekcje - prezentuje na ekranie zasady negocjacji (3 min.)

NEGOCJUJĄC, pamiętaj:
- uważaj na swoje emocje i partnera
- bądź konkretny, nie elastyczny
- nigdy nie mów to niemożliwe
- zawsze szukaj wspólnych korzyści
- określ minimalnie akceptowane porozumienie
- naucz się relaksować
- nie pozwól wykończyć się nerwowo
- mów wprost, co ci się nie podoba
- nie groź, ale i nie bądź ofiarą

11. Nauczyciel podaje temat następnych zajęć.


Scenariusz lekcji wychowawczej

Temat: Doskonalenie umiejętności bezsłownego komunikowania się

Cele szczegółowe:
Uczeń powinien umieć:

- wymienić sygnały niewerbalne podczas rozmowy
- rozumieć sygnały niewerbalne

Cele wychowawcze:
- kształtowanie odpowiednich postaw werbalnych
- kształtowanie umiejętności pracy w grupie

Metody:
- pogadanka
- praca w parach
- obserwacja

Środki dydaktyczne: film

Przebieg lekcji:

1. Czynności wstępne (3 min.)
2. Nauczyciel podaje temat i zapoznaje uczniów z celami (3min.)
3. Wskazany uczeń omawia sposoby przekazywania informacji i znaczenie sygnałów niewerbalnych podczas rozmowy (5 min.)
4. Uczniowie oglądają film i zwracają uwagę na rodzaje sygnałów niewerbalnych (10 min.)
5. Ćwiczenie, którego celem jest przekazanie informacji bez słów(10 min.) Nauczyciel prosi 1 ucznia aby wyszedł z klasy a pozostali umawiają się jakie hasło będzie odgadywał po powrocie. Uczniowie po kolei, pokazują jaka jest treść hasła. Po odgadnięciu wychodzi następna osoba z klasy.
6. Ćwiczenie - uczniowie w parach próbują przekazać sobie emocje - radość, smutek, zainteresowanie, lęk(5 min.)
7. Omówienie ćwiczenia - zwrócenie uwagi na różne sposoby przekazania tych samych informacji (8 min.)
8. Nauczyciel podaje temat następnej lekcji.

Opracowanie: Dorota Nowak

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 7429


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.