AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Elżbieta Tyczyńska-Kończal
Przyroda, Program nauczania

Program współpracy szkoły ze środowiskiem

- n +

Program współpracy szkoły ze środowiskiem

Bardzo różne są systemy prowadzenia oświaty i różne doświadczenia krajów europejskich. Udział społeczności lokalnej w prowadzeniu oświaty zależy od struktury i organizacji danego kraju. W ramach programu TERM edukatorzy odbyli kilka wizyt studyjnych w Anglii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech i Szkocji.

We Francji samorządy lokalne odpowiadają za kształcenie podstawowe (przedszkola i szkoły elementarne), departamenty za szkolnictwo średnie niższego szczebla, regiony prowadza szkolnictwo wyższego szczebla. Szkolnictwo wyższe ma pełna autonomie. Im wyższy szczebel szkolnictwa, tym więcej decyzji rządowych.
Na poziomie szkoły tworzone są programy wychowawcze, a nauczyciel ma swobodę w doborze metod nauczania. W Hiszpanii na poziomie kraju, rządów autonomicznych i lokalnych struktur tworzone są rady oświatowe. Każda rada ma swój zakres kompetencji i odpowiedzialności. Nauczyciel jest funkcjonariuszem państwowym, status i wysokość zarobków gwarantowane są centralnie przez państwo. Główne zadania
rządu centralnego w Holandii sprowadzają się do organizowania procesu kształcenia, nadzoru nad jakością w edukacji, egzaminowania oraz finansowania oświaty. Władze lokalne administrują i zarządzają szkołami.

Finansowanie oświaty odbywa się poprzez określenie podstawowych standardów. Placówki mogą mięć różne źródła finansowania. W Niemczech rząd federalny jest odpowiedzialny za główne zasady legislacyjne, zasady wynagradzania nauczycieli, przepisy kształcenia zawodowego, zasady finansowania oświaty itp. Struktura administracji szkolnej jest zróżnicowana - zależy od władz landu. Najczęściej spotykamy trzy poziomy. Ministerstwo w landzie zajmuje się szkolnictwem wyższym, wydział oświaty -- szkolnictwem średnim, lokalne biura szkolne - szkolnictwem podstawowym. Nauczyciel ma status pracownika państwowego z bardzo trudna i długa droga stabilizacji zawodowej. szkoły publiczne są bezpłatne. Tylko w nielicznych wypadkach rodzice pokrywają część kosztów podręczników.

W Wielkiej Brytanii istnieje podział kompetencji pomiędzy rządem centralnym, rządami lokalnymi i zarządami instytucji oświatowych. Na terenie Anglii i Walii, zadania władz lokalnych sprowadzają się miedzy innymi do prowadzenia obsługi szkól, zapewnienia doradztwa metodycznego i szkoleń w zakresie doskonalenia zawodowego, nadzorowania jakości i poziomu kształcenia, zapewnienia warunków do nauki itp. Wizytacje szkól są procedura ściśle określona przez prawo, do ich przeprowadzenia upoważniają określone kwalifikacje. Bardzo duże zadania i uprawnienia ma zarząd szkoły. Spełnia on role zbliżona do naszych rad nadzorczych. Dyrektor szkoły ma pełna swobodę w zatrudnianiu i ocenianiu nauczycieli. Z większością nauczycieli zawierane są okresowe, kilkuletnie kontrakty. Ten przegląd dowodzi różnorodności rozwiązań systemowych. Wynikają one z tradycji i doświadczeń historycznych. Nasz obecny system oraz proponowane w nim zmiany, wynikają z naszych dobrych doświadczeń i tradycji oraz korzystają z doświadczeń innych krajów. Przez taka politykę oświatowa chcemy doprowadzić do pełnej akceptacji naszych egzaminów i świadectw przez władze oświatowe innych krajów. Tworząc lokalna politykę oświatowa w ramach strategii rozwoju gminy należy rozpatrzyć następujące etapy:
- faza przygotowawcza,
- faza diagnozowania i badania potrzeb,
- faza tworzenia i uchwalania programu,
- faza realizacji i ewaluacji.

Tworzony program oświatowy w jednostce samorządowej należy do obszaru strategicznego działania szkól. Od dobrze wykonanej pracy w fazie przygotowawczej zaleczy powodzenie programu. Należy zastanowić się: kto jest odbiorca usługi edukacyjnej, jak zbadać potrzeby edukacyjne środowiska lokalnego, jak dokonać diagnozy obecnego stanu edukacji, kto może być sponsorem, kto powinien uczestniczyć w tworzeniu polityki oświatowej. Należy powołać zespól roboczy i zaprosić przedstawicieli wielu podmiotów uczestniczących w życiu samorządu, a wiec: władze samorządowe, kuratoryjne, dyrektorów placówek oświatowych, nauczyciel i uczniów, pracodawców, związkowców, przedstawiciel i kościoła, stowarzyszeń społecznych, urząd pracy. Bez dokładnej diagnozy i określenia potrzeb edukacyjnych przygotowany materiał będzie jedynie materiałem propagandowym.

Należy wykorzystać wiec materiały, doświadczenia i fachowców z placówek doskonalenia. Na etapie tworzenia i uchwalania programu należy odbyć wiele dyskusji, spotkań, warsztatów wypracowujących najlepsze rozwiązania, uzgodnienia i propozycje ostatecznych rozwiązań. Od początku trzeba włączyć do prac radnych i członków rady oświatowej. Bo przecież ostatecznie podczas sesji rady samorządu uchwalana biedzie strategia rozwoju gminy lub powiatu w tym lokalnej polityki oświatowej. Przy tworzeniu programu współpracy ze środowiskiem należy pamiętać o: wizji (stan do którego chcemy dojść po latach, nawet jeśli wydaje się być obecnie dla samorządu nieosiągalny), celach ogólnych, celach szczegółowych (wyobrażalny stan rzeczy, który chcemy osiągnąć w określonym czasie) - powinny informować one o priorytetach, planie strategicznym i planie działania (kolejność działań, aby zrealizować plan strategiczny-sposób realizacji-termin, osoby odpowiedzialne, osoby wspomagające itp.).

Najważniejsze pytanie, na które musimy na początku sobie odpowiedzieć; brzmi: po co? Dobry program zawiera sposób monitorowania i ewalacji podejmowanych działań. Tylko niezależność osób prowadzących ewaluacje zapewni obiektywność wniosków, które można będzie wykorzystać do dokonania korekt w ustalonym programie i zapewni wysoka jakość naszym działaniom. Na każdym etapie prac trzeba pamiętać o aktywnej informacji i promocji programu, przy włączeniu wszystkich zainteresowanych do naszych pomysłów. Do obserwacji postępów prac może służyć rada oswiatowa powołana przez odpowiednia rade samorządu terytorialnego. Idea samorządności w oświacie oznacza nie tylko lokalna skale planowania, ale przede wszystkim włączenie w proces planowania i realizacji zadania członków społeczności lokalnej. W całej pracy projektowej musimy widzieć szkole jako autonomiczna jednostkę realizująca zadania oświatowe. Uchwalony przez rade samorządu terytorialnego program oświatowy nie może zobowiązywać i narzucać szkole zadań do wykonywania. Szkoła natomiast powinna w swoim programie uwzględniać zmiany w szeroko rozumianym otoczeniu szkoły, jak również zmiany w polityce oświatowej państwa, w tym samorządu. Popularna jest idea "Europy - ojczyzny narodów". Często zadajemy pytanie, co to znaczy "być Europejczykiem". Dobrze jest ukazać dzieciom i młodzieży rozszerzające się kręgi układów społecznych, w których tkwi jednostka. Są to:
- miejsce w przestrzeni (dom, rodzina),
- najbliższe otoczenie (sąsiedzi),
- społeczność lokalna (wieś, dzielnica, miasto),
- przestrzenne układy (lokalne, regionalne),
- przestrzenne układy globalne (państwo, naród).

Być Europejczykiem to znaczy być Polakiem. Miłość do ojczyzny kształtuje się poprzez miłość do miejsca zamieszkania, urodzenia, miejsca nauki i pracy. Bardzo często szkoła jest jedynym miejscem w danym środowisku (nawet w dużych miastach), w którym stworzyć można ośrodek oswiatowo-kulturalny. Program takiego centrum budować może więzi "malej ojczyzny". Niezmiernie ważna rzeczą jest rozłożenie kompetencji i odpowiedzialności za ważne obszary działań szkoły, na poszczególnych pracowników Praca w mniejszych zadaniowych lub przedmiotowych zespołach mogłaby wyprzeć prace całej Rady Pedagogicznej, a liderzy odpowiadaliby przed dyrektorem za powierzone zadania z ogólnego planu pracy szkoły. Zadaniem władz oświatowych jest:
- wzmacniać i podtrzymywać zainteresowanie społeczności jakością edukacji,
- jasno wskazywać, czego społeczeństwo oczekuje od swoich szkól,
- ustalić rdzeń programowy dla wszystkich uczniów oraz warunki prowadzenia dodatkowych przedmiotów,
- zapewnić efektywne szkolenie wstępne nauczycieli oraz stwarzać im bogate możliwości ciągłego doskonalenia zawodowego,
- projektować zdrowe struktury zarządzania szkołami, w których uwzględnia się udział rodziców i lokalnej społeczności,
- zapewnić szkołom odpowiednie warunki i zasoby monitorować funkcjonowanie szkól w celu zapewnienia osiągania zadawalających efektów oraz rozpoznania szkól nieefektywnych i skłonienia ich do dokonania zmian,
- bronić wolności każdej szkoły.

Oczekiwania zarządu i gminy, kuratorium, klientów wobec szkoły to: wysoka jakość pracy, ze strony parafii-to współpraca wychowawcza, a ze strony stowarzyszeń - wolne współdziałanie. Ważna role odgrywa Rada Rodziców zarówno v kwestiach doradczych jak pozyskiwania pieniędzy dla szkoły także z organizacji pozarządowych. Ważnym zadaniem Rady Rodziców jest stworzenie warunków do emocjonalnej akceptacji szkoły przez uczniów, rekreacji, uczestnictwa w kulturze zdobywania umiejętności pozaszkolnych. Nie powinno brakować pieniędzy na inicjatywy uczniów. Teatr szkolny, prasa uczniowska, klub turystyczny czy sportowy, Internet, bieda dostrzegane w gminie. Wtedy wójt czy prezydent znajdzie czas, by pojawić się w szkole aby podziękować nauczycielom, uczniom, a także rodzicom. Szkoła musi umieć współpracować z proboszczem i katecheta szkolnym. Parafia i szkoła nie są placówkami rywalizującymi, powinny w praktyce określać zarówno swoja autonomie, jak tez sferę współdziałania, która może być wcale nie mała. W im większym stopniu proboszcz (katecheta) potrafi stać się przyjacielem szkoły, tym skuteczniejsze okaże się oddziaływanie obu instytucji.

Promowanie szkoły w środowisku Reforma systemu edukacji w swoich założeniach dąży do nadania szkołom
autonomii. Jej elementami są:
- szkolne programy kształcenia,
- szkolny system wychowawczy,
- szkolny system oceniania.

W ten sposób określa się własne oblicze danej społeczności szkolnej, sprecyzowanie kierunku działań edukacyjnych i poszukiwania miejsca w lokalnym środowisku. W warunkach powstawania rynku usług edukacyjnych coraz większa role odgrywać będzie zorganizowania, konsekwentna i umiejętnie prowadzona promocja szkoły w środowisku. Promocja szkoły to przede wszystkim:
- kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły,
- ukazywanie osiągnięć i potencjału społeczności szkolnej,
- eksponowanie odrębności szkoły,
- kształtowanie więzi emocjonalnych ze szkoła.

W ramach promocji wewnętrznej na korytarzach szkolnych rozmieszczone są różnego rodzaju prace uczniów, interesujące formy zajęć pozalekcyjnych np. wywiady z rożnymi osobami (nauczycielami, dyrektorem i innymi-jest to praca grupy dziennikarskiej), konkursy itp. stale aktualizowane. Uczniowie przeprowadzili także aukcje swoich prac. Wyniki klasyfikacji, osiągnięcia uczniów i nauczycieli były przedstawione na ogólnym spotkaniu rodziców po zakończeniu I-go półrocza. Również występy przygotowane z okazji ważnych rocznic czy świat są prezentowane rodzicom oraz lokalnym mediom, które zawiadamiamy i zapraszamy na tego typu uroczystości.

Rozwijamy również promocje zewnętrzna. Obecnie niebagatelna role w prowadzeniu promocji odgrywa Internet, przygotowujemy stronę dotycząca szkoły z wieloma aktualnymi informacjami. Tekst będzie tłumaczony i przekazywany w językach obcych, gdyż w ten sposób zamierzamy nawiązać kontakty z innymi szkołami, w ramach programu SOCRATES. Jednym z najważniejszych wydarzeń umożliwiających prowadzenie promocji zewnętrznej był "dzień otwarty". W tym dniu odwiedzali szkole przyszli
uczniowie wraz z rodzicami. Część z nich jest zdecydowana na wybór szkoły, część się waha inni przychodzili z czystej ciekawości. Naszym zadaniem było tak zaprezentować szkole, aby wielu z odwiedzających wyszło z przekonaniem, ze jest to szkoła ich Marzen. W tym celu przygotowaliśmy plakaty, które zostały przesłane do sąsiednich Szkól Podstawowych. W czasie "otwartych drzwi" dbaliśmy o porządek i dobra organizacje, co także pomaga w kreowaniu pozytywnego wizerunku szkoły. Uczniowie kierowali i oprowadzali odwiedzających, po wszystkich pracowniach i zakątkach szkoły. W akcji uczestniczyli oczywiście nauczyciele. Promocje szkoły prowadzimy również w lokalnej prasie gdzie ukazują się artykuły o naszym Gimnazjum.

Obecnie przygotowujemy folder szkoły. W tym celu przeprowadziliśmy konkurs na krótki wiersz, fraszkę, cytat o szkole.

Opracowanie: Elżbieta Tyczyńska-Kończal

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2393


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.