Katalog

Stanisław Mazur
Informatyka, Sprawdziany i testy

Zagadnienia do egzaminu dojrzałości z elementów informatyki ? zagadnienia ogólne

- n +

Zagadnienia do egzaminu dojrzałości z Elementów Informatyki

Podstawowym podręcznikiem do elementów informatyki dla klas o profilu matematyczno-informatycznym jest książka: "Elementy informatyki" autorstwa M. Sławika i A. Bremera. Zalecany jest również podręcznik - A. Dyrka i J. Hadysza - , "Informa-tyka dla liceum" oraz instrukcje opracowane przez nauczycieli naszej szkoły.

Uczniów obowiązuje:
- znajomość terminologii, metod i procesów związanych z informatyką
- wykorzystanie posiadanej wiedzy do rozwiązywania zadań teoretycznych i praktycznych
- stosowanie metod badawczych do rozwiązywania problemów
- formułowanie i uzasadnianie opinii i sądów na podstawie posiadanych lub uzy-skanych informacji

Ucznia przystępującego do egzaminu dojrzałości z elementów informatyki obowiązu-je znajomość i umiejętność praktycznego zastosowania poniższych zagadnień:
1. Architektura wewnętrzna, urządzenia peryferyjne, multimedia
2. Rodzaje pamięci komputera i jej nośniki
3. System operacyjny Windows 98 lub nowszy
4. Konfigurowanie komputera do własnych potrzeb
5. Obsługa Eksploratora Windows
6. Znajomość obsługi edytora graficznego
7. Obsługa Edytora tekstu MS WORD w stopniu zaawansowanym (z włączaniem grafiki, tabel, kolumn, korekcji pisowni itp.)
8. Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL i jego zastosowania podczas rozwiązywania problemów z życia codziennego oraz zadań szkolnych
- wprowadzanie różnego typu danych do arkusza
- sporządzanie wykresów
- wykorzystanie zdefiniowanych w Excelu funkcji
- rozwiązywanie problemów i zadań z wykorzystaniem arkusza kalkulacyj-nego (z uwzględnieniem adresowania bezwzględnego, instrukcji warun-kowych itp.)
- arkusz kalkulacyjny jako baza danych (sortowanie, filtrowanie itp.)
- wstawianie proste i wstawianie łącz dla tabel i wykresów z Excela do edy-tora tekstu
9. Projektowanie bazy danych Access
- podstawowe pojęcia bazy danych (tabele, formularze, rekordy, relacje, kwerendy, raporty)
- zaprojektowanie przykładowej bazy danych
- wprowadzanie danych do bazy, sortowanie i wyszukiwanie rekordów w ba-zie danych
- utworzenie kwerendy
10. Zasady i technika przygotowania prezentacji za pomocą komputera
11. Programy użytkowe (archiwizujące, antywirusowe, defragmentujące itp.)
12. Systemy liczenia w informatyce (dziesiątkowy, dwójkowy i szesnastkowy)
13. Algorytmy w informatyce i sposoby ich prezentacji
14. Programowanie w języku PASCAL
- podstawy programowania
- pętle, rekurencja
- tablice, procedury, funkcje, rekordy, pliki danych
- tryb graficzny w pascalu (tylko w klasach inf)
- rozwiązywanie zadań i problemów w pascalu
15. Elementy programowania w Visual Basic (tylko w klasach inf)
16. Internet i jego praktyczne wykorzystanie
- struktura sieci Internet, łącza internetowe
- rodzaje usług internetowych
- wyszukiwanie informacji w Internecie
- obsługa programów pocztowych
- zasady tworzenia stron internetowych w HTML-u
17. Społeczne, etyczne i ekonomiczne aspekty rozwoju informatyki
- pożytki i konsekwencje wynikające ze znajomości obsługi komputerów i do-stępu do Internetu
- zagrożenia wychowawcze wynikające z uzależnienia, deprawujących treści, szkodliwości niektórych gier komputerowych
- ochrona prawna własności intelektualnej i jej etyczne znaczenie

Algorytmy zadań

1. Pętle iteracyjne o przewidywanej liczbie kroków np. wczytywanie liczb i obliczanie średniej
2. Rozwiązywanie typowych zadań matematycznych z wykorzystaniem języków programowania oraz użyciem funkcji i procedur (np. wyszukiwanie pierwiastków równania kwadratowego)
3. Algorytm Euklidesa na znajdowanie NWD
4. "Kod Cezara" - algorytm, który w oparciu o kody ASCII szyfruje lub deszyfruje dowolny tekst
5. Przykłady procedur lub funkcji rekurencyjnych (np. silnia, potęga)
6. Pętle, które kończą się po spełnieniu warunku np. odgadywanie liczby
7. Przybliżone metody rozwiązywania równań - metoda bisekcji
8. Systemy liczenia w informatyce - algorytmy realizujące przeliczenia z systemu dziesiątkowego na dwójkowy lub odwrotnie
9. Sortowanie zmiennych typu tablicowego np. wylosowanych liczb
10. Pliki danych, ich wprowadzanie i odczytywanie z dysku
11. Rekordy w pascalu np. dziennik lekcyjny, książka telefoniczna
12. Zamiana liczb na typ string, składanie tekstów oraz wydobywanie wartości liczb
13. Uruchomienie i sporządzanie podstawowych rysunków w trybie graficznym (pęku prostych, okręgów, prostokątów, układu współrzędnych itp.)
14. Wyprowadzanie tekstów i wyników w trybie graficznym (np. obliczanie podstawowych wielkości fizycznych - zasięg rzutu poziomego, wielkości w ruchu jednostajnym, zasięg rzutu pionowego w górę itp.)
15. Proste animacje np. zderzenia kulki z krawędziami ekranu, spadanie piłeczki, pływanie ciał (głębokość zanurzenia)

Uwaga: Wszystkie podane przykłady mogą być rozwiązywane w pascalu lub przedstawione w postaci algorytmu blokowego czy też pseudoalgorytmu (n należy liczyć się z tym, że czas na rozwiązanie będzie dość ograniczony...).

OBSŁUGA PAKIETU OFFICE

1. Edytor tekstu Word
- ustawianie parametrów strony oraz wydruku
- redagowanie tekstu z uwzględnieniem jego formatowania (nagłówek strony, numerowanie stron, dosuwanie tekstu, zmiana kroju i rozmiaru czcionki, ustawienie wcięć, tabulacji, autonumerowanie, kopiowanie bloków tekstu, sprawdzanie pisowni itp.)
- redagowanie typowych dokumentów: podanie, CV, gazetka, ogłoszenie, zaproszenie (pisanie tekstu w kolumnach, wstawianie i formatowanie grafiki, tekstów ozdobnych itp.)
- rysowanie i wypełnianie tabel, sortowanie danych w tabelach

2. Arkusz kalkulacyjny Excel
- wprowadzanie różnego typu danych do arkusza (tekst, liczby, waluta, procenty, data - zmiana formatu liczb w komórkach)
- umiejętność seryjnego wypełniania oraz kopiowania danych
- formatowanie komórek (szerokość, wysokość, linie, kolor, kolor, ustawienie tekstu itp.)
- wprowadzanie własnych wyrażeń arytmetycznych oraz formuł i funkcji istniejących w Excelu (zwrócić uwagę na stosowanie formuł, gdy dane nie są zgrupowane)
- adresowanie względne, bezwzględne i mieszane oraz instrukcja warunkowa w Excelu (wykorzystanie np. w tabliczce mnożenia, przy naliczaniu odsetek, ilości odbytych godz. nadliczbowych, uzyskaniu zaliczenia itp.)
- sporządzanie wykresów funkcji (dla danych z tabeli oraz typowych wykresów funkcji matematycznych - paraboli, prostych)
- sortowanie danych w Excelu
- filtrowanie danych w Excelu
- wstawianie tabeli z Excela do Worda (proste oraz wstawianie połączenia)

3. Baza danych Access
- zaprojektowanie tabeli danych (np. dane o uczniu, o książce, filmie itp.), uwzględnić różne typy danych
- sporządzić na podstawie tabeli formularz (przy użyciu kreatora)
- wprowadzić dane do formularza lub tabeli
- dodawanie przycisków do formularzy
- sortowanie i wyszukiwanie danych
- filtrowanie danych
- sporządzanie prostych kwerend

4. Zasady przygotowania prezentacji w Power Point
- etapy tworzenia prezentacji
- wstawianie grafiki i animacji
- tworzenie odnośników
- automatyczne "przewijanie stron"
- uzyskiwanie "efektów specjalnych"

Opracowanie: mgr Stanisław Mazur
nauczyciel LO w Dąbrowie Tarn.

Wyświetleń: 3622


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.