AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Mieczysław Gałuszka
Religia, Różne

Quiz biblijny (wg Ewangelii św. Mateusza) ? zestaw pytań, odpowiedzi oraz klucz

- n +

Quiz biblijny według Ewangelii świętego Mateusza

(Sugestia przeprowadzenia: 1. Drużyny 2-3 osobowe otrzymują na starcie po 100 talentów/euro. 2. Według losowo ustalonej kolejności każda drużyna wybiera jeden numer pytania i jedną odpowiedź. 3. Za odpowiedź prawidłową drużyna zyskuje kolejne 5 talentów/euro, a w przypadku odpowiedzi nieprawidłowej - traci 5 talentów/euro. Uwaga: Quiz sprawdzony - pozytywnie - na poziomie gimnazjum)

1. "Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest, to co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów".
Kto to powiedział do świętego Józefa:
A/ anioł Boży,
B/ król Herod, Cl Duch Święty?

2. Pytali: "Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon".
Kto tak pytał:
A/ król Herod,
B/ trzej królowie,
C/ apostołowie?

3. A kierując ich do Betlejem, rzekł: "Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon".
Czyje to słowa:
A/ króla Heroda,
B/ Jana Chrzciciela,
C/ anioła?

4. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny.
Kto otrzymał taki nakaz:
A/ pasterze w Betlejem,
B/ trzej królowie,
C/ apostołowie?

5. "Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić".
Kto od anioła Bożego otrzymał takie polecenie:
A/ święty Józef,
B/ święty Piotr,
C/ Mojżesz?

6. "Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia". On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela.
Skąd anioł Boży kazał wrócić świętej Rodzinie do Nazaretu:
A/ z Egiptu,
B/ z Betlejem,
C/ z Jerozolimy?

7. Nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy.
O kim tu jest mowa:
A/ o Jezusie,
B/ o Janie Chrzcicielu,
C/ o Izajaszu?

8. "Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym."
Kto tak mówi o Jezusie:
A/ król Dawid,
B/ Jan Chrzciciel,
C/ apostoł Andrzej?

9. A gdy został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: "Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie".
Jak nazywa się to wydarzenie:
A/ Zwiastowanie,
B/ Chrzest. Pański, D/ Wniebowstąpienie?

10. Jak kończy się odpowiedź Pana Jezusa w tym fragmencie: A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: "Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem". Lecz On mu odparł: "Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem,
A/ które pochodzi z ust Bożych",
B/ które pochodzi od władzy,
C/które mówią w telewizji?

11. Co w tym fragmencie Pan Jezus powiedział diabłu: Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: "Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon". Na to odrzekł mu Jezus:
A/ Idź do diabła!
B/ Idź precz, szatanie!
C/ Zamknij się!

12. Gdy [Jezus] przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro(...) I rzekł do nich: "Pójdźcie za Mną (...)". Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
Kim byli apostołowie Piotr i Andrzej przed powołaniem:
A/ rolnikami,
B/ rybakami,
C/ uczonymi w Piśmie?

13. Jezus, widząc tłumy, wyszedł(...). A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: "Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą". Dokąd Jezus wyszedł, aby nauczać:
A/ na jezioro,
B/ na podium, Cl na górę?

14." Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza (..? ...) wielka jest w niebie".
Co Jezus obiecuje prześladowanym z Jego powodu w niebie:
A/ nagrodę,
B/ ucztę,
C/ radość?

15. Dokończ następującą wypowiedź Jezusa: "Wy jesteście światłem świata. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który,
A/ jest w niebie,
B/ jest miłością,
C/ wszystko stworzył.

16. O jakie karze mówi tutaj Jezus: "Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: >Raka<, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: >Bezbożniku<, podlega karze...
A/ piekła ognistego,
B/ odcięcia ręki,
C/ więzienia?

17. Jak się kończy to zdanie Jezusa: "Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od..."
A/ ludzi pochodzi,
B/ świata pochodzi,
C/ Złego pochodzi?

18. Co czynią ci, za których Jezus każe się modlić: "Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was... "
A/ gnębią,
B/ prześladują,
C/ obmawiają?

19. Jezus wzywa, żeby być doskonałym jak kto: "Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest..."
A/ papież,
B/ każdy święty,
C/ Ojciec wasz niebieski?

20. Gdzie jest Ojciec, u którego możemy mieć nagrodę i o którym mówi Jezus: "Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest..."
A/ w kościele,
B/ w niebie, Cl wszędzie?

21. Dokończ tę wypowiedź Jezusa: "Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go... "
A/ poprosicie,
B/ ubłagacie,
C/ przekonacie?

22. Jeżeli człowiek nie przebaczy, to czego nie przebaczy Bóg według Jezusa: "Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych..."
A/ grzechów,
B/ pomyłek,
C/ przewinień?

23. Dokończ słowa Jezusa: "Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją..."
A/ część,
B/ zapłatę,
C/ nagrodę?

24. Dokończ słowa Jezusa: "Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza mszczą i gdzie złodzieje włamują się, i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i..."
A/ serce twoje,
B/ twoje szczęście,
C/ twoja wolność?

25. Jezus uczy, że człowiek, jeżeli nie stawia Boga na pierwszym miejscu, to służy czemuś innemu -czemu? -: "Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i..."
A/ szatanowi,
B/ mamonie,
C/ własnym zachciankom?

26. Jak Jezus nazywa człowieka, o którym mówi tak: "Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, gdy belka [tkwi] w twoim oku?"
A/ życzliwy,
B/ obłudnik,
C/ wrażliwy?

27. Jezus uczy: "Nie każdy, który Mi mówi: >Panie, Panie!<, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia..."
Co jest warunkiem dostania się do nieba:
A/ spełnianie poleceń,
B/ spełnianie woli Ojca Jezusa,
C/ śpiew?

28. Dokończ słowa Jezusa: " Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na..."
A/ na skale,
B/ na piasku,
C/ na wodzie?

29. Kto tak prosił Jezusa: "...upadł przed Nim i prosił Go: >Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić<. [Jezus] wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: >Chcę, bądź oczyszczony!<. I natychmiast został oczyszczony."
A/ brudas,
B/ grzesznik,
C/ trędowaty?

30. Gdy wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. Nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; Jezus zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: "Panie, ratuj, giniemy!" A On im rzekł: "Czemu bojaźliwi jesteście, małej. .."
Brak czego zarzucił Jezus swoim uczniom:
A/ silnej wiary,
B/ ufnej modlitwy, Cl zaradności?

31. Dokończ słowa Jezusa: On wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. I oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: "Ufaj, synu!..."
A/ Idź z Bogiem,
B/ Bądź uzdrowiony,
C/ Odpuszczają ci się twoje grzechy?

32. Dokończ słowa Jezusa: Wtedy podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: "Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?" Jezus im rzekł: "Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą..."
A/ pościć,
B/ płakać,
C/ smutni?

33. Szli za Nim dwaj niewidomi którzy wołali głośno: "Ulituj się nad nami, Synu(...)!" Gdy wszedł do domu niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: "Wierzycie, że mogę to uczynić?" Oni odpowiedzieli Mu: "Tak, Panie!" Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: "Według wiary waszej niech wam się stanie!" I otworzyły się ich oczy.
Jak nazywali Jezusa dwaj niewidomi:
A/ Syn Maryi,
B/ Syn Dawida, Cl Syn Człowieczy?

34. Dokończ słowa Jezusa: Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: "Idźcie i głoście: >Bliskie już jest królestwo niebieskie<. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo... "
A/ dawajcie,
B/ przekazujcie, Cl sprzedajcie?

35. Dokończ słowa Jezusa: "Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie... "
A/ szczęśliwy,
B/ królem,
C/ zbawiony.

36. Dokończ słowa Jezusa: "Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w... "
A/ w smutku,
B/ w ogniu, Cl w piekle.

37. Dokończ słowa Jezusa: "Lecz z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom: >Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili<. Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: >Zły duch go opętał<. Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije. a oni mówią: >Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i... <"
A/ i rybaków,
B/ i grzeszników,
C/ i biedaków.

38. Dokończ słowa Jezusa: W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: "Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je... "
A/ głupim,
B/ ubogim,
C/ prostaczkom.

39. "Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko (...?...) nie będzie odpuszczone. Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym."
Jezus uczy, że grzech przeciw komu nie będzie odpuszczony:
A/ przeciw bliźniemu,
B/ przeciw aniołom,
C/ przeciw Duchowi Świętemu?

40. Dokończ słowa Jezusa: "A powiadani wam: Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz...".
A/ potępiony,
B/ ukarany,
C/ pocieszony.

41. Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: "Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!" Na to odezwał się Piotr: "Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!" A On rzekł: "Przyjdź!" Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: "Panie, ratuj mnie!". Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: "Czemu zwątpiłeś,...? "
Dokończ słowa Jezusa skierowane do tonącego Piotra:
A/ niedorajdo,
B/ rybaku,
C/ małej wiary?

42. Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: "Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie". Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: "Zejdź Mi z oczu, (...?...)! Jesteś Mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki".
Jakim ostrym słowem nazwał Jezus Piotra:
A/ szatanie!
B/ głupcze!
C/ nieczysty!

43. Dokończ słowa Jezusa: On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: "Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje,..."
A/ przyjmuje anioła,
B/ Mnie przyjmuje, Cl ma radość.

44. Dokończ słowa Jezusa o małżeństwie: Wtedy przystąpili do Niego faryzeusze, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: "Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?" On odpowiedział: "Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę?" I rzekł: "Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek...".
A/ szanuje,
B/ omija,
C/ nie rozdziela.

45. Dokończ słowa Jezusa: "Jeszcze raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego". Gdy uczniowie to usłyszeli, przerazili się bardzo i pytali: "Któż więc może się zbawić?" Jezus spojrzał na nich i rzekł: "U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest...".
A/ możliwe,
B/ ciekawe,
C/ szokujące.

46. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: "Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym(...?...) na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu".
Kim ma być ten, kto chce mieć władzę w Królestwie Jezusa:
A/ sługą,
B/ uczonym,
C/ policjantem?

47. Dokończ słowa Jezusa: A Jezus wszedł do świątyni i wyrzucił wszystkich sprzedających i kupujących w świątyni; powywracał stoły zmieniających pieniądze oraz ławki tych, którzy sprzedawali gołębie. I rzekł do nich: "Napisane jest: Mój dom ma być domem modlitwy, a wy czynicie z niego. ..".
A/ targowicę,
B/ dyskotekę,
C/ jaskinię zbójców.

48. Dokończ słowa Jezusa: "Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy... ť
A/ przyjedzie,
B/ przyjdzie, Cl przyleci.

49. Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc: "Witaj Rabbi!", i pocałował Go. A Jezus rzekł do niego: "Przyjacielu, po coś przyszedł?"
Do którego z apostołów Jezus skierował to pytanie:
A/ do Jana,
B/ do Piotra,
C/ do Judasza?

50. Jakim wydarzeniem anioł wyjaśnia brak ciała Jezusa w grobie: Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba (...) i przemówił do niewiast: "Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo... "
A/ zmartwychwstał,
B/ wniebowstąpił,
C/ ukradli Jego ciało?

Klucz prawidłowych odpowiedzi
1-A 11-B 21-A 31-C 41-C
2-B 12-B 22-C 32-A 42-A
3-A 13-C 23-C 33-B 43-B
4-B 14-A 24-A 34-A 44-C
5-A 15-A 25-B 35-C 45-A
6-A 16-A 26-B 36-C 46-A
7-B 17-C 27-B 37-B 47-C
8-B 18-B 28-A 38-C 48-B
9-B 19-C 29-C 39-C 49-C
10-A 20-B 30-A 40-A 50-A

Opracowanie:

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 14566


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.5Ilość głosów: 22

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.