Katalog

Danuta Stokłuska
Geografia, Plany pracy

Plan pracy koła geograficznego

- n +

Plan pracy Koła Geograficznego

Wstęp


Chciałabym prowadzić w roku szkolnym 2003/2004 koło geograficzne w Gimnazjum nr 2 w Piasecznie. Posiadam uprawnienia do nauki geografii i informatyki i zamierzam to wykorzystać. Chcę się skupić na pomaganiu uczniom w podnoszeniu jakości procesu uczenia się i maksymalnej realizacji ich osobistego potencjału.
Zajęcia koła geograficznego umożliwią mi:
- Realizację treści wykraczających poza program nauczania
- Przygotowanie uczniów do konkursu geograficznego
- Rozwijanie twórczego myślenia u uczniów
- Stosowanie technik informatycznych
- Wykorzystanie Internetu do poszukiwania wiedzy geograficznej
- Doskonalenia metod pracy

Uczniowie uczestniczący w zajęciach będą korzystać z różnych źródeł wiedzy, nauczą się selekcji informacji, interpretacji danych, zdobędą nowe doświadczenia, staną się twórczy, rozwiną swoje zdolności. Wydaje mi się, że moja praca przyczyni się do kształtowania dobrego wizerunku szkoły.
Nabór na zajęcia przeprowadzę we wrześniu. Zakładam, że będą to uczniowie prezentujący wysoki poziom zdolności ogólnych z szerokimi zainteresowaniami, lubiący eksperymentować i podejmować nowe wyzwania.

1. Cele edukacji geograficznej

W podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów znajdujemy postulat, iż nauczyciele powinni stwarzać warunki do korzystania z możliwie różnorodnych źródeł wiedzy geograficznej, uczenia się czynnego, kształtującego dociekliwość, refleksyjność, zdrowy krytycyzm, chęć działania.
W pracy koła geograficznego chciałabym oprócz tradycyjnych środków dydaktycznych jakimi są atlasy, roczniki statystyczne, modele, telewizja wykorzystać komputer. Wydaje mi się, że w obecnych czasach jest on narzędziem rozszerzającym możliwości i wiedzę ucznia zdolnego. Proponuję następujące cele będące realizowane na kole geograficznym:

1. Rozumienie prawidłowości przyrodniczych, gospodarczych i społecznych
a) Wyjaśnianie przyczyn i skutków zróżnicowania przyrody oraz życia i działalności człowieka
b) Dostrzeganie związków i procesów zachodzących między elementami środowiska przyrodniczego i społeczno - gospodarczego
c) Diagnozowanie przydatności środowiska dla potrzeb człowieka
d) Przewidywanie kierunków zmian (pozytywnych i negatywnych) jakie zachodzą w środowisku w wyniku działalności gospodarczej człowieka

2. Wzbogacanie repertuaru środków i technik rozwoju umysłowego i duchowego ucznia o narzędzia i metody oferowane przez współczesną technologię informacyjną i komunikacyjną
a) Różnorodne sposoby wyszukiwania informacji
b) Poznawanie świata poprzez Internet i programy multimedialne
c) Rozwiązywanie problemów i prezentacja własnych poglądów
d) Rozwój osobistej ekspresji

3. Praktyczne stosowanie wiedzy geograficznej i informatycznej
a) Tworzenie prezentacji w programie Power Point
b) Tworzenie wykresów, diagramów, tabel w środowisku arkusza kalkulacyjnego Excel
c) Budowanie bazy danych w programie MS Access
d) Praca w środowisku edytora tekstowego Word

4. Przygotowanie do życia w społeczeństwie informatycznym i odpowiednie współtworzenie świata - kształtowanie przekonań i postaw
a) Współpraca w grupie, rozwiązywanie problemów i poszukiwanie kompromisu
b) Określenie roli, znaczenia i miejsca Polski w Europie i na świecie
c) Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, narodowej i międzynarodowej
d) Przyjmowanie współodpowiedzialności za przyszły rozwój regionu, kraju, świata

2.Tematyka zajęć koła geograficznego

Tematyka
Formy realizacji Termin
Zajęcia związane z tematem konkursu geograficznego Opracowanie zagadnień według regulaminu konkursu:
 • wyszukiwanie danych korzystając z usług i zasobów Internetu, czerpanie informacji z multimedialnych zbiorów na płytach CD
 • gromadzenie literatury
 • dzielenie się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami
 • IX / X
  Możliwości wykorzystania środowiska przyrodniczego
 • Gromadzenie danych o środowisku przyrodniczym w literaturze, programach TV, Internecie
 • Wykonanie prezentacji w programie Power Point
 • Pokaz prezentacji
 • XI
  Pozytywne i negatywne gospodarowanie zasobami naturalnymi Ziemi
 • Czytanie map ogólnogeograficznych i tematycznych
 • Symulacja zachowań ludzkich w środowisku
 • Analiza danych i badanie różnych hipotez
 • XII
  Współczesne problemy ochrony środowiska
 • Osobliwości parków narodowych
 • Badanie zmian populacji gatunków
 • Zanieczyszczenia wód - wykresy
 • I

 • Zanieczyszczenia powietrza - diagramy
 • Czarna lista - najwięksi "truciciele" w Polsce
 • Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do tworzenia dokumentów zawierających tabele, diagramy i wykresy

 • Ciekawe miejsca na kuli ziemskiej
 • Poszukiwanie informacji w światowych zbiorach Internetu
 • Nanoszenie na mapy konturowe kontynentów lub państw znalezionych obiektów; krótkie opisy miejsc
 • Zebranie materiałów i przekazanie tematycznych segregatorów do biblioteki szkolnej
 • II / III
  Region w którym żyję
 • Ścieżka dydaktyczna w Zalesiu Górnym
 • Zajęcia terenowe - sprawne posługiwanie się kompasem, szkice okolicy, zakole rzeki Jeziorki, skały wokół nas
 • III / IV
  Źródła konfliktów i próby ich rozwiązywania
 • Zapoznanie się ze współczesnymi konfliktami na świecie z wykorzystaniem literatury, prasy czy multimedialnych źródeł informacji
 • Sztuka mediacji
 • Listy do przyjaciół, prezydentów, wrogów mających na celu rozwiązanie problemów
 • IV / V
  Miejsce Polski w Unii Europejskiej
 • Aktualności w UE
 • Różnice i podobieństwa kulturowe państw UE
 • Kuchnia państw UE
 • Tradycje i ciekawostki
 • Prezentacje w Pawer Point, plakaty
 • V
  Podsumowanie pracy koła geograficznego Pokazanie dorobku koła geograficznego -apel, pokazy prezentacji, wystawa prac uczniowskich VI
  3.Podsumowanie

  Mam nadzieję, że dzięki aktywnej pracy na zajęciach koła geograficznego rozbudzę w uczniach zainteresowania szeroko rozumianą przestrzenią geograficzną i przygotuję ich do samodzielnego poruszania się w niej. Zastosowanie komputera jako środka dydaktycznego wpłynie na atrakcyjność samego procesu nauczania, pomoże rozbudzić ucznia zdolnego oraz jego osobowość.

  4.Literatura
  1. Andrzej Góralski (1980), Twórcze rozwiązywanie zadań, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe
  2. Danuta Licińska (2001), O procedurach osiągania celów edukacyjnych, Toruń, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich
  3. Danuta Licińska (2001), O źródłach wiedzy geograficznej, Toruń, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich
  4. Grażyna Wnuk (1999), Moje miejsce w przestrzeni, Toruń, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich
  5. Grażyna Wnuk (2001), Kształcenie umiejętności geograficznych w gimnzjum, Toruń, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich

  Opracowanie:
  Danuta Stokłuska

  Wyświetleń: 5355


  Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.