Katalog

Róża Szpak
WOS, Scenariusze

Scenariusz lekcji z przedmiotu nauczania ? wiedza o społeczeństwie z wykorzystaniem T.I. (technologii informacyjnej). Temat: ?Państwo w Unii Europejskiej?

- n +

Państwo w Unii Europejskiej.

WPROWADZENIE:
Nauczyciel przedmiotu nauczania- wiedza o społeczeństwie - realizuje program nauczania DKW - 4014 - 150/99, wykorzystując podręcznik "WIEDZA OBYWATELSKA W GIMNAZJUM", autorstwa: Janusza Żak i Anny Batko, wyd. "ZAMIAST KOREPETYCJI" Kraków 2000; nr dopuszczenia: 250/99, oraz zeszyt ćwiczeń: autorstwa Janusza Żak "WIEDZA OBYWATELSKA W GIMNAZJUM" w/w wydawnictwa.
W rozdziale 7 w/w podręcznika jest omawiany dział - "Polska a świat", a w nim tematy:
- Miejsce Polski w Europie
- Unia Europejska jako koncepcja jedności Europy
- Wybrane organizacje międzynarodowe i udział w nich Polski
- Problemy do dyskusji

Po zrealizowaniu tematu: Unia Europejska jako koncepcja jedności Europy, jako wprowadzenie zagadnień dotyczących: integracji, kształtu, organów głównych i pomocniczych Unii Europejskiej, zaproponowałam temat, przy realizacji którego można wykorzystać TI.

Scenariusz zajęć z przedmiotu nauczania
- wiedza o społeczeństwie z wykorzystaniem TI:
Klasa II - gimnazjum

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne (90 minut).

Uczeń powinien już wiedzieć: jakie państwa wchodzą w skład Unii Europejskiej, znać proces integracji, kształt, organy główne i pomocnicze Unii Europejskiej.

Przystępując do zadania uczeń powinien wiedzieć i umieć:
- Jak skutecznie wyszukiwać informacje w sieci
- Jak zapisywać strony internetowe na dysku stałym komputera
- Jak utworzyć i wydrukować dokument w edytorze tekstów
- Jak przygotować prezentację
(te umiejętności nabył na lekcjach informatyki)

Cele:
- poszerzanie wiedzy o Unii Europejskiej i jej członkach
- zainteresowanie tradycją, kulturą i realiami życia wybranego kraju "15"
- rozwijanie poczucia szacunku i tolerancji dla odrębności i różnorodności kultur
- wdrażanie do współdziałania w grupie
- kształtowanie umiejętności prezentacji zdobytej wiedzy
- korzystanie ze środków TI, jako źródło informacji

Hasła z PP:
- rozumienie ważnych wydarzeń życia społecznego, politycznego oraz gospodarczego w kraju i na świecie
- współpraca w grupie z uwzględnieniem podziału zadań
- umiejętność poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się TI

Metody nauczania: pogadanka, ćwiczenia, prezentacja

Formy organizacyjne: stanowisko komputerowe podłączone do Internetu, praca w grupach

Środki dydaktyczne: stanowisko komputerowe podłączone do Internetu, przeglądarka internetowa Internet Explorer 5.0, drukarka, edytor tekstu.

Plan lekcji:
1. Część organizacyjna (sprawdzenie obecności, włączenie komputerów).
2. Podanie tematu lekcji i zapoznanie z nim uczniów.
3. Wybór przez uczniów państwa, należącego do Unii Europejskiej.
4. Podanie przez nauczyciela wyszukiwarek polskich.
5. Podział klasy na grupy (każda grupa wyszukuje wskazane przez nauczyciela zagadnienia, dotyczące wybranego państwa).
6. Omówienie i opracowanie wyszukanych informacji.
7. Prezentacja.
8. Zakończenie.

Przebieg lekcji:
Ad.3)
Uczniowie wybierają państwo należące do Unii Europejskiej, argumentują wybór. (Klasa II a wybrała Holandię).
Ad.4)
Do wyszukiwania informacji korzystać będziecie z wyszukiwarek polskich, gdyż nas interesować będą katalogi adresów do polskich stron internetowych.
Użyjecie wyszukiwarek:
- Polskiej Altawisty: www.altawista.pl
- Onet-u: www.onet.com.pl
- Republiki: www.republika.pl
- Wirtualnej Polski: www.wp.pl
- WOW!: www.wow.pl

Ad.5)
Podzielono klasę na grupy tematyczne:
a) historia kraju
b) gospodarka i przemysł
c) warunki naturalne
d) sztuka i architektura
e) inne (charakterystyczne dla kraju)
Każda grupa wyszukuje tylko wskazane zagadnienia, zapisuje w swoim folderze na dysku stałym komputera.
Ad. 6)
Każda grupa omawia, jakie informacje wyszukała. Wspólnie z nauczycielem uzgadniają (co jest ważne, co nie) i opracowują tekst prezentacji w edytorze tekstu (indywidualnie każda grupa). Wspólnie opracowują prezentację do projektu szkolnego.
Ad. 7)
Prezentacja prac. Ocena pracy grupy i przygotowanej prezentacji.

Uwagi:
Nie znając kraju członkowskiego Unii Europejskiej, którego klasa wybierze, nauczyciel nie mógł przedstawić uczniom dokładnych (sprawdzonych) adresów stron internetowych.
W czasie zajęć, na bieżąco sprawdzał rzetelność wyszukanych informacji.

Adresy stron internetowych, z których korzystali uczniowie:

Członkowie Unii Europejskiej: Holandia
www.republika.pl/michaelmika/Holandia.htm
Holandia, Haga, Amsterdam
www.holandia.hg.pl/holandia2.htm
www.holandia.hg.pl/holandia3.htm
www.gsi.hg.pl/holandia.html
Flaga I hymn
http://wiem.onet.pl/wiem/00885c.html
Mapa
http://wiem.onet.pl/wiem/00d4de.html
Muzeum Sztuki Holenderskiej
http://wiem.onet.pl/wiem/00df29.html
Tama Afsluidijk
http://wiem.onet.pl/wiem/0048f6.html
Utrecht
www.amiga.wroc.pl/holandia/utrecht.htm
Holandia, Haga, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
http://wiem.onet.pl/wiem/0009bf.html
Plantacja tulipanów
http://wiem.onet.pl/wiem/00ddfd.html
Euromaszt
http://wiem.onet.pl/wiem/012ce5.html

Opracowanie: Róża Szpak
nauczyciel informatyki

Wyświetleń: 4060


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.