Katalog

Irena Szwarc
Edukacja czytelnicza, Różne

Statut biblioteki szkolnej

- n +

STATUT BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Załącznik nr. .. do Statutu Szkoły

I. ZADANIA BIBLIOTEKI:

1. Biblioteka szkolna jest:
- interdyscyplinarną pracownią ogólnokształcącą, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarzy i nauczycieli oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzeniem wiedzy;
- ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców;
- ośrodkiem edukacji czytelniczej informacyjnej.
Biblioteka realizuje swoje zadania zgodnie z programem dydaktyczno-wychowawczym szkoły.

II. ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

1. Nadzór
Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który:
-zapewnia pomieszczenie i jego wyposażenie, warunkujące prawidłową prace biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;
-zatrudnia bibliotekarzy z odpowiednimi kwalifikacjami według obowiązujących norm etatowych, zapewnia im warunki do doskonalenia zawodowego;
-przydziela na rok kalendarzowy środki finansowe na działalność biblioteki;
-inspiruje i kontroluje współprace grona pedagogicznego z biblioteką szkolną w tworzeniu systemu edukacji czytelniczej i informacyjnej w szkole;
-w porozumieniu z bibliotekarza ustala tryb postępowania zapewniający zwrot wypożyczonych zbiorów i przestrzegania jego wykonania;
-zarządza skontrum zbiorów biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
-inspiruje i ocenia pracę biblioteki.

2. Lokal
- Lokal biblioteki składa się z trzech pomieszczeń:
magazynu zbiorów, czytelni ze stanowiskiem komputerowym z dostępem do Internetu i księgozbiorem podręcznym oraz sala audiowizualna;

3 Pracownicy biblioteki
a) Biblioteka kieruje nauczyciel-bibliotekarz.
b) Zadania poszczególnych pracowników są ujęte w przydziale czynności i w planie pracy biblioteki.
c) Pracownicy biblioteki odpowiadają za stan i wykorzystanie zbiorów biblioteki .

4. Zbiory
Biblioteka gromadzi następujące dokumenty:
- podręczniki szkolne i programy nauczania dla nauczycieli,
- wydawnictwa informacyjne,
- lektury podstawowe i uzupełniające języka polskiego,
- książki pomocnicze o tematyce popularno - naukowej,
- wydawnictwa naukowe,
- inne wydawnictwa potrzebne do realizacji poszczególnych przedmiotów nauczania (teksty źródłowe, normy)
- wydawnictwa dydaktyczne z zakresu nauczania różnych przedmiotów
- literaturę dla rodziców z zakresu wychowania,
- dokumenty audiowizualne,
- edukacyjne programy komputerowe,
- prasę dla uczniów i nauczycieli,
- dokumenty o regionie,
- informacje o szkolnictwie wyższym, zawodach i rynku pracy,
- informacje na temat Unii Europejskiej

5. Czas pracy biblioteki:
a) Biblioteka udostępnia zbiory 5 dni w tygodniu,
b) W warunkach jednoosobowej obsady biblioteka udostępnia zbiory nie mniej niż 5 godzin dziennie.

III. ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA - BIBLIOTEKARZA:

1. Praca pedagogiczna
- udostępniać zbiory w wypożyczalni, czytelni oraz komplety do pracowni, klas ,
- prowadzić działalność informacyjną i propagandową, wizualną, słowną zbiorów biblioteki i czytelnictwa,
- udzielać porad w doborze lektur zależnie od potrzeb, zainteresowań i sytuacji życiowej,
- realizować program ścieżki czytelniczej i medialnej w obszarze modułu bibliotecznego oraz indywidualny instruktaż czytelnika w tym zakresie,
- współorganizować pracę zespołu uczniów współpracującego z biblioteką,
- prowadzić rozmowy z uczniami na temat przeczytanych książek, dalszego kształcenia, wyboru zawodu i inne,
- współpracować z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami, bibliotekami pozaszkolnymi w realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły w rozwijaniu kultury czytelniczej i przygotowaniu do samokształcenia.
- dbać o reklamę i prestiż biblioteki w środowisku szkolnym i lokalnym.
- Zmieniać i dostosowywać funkcje i zadania biblioteki do oczekiwań klientów.

2. Praca techniczno - organizacyjna:
Nauczyciel - bibliotekarz jest zobowiązany:
a) przedkładać dyrektorowi szkolny projekt budżetu biblioteki,
b)troszczyć się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu biblioteki,
c) gromadzić zbiory zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami
i przeprowadzać ich selekcję,
d) prowadzić ewidencję zbiorów,
e) organizować warsztat działalności informacyjnej,
f)opracowywać zbiory,
g)prowadzić dokumentację pracy biblioteki,
h) planować pracę (roczny plan pracy),
i) doskonalić warsztat pracy.
j) podnosić swoje kwalifikacje poprzez nieustanny proces samokształcenia oraz kursy doskonalące,

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI CZYTELNIKÓW

1. Z biblioteki mogą korzystać:
- uczniowie szkoły na podstawie zapisu w dzienniku lekcyjnym;
- słuchacze LO w trybie wieczorowym i zaocznym na podstawie osobiście wypełnionej karty zapisu;
- nauczyciele;
- pozostali pracownicy pracownicy szkoły;
2. Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów oraz informacji zawiera regulamin biblioteki szkolnej i stanowiska komputerowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
3. Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do przedstawienia sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot dokumentów wypożyczonych w bibliotece.
4. Uczniowie szkoły mogą rozwijać swoje zainteresowania poprzez udział w pracy Klubu Przyjaciół Biblioteki Szkolnej.
5. Członkowie klubu są współtwórcami planu pracy KPBS.
6. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przeznaczone nagrody na koniec roku szkolnego.

Opracowanie: Irena Szwarc

Wyświetleń: 1190


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.