AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Wioletta Perzanowska, Katarzyna Sroka
Uroczystości, Scenariusze

Cztery pory roku - scenariusz z okazji szkolnej choinki noworocznej

- n +

Cztery pory roku - scenariusz z okazji szkolnej choinki noworocznej

Wstęp

Okres stażu związanego z ubieganiem się przeze mnie o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego wyniósł 1 rok i 9 miesięcy. Przez cały okres stażu starałam się, aby realizacja mojego planu przebiegała zgodnie z założonymi wcześniej terminami i z pożytkiem dla uczniów i mojej szkoły.Realizując zadania planu rozwoju zawodowego korzystałam z przepisów prawa oświatowego: Ustawa o Systemie Oświaty, Karta Nauczyciela ustawa z 26 stycznia 1982 r. (z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

W sferze dydaktycznej udało mi się zrealizować wszystkie zadania, które zaplanowałam w planie rozwoju zawodowego.

30 sierpnia 2000 roku złożyłam poprawnie sformułowany wniosek do dyrektora szkoły, pana (...) o rozpoczęcie skróconego stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Wniosek został pozytywnie przyjęty.
W październiku oddałam do dyrektora szkoły plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zatwierdzony. Wcześniej brałam udział w warsztatach na temat procedury awansu zawodowego prowadzonych pod kierunkiem doradców metodycznych (...). Chcąc podzielić się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami 20 listopada 2000 roku przeprowadziłam zajęcia otwarte. Temat zajęć: "Czy człowiek może żyć bez wody?" Obserwatorami zajęć byli nauczyciele nauczania zintegrowanego z rejonu Miasta i Gminy Ostrzeszów. Po zajęciach odbyło się spotkanie, na którym omówiłam cele i metody zajęć oraz odpowiadałam na pytania koleżanek związane z przeprowadzonymi zajęciami. Zajęcia zostały pozytywnie ocenione przez dyrektora szkoły pana mgr (...), przez panią metodyk mgr (...) oraz przez pozostałych nauczycieli.

22 grudnia 2000 roku oraz 22 kwietnia 2002 roku przeprowadziłam lekcje koleżeńskie dla nauczycieli naszej szkoły. Zajęcia otwarte przeprowadziłam w klasie III i I. Tematy zajęć: "Poznajemy zwyczaje wigilijne. Piszemy życzenia." - klasa III oraz "Światowy Dzień Ziemi" - klasa I. Chciałam w ten sposób podzielić się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami pracującymi w mojej szkole. Każde zajęcia starałam się przeprowadzić inaczej, w celu pokazania różnych metod i form pracy z dziećmi.

Doświadczeniem i wiedzą staram się dzielić nie tylko z nauczycielami mojej szkoły, czy zespołu metodycznego. Poprzez opublikowanie scenariusza zajęć w czasopiśmie "Życie Szkoły" nr 10/2001 oraz umieszczenie wielu scenariuszy przeprowadzonych przeze mnie zajęć, planu rozwoju zawodowego, planu pracy wychowawcy klasowego, prezentacji multimedialnych i wielu innych materiałów na swojej prywatnej stronie internetowej http://republika.pl/tohabama oraz wcześniej na stronie http://ekspert.foltyn.com/edukacja i http://www. profesor.pl staram się zaprezentować moje osobiste przemyślenia i doświadczenia nauczycielom w całym kraju. Ze statystyki strony wynika, że do dnia 09.06.2002 roku liczba odwiedzin mojej strony wyniosła ponad 830 odsłon.

Pod koniec roku szkolnego 2000/2001 przeprowadziłam badania oceniające umiejętności uczniów klasy III. Za pomocą samodzielnie przygotowanego narzędzia jakim był test uzyskałam informacje o stopniu opanowania przez moich uczniów wiadomości i umiejętności oraz o występujących brakach i niedociągnięciach w nauce. Wynik testu pomógł mi określić osiągnięcia uczniów po pierwszym etapie kształcenia, a tym samym dał informację o gotowości podjęcia przez nich nauki w klasie IV. Dzięki wynikom udało mi się rzetelnie opracować wskazania edukacyjne, które będą stymulowały, wspierały i wspomagały dalszy rozwój potencjalnych możliwości dziecka. Moje spostrzeżenia przekazałam rodzicom oraz nauczycielom uczącym w klasie IV.

W miesiącu wrześniu 2001 roku przeprowadziłam badania sprawdzające stopień gotowości dzieci do podjęcia nauki w klasie I. Na podstawie literatury opracowałam testy, które pozwoliły mi sprawdzić opanowanie przez dzieci podstawowych umiejętności i dały podstawę do zakwalifikowania uczniów do zajęć korekcyjno - kompensacyjnych.

W kwietniu 2001 roku wspólnie z p. (...). przygotowałam i przeprowadziłam szkolenie rady pedagogicznej. Temat szkolenia: "Jak uchronić dzieci i młodzież od uzależnień narkotykowych". Specjalnym gościem zaproszonym na to szkolenie był funkcjonariusz Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie - komisarz (...) Spotkanie to przyczyniło się do poszerzenia wiedzy nauczycieli na temat uzależnień, uświadomienia skali problemu i zrozumienia, iż oddziaływania profilaktyczne należy prowadzić także w szkole podstawowej, ponieważ już od najmłodszych lat dzieci nieustannie poddawane są rozmaitym niekorzystnym wpływom, którym trzeba przeciwstawiać działania ochronne. W celu stworzenia przyjaznego środowiska dla procesu uczenia się we wrześniu 2000 roku przygotowałam i przedstawiłam dyrektorowi szkoły projekt wystroju klasopracowni nauczania zintegrowanego. Projekt został przyjęty przez dyrektora i jest w trakcie realizacji. Część prac w sali nr 15 zostało już wykonanych, m. in. obudowa kaloryferów. Aktualnie stolarz wykonuje regały dla uczniów na przybory szkolne. Poprosiłam również dyrektora o zakupienie niezbędnych pomocy dydaktycznych. Na moją prośbę zostały zakupione tablice demonstracyjne do nauki liter i monografii liczb oraz liczydło.

W roku szkolnym 2001/2002 zorganizowałam konkurs ekologiczny dla uczniów klas II i III z rejonu Miasta i Gminy Ostrzeszów. Sama wyznaczyłam cele konkursu, opracowałam regulamin oraz przygotowałam zadania do części teoretycznej. Znalazłam wielu sponsorów, dzięki którym wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały wspaniałe nagrody rzeczowe oraz poczęstunek. Celem konkursu było rozwijanie szacunku do przyrody i umiejętności harmonijnego z nią współżycia, pobudzanie wrażliwości na środowisko naturalne, rozbudzanie sumienia i świadomości ekologicznej oraz kształtowanie aktywnej postawy i kultury ekologicznej. Do konkursu przystąpiło 5 drużyn z pięciu szkół. Konkurs składał się z części praktycznej i teoretycznej. Prace konkursowe oceniała powołana przeze mnie komisja w składzie: (...).

Moi wychowankowie godnie reprezentowali szkołę w międzyszkolnych konkursach. W Powiatowym Konkursie Recytatorskim ph. "Poeci dzieciom - dzieci poetom" organizowanym przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Ostrzeszowie (...) otrzymała wyróżnienie. W Powiatowym Konkursie Plastycznym ph. "Przygoda z Misiem Uszatkiem" organizowanym przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Ostrzeszowie została wyróżniona praca (...). Dzięki takim osiągnięciom nasza mała szkoła jest widoczna w środowisku. Możemy się cieszyć, że mamy wielu wspaniałych uczniów, którzy godnie reprezentują szkołę.

W roku szkolnym 2000/2001 opracowałam i wdrożyłam projekt zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, który opracowałam w oparciu o dostępną literaturę, własne przemyślenia i dotychczasowe doświadczenie w pracy z dziećmi mającymi trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania.

Dzięki temu projektowi poczyniłam duże postępy w pracy korekcyjno - kompensacyjnej. Jestem zadowolona z osiągnięć moich podopiecznych.Dzięki podjęciu studiów podyplomowych z informatyki wykorzystuję na bieżąco technologię komputerową i informacyjną w mojej pracy. Korzystam z różnych programów edukacyjnych, m.in. "Klik uczy czytać", "Klik uczy ortografii" oraz z encyklopedii multimedialnych i Internetu. Zaczynam tworzyć własne programy edukacyjne. Tematem mojej pracy dyplomowej jest program multimedialny do nauczania ortografii w klasach młodszych. Opracowałam konspekt zajęć dla klasy II w języku HTML pt. "W świecie muzyki" oraz stworzyłam prezentację multimedialną dotyczącą życia i twórczości wybitnego polskiego pianisty i kompozytora Fryderyka Chopina. Zdobyte na studiach umiejętności wykorzystuję również do podniesienia atrakcyjności i skuteczności zajęć korekcyjno - kompensacyjnych w klasie I oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w klasie II i III. Opracowałam kilka scenariuszy zajęć do nauki ortografii, które realizuję z dziećmi w pracowni komputerowej. Zajęcia tego typu są atrakcyjne, ciekawe, bardziej aktywizują uczniów, stąd też większa efektywność nauczania i niewątpliwie trwalsza wiedza. Znajomość języka HTML i Java Script pomogła mi w stworzeniu własnej strony internetowej. Została ona pozytywnie oceniona przez administratorów zarządzających Ogólnopolskim Katalogiem Onetu http://katalog.onet.pl i opublikowana w kategoriach: Materiały dydaktyczne dla nauczycieli, Nauczyciele - strony prywatne. Zawartość strony jest przeze mnie na bieżąco aktualizowana, prowadzę ożywioną korespondencję z osobami odwiedzającymi moją witrynę. Technologię komputerową wykorzystałam również do formułowania oceny opisowej zachowania i osiągnięć ucznia. Zakupiony przez dyrektora szkoły program "Oceny opisowe dla Windows" ułatwił mi i moim koleżankom wypisywanie świadectw. Chętnie dzielę się moją wiedzą i umiejętnościami z koleżankami. Udzieliłam im kilka cennych wskazówek niezbędnych do zainstalowania programu w domowych komputerach.

W sferze wychowawczo - opiekuńczej zrealizowałam wszystkie zadania zaplanowane w planie rozwoju zawodowego.

Na początku roku szkolnego 2000/2001 zapoznałam się z programem wychowawczym szkoły i na jego podstawie określiłam zadania nauczyciela - wychowawcy opracowując program wychowawczy dla klasy III, a w rok później dla klasy I. Opracowany przeze mnie program uczy dzieci: udziału w życiu społecznym, podstawowych umiejętności życiowych, kultury osobistej, współżycia w zespole, radzenia sobie z własną i cudzą agresją, bycia tolerancyjnym, otwartości, tradycji, dziedzictwa kulturowego, rozpoznawania dobra i zła, uczy fundamentalnych wartości oraz przekazuje wzorce osobowe. Jeden i drugi program został pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły i rodziców. Do realizacji celów wychowawczych ujętych w programie stwarzałam wiele różnego rodzaju sytuacji, w których dzieci uczyły się dialogu, porozumiewania, negocjacji i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych przeżywanych wśród rówieśników i starszych kolegów. Poprzez nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami i starszymi kolegami starałam się rozwijać u dzieci świadomość społeczną. Dążyłam do tego, aby klasa szkolna, zespół klasowy stał się terenem, na którym dokonuje się proces socjalizacji. Wymagając od dzieci w klasie różnego rodzaju aktywności, podejmowania określonych ról społecznych, stwarzałam im możliwość zaspokojenia potrzeb psychicznych. Organizując życie w klasie starałam się zaspokoić potrzebę bezpieczeństwa i kontaktu emocjonalnego poprzez stworzenie właściwego "klimatu emocjonalnego". Na terenie klasy wszystkim dzieciom dałam możliwość odniesienia sukcesów, zapewniłam poczucie bezpieczeństwa i satysfakcji, sprzyjałam tworzeniu się pozytywnej samooceny i pozytywnych postaw w stosunku do innych ludzi. Starałam się, aby przebywanie wśród kolegów z klasy nie było źródłem nieprzyjemnych doznań, niepewności, przekonania o swojej mniejszej wartości, co w efekcie prowadzi do kształtowania się wrogiego stosunku do siebie i do innych. W ciągu całego roku organizowałam wiele takich sytuacji wychowawczych, w których uczyłam prawidłowych norm postępowania, zasad kulturalnego zachowania się wobec dorosłych i rówieśników, kształtowałam wśród uczniów poprawne nawyki higieniczne, zwracałam uwagę na prawidłową postawę ciała. Organizowałam również takie sytuacje, w których dzieci próbowały, na miarę swoich możliwości i umiejętności, dokonywać wyborów spośród różnych wariantów, podejmować decyzje i uświadamiać sobie przesłanki, które za tymi decyzjami przemawiają.

Jako wychowawczyni klasy III (w roku szkolnym 2000/2001) oraz klasy I (w roku szkolnym 2001/2002) zawsze dbałam o to, by moja współpraca z rodzicami układała się jak najlepiej, by rodzice byli moimi partnerami w pracy wychowawczej. Dlatego też miałam z rodzicami częsty kontakt. Spotykaliśmy się nie tylko na zebraniach i wywiadówkach, ale także na uroczystościach szkolnych i klasowych, wycieczkach, a także zajęciach otwartych. Moje spotkania z rodzicami nie ograniczały się tylko do spraw dydaktyczno - wychowawczych, poruszaliśmy wspólnie różne nurtujące rodziców tematy, które najczęściej dotyczyły trudności z jakimi borykają się w życiu codziennym. Znając sytuację na rynku pracy w powiecie ostrzeszowskim starałam się w miarę dyskretnie i nie urażając nikogo poznać środowisko wychowawcze moich uczniów, ich sytuację materialno - bytową. Biorąc udział w pracy komisji socjalnej do spraw uczniów oraz ściśle współpracując z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie wnioskowałam o pomoc dla uczniów z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

Rodzice obdarzyli mnie dużym zaufaniem i przychodzą prosić mnie bezpośrednio o pomoc. Niestety, nie zawsze jestem w stanie od razu pomóc. Czasami udaje mi się załatwić pomoc materialną dopiero po kilku tygodniach, czy nawet miesiącach. W grudniu przed świętami Bożego Narodzenia zorganizowałam wśród nauczycieli naszej szkoły zbiórkę żywności dla dwóch rodzin będących w bardzo trudnej sytuacji. Dzięki hojności nauczycieli udało się mi zgromadzić spore ilości produktów żywnościowych. Paczki żywnościowe wraz z życzeniami świątecznymi przekazałam dwóm rodzinom. Typuję również uczniów do zwolnień z opłat na ubezpieczenie, składam wnioski do dyrektora szkoły i do Ośrodka Pomocy Społecznej o dofinansowanie do zakupu podręczników, czy dofinansowanie do dożywiania. Sama z własnych środków finansowych zakupiłam dla ucznia klasy I przybory szkolne oraz podarowałam po własnych dzieciach rzeczy do ubrania.

W roku szkolnym 2000/2001 (wrzesień-czerwiec) przeprowadziłam badanie postaw dzieci wobec wartości wychowawczych pod wpływem realizacji programu wychowawczego szkoły. Badaniami objęto uczniów klasy III do której uczęszczało 14 dzieci - 5 dziewczynek i 9 chłopców. Badania prowadziłam od września 2000 r. do czerwca 2001 r. Narzędzia badawcze, które wykorzystałam w badaniu to: obserwacja zachowania uczniów, rozmowa z uczniami, wspólne gry i zabawy, techniki socjometryczne. Badania dotyczyły głównie oceny zachowania ucznia w stosunku do: - siebie, - innych ludzi, - kolegów, - szkoły, - nauki, - przyrody, - wytworów kultury Badania te przeprowadziłam w celu doskonalenia programu wychowawczego i podwyższenia jakości pracy szkoły.

Opracowałam i wdrożyłam program spotkań z rodzicami dzieci mających trudności w nauce czytania i pisania. Od momentu ukończenia przeze mnie kursu terapii pedagogicznej prowadzę w szkole zajęcia korekcyjno - kompensacyjne. Współpracuję z rodzicami, którzy są pełni troski o powodzenie dziecka w szkole, o to czy dziecko będzie w stanie w wymaganym stopniu opanować materiał nauczania. Rodzice są żywo zainteresowani organizacją oraz sposobami i formami pracy na zajęciach. Często zadają mi pytania w jaki sposób pracować z dzieckiem, aby nauczyło się dobrze czytać i pisać. Mają wiele nurtujących ich problemów, które najczęściej dotyczą trudności, z jakimi spotykają się w domu podczas pomocy udzielanej dzieciom w nauce czytania, pisania oraz przy prowadzeniu ćwiczeń ortograficznych. Z rozmów wynikało, że bardzo chcieliby pomóc swoim dzieciom, ale czasami nie wiedzą jak, brakuje im odpowiedniej wiedzy dotyczącej metod, które pozwalają osiągnąć pozytywne efekty. Wychodząc naprzeciw potrzebom zaproponowałam rodzicom udział w zajęciach otwartych, które odbywają się raz w miesiącu. Rodzice chętnie przychodzą na te zajęcia i czują potrzebę wspólnych spotkań, rozmów, wymiany doświadczeń itp. Celem programu jest przede wszystkim: uświadomienie rodzicom przyczyn niepowodzeń szkolnych, - uświadomienie rodzicom konieczności współpracy z nauczycielem terapeutą, zapoznanie rodziców z celami zajęć, zapoznanie z metodami pracy, zapoznanie z pomocami i środkami dydaktycznymi, zapoznanie z podstawowymi ćwiczeniami do pracy z dzieckiem w domu, uświadomienie rodzicom, jak ważna jest ich postawa wobec dziecka.

Mottem naszych spotkań są słowa Janusza Korczaka "Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz. Jeśli nie wie - wytłumacz. Jeśli nie może - pomóż."

Podczas spotkań w sposób praktyczny zapoznaję rodziców ze sposobami pracy w domu. Demonstruję proste, a zarazem atrakcyjne dla dzieci metody nauki. Pokazuję rodzicom pomoce, które sama wykonałam i zachęcam ich do zrobienia podobnych. Chętnie udostępniam rodzicom literaturę fachową. Przedstawiam rodzicom szereg ćwiczeń usprawniających zaburzone procesy psychomotoryczne oraz przekazuję odrobinę niezbędnej wiedzy teoretycznej, aby lepiej mogli zrozumieć swoje dziecko i akceptować je takim, jakim jest. O powodzeniu tego typu spotkań świadczy fakt, że rodzice systematycznie na nie przychodzą, Chcą się uczyć, w jaki sposób mogą pomóc swojemu dziecku. Sami widzą lepsze efekty w pracy z dzieckiem. W celu dokonania ewaluacji mojego programu spotkań z rodzicami poprosiłam rodziców o wypełnienie przygotowanej przeze mnie ankiety. Wyniki ankiety były bardzo pozytywne. Utrwaliły mnie w przekonaniu, że to co robię dla dzieci potrzebujących rozumienia i szczególnej opieki jest dobre i przynosi efekty.

Opracowałam kilka programów profilaktycznych dla dzieci w różnym wieku i wdrożyłam je z powodzeniem w mojej szkole. Program zapobiegania uzależnieniom "Odlot" dla uczniów klas IV - VI, program dla uczniów klasy I dotyczący integracji zespołu klasowego, program dla uczniów klas I - III, jak radzić sobie z własną i cudzą agresją, program profilaktyczny promujący zdrowy styl życia dla klasy V i VI oraz program "Stresik" dla klasy VI, dotyczący radzenia sobie ze stresem szkolnym. Korzystałam również z gotowych programów profilaktycznych i zapobiegawczych przystosowując je do warunków naszej szkoły. W ramach Szkolnego Programu Edukacji Zdrowotnej we współpracy z higienistka szkolną, panią (...) zrealizowałam następujące programy: "Profilaktyka zatruć - poznajemy grzyby", "Zapraszamy do łazienki - jak miło być czystym", "Odżywianie i jego rola dla zdrowia uczniów", "Bezpieczne wakacje". Włączyłam się również w realizację Narodowych Programów Ochrony Zdrowia, do których można zaliczyć: "Czy uczeń może nie jeść śniadania?", "Radosny uśmiech - radosna przyszłość", "Organizacja Klubu Przyjaciół Zuzi", "Ochrona serca" oraz "Żyj bezpiecznie" program profilaktyki i zapobiegania skutkom oparzeń. Zrealizowałam z dużym powodzeniem program, będący zarówno konkursem pt. "Zadbaj o swoje bezpieczeństwo - ucz się od policji". Realizacja tego projektu przyczyniła się w dużym stopniu do poprawy bezpieczeństwa w najbliższej dzieciom okolicy.Opracowałam i przeprowadziłam wiele różnych ankiet skierowanych do uczniów. Uzyskane wyniki z ankiet, pomagają systematycznie kontrolować zachowania uczniów i podejmować odpowiednie kroki profilaktyczne. Poza tym wspaniale pokazują, jaki jest klimat społeczny szkoły - zdrowy czy chory. Ukazują obraz ucznia ze wskazaniem na jego zainteresowania, sposoby spędzania czasu wolnego, wartości życia, problemy szkolne i rodzinne, stosunek do szkoły, nauczycieli, kolegów, kontakty interpersonalne z nauczycielami i kolegami, itp.

Ankiety dla uczniów: na temat palenia papierosów, na temat picia alkoholu, na temat przemocy w rodzinie, na temat oglądania przez dzieci filmów dla dorosłych, na temat spędzania czasu wolnego, na temat zainteresowań, na temat lęku szkolnego, na temat stresu, na temat przemocy.

Ankiety dla rodziców: na temat oglądalności programów telewizyjnych dla dzieci, na temat uzależnień.

Ankieta dla nauczycieli: na temat skuteczności wewnętrznych działań szkoły w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom agresji i przemocy.

W ramach spotkań z rodzicami opracowałam i wdrożyłam plan spotkań dla rodziców uczniów klasy I, II i III. Program ten udostępniłam nauczycielom nauczania zintegrowanego pracującym w mojej szkole, a także zamieściłam go na mojej stronie prywatnej www.republika.pl/tohabama

W ramach pedagogizacji rodziców odbyło się kilka spotkań, na których przedstawiłam rodzicom następujące problemy: "Jaka jest rola rodziców, gdy dziecko idzie do szkoły?", "Małe co nieco na temat telewizji", "Organizacja pracy i wypoczynku dziecka w wieku szkolnym", "Nadpobudliwość psychoruchowa, a trudności szkolne. Wskazania do postępowania w domu z dzieckiem nadpobudliwym", "Ćwiczenia reedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami w sferze słuchowej, wzrokowej i obniżonej sprawności manualnej", "Specyficzne trudności w nauce czytania i pisania".

Na spotkania z rodzicami zapraszałam również specjalistów. - higienistkę szkolną, panią (...), która poprowadziła dwa spotkania na temat: "Dbaj o postawę ciała swojego dziecka", "Jak się uczyć i wypoczywać, aby rosnąć w zdrowiu", - nauczyciela prowadzącego gimnastykę korekcyjno - kompensacyjną, pana mgr (...), który poprowadził spotkanie wspólnie z higienistką na temat: "Dbaj o postawę ciała swojego dziecka", - panią psycholog z poradni psychologiczno - pedagogicznej, panią mgr (...), która poprowadziła dwa spotkania: "Przyczyny trudności w czytaniu i pisaniu" oraz "Wsparcie emocjonalne rodziców w rozwoju dziecka", - policjanta, pana komisarza (...), który poprowadził spotkanie na temat: "Bezpieczna droga dziecka do i ze szkoły" - panią mgr (...), która poprowadziła spotkanie na temat: "Rola środowiska rodzinnego w wychowaniu i uświadamianiu seksualnym".

Przez cały czas bycia nauczycielką czytam najnowszą literaturę w celu pogłębienia mojej wiedzy z zakresu dydaktyki nauczania, pedagogiki i psychologii. Aktywnie uczestniczę w warsztatach i szkoleniach.

Aktywnie wypełniam zadania z racji pełnienia w szkole funkcji koordynatora do spraw profilaktyki i zapobiegania niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz z tytułu pełnienia w szkole funkcji koordynatora do spraw współpracy z poradnią psychologiczno - pedagogiczną. Corocznie przygotowuję plan działań w zakresie profilaktyki i pomocy uczniom. W rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych pomagają mi dyrektor szkoły, wychowawcy, rodzice, psycholog i pedagog z poradni psychologiczno - pedagogicznej, policja, pełnomocnik burmistrza do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych. Moja działalność polegająca na prowadzeniu w szkole profilaktyki pierwszorzędowej oraz aktywnej współpracy z policją, z pełnomocnikiem przy burmistrzu ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, ze służbą zdrowia oraz poradnią psychologiczno - pedagogiczną przyczyniła się również do tego, że nie mamy w szkole problemów związanych z przestępczością uczniów, chuligaństwem, kradzieżami, wyłudzaniem pieniędzy, pijaństwem, przemocą itp. Zdaniem policji świadomość prawna i wiktymologiczna naszych uczniów kształtuje się na dobrym poziomie.

Moja działalność z racji pełnienia funkcji koordynatora do spraw profilaktyki zapobiegania niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży nie ogranicza się tylko i wyłącznie do murów szkoły. Wspólnie z panią (...) opracowałyśmy i wdrożyłyśmy program profilaktyczny skierowany do młodzieży w środowisku lokalnym. Przy współudziale terapeutów, pracowników służby zdrowia, księdza proboszcza i wolontariuszy, organizujemy raz w miesiącu spotkania z młodzieżą.

W sferze wychowawczo - opiekuńczej udało mi się zrealizować dadatkowo trzy bardzo ważne zadania:

1. Wspólnie z panem (...) zorganizowaliśmy dla uczniów naszej szkoły koło zainteresowań, które zajmuje się redagowaniem gazetki szkolnej pod tytułem "Szkolne Wieści". W ten sposób uczniowie, którzy interesują się dziennikarstwem lub mają coś ciekawego do opublikowania mogą na łamach gazetki ujawnić swój talent. Do tej pory ukazało się już siedem numerów. Głównym celem wydawania gazetki jest szczegółowa informacja o życiu naszej szkoły. Uczniowie są bardzo zaangażowani w tworzenie gazetki. Jest to dla nich nowe doświadczenie. Możliwość sprawdzenia swoich umiejętności dziennikarskich, a przede wszystkim wspaniała zabawa i dobry sposób na spędzenie wolnego czasu.

2. Od września 2001 roku zostałam kolejny raz opiekunem "Pacholąt". Na początku roku szkolnego opracowałam regulamin grupy, ustaliłam cele i zadania, które w pełni zrealizowałam.

3. W czasie ferii zimowych prowadziłam zajęcia rekreacyjno - świetlicowe dla uczniów klas I - III. Mimo braku śniegu zapewniłam dzieciom przez kilka godzin wspaniałą zabawę.

W sferze organizacyjnej zrealizowałam w pełni wszystkie zaplanowane w planie rozwoju zawodowego zadania.

W sierpniu 2000 roku przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego. Po określeniu oraz ocenie poziomu własnych umiejętności, biorąc pod uwagę swoje wykształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe, a także dotychczasowy dorobek zawodowy, wystąpiłam do dyrektora szkoły z wnioskiem o umożliwienie mi odbycia stażu w okresie od 1 września 2000 roku do 31 maja 2002 roku. Z dniem 1 września rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela dyplomowanego. Zanim przystąpiłam do sporządzenia własnego planu rozwoju zawodowego wzięłam udział w dwóch warsztatach na temat "Procedury awansu zawodowego". W dniu 30 października złożyłam do zatwierdzenia plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu. Z doradcą metodycznym, panią mgr (...). współpracuję od wielu lat. Aktywnie uczestniczę w konferencjach metodycznych i warsztatach. W okresie stażu przeprowadziłam z panią mgr (...) kilka rozmów konsultacyjnych. Dotyczyły one m. in. organizowania przeze mnie miejsko - gminnego konkursu ekologicznego dla uczniów klas II i III, prowadzenia lekcji otwartej dla nauczycieli z zespołu metodycznego oraz spraw związanych z ubieganiem się przeze mnie o awans zawodowy.

Zapoznałam się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego, w oparciu o które prowadza działalność placówki oświatowo - wychowawcze, w tym z aktami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania szkoły podstawowej. Przeanalizowałam podstawową dokumentację mojej szkoły: statut, plan rozwoju szkoły, regulamin wewnątrzszkolnego systemu oceniania (którego jestem współautorem) oraz program wychowawczy szkoły.

Biorę aktywny udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Aktywnie uczestniczę w pracach komisji socjalnej do spraw uczniów. Od wielu lat pełnię funkcję koordynatora do spraw profilaktyki i zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży. Współpracuję aktywnie z rodzicami. Brałam czynny udział we wdrażaniu wewnątrzszkolnego programu wychowania.

Aktywnie i systematycznie współpracuję ze środowiskiem lokalnym m. in. z księdzem (...), proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej w Niedźwiedziu. Nasza współpraca opiera się m. in. na organizowaniu spotkań dla młodzieży ze środowiska z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowego stylu życia. Staramy się również z księdzem o otwarcie świetlicy na terenie wsi, dla dzieci z rodzin patologicznych.

Utrzymuję stały kontakt i aktywnie współpracuję z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Ostrzeszowie.Współpracuję z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie.

Współpracuję z Pełnomocnikiem Zarządu Miasta i Gminy do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Współpracuję z Komendą Powiatową Policji w Ostrzeszowie.

Współpracuję z higienistką szkolną.

Dzięki szerokiej współpracy z powyższymi towarzystwami działającymi na rzecz rodziny i pomocy społecznej udało mi się z powodzeniem rozwiązać wiele problemów, z którymi boryka się szkoła i rodzina oraz zrealizować wiele wspaniałych przedsięwzięć.

Opiekuję się salą nr 15. Dbam wspólnie z uczniami o to, by zawsze było w niej schludnie i miło. Systematycznie prezentuję prace artystyczne uczniów, aktualizuję gazetki klasowe, wykonuję wiele pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego. Mój warsztat pracy jest bardzo bogaty.

Uczniowie klasy III pod moim kierunkiem przygotowali i przedstawili na forum szkoły część artystyczną z okazji Święta Niepodległości.

Opracowałam i przygotowałam z uczniami klasy I uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu.

Założyłam uczniom teczki, w których gromadzę testy, sprawdziany, karty pracy oraz prace plastyczne. Zgromadzone materiały wykorzystuję na spotkaniach z rodzicami, są mi również bardzo pomocne w diagnozowaniu osiągnięć poszczególnych uczniów i całej klasy.

Aktywnie uczestniczyłam w pracach nad szkolnym systemem oceniania. Opracowałam karty obserwacji ucznia. Brałam aktywny udział w pracach zespołu ewaluacyjnego WSO. Opracowałam i przeprowadziłam ankietę dla rodziców dotyczącą funkcji oceny opisowej. Przeprowadziłam wywiad z nauczycielami uczącymi w klasach I - III na temat funkcjonowania oceny opisowej w naszej szkole. Na radzie szkoleniowej przedstawiłam ewaluację oceny opisowej w nauczaniu zintegrowanym.

Przez cały czas trwania stażu gromadziłam zaświadczenia, dyplomy, wyróżnienia, scenariusze, zdjęcia, programy, dokumentację uczniów, itp.

W sferze osobistej z 11 zaplanowanych przeze mnie zadań 10 udało mi się w pełni zrealizować.

Poprzez ankiety zainteresowań i uzdolnień, rozmowy indywidualne z dziećmi oraz dyskusje z rodzicami na zebraniach, karty ewaluacji pracy własnej ucznia, itp. mogłam przygotować zgodnie z zainteresowaniami dzieci plan pracy dydaktyczno - wychowawczej, kształtować umiejętność współpracy, współdziałania, dokonywania oceny i samooceny pracy, stworzyć warunki do planowania i organizowania własnego uczenia się i przyjmowania przez ucznia odpowiedzialności za własna pracę, sprawić, żeby zdobyta przez uczniów wiedza była wykorzystywana w praktyce.

W celu podniesienia jakości pracy udostępniałam własne materiały dotyczące np. ewaluacji zajęć, pracy uczniów, awansu zawodowego, scenariuszy zajęć, scenariuszy imprez szkolnych, prezentacje multimedialne; pracowałam w komisjach konkursów międzyszkolnych i szkolnych; organizowałam samodzielnie oraz pomagałam innym nauczycielom w organizacji imprez i uroczystości szkolnych; dzieląc się doświadczeniem z innymi nauczycielami prowadziłam zajęcia z udziałem obserwatorów; organizowałam wystawy prac uczniowskich; poprzez przygotowanie i udział uczniów w konkursach pozaszkolnych promowałam szkołę na zewnątrz.

W celu poszerzenia mojej wiedzy i umiejętności uczestniczyłam w kilku kursach i w wielu warsztatach.

W celu podniesienia jakości pracy szkoły podjęłam trzysemestralne studia podyplomowe "Informatyka w szkole". Ukończyłam kurs dla kandydatów na kierowników wycieczek szkolnych, dzięki któremu zorganizowałam dzieciom z klas 0 - III wycieczkę do Wrocławia, Antonina i Ostrowa Wlkp. Ukończyłam warsztaty terapeutyczne "Muzykoterapia z elementami pedagogiki zabawy w nauczaniu zintegrowanym". Umiejętności zdobyte na tych warsztatach wykorzystuję przede wszystkim na zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych. Uczestniczyłam również w warsztatach organizowanych przez wydawnictwa WsiP (dwa razy) oraz Oficynę Wydawniczo - Poligraficzną "ADAM" (dwa razy). Tematy warsztatów: "Aktywizujące metody nauczania - "Wesoła Szkoła", "Organizacja zajęć zintegrowanych z wykorzystaniem pakietu EDUKACJA SMYKA", "Opowiadanie jako forma wypowiedzi ustnej i pisemnej w nauczaniu zintegrowanym". Nie udało mi się ukończyć kursu gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej, ponieważ w roku, w którym złożyłam podanie (rok szkolny 2000/2001), kurs ten nie odbył się. Jeśli będzie taka możliwość, to spróbuję ukończyć ten kurs w najbliższym czasie.

Przez cały okres stażu i nie tylko, w celu podniesienia jakości swojej pracy, studiowałam literaturę z zakresu pedagogiki i psychologii. Śledziłam na bieżąco publikacje ukazujące się w czasopismach "Życie Szkoły", "Nowa Szkoła", "Wychowanie w Przedszkolu", "Biblioteka w Szkole" oraz publikacje znajdujące się w portalach edukacyjnych Internetu.

Rozpowszechniałam swoje rozwiązania, przemyślenia, koncepcje itp. współpracując z wydawnictwem "Życia Szkoły" (do tej pory ukazała się jedna z moich publikacji w numerze 10/2001). Przekazywałam istotne informacje na radach pedagogicznych, zespołach metodycznych, warsztatach, zdając sprawozdania, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Udostępniłam wszystkim zainteresowanym swoja stronę w Internecie http://republika.pl/tohabama

W celu podniesienia jakości pracy własnej i szkoły pełniłam społecznie dodatkowe funkcje: koordynatora ds. profilaktyki i zapobiegania niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz koordynatora ds. współpracy z poradnią psychologiczno - pedagogiczną. Podejmowałam również dodatkowe zadania dla dobra szkoły i uczniów: praca w komisji ds. socjalnych uczniów, opiekun kółka redakcyjnego, opiekun grupy "Pacholąt".

Dzieliłam się chętnie swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Przygotowywałam materiały szkoleniowe na posiedzenia rady pedagogicznej, prowadziłam otwarte zajęcia, przygotowałam publikacje (ŻYCIE SZKOŁY), pisałam artykuły do gazet lokalnych (CZAS OSTRZESZOWSKI, TYGODNIK POWIATOWY).

Zakończenie

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres jednego roku i dziewięciu miesięcy, niespełna dwóch lat z ponad 15 lat mojej pracy zawodowej. Przedstawiłam w nim działania, jakie podjęłam, aby uzyskać awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi dużo satysfakcji i myślę, że to co zrobiłam przyczyniło się do wzrostu jakości mojej pracy oraz jeszcze lepszego funkcjonowania szkoły. W przyszłości zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje i jakość swojej pracy, tak aby dobrze realizować zadania szkoły. Nie tylko to jednak było celem moich przedsięwzięć. Wiele z zadań, które realizowałam w okresie stażu, to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie: współpraca z rodzicami, funkcja koordynatora do spraw współpracy z wieloma stowarzyszeniami i instytucjami bliskimi szkole i dziecku, praca w komisji socjalnej ds. uczniów, udzielanie pomocy i wsparcia uczniom niezaradnym, potrzebującym pomocy,. dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, poszerzanie i doskonalenie swoich umiejętności poprzez czynny udział w kursach, warsztatach i szkoleniach nie jest w moim przypadku aktem jednorazowym. Wybierając zawód nauczyciela miałam świadomość, że moja praca to nie tylko 18 godzin etatowych, ale nieustanne dokształcanie się, praca społeczna, itp. Mimo ogromnej pracy jaką wkładam w wykonywanie zawodu, z całą odpowiedzialnością przyznaję, że mój wybór był właściwy. Praca z dziećmi i dla dzieci daje mi niezmiernie dużo satysfakcji i zadowolenia.

Opracowanie:
Wioletta Perzanowska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 5147


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.