AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Teresa Sekuła
Ekologia, Różne

Przykładowy statut spółdzielni uczniowskiej

- n +

STATUT SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ

(nazwa)

działającej przy (nazwa placówki oświatowej)


POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółdzielnia Uczniowska zwana dalej "spółdzielnią" jest organizacją uczniów, prowadzoną przez nich samodzielnie, pod opieką nauczyciela - opiekuna i działa na podstawie statutu uchwalonego przez walne zgromadzenie lub przez członków założycieli.
2. Nazwa spółdzielni brzmi........................
3. Terenem działalności spółdzielni jest ............................
4. Spółdzielnia powinna zrzeszać co najmniej ..... członków.
5. Statut po konsultacji z opiekunem podlega zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły.

II. CEL I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 2

Celem spółdzielni jest:
1. kształtowanie umiejętności zespołowego działania i gospodarowania w warunkach gospodarki rynkowej,
2. prowadzenie działalności gospodarczej, a szczególnie handlowej i usługowej,
3. kształtowanie nawyków oszczędzania oraz celowego wykorzystania wypracowanej nadwyżki bilansowej,
4. organizowanie wzajemnej pomocy i zaspokajanie materialnych i kulturalnych potrzeb członków,
5. propagowanie idei spółdzielczości w środowisku szkolnym.

§ 3

Spółdzielnia współdziała z innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły.

§ 4
Spółdzielnia może inicjować i prowadzić działalność w następujących dziedzinach;
1. wytwarzanie, stosownie do warunków i umiejętności młodzieży pomocy dydaktycznych dla potrzeb szkoły,
2. działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska,
3. organizowanie zakupu i sprzedaży towarów a szczególnie przyborów szkolnych, podręczników,
4. udzielanie pomocy finansowej lub zaopatrywania w podręczniki i przybory szkolne członków spółdzielni będących w trudnych warunkach materialnych,

§ 5

Spółdzielnia popularyzuje zasady spółdzielczości, utrzymuje kontakty ze spółdzielniami dorosłych, Fundacją Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskich i innymi organizacjami, organizuje spółdzielcze imprezy, wycieczki, oraz bierze aktywny udział w społeczno- kulturalnym życiu szkoły.

§ 6

Spółdzielnia może być członkiem zbiorowym spółdzielni dorosłych.

III CZŁONKOWIE

§ 7

1. Członkostwo jest dobrowolne,
2. Członkiem spółdzielni może być każdy uczeń, który wpłaci jeden udział w wysokości ......zł. oraz wpisowe ......zł.
3. Zwrot udziału następuje na żądanie, po ustaniu członkostwa.
4. Udział nie podjęty w ciągu sześciu miesięcy po ustaniu członkostwa przenosi się na fundusz zasobowy spółdzielni.
5. Fakt przystąpienia ucznia do spółdzielni zarząd zapisuje do protokołu i do książki udziałów (rejestr członków).

§ 8

Członek spółdzielni ma prawo:
1. korzystać z usług, urządzeń i świadczeń spółdzielni,
2. brać udział w obradach walnego zgromadzenia,
3. wybierać i być wybieranym do organów spółdzielni,
4. zgłaszać swoje uwagi opiekunowi, zarządowi lub radzie nadzorczej w sprawie doskonalenia działalności spółdzielni lub poszczególnych sekcji.

§ 9

Członek spółdzielni jest obowiązany:
1. stosować się do postanowień statutu i uchwał organów statutowych spółdzielni,
2. wykonywać starannie prace wynikające z planu pracy lub sprawowanej funkcji oraz inne podjęte dobrowolnie,
3. dbać o powierzone mu mienie spółdzielni.

§ 10

Członkostwo ustaje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia,
2. skreślenia z rejestru na mocy wspólnej uchwały rady i zarządu spółdzielni,
3. ukończenia szkoły lub przeniesienia się ucznia do innej szkoły.

IV ORGANY SPÓŁDZIELNI

§ 11

Organami spółdzielni są:
1. walne zgromadzenie,
2. rada nadzorcza,
3. zarząd spółdzielni,


A. Walne zgromadzenie

§ 12

1. walne zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni w obradach którego uczestniczą jej członkowie,
2. Do walnego zgromadzenia należy:
a) uchwalanie statutu spółdzielni, zmian w statucie spółdzielni, regulaminu obrad walnego zgromadzenia oraz regulaminu pracy rady nadzorczej,
b) uchwalanie planu pracy
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności spółdzielni sprawozdania finansowego oraz udzielanie absolutorium zarządowi
d) dokonywanie podziału czystej nadwyżki oraz podejmowanie uchwały o pokryciu strat wynikłych z działalności spółdzielni z funduszu zasobowego, a gdy fundusz ten okaże się niewystarczający z funduszu udziałowego
e) wybieranie członków rady nadzorczej w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów oraz ich odwoływanie
f) ustalanie kadencji rady nadzorczej
g) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji spółdzielni.

§ 13

Walne zgromadzenie jest zwoływane przez zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku gospodarczego.

§ 14

Zarząd powinien zwołać także walne zgromadzenie na żądanie:
1) rady nadzorczej
2) przynajmniej 1/10 członków spółdzielni,
3) dyrektora szkoły lub opiekuna spółdzielni.


B Rada nadzorcza

§ 15

Rada nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni.

§ 16

Rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków wybieranych na okres kadencji.

§ 17

Do obowiązków rady nadzorczej należy:
1) nadzór i kontrola działalności spółdzielni
2) powoływanie i odwoływanie członków zarządu
3) zatwierdzanie regulaminu pracy zarządu
4) akceptowanie proponowanego porządku obrad walnego zgromadzenia i rozpatrywanie sprawozdania, sprawozdania finansowego projektu planu pracy,
5) składanie sprawozdań walnemu zgromadzeniu z realizacji swoich obowiązków


§ 18

1) Posiedzenia rady nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na semestr.
2) Na pierwszym posiedzeniu rada nadzorcza wybiera ze swego składu przewodniczącego oraz w miarę potrzeb zastępcę, sekretarza i komisję rewizyjną

§ 19

Komisja rewizyjna dokonuje co najmniej raz na kwartał kontroli kasy, ksiąg i dowodów, przeprowadza spis z natury

C. Zarząd spółdzielni

§ 20

Zarząd kieruje całokształtem bieżącej działalności spółdzielni oraz reprezentuje spółdzielnię na zewnątrz.

§ 21

Zarząd spółdzielni składa się z co najmniej trzech członków powołanych przez radę nadzorczą.

§ 22

Do obowiązków zarządu należy:
1) Kierowanie bieżącą działalnością spółdzielni,
2) Wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia i rady nadzorczej,
3) Prowadzenie rachunkowości spółdzielni,
4) Przedstawianie radzie nadzorczej sprawozdań i wniosków,
5) Zwoływanie walnych zgromadzeń

§ 23

1) Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
2) Na pierwszym posiedzeniu zarząd wybiera prezesa zarządu oraz powierza obowiązki sekretarza i skarbnika pozostałym członkom tego organu

§ 24

Zarząd spółdzielni przedstawia dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej plany pracy spółdzielni oraz co najmniej raz w roku składa sprawozdanie z działalności spółdzielni.

§ 25

Wszelkie pisma podpisuje dwóch członków zarządu i opiekun spółdzielni.

V. FUNDUSZE I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁDZIELNI

§ 26

1) Dla finansowania działalności spółdzielni tworzy się
- fundusz udziałowy,
- fundusz zasobowy,
- fundusz prac oświatowych,
- w miarę potrzeby inne fundusze
2) Fundusz udziałowy tworzy się z wpłat udziałów członkowskich
3) Fundusz zasobowy tworzy się z:
- wpłat przez członków wpisowego,
- części czystej nadwyżki,
- dotacji,
- darowizn,
- przedawnionych zobowiązań
Fundusz ten jest niepodzielny i służy do pokrywania ewentualnych strat, wynikłych z działalności spółdzielni.
4) Fundusz prac oświatowych tworzy się z części czystej nadwyżki oraz z nagród przyznanych spółdzielni za współzawodnictwo lub udział w konkursach.
5)
§ 27

Zarząd prowadzi rachunkowość spółdzielni według zasad udzielonych przez Krajową Radę Spółdzielczą.

§ 28

1. Spółdzielnia przekazuje część czystej nadwyżki na cele rozwojowe spółdzielczości uczniowskiej do Wojewódzkiej Rady S.U.
2. Spółdzielnia przeznacza część czystej nadwyżki na fundusz zasobowy.
3. Pozostałą część nadwyżki walne zgromadzenie przeznacza na realizację zadań spółdzielni określonych w statucie.


VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29

Opiekę nad działalnością spółdzielni sprawuje nauczyciel opiekun powołany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.

§ 30

Nadzór nad działalnością spółdzielni uczniowskiej sprawuje Krajowa Rada Spółdzielcza poprzez Wojewódzką Radę SU, instruktora SU i Dyrektora Szkoły.

§ 31

Każdego roku na dzień 31 grudnia SU sporządza informacje o całokształcie swej pracy według wzoru zatwierdzonego przez Ogólnopolską Radę SU i przekazuje je do Wojewódzkiej Rady SU za pośrednictwem instruktora SU.


Statut niniejszy uchwalony został na walnym zgromadzeniu w dniu ..................................................................................................................
1.. .................................................
2.. .............................................
3.. ..................................................
4.. ......................................................
5.. .......................................................
6.. .......................................................
7.. .......................................................
8.. .......................................................
9.. ...................................................
10.. .......................................................

............................................. ........................................
Podpis opiekuna spółdzielni podpis Dyrektora Szkoły

Opracowanie: mgr Teresa Sekuła

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1944


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.