Katalog

Wanda Kuczyńska
WOS, Scenariusze

Procedura ustawodawcza - scenariusz lekcji

- n +

Procedura ustawodawcza - scenariusz lekcji z przedmiotu "elementy prawa"

Cel ogólny:
- Kształtowanie świadomości, że prawo stanowi gwarancję praworządności w państwie
- Poznanie procedury uchwalania ustaw.
- Kształcenie umiejętności publicznego wypowiadania się i umiejętności prowadzenia dyskusji.
- Wyrabianie przekonania, że przestrzeganie prawa nie zależy wyłącznie od surowości sankcji karnych.

Cele operacyjne - uczeń potrafi:
- Określać miejsce ustawy w systemie źródeł prawa.
- Wymieniać etapy procesu ustawodawczego.
- Wyjaśniać znaczenie pojęć- zwykła większość głosów, bezwzględna większość głosów, kwalifikowana większość głosów.
- Wskazywać podmioty uprawnione do inicjatywy ustawodawczej.
- Określać rolę Prezydenta i Senatu w procesie legislacyjnym.

Metody: interpretacja przepisów prawnych, praca w grupach, dyskusja, pokaz, inscenizacja.

Pomoce dydaktyczne: egzemplarze Konstytucji RP, kodeks karny, płyta CD z nagraną prezentacją procesu ustawodawczego.
.
Czas realizacji - 2 godziny lekcyjne.

Przebieg zajęć.
Nauczyciel wyjaśnia uczniom cel, temat zajęć i sposób realizacji.

1.Uczniowie otrzymują egzemplarze Konstytucji RP. Zadaniem uczniów jest wyszukanie
w Konstytucji postanowień odnośnie:
a/ składu Sejmu i Senatu
b/ ustawy i jej miejsca w systemie źródeł prawa

2. Odwołując się do informacji przekazywanych przez media, nauczyciel prosi uczniów
o podanie, w jaki sposób może przebiegać głosowanie przy założeniu, że w sali obrad znajduje się 320 posłów.
Uczniowie podają różne rozwiązania i na tej podstawie nauczyciel wyjaśnia znaczenie określeń: zwykła większość głosów, bezwzględna większość głosów, kwalifikowana większość głosów.
Następnie uczniowie wskazują w Konstytucji przepisy, w których występują powyższe terminy.
3. Uczniowie oglądają prezentację na płycie CD.

4.Po obejrzeniu prezentacji nauczyciel prosi o wypisanie na tablicy podmiotów, mających wpływ na stanowienie ustaw.

Następnie nauczyciel wskazuje ucznia, który wcieli się w rolę Prezydenta ( Prezydent przygotował projekt ustawy w domu), oraz osobę Marszałka Sejmu.
Pozostali uczniowie zostają podzieleni na cztery zespoły stanowiące: Sejm, Senat oraz dwie komisje Sejmowe.

5. Kolejne zadanie uczniów polega na przygotowaniu inscenizacji procesu legislacyjnego, którego wnioskodawcą jest Prezydent.
Uczniowie otrzymują od Prezydenta powielony projekt ustawy wprowadzający zmiany
w kodeksie karnym. Nowelizacja polega na włączeniu kary śmierci do polskiego systemu karnego.
Uczniowie określają swoje zadania na podstawie informacji zawartych na płycie CD
i przygotowują inscenizację.

Przebieg inscenizacji:

1. Otwarcie obrad przez Marszałka Sejmu.
2. Uzasadnienie projektu przez Prezydenta, pierwsze czytanie projektu ustawy.
3. Prace nad projektem w komisjach sejmowych - wprowadzanie zmian, dyskusja.
4. Drugie i trzecie czytanie projektu.
5. Głosowanie.
6. Skierowanie projektu do Senatu.
7. Zajęcie stanowiska przez Prezydenta.

6. W trakcie inscenizacji uczniowie dyskutują na temat przesłanek uzasadniających celowość wprowadzenia kary śmierci i jej znaczenie w zwalczaniu przestępczości.
Na zakończenie, sami oceniają inscenizację biorąc pod uwagę rzeczowość przedstawianych argumentów oraz zgodność przebiegu procesu legislacyjnego z materiałem przedstawionym na płycie CD.

Zadanie domowe.

- Ustalić, jakie ustawy zostały uchwalone w Polsce w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.

Opracowanie: Wanda Kuczyńska

Wyświetleń: 4114


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.