AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Iwona Goryszewska
Matematyka, Prezentacje

Systemy oceniania z matematyki

- n +

SYSTEMY OCENIANIA Z MATEMATYKI

1. Cele oceniania.
2. Metody nauczania.
3. Systemy oceniania.
4. Kryteria oceniania.

Ocenianie jest nieodłączną częścią procesu nauczania. Daje informację zwrotną, którą nauczyciel może się posłużyć celem precyzyjnego dobierania metod
nauczania i ich korygowania. Dokonywane jest w takim czasie, kiedy jeszcze
można podjąć na podstawie uzyskanej informacji korektę zabiegów
stosowanych przez nauczyciela i uzyskać na tej podstawie zmianę stylu pracy ucznia.

CELE OCENIANIA
- diagnoza - ustalenie potrzeb uczniów, mocnych i słabych stron
- opis ewaluacyjny - ocena możliwości
- prowadzenie ucznia
- sprawdzenie poziomu osiągnięć
- angażowanie ucznia w sam proces oceniania - samoocena
- rzetelne, jawne gromadzenie informacji
(odpowiednia dokumentacja)
- selekcja - do zadań, do dalszej nauki
- prognozowanie rozwoju.

NAUCZANIE MATEMATYKI - METODY

- krótki wykład lub wyjaśnienia ze strony nauczyciela
- dyskusja między nauczycielem i uczniami oraz między uczniami
- działania praktyczne, manualne z konkretnymi fizykalnymi
modelami
- powtarzanie i ćwiczenie umiejętności podstawowych
i rutynowych algorytmów
- rozwiązywanie problemów wraz z praktycznym zastosowaniem
matematyki w życiu codziennym
- podejmowanie prac o charakterze badawczym.

SYSTEMY OCENIANIA Z MATEMATYKI

1. Obowiązująca skala ocen: od 1 do 6.

2. Ocenianiu w stopniach od 1 do 6 podlegają:
- Kartkówki - mogą być niezapowiedziane z 2-3 ostatnich
tematów
- Sprawdziany - zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem
i jednoczesnym wpisem do dziennika lekcyjnego.
Oceny niedostateczne ze sprawdzianów można poprawić
w trakcie konsultacji, w ciągu dwóch tygodni po otrzymaniu
oceny. Jeśli uczeń był na pracy klasowej nieobecny, należy
pracę napisać po powrocie do szkoły, w trakcie konsultacji.

3. W czasie semestru stawiane będą również plusy i minusy. Cztery plusy dają ocenę bardzo dobrą, cztery minusy ocenę niedostateczną.
Plusami i minusami oceniane będą:
- Praca ucznia na lekcji - aktywność i zaangażowanie ucznia
- Prace domowe (zgłoszony brak pracy domowej - minus).
- Prowadzenie zeszytu (zgłoszony brak zeszytu na lekcji - mi-nus).
- Zadania dodatkowe (dobre wykonanie - plus).

4. Na podstawie otrzymanych w trakcie semestru stopni wystawiana jest łączna ocena za cały semestr.

OGÓLNE KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI

Niżej przedstawione ogólne kryteria ocen (oprócz oceny celującej) należy rozumieć komunikatywnie.

Ocena celująca
Ocenę tę otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obo-wiązujący program nauczania, a ponadto spełnia jeden z podpunktów:
- twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania
- uczestniczy w zajęciach poza lekcyjnych
- pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje nietypowe zadania
- bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach matematycz-nych.

Ocena bardzo dobra
Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiadomości przewidziany programem nauczania oraz potrafi:
- sprawnie rachować
- samodzielnie rozwiązywać zadania
- wykazać się znajomością definicji i twierdzeń oraz umiejętnością ich zastosowania w zadaniach
- samodzielnie zdobywać wiedzę
- przeprowadzać rozmaite rozumowania dedukcyjne.

Ocena dobra
Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewi-dziane podstawą programową oraz wybrane elementy programu nauczania, a także potrafi:
- samodzielnie rozwiązać typowe zadania
- wykazać się znajomością i rozumieniem poznanych pojęć i twierdzeń oraz algorytmów
- posługiwać się językiem matematycznym, który może zawierać jedynie nieliczne błędy i potknięcia
- sprytnie rachować
- przeprowadzić proste rozumowanie dedukcyjne.

Ocena dostateczna
Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności prze-widziane podstawową programową, co pozwala mu na:
- wykazywanie się znajomością i rozumienie podstawowych pojęć i algo-rytmów
- stosowanie poznanych wzorów i twierdzeń w rozwiązywaniu typowych ćwiczeń i zadań
- wykonywanie prostych obliczeń i przekształceń matematycznych.

Ocena dopuszczająca
Uczeń opanował wiadomości przewidziane podstawą programową w takim zakresie, że potrafi:
- samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela wykonać ćwiczenia i zadania o niewielkim stopniu trudności
- wykazać się znajomością i rozumieniem najprostszych pojęć oraz algo-rytmów
- operować najprostszymi obiektami abstrakcyjnymi (liczbami, zbiorami, zmiennymi, i zbudowanymi z nich wyrażeniami).

Ocena niedostateczna
Ocenę tę otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania oraz:
- nie radzi sobie ze zrozumieniem najprostszych pojęć, algorytmów i twierdzeń
- popełnia rażące błędy w rachunkach
- nie potrafi (nawet przy pomocy nauczyciela, który między innymi zadaje pytanie pomocnicze) wykonać najprostszych ćwiczeń i zadań
- nie wykazuje najmniejszych chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności.

Opracowanie: Iwona Goryszewska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1618


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 1Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.