AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Jolanta Jęczmyk
Lekcja wychowawcza, Program nauczania

"Zapobieganie narkomanii" - profilaktyczny program wychowawczy dla klas VI

- n +

Profilaktyczny program wychowawczy dla klas VI - "Zapobieganie narkomanii"

Projekt lekcji wychowawczych dotyczących zapobieganiu narkomanii.
Cykl obejmuje 3 kolejne lekcje wychowawcze.

Adresat: uczniowie klasy VI ZPS w Komornikach.
Czas realizacji: II półrocze 2002/2003.
Realizator: nauczyciel - wychowawca.

Cel główny:
- ochrona uczniów przed samowolnym używaniem leków bez wskazań lekarskich;
- dostarczenie uczniom informacji o substancjach zmieniających świadomość człowieka;
- budowa pozytywnego obrazu siebie;
- uświadomienie, że narkotyk - to środek uzależniający,
- uświadomienie uczniom dlaczego ludzie zażywają narkotyki,
- zapoznanie uczniów z mechanizmem uzależnienia się od narkotyków i zwrócenie uwagi na sygnały ostrzegawcze.

Spodziewane efekty po zrealizowaniu programu:
- umiejętność krytycznego spojrzenia na zachęcanie do brania narkotyków, wąchania np.: klejów, farb, lakierów;
- umiejętność wskazania przez dzieci skutków zażywania narkotyków;
- asertywna odmowa ucznia w stosunku do "częstujących";
- podjęcie decyzji przez dzieci o nie zażywaniu narkotyków.

Metody pracy:
Elementy wykładu, dyskusja, burza mózgów, scenki, quizy.
Środki dydaktyczne:
Arkusze papieru, karteczki, mazaki, szpilki.
Formy pracy:
Grupowa, indywidualna.

Lekcja 1
Temat: "Dbajmy o zdrowie"
Cele: kształtowanie wrażliwości na sytuacje, które mogą doprowadzić do zagrożenia życia.
Materiały: ulotki dotyczące zażywania leków, opakowania po substancjach chemicznych, instrukcje obsługi urządzeń elektrycznych.

ĆWICZENIE 1
Rozmowa z dziećmi na temat zdrowego stylu życia, sposobów dbania o zdrowie. Wprowadzenie i wytłumaczenie uczniom znaczenia słów "Bezpieczny", "Niebezpieczny".

Uczniowie wspólnie z nauczycielem zastanawiają się co ich chroni przed niebezpieczeństwem, np.: sygnalizacja świetlna, znaki drogowe, napisy na środkach chemicznych, terminy ważności produktów żywnościowych, leków, instrukcje obsługi urządzeń elektrycznych.

Uczniowie na podstawie przyniesionych na zajęcia: opakowań po produktach, instrukcji obsługi urządzeń elektrycznych, ulotek dotyczących zażywania leków - wypowiadają się na dany temat.

Prowadzący zajęcia przedstawia informacje o lekach.

Leki to substancje chemiczne lub ich zespoły pochodzenia roślinnego, zwierzęcego lub otrzymywane sztucznie, stosowane w lecznictwie w celu zapobiegania chorobom, ich zwalczaniu, łagodzeniu objawów.

Nauczyciel czyta krótkie historyjki odnoszące się do dbania o zdrowie. Po wysłuchaniu każdej z nich uczniowie wypowiadają się na ich temat.
- Twoją młodszą siostrę boli brzuch. Czy możesz sam jej podać leki?
- Pani Stasia bierze tabletki na ból głowy, które wyglądają jak cukierki. Czy ty również możesz zażywać tych tabletek.
- Jesteś chory idziesz do lekarza, mama wykupuje receptę. Czy możesz w większych dawkach niż zalecił lekarz zażywać te leki?
- Bawiłeś się na podwórku i pobrudziłeś ubranie smarem. Czy możesz sam usunąć plamę, jeżeli na opakowaniu widzisz napis: "Uwaga niebezpieczeństwo środek żrący."

Omówienie, każdej decyzji dzieci. Nauczyciel zadaje dodatkowe pytania dzieciom np.:
1. Dlaczego zażywanie leków w większych ilościach i bez zapoznania się z ulotką jest niebezpieczne?
2. Dlaczego nie można zażywać ani podawać innym osobom leków bez ich znajomości ich przeznaczenia?
3. Dlaczego należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzeń elektrycznych?
4. Dlaczego niektóre substancje uważamy za bezpieczne inne nie?

W dalszej części lekcji nauczyciel omawia konsekwencje przedawkowania leków, pomyłki w zażyciu nieodpowiedniego leku. Zwraca uwagę, że niektóre rośliny, również kwiaty zawierają substancje toksyczne i omawia je. Wspólnie z uczniami na podstawie własnych doświadczeń i przeżyć tłumaczy znaczenie słów "bezpieczne", "niebezpieczne'.

Praca domowa.

Dowiedz się, które rośliny hodowane w twoim domu mają negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie.


Lekcja 2
Temat: "Narkotyki - środki uzależniające"
Cele:
- uświadomienie uczniom jak działają narkotyki i jak wpływają na organizm człowieka;
- zwrócenie uwagi na sygnały ostrzegawcze;
- uświadomienie dlaczego ludzie biorą narkotyki.

Mini - wykład nauczyciela "Co to są narkotyki?"
Narkotyki to substancje pochodzenia organicznego lub syntetycznego, której przyjęcie przez żywą istotę powoduje zdegenerowanie przynajmniej jednej czynności życiowej jej organizmu.

Narkotyki działają pobudzająco lub hamująco na układ nerwowy, mogąc przy tym zmienić stan świadomości człowieka. Są to substancje bardzo szybko i silnie działające w rekordowo krótkim czasie powodują przymus brania (substancje systematycznie wyniszczające organizm i prowadzące do śmierci).

Nauczyciel przedstawia uczniom listę i opisuje narkotyki dostępne na rynku (załącznik 2), zwraca uwagę, że również niebezpieczne jest wąchanie klejów.

Ćwiczenie 1
Dlaczego ludzie biorą narkotyki?
Materiały:
arkusze papieru, mazaki
Czas trwania około 20 min.

Przebieg zajęć.
Nauczyciel dzieli klasę na zespoły: jeden zespół zastanawia się nad przyczynami brania narkotyków przez młodzież; drugi zastanawia się jak uzasadnić fakt, że niektórzy nie biorą narkotyków. Swoje pomysły uczniowie zapisują na arkuszach papieru.

Mogą pojawić się następujące przyczyny brania narkotyków:
1. chęć przeżycia czegoś przyjemnego, nowego;
2. brak umiejętności odmowy;
3. brak wiary w siebie;
4. chęć bycia dorosłym;
5. ucieczka od problemów, stresów;
6. zaspokojenie ciekawości, nuda;
7. wszyscy to "biorą"
8. chęć przeciwstawienia się nakazom dorosłym.

Przyczyny nie brania narkotyków:
1. dbanie o własne zdrowie;
2. obawa przed konsekwencjami;
3. posiadanie pozytywnych wzorców;
4. chęć posiadania dobrej opinii;
5. chęć osiągnięcia czegoś w życiu; umiejętność odmowy przyjęci narkotyku;
6. wiara w siebie;
7. rozwijanie własnych zainteresowań.

Przy omówieniu nauczyciel zwraca uwagę na przyczyny nie brania narkotyków.
Rozmowa o zainteresowaniach uczniów i umiejętności ciekawego zagospodarowania czasu po szkole.

Nauczyciel podkreśla, że narkotyki uzależniają bardzo szybko, nawet po pierwszym użyciu!

Narkotyk bowiem działa na organizm w taki sposób, że wcześniej czy później pojawia się stan fizycznego zapotrzebowania na nie, które najczęściej udaje się zaspokoić tylko zwiększaniem dawek. Wyróżnia się cztery fazy używania narkotyków: 1)poznawanie stanu odurzenia; 2) stan odurzenia przyjemnością; 3) stan odurzenia celem nadrzędnym; 4) stan odurzenia normą.

Podsumowanie lekcji.
Omówienie wpływu narkotyków na nasze zdrowie.

Lekcja 3
Temat: "Sąd nad narkotykami"
Cele:
zapoznanie uczniów ze skutkami zdrowotnymi zażywania narkotyków.

Ćwiczenie 1

Sygnały ostrzegawcze

Przebieg.

Uczniowie pracując metodą "burzy mózgów" zastanawiają się nad sygnałami, które świadczą o uzależnieniu od narkotyków.
Podają swoje propozycje, które nauczyciel zapisuje na tablicy.

Padają następujące propozycje:
1. częsta zmiana nastrojów;
2. usprawiedliwianie się przed sobą;
3. traktowanie narkotyków jako panaceum na problemy;
4. prowadzenie podwójnego życia;
5. coraz częstsze myślenie o narkotykach;
6. izolowanie się od znajomych;
7. wybuchy agresji, wpadanie w złość;
8. przewartościowanie "świata".

Ćwiczenie 2
Materiały: arkusze papieru, mazaki, tablica, kreda.
Przebieg:
Uczniowie dzielą się na grupy i zastanawiają się nad konstrukcją wagi: zyski i straty z powodu używania narkotyków.
Grupa pierwsza odpowiada na pytanie, jakie były oczekiwania osób biorących narkotyki i czy spełniły się?
Grupa druga przedstawia realne skutki używania narkotyków jako wynik oczekiwań osoby zażywającej narkotyki.
Nauczyciel rysuje na tablicy wagę, którą uzupełniają uczniowie.

Oczekiwania:
1. świetna zabawa, bycie na luzie;
2. jestem dorosły sam decyduje o sobie;
3. mam przyjaciół, jestem w grupie;
4. rozwiązanie problemów;
5. nudzę się, chcę spróbować, mam silną wolę.

Realia:
1. zachowania ryzykowne;
2. złe samopoczucie;
3. pierwszy raz sam się zdecydowałem;
4. miałem wielu przyjaciół;
5. teraz moi znajomi to narkomanii;
6. pojawiły się nowe problemy;
7. jestem uzależniony;
8. muszę brać nie mam nad tym kontroli;

Pytania dla uczniów:
Czy potrzebny jest komentarz? - chwila refleksji.

Ćwiczenie 2
Recytacja wiersza "Epitafium"

Miał dwadzieścia dwa lata,
A teraz za nim trzeba iść.
Dlaczego umarł? Żal miał do świata?
Do ludzi?

A teraz trumnę trzeba nieść
I iść, iść, iść...
Na przekór śmierci chciałbym się śmiać,
Na przekór temu, co go zabiło.

Część swego życia chciałbym mu dać
I to, co panu się wyśniło.
To takie dziwne, przeciwnormalne

Jeszcze niedawno był dzieckiem żywym,
Teraz jest starcem umarłym,
Choć nigdy nie będzie już siwy.

I tylko trumnę trzeba nieść,
Choć wokół nic się nie zmieniło -
To myśli łza, trzeba oddać mu cześć,
Bo w sercu tak smutno jakoś, niemiło.

Życie to uśmiech na przywitanie
I trwanie w tym, co niespełnione,
A czasem płacz na pożegnanie,
Gdy zabraknie kogoś w naszym gronie.

Miał dwadzieścia dwa lata,
A teraz smutek przykryty kwiatem.
Może śmierć lepsza niż więzienna krata,
Niż świadomość, że maku nie ujrzałby latem.
Już nie zobaczy, już nic nie powie...
Ach, tak jest o tym pisać trudno,
Jak trudno wyrazić żal w jednym słowie -
Iść tylko trzeba krok w krok za trumną.
Żegnaj nam, przyjacielu drogi,
Ostatni raz z tobą na ziemi rozmawiam.
Przez życie szedłeś w szczęście ubogi,
Zawędrowałeś za jego nawias.

Zawróć jeszcze w piątym wymiarze,
Rozkoszuj się pięknem w zaświatach,
Biegaj wzdłuż morza przez rajskie plaże,
Opowiesz wszystko, gdy się spotkamy po latach.


Praca domowa.

Uczniowie mają za zadanie wyszukać wierszy, inscenizacji, piosenek dotyczących uzależnień w celu przygotowania akademii pt.: "Uzależnieniom - STOP!"

Opracowanie: mgr Jolanta Jęczmyk

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 5413


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.