AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Jolanta Jęczmyk
Lekcja wychowawcza, Program nauczania

"Edukacja antynikotynowa" - profilaktyczny program wychowawczy

- n +

Profilaktyczny program wychowawczy "Edukacja antynikotynowa"

Projekt lekcji wychowawczych dotyczących palenia papierosów.
Cykl obejmuje 3 kolejne godziny wychowawcze.
"Edukacja antynikotynowa" jest programem składającym się na ogólnoszkolny profilaktyczny program wychowawczy na temat bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły.

Adresat: uczniowie klasy IV ZPS w Komornikach.
Czas realizacji: II półrocze 2002/2003.
Realizator: nauczyciel wychowawca.

Cel główny:
- ochrona uczniów przed rozpoczęciem palenia;
- świadomość, że nikotyna - to środek uzależniający, a palenie papierosów prowadzi do nałogów;
- przygotowanie uczniów do podjęcia decyzji o niepaleniu papierosów.

Cele operacyjne:
Zapoznanie uczniów z:
- ustawą zabraniającą palenia papierosów w miejscach publicznych;
- społecznymi skutkami nikotynizmu;
- metodami wyćwiczenia umiejętności powstrzymania się od palenia;
- korzyściami płynącymi z niepalenia papierosów;
- wprowadzenie "mody" na niepalenie w naszej szkole.

Spodziewane efekty po zrealizowaniu programu:
- umiejętność krytycznego spojrzenia na zachęcanie do palenia przez media;
- umiejętność wskazania przez dzieci skutków palenia papierosów;
- asertywna odmowa ucznia w stosunku do "częstujących";
- podjęcie decyzji przez dzieci o niepaleniu.

Metody pracy: Elementy wykładu, dyskusja, burza mózgów, scenki, quizy.
Środki dydaktyczne: Arkusze papieru, karteczki, mazaki, szpilki.
Formy pracy: Grupowa, indywidualna.
Ewaluacja: Ankieta sprawdzająca realizacje programu "Edukacja antynikotynowa".

Przykładowy kontrakt wychowawcy z klasą, który każdorazowo powinien przypominać uczniom zasady współpracy:
1. Wyznajemy 4 zasady: zasada dyskrecji, wzajemnej tolerancji, szczerości i otwartości.
2. Każdy uczeń jest odpowiedzialny za sukces przeprowadzenia programu.
3. Nie przerywamy mówiącym.
4. Nie mówimy jednocześnie.
5. Nie krytykujemy.
6. Nie wyśmiewamy innych.
7. Problem palenia papierosów to problem dużej wagi - sprawę traktujemy poważnie.
8. Pomagamy sobie wzajemnie i uczymy się.
9. Obowiązuje nas tajemnica.


Lekcja 1
Temat: "Zagrożenie dla zdrowia wynikające z palenia papierosów"

Cele: dostarczenie uczniom podstawowej wiedzy na temat papierosów i zawartych w nich substancji szkodliwych oraz uświadomienie zagrożeń wynikających z palenia papierosów i ich szkodliwym wpływem na organizm człowieka, zwrócenie uwagi na moralny aspekt palenia papierosów w obecności osób niepalących.

Metody: mini-wykład, dyskusja, burza mózgów.
Środki dydaktyczne: zdjęcia reklam papierosów z gazet i tygodników, duże arkusze papieru, mazaki.

Przebieg zajęć:
1. Krótkie wprowadzenie do tematu, przedstawienie celu zajęć.
2. Zawarcie kontraktu grupowego.
3. Przypięcie przez uczniów do tablicy zdjęć reklam papierosów prezentowanych w prasie.

Ćwiczenie 1.
Prowadzący zapisuje na tablicy 3 pytania.
- "Co czujesz, gdy spędzisz dłuższy czas w zadymionym pokoju?"
- "Kiedy odczuwasz podobne dolegliwości?"
- "Jak myślisz, dlaczego je odczuwasz?"

Uczniowie opowiadają o swoich doświadczeniach o samopoczuciu w sytuacji opisanej w pytaniach.
Prowadzący zajęcia uzupełnia wiedzę dzieci na temat składu papierosów i działania substancji w nich zawartych.

W dymie papierosowym znajduje się wiele różnych substancji, z których żadna nie jest zdrowa. Jest tam nikotyna, która ma szkodliwy wpływ na serce i naczynia krwionośne. Jest także tlenek węgla, zwany czadem, gaz, który powoduje zmniejszenie ilości tak potrzebnego organizmowi tlenu.

To na jego działanie narażone są najbardziej osoby przebywające w środowisku dymu papierosowego.
Oprócz tlenku węgla w dymie papierosowym znajduje się kilkanaście innych gazów, także szkodliwie działających na organizm zarówno palacza jak i osoby "biernie palącej".
Obok nikotyny i gazów są w dymie papierosowym substancje smoliste, wśród których zidentyfikowano dziesiątki substancji rakotwórczych. Te substancje można zobaczyć w filtrze papierosowym, na palcach osoby palącej, a także na jej zębach.

To tylko niewielka część, reszta osiada w płucach, oskrzelach, krtani palacza.
Nauczyciel rozdaje uczniom na kartkach rysunek papierosa z substancjami szkodliwymi.

Ćwiczenie 2.

Prowadzący prosi uczniów o wypowiedzi na temat prezentowanych na tablicy reklam papierosów. Zadaje pytania pomocnicze.
1. Co mówią te reklamy?
2. Czym zachęcają do palenia?
3. Opowiedz o innych reklamach, które znasz z ulicy, telewizji.
4. Czy podobają ci się te reklamy?
5. Czy patrząc na te reklamy masz ochotę zapalić papierosa.

Po wypowiedziach uczniów nauczyciel przytacza niektóre dane na temat palenia oraz działania substancji zawartych w papierosach. Czysta nikotyna jest substancją silnie trującą. Jest przezroczysta, ma silny zapach. Dawniej, rozpuszczoną w wodzie nikotynę używano jako truciznę na insekty. Jedna lub dwie krople nikotyny (50 mg) wchłonięte przez śluzówki mogą spowodować śmierć. W przeciętnym papierosie znajduje się około 10-15 mg nikotyny, z których organizm wchłania niecały 1 mg.

Ciekawostka.
Koń, który zjadłby 2 kg liści tytoniu zdechnie w ciągu 24 godzin.
Palacz ryzykuje że zachoruje na raka płuc 10 -krotnie bardziej niż osoba niepaląca.

Ćwiczenie 3.
W toku jednolitej pracy całej grupy uczniowie starają się znaleźć odpowiedzi na pytania dlaczego dzieci sięgają po papierosy?
Po zebraniu odpowiedzi uczniów na tablicy prowadzący przytacza dane z ankiet przeprowadzonych wśród sięgających po papierosy uczniów w wieku szkolnym: pala ich koledzy, a oni nie chcą się wyróżniać, narażać na wyśmiewanie, nie potrafią odmówić, gdy ich ktoś częstuje, ich rodzice palą, wychowywali się w dymie i papieros stał się czymś naturalnym, chcieliby wyglądać i czuć się doroślej.
Ćwiczenie kończy krótka informacja na temat biernego palenia.
Nauczyciel prosi dzieci o odpowiedzi na pytanie: Co możecie zrobić, aby nie być biernymi palaczami?.

Odpowiedzi zostają zanotowane na tablicy, potem opracowane znajdują się także na gazetce szkolnej.

Podsumowanie zajęć.

Ćwiczenie 4.
Uczniowie dobierają się w trzy osobowe zespoły i wspólnie tworzą plakaty obrazujące to, czego dowiedzieli się na lekcji.
Plakaty zostają przedstawione wszystkim biorącym udział w lekcji. Najlepsze z nich
zostają umieszczone na gazetce klasowej.


Lekcja 2.
Temat: Palić, czy nie zadecyduj sam.

Cele: dostarczenie uczniom informacji wynikających z palenia papierosów uświadomienie,
że nikotyna to środek uzależniający, a palenie papierosów to droga prowadząca do nałogu.

Środki dydaktyczne: arkusze papieru, mazaki.

Ćwiczenie 1.
Prowadzący dzieli klasę na dwie grupy. Pierwsza grupa pracując w parach przygotowuje się do namówienia kolegów, aby zapalili razem papierosa. Grupa druga również w parach przygotowuje odpowiedź odmowną. Po 10 minutach grupy 1 i 2 zbierają się razem i przygotowują wspólną strategię. Nauczyciel tworzy nowe pary (w skład pary wchodzi jedna osoba z grupy pierwszej i jedna osoba z grupy drugiej). Na forum klasy chętne pary przedstawiają sugerowaną sytuację. Wszyscy uczniowie obserwują zachowania i argumenty kolegów. Przy podsumowaniu dyskusja na temat skuteczności odmowy. Prowadzący podkreśla, że odmawiający nie musi się tłumaczyć dlaczego nie chce zapalić papierosa!. Zwraca również uwagę, na błędnie pojmowaną uprzejmość (podawanie popielniczki palącemu, proszę zapal nie przeszkadza mi to).

Na koniec można podać kilka sposobów odmawiania zapalenia papierosów:
1. Powiedz stanowczo, ale uprzejmie "nie".
2. Nie musisz się tłumaczyć, po prostu odejdź.
3. Zrób to, co uważasz za słuszne, zignoruj propozycję.
4. Opowiedz dowcip "nie dziękuję, jak poczuję potrzebę, to zaciągnę się zapachem starych skarpetek".
5. Zmień temat zaproponuj coś innego.

Ćwiczenie 2.
Konkurs na najzabawniejszą odmowę zapalenia papierosa.

Podział klasy na dwie grupy. Każda grupa na dużych arkuszach papieru wypisuje propozycje odmawiania zapalenia papierosa np.:
1. Nie dziękuję, muszę powtórzyć matematykę.
2. Nie dziękuję, potem mam nieprzyjemny zapach w ustach.

Po 10 minutach liderzy grup prezentują propozycje odmawiania zapalenia papierosa. Najciekawsze wyniki są zapisywane na tablicy.

Ćwiczenie 3.

Nauczyciel rozdaje karty każdemu uczniowi "Do czego prowadzi palenie papierosów" i prosi uczniów a zapoznanie się z ich treścią. (10 min).
Powinny pojawić się następujące propozycje:
- Choroby układu krążenia (choroba naczyń, nadciśnienie, arytmia serca);
- Nowotwory złośliwe (płuc, krtani, jamy ustnej, przełyku, żołądka);
- Choroby układu oddechowego (gruźlica, zapalenie płuc, oskrzeli, chrypka, astma);
- Inne choroby np. cukrzyca, osteoporoza, próchnica.

Podsumowanie lekcji.

W omówieniu ćwiczenia nauczyciel zadaje pytania:
- Czy warto jest palić?
- Jak patrzysz na ludzi sięgających po papierosy?
- Jakie masz możliwości zastosowania wiedzy zdobytej dzisiaj w przyszłości?


Lekcja 3.

Temat: "Dziękuję nie palę - wybrałem inny styl życia".

Cele: podsumowanie tematyki poruszanej na poprzednich godzinach wychowawczych, wskazanie uczniom alternatywnej drogi wyboru np. uprawienie sportu.

Środki dydaktyczne: arkusz papieru, malutkie karteczki, mazaki, szpileczki, klej.

Ćwiczenie1.
Nauczyciel rozdaje dzieciom malutkie karteczki, następnie wiesza duży arkusz papieru z narysowaną wcześniej postacią człowieka. Uczniowie wypisują na karteczkach organy które uszkadza nikotyna i choroby na jakie narażony jest człowiek palący papierosy.
Następnie lider klasy przypina karteczki na przygotowanej postaci człowieka, krótko uzasadniając.

Ćwiczenie2.

Nauczyciel dzieli klasę na 4 osobowe zespoły. Każdy zespól ma za zadanie przygotować autoreklamę papierosów.
Po 10 minutach, liderzy poszczególnych grup prezentują swoje propozycje na forum klasy. Najładniejsza autoreklama będzie wywieszona na gazetce klasowej.

Ćwiczenie3.
Co wybrać zamiast papierosa?
Uczniowie podają własne propozycje, co można wybrać zamiast papierosa np.:
- Uprawianie sportu,
- Czytanie książki,
- Wycieczki krajoznawczo - turystyczne,
- Odwiedzenie rodziny,

Podsumowanie lekcji.

Opracowanie: mgr Jolanta Jęczmyk

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 6520


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.