AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Piotr Łuczak
Wychowanie fizyczne, Program nauczania

"Poznaj okolicę i jej ciekawostki" - program zajęć turystycznych

- n +

Program zajęć turystycznych - poznaj okolice i jej ciekawostki

Program ten zakłada poznanie przez dzieci własnego dziedzictwa kulturowego, zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska, alternatywnymi źródłami energii., sposobami aktywnego wypoczynku. Kształtowanie takich postaw powinno odbywać się od wczesnego dzieciństwa, na każdym etapie edukacji poprzez formy i metody pracy dostosowane do rozwoju psychofizycznego i intelektualnego, we współpracy ze środowiskiem.

Celem założeń jest nadanie należytej rangi kształceniu i wychowaniu regionalnemu, pełniejsze poznanie własnej kultury, dziedzictwa historycznego, kształtowanie postaw mających na celu ochronę środowiska naturalnego, poznawanie nowych źródeł energii, kształtowanie postaw otwartych nastawionych na zrozumienie innych kultur ludzkich zbliżenie europejskie.

Przekazywanie dziedzictwa kulturowego może odbywać się najskuteczniej poprzez poznanie najbliższego środowiska i własnego regionu oraz jego wartości.

Program ten kierowany jest do dzieci szkoły podstawowej, klas V - VI.

1. CELE POZNAWCZE PROGRAMU

- Pogłębienie więzi ze swoim środowiskiem, regionem, krajem
- łączenie wiedzy zdobytej w szkole z praktyką
- świadome ukierunkowanie wycieczek turystyczno - krajoznawczych na powtórzenie i pogłębienie wiedzy
- umożliwienie uczniom samodzielnego sprawdzenia zdobytej wiedzy podczas zajęć praktycznych
* rozpoznawanie typów jezior polodowcowych
* usytuowanie grodzisk
* rozpoznawanie roślin, ptaków i zwierząt
- rozwój zdolności obserwacyjnych i dostrzeganie zjawisk przyczynowo - skutkowych
- kształtowanie nawyków prawidłowego wykorzystania walorów środowiska geograficznego dla życia człowieka
- poznawanie sposobów aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu
- bezpieczne korzystanie z urządzeń technicznych i środków transportu
- bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych
- rozpoznawanie zagrożeń wynikających z zachowań własnych i innych ludzi oraz szukanie pomocy
- zachowanie bezpieczeństwa w czasie wycieczek pieszych i rowerowych
- utrwalenie wiadomości dotyczących przepisów poruszania się po drogach

2. CELE WYCHOWAWCZE PROGRAMU

- kształtowanie osobowości poprzez ukazywanie wartości wynikających z przebywania w świecie przyrody i kultury
- tworzenie postaw do przyjęcia określonego stylu życia, wynikającego z potrzeby uprawiania turystyki i krajoznawstwa
- Zaspokajanie potrzeb kulturalnych, budowanie wrażliwości i poczucia piękna, dążenie do rozwoju życia emocjonalnego i estetycznego
- kształtowanie emocjonalnych postaw przywiązania do kraju ojczystego, do dziedzictwa kulturowego własnego regionu
- tworzenie postaw otwartych na współdziałanie w ramach grupy i kulturę bycia
- zaangażowanie do poszczególnych zadań wybranych uczniów, wyrabianie w nich odpowiedzialności za przyjęte zobowiązania, wyrabianie konieczności działania na rzecz innych. wzmacniane są w ten sposób więzi koleżeńskie. Uczniowie nieśmiali mają możność nauczyć się nawiązywać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi oraz widzą potrzebę niesienia pomocy innym.

3. CELE TE MOŻNA REALIZOWAĆ POPRZEZ:

- Organizowanie i udział w pieszych wędrówkach po rodzinnym mieście i okolicy
- Organizowanie i udział w wycieczkach regionalnych o znaczeniu szkoleniowym, krajoznawczym, rekreacyjnym.
- Zbieranie ciekawych pamiątek i okazów ze szlaków turystycznych
- Pogłębianie wiadomości historycznych przez zapoznanie się z przeszłością i zabytkami poznanych miejsc
- Poznawanie własnego regionu pod względem historycznym, geograficznym i etnograficznym
- Pogłębianie wiadomości dotyczących ochrony przyrody poprzez:
* poznawanie przepisów dotyczących ochrony przyrody i obiektów z tym związanych
* poznanie roślin, ptaków i zwierząt chronionych
* poznanie i zrozumienie zagrożeń dla środowiska naturalnego
- prowadzenie kroniki z dokumentacją opisową i fotograficzną ze wspólnych imprez

4. CO MNIE SKŁONIŁO DO WPROWADZENIA PROGRAMU

- brak zainteresowania turystyką pieszą i rowerową
- niezrozumienie potrzeb ochrony środowiska naturalnego
- nieznajomość najbliższej okolicy i miejsc wartych zwiedzenia
- nieznajomość pozyskiwania nowych źródeł energii
- brak zachowania bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach publicznych

5. TREŚCI PROGRAMU


- zapoznanie się z historią Drawska Pomorskiego i okolicznych miejscowości
- wyszukanie w najbliższej okolicy ciekawych miejsc do zwiedzania
- zapoznanie się z rodzajami jezior występujących na naszym terenie
- zapoznanie się z roślinnością i zwierzyną występującą w najbliższej okolicy
- zapoznanie się z roślinami i zwierzętami chronionymi występującymi w naszym środowisku
- zapoznanie się z potrzebami ochrony środowiska naturalnego
* w jakim celu działa oczyszczalnia ścieków
* w jakich miejscach składujemy odpady
* jakie są nowe źródła ekologicznego pozyskiwania energii
- zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa poruszania się po drogach
publicznych
- pierwsza pomoc w nagłych wypadkach (drogowych i innych)

6. FORMY REALIZACJI CELÓW PROGRAMOWYCH

- Wykład
- Pogadanka
- Organizacja wycieczek pieszych i rowerowych

7. WYCIECZKI ORGANIZOWANE PODCZAS TRWANIA PROGRAMU

TRASA I (wycieczka piesza)- Drawsko Pom.- Młynowo (elektrownia wodna) - zwiedzania oczyszczalni ścieków - powrót do szkoły

TRASA II (wycieczka rowerowa) Drawsko Pom. - Gudowo (elektrownia wiatrowa)- Mielenko Drawskie (zwiedzanie pałacyka) Zapoznanie się z funkcjonowaniem wysypiska śmieci - Drawsko Pom.

TRASA III (wycieczka rowerowa dookoła jeziora Lubie) Drawsko Pom - Dzikowo ścieżka przyrodnicza) - Karwice - Lubieszewo - Linowno - Gudowo - Drawsko Pom.

8. SPODZIEWANA EFEKTY PROGRAMU

- Zainteresowanie wycieczkami krajoznawczo - turystycznymi
- Pogłębienie wiedzy odnośnie historii naszej miejscowości i okolicy
- Zainteresowanie odmiennymi źródłami energii
- Wdrożenie do aktywnego spędzania wolnego czasu
- Potrafienie zachowania prawidłowego bezpieczeństwa w czasie poruszania się po drogach

Po zrealizowaniu programu zostanie przeprowadzona ewaluacja celów.

Opracowanie: Piotr Łuczak

Wyświetleń: 5168


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.