Katalog

Aleksandra Staniek
Geografia, Program nauczania

Program Sokrates - Comenius

- n +

Program Sokrates-Comenius

Dnia 13 marca 2000 roku została podpisana umowa pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a I Liceum Ogólnokształcącym im. E. Dembowskiego w Gliwicach o rozpoczęciu realizacji z dniem 1 marca 2000 roku Europejskiego Projektu Fundacji Socrates - Comenius. Tytuł projektu "Odrębność Regionalna i Kulturalna Państw Szkół Partnerskich. W roku następnym kontynuowaliśmy pracę nad projektem. Obejmował on kilka przedmiotów, między innymi geografię. Adresatami programu była młodzież z Wielkiej Brytanii, Francji oraz Węgier.

Pierwszy etap prac polegał na opracowaniu programu z zakresu geografii Polski i zaangażowaniu w jego realizację jak największej liczby uczniów, z różnych klas. Zainteresowanie programem było duże. Uczniowie zostali podzieleni na kilka grup, z których każda opracowywała jeden z wybranych tematów (położenie Polski na tle Europy, ukształtowanie powierzchni Polski, główne krainy geograficzne, cechy polskiego przemysłu i rolnictwa, administracja).

Następny etap to zbieranie wszelkich informacji na wyżej wymienione zagadnienia. Uczniowie korzystali z różnorakich źródeł wiedzy: książki , czasopisma, atlasy, zdjęcia i filmy, internet. Wszelkie zebrane materiały były czytane i przeglądane oraz segregowane. W moim i uczniów odczuciu ważnym kryterium był fakt w jakim stopniu mogą one zaciekawić odbiorców z szkół partnerskich. Wzbudzenie zainteresowania Polską , jej środowiskiem geograficznym oraz podanie najważniejszych informacji było bowiem naszym celem. W oparciu o zebrane materiały uczniowie pod moją opieką przygotowywali konspekty lekcji , wybierali metody ich prowadzenia. Kolejnym ważnym krokiem było przetłumaczenie na język angielski konspektów i materiałów. Nieocenioną pomoc niosły wówczas nauczycielki języka angielskiego. Równocześnie z pracami nad konspektami, w szkole przeprowadziłam konkursy geograficzne, jeden dotyczył znajomości Polski i regionu, drugi wiedzy o państwach partnerskich. Konkursy te miały na celu przypomnienie, powtórzenie i połączenie wiadomości zarówno o naszej ojczyźnie jak i krajach realizujących program Sokrates - Comenius. Gotowe konspekty posłużyły do przeprowadzenia lekcji na zajęciach geografii zarówno w naszej szkole jak i partnerskich w czasie tzw. Tygodnia Europejskiego, który był podsumowaniem i zakończeniem podjętego programu.

Opracowanie: Aleksandra Staniek

Wyświetleń: 2365


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.