AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Beata Wojnar
Zajęcia zintegrowane, Plany pracy

Plan pracy zajęć wyrównawczych dla klas I-III nauczania zintegrowanego

- n +

Plan pracy zajęć wyrównawczych klas I-III nauczania zintegrowanego

Edukacja polonistyczna

Klasa I, semestr I:
- Analiza i synteza słuchowa i wzrokowa wyrazów;
- Nauka czytania wyrazów i zdań; tekstu pisanego i drukowanego;
- Swobodne wypowiedzi w oparciu o doświadczenia własne, historyjki obrazkowe i przeczytane teksty;
- Wdrażanie do formułowania pytań i odpowiedzi;
- Opowiadanie poznanych treści;
- Ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania;
- Nauka pisania liter, połączeń literowych i wyrazów;
- Przepisywanie i odwzorowywanie krótkich zdań i tekstów;
- Układanie wyrazów, zdań z rozsypanek;
- Rozpoznawanie i pisanie zdań oznajmujących, pytających i rozkazujących;
- Wielka litera, kropka, znak zapytania i wykrzyknik;
- Przenoszenie wyrazów i podział na sylaby;
- Pisanie z pamięci wyrazów i zdań;
- Wzbogacanie słownictwa ucznia;

Klasa I, semestr II:
- Analiza i synteza słuchowa wyrazów;
- Czytanie głośne i ciche ze zrozumieniem;
- Swobodne wypowiedzi w oparciu o doświadczenia własne, historyjki obrazkowe i czytane teksty;
- Wdrażanie do formułowania pytań i odpowiedzi;
- Opowiadanie poznanych treści;
- Ćwiczenia usprawniające kształtne pisanie;
- Układanie zdań z rozsypanek wyrazowych i opowiadania z rozsypanki zdaniowej;
- Rozpoznawanie i pisanie zdań oznajmujących, pytających, rozkazujących;
- Układanie i zapisywanie 3-4 zdaniowych wypowiedzi;
- Rozróżnianie rzeczowników i czasowników;
- Wielka litera w zdaniu, w korespondencji, nazwach własnych;
- Utrwalenie pisowni wyrazów z "ó", "rz", "ż", "h";
- Pisanie ze słuchu i z pamięci wyrazów i zdań;
- Utrwalenie pisowni wyrazów ze zmiękczeniami;
- Bogacenie czynnego słownictwa ucznia;

Klasa II, semestr I:
- Ćwiczenia zmierzające do osiągnięcia poprawności i płynności czytania;
- Wdrażanie do głośnego i cichego czytania ze zrozumieniem;
- Doskonalenie wypowiedzi ustnych: opowiadanie o własnych przeżyciach, opowiadanie ilustracji, ustalanie przebiegu wydarzeń, opisywanie i opowiadanie;
- Układanie zdań i opowiadań z rozsypanek wyrazowych i zdaniowych;
- Układanie i zapisywanie kilkuzdaniowych wypowiedzi;
- Ćwiczenia w kształtnym pisaniu i właściwym łączeniu liter;
- Ćwiczenia w płynnym i czytelnym pisaniu;
- Rozpoznawanie głosek, sylab i wyrazów;
- Praktyczne stosowanie znajomości alfabetu;
- Rozpoznawanie zdań oznajmujących, pytających i wykrzyknikowych;
- Rozpoznawanie części mowy: rzeczownika i czasownika;
- Rozpoznawanie rodzajów i liczb części mowy;
- Utrwalanie pisowni wyrazów z "rz", "ó", "h", "ż";
- Pisownia wyrazów z utratą dźwięczności i ze zmiękczeniami;
- Pisownia wyrazów wielką literą;
- Pisanie z pamięci i ze słuchu;

Klasa II, semestr II:
- Ćwiczenia związane z osiągnięciem poprawności i płynności czytania;
- Wdrażanie do głośnego i cichego czytania ze zrozumieniem;
- Doskonalenie wypowiedzi ustnych: opowiadanie o własnych przeżyciach, historyjek obrazkowych, opowiadań, lektur, ustalanie przebiegu wydarzeń, opisywanie;
- Układanie opowiadań, planu wydarzeń, opisów oraz kilkuzdaniowych wypowiedzi na podany temat;
- Ćwiczenia w kształtnym pisaniu i właściwym łączeniu liter;
- Ćwiczenia w płynnym czytaniu i czytelnym pisaniu;
- Rozpoznawanie głosek, liter, sylab,, praktyczne stosowanie alfabetu;
- Rozpoznawanie i układanie zdań oznajmujących, pytających i rozkazujących;
- Rozpoznawanie rzeczownika, czasownika i przymiotnika;
- Określanie liczby, rodzaju rzeczownika, przymiotnika i czasownika;
- Rozpoznawanie czasu czasownika;
- Pisownia wyrazów z: "rz", "ż", "u", "ó", "ch", "h", utratą dźwięczności, zmiękczeniami, wielką liter;
- Pisownia czasowników z zakończeniem -uje oraz rzeczowników z zakończeniem -ów, -ówka, -unek;
- Pisanie ze słuchu z objaśnieniami i bez objaśnień oraz pisanie z pamięci;

Klasa III, semestr I:
- Głośne i ciche czytanie ze zrozumieniem;
- Swobodne i ukierunkowane rozmowy na podany temat;
- Ustne i pisemne układanie planu wydarzeń, opisu, opowiadania, sprawozdania;
- Ćwiczenia w kształtnym pisaniu, wyrabianie czujności ortograficznej;
- Rozpoznawanie zdań oznajmujących, pytających, rozkazujących;
- Rozpoznawanie części mowy: rzeczownika, czasownika, przymiotnika; stopniowanie przymiotnika;
- Określanie liczby, osoby, rodzaju i czasu czasownika;
- Pisownia liczebników;
- Pisownia wyrazów z "rz", "ó", "ż", "h" - wymiennym i niewymiennym;
- Pisownia zakończeń rzeczowników i czasowników;
- Pisownia wyrazów wielką literą;
- Praktyczne stosowanie alfabetu;
- Wzbogacanie, aktywizowanie i uściślanie słownictwa;

Klasa III, semestr II:
- Głośne i ciche czytanie ze zrozumieniem;
- Swobodne i dłuższe ukierunkowane wypowiedzi na podany temat;
- Ustne i pisemne układanie opowiadania, listu, opisu i sprawozdania;
- Ćwiczenia w kształtnym pisaniu, wyrabianie czynności ortograficznej;
- Rozpoznawanie zdań, rozwijanie zdań: zdania pojedyncze i złożone;
- Rozpoznawanie części mowy: czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik;
- Praktyczne stosowanie przyimków i spójników;
- Określanie liczby, rodzaju, osoby i czasu czasownika: czas przyszły i przeszły dokonany i niedokonany;
- Pisownia wyrazów z "rz", "ż", "u", "ó", "ch", "h";
- Pisownia nazw własnych wielką literą;
- Pisownia rzeczowników w liczbie pojedynczej i liczbie mnogiej;
- Wzbogacanie, aktywizowanie i uściślanie słownictwa;


Edukacja matematyczna

Klasa I, semestr I:
- Określanie i przedstawianie wzajemnego położenia przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni;
- Porównywanie i porządkowanie przedmiotów;
- Rozpoznawanie figur geometrycznych;
- Klasyfikacja przedmiotów według podanej cechy, przeliczanie elementów zbiorów i porównywanie ich;
- Wyodrębnianie podzbiorów i części wspólnej zbiorów;
- Liczenie przedmiotów w zakresie 0-10;
- Zapisywanie liczb od 0-10 cyframi i odczytywanie ich;
- Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10;
- Dopełnianie do pełnej dziesiątki;
- Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych;
- Porównywanie liczb na osi liczbowej;
- Rozwiązywanie grafów, tabelek i prostych równań;
- Liczba jako wynik pomiaru;
- Odczytywanie godzin na zegarze;
- Dni tygodnia, ich nazwy oraz kolejność.

Klasa I, semestr II:
- Rozpoznawanie figur geometrycznych;
- Porównywanie liczebności zbiorów;
- Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 z przekroczeniem i bez przekroczenia progu dziesiątkowego;
- Mnożenie i dzielenie w zakresie 20;
- Rozszerzenie zakresu liczbowego do 100, liczenie dziesiątkami, porównywanie liczb dwucyfrowych, liczby w układzie pozycyjnym;
- Mierzenie odcinków, porównywanie długości odcinków;
- Wiadomości praktyczne:
dni tygodnia
liczenie pieniędzy (zł, gr.)
jednostki długości (cm, m)
jednostki wagi (dag, kg)
jednostki pojemności (l)

Klasa II, semestr I:
- Wyodrębnianie zbiorów i części wspólnej zbiorów;
- Powtórzenie zakresu liczbowego do 10, 20, 100;
- Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 i 100 bez i z przekroczeniem progu dziesiątkowego;
- Mnożenie i dzielenie liczb jednocyfrowych do 30;
- Dzielenie jako mieszczenie i podział;
- Stosowanie drzewek, tabel, grafów do działań matematycznych;
- Rozwiązywanie zadań z treścią różnymi sposobami;
- Rozpoznawanie linii prostych, prostopadłych i równoległych;
- Rozpoznawanie linii prostych, łamanych i krzywych;
- Wiadomości praktyczne: mierzenie odcinków, obliczenia zegarowe;
- Rozszerzenia zakresu liczbowego do 100;

Klasa II, semestr II:
- Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 bez przekroczenia progu dziesiątkowego i z przekroczeniem progu dziesiątkowego w różnych aspektach, rozszerzenie do 1000;
- Mnożenie i dzielenie liczb do 50 i do 1000 z wykorzystaniem rozdzielności mnożenia względem dodawania;
- Rozwiązywanie równań na mnożenie, dzielenie, dodawanie i odejmowanie;
- Rozwiązywanie zadań tekstowych różnymi sposobami;
- Rozpoznawanie i rysowanie oraz mierzenie odcinków równoległych i prostopadłych;
- Obliczanie ułamków 1, 1 z kg, m, godz., i zł;
- Wiadomości praktyczne: liczenie pieniędzy, obliczenia zegarowe, jednostki wagi i miary;

Klasa III, semestr I:
- Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 różnymi sposobami;
- Rozszerzenie zakresu liczbowego do 200 i do 1000;
- Porównywanie różnicowe;
- Rozwiązywanie zadań na dodawanie i odejmowanie;
- Praktyczne stosowanie własności dodawania;
- Dodawanie i odejmowanie wyrażeń dwumianowych;
- Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych;
- Próby rozwiązywania złożonych zadań tekstowych w jednym zapisie;
- Odróżnianie prostych, odcinków, krzywych, łamanych;
- Mierzenie odcinków;
- Mnożenie i dzielenie w zakresie 100;
- Praktyczne stosowanie przemienności i rozdzielności mnożenia względem dodawania i odejmowania;
- Pamięciowe mnożenie i dzielenie w zakresie 1000;
- Wiadomości praktyczne: obliczenia pieniężne, zegarowe, kalendarzowe;

Klasa III, semestr II:
- Mnożenie i dzielenie w zakresie 100 - podzielność i wielokrotność liczb, dzielenie z resztą;
- Rozwiązywanie równań na mnożenie i dzielenie do 100;
- Rozszerzenie zakresu liczbowego do 1000 i do 1000, rozkład liczby na setki, dziesiątki, jedności;
- Algorytm pisemnego dodawania i odejmowania;
- Rozszerzenie zakresu liczbowego do 10 000 i do 1 000 000;
- Algorytm pisemnego mnożenia i dzielenia;
- Ułamki o mianownikach 2, 3, 4, 5, 6, 7,8;
- Rozwiązywanie równań na dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie w zakresie 1000;
- Rozwiązywanie i układanie zadań tekstowych w zakresie poznanych działań;
- Geometria: obliczanie obwodu figur geometrycznych;
- Zadania praktyczne dotyczące ważenia, mierzenia, pojemności, obliczeń zegarowych;

Opracowanie: Beata Wojnar

Wyświetleń: 13826


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.