Katalog

Beata Czypionka
WOS, Sprawdziany i testy

Szkolny konkurs o Unii Europejskiej

- n +

Szkolny konkurs wiedzy o Unii Europejskiej

1. Pierwszym etapem na drodze do powstania Unii Europejskiej było utworzenie wspólnot europejskich. Wybierz właściwe:
a). Europejska Wspólnota Węgla i Stali
b). Rady Europejskiej
c). Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej
d). Europejskiej Wspólnoty Rolnej
e). Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

2. Państwami założycielskimi Wspólnot Europejskich było 6 państw. Wybierz właściwe:
a). Francja
b). Szwecja
c). Norwegia
d). Włochy
e). Republika Federalna Niemiec
f). Belgia
g). Holandia
h). Luksemburg
i). Wielka Brytania

3. Europejska Wspólnota Gospodarcza powstała w roku:
a). 1949
b). 1951
c). 1957

4. Aktualnie w skład Unii Europejskiej wchodzi 15 państw. Które z wymienionych krajów nie są aktualnie członkami Unii:
a). Irlandia
b). Dania
c). Szwajcaria
d). Islandia
e). Austria

5. Podstawową dziedziną działalności Rady Europy jest ochrona praw człowieka oraz dążenie do utrzymania demokracji. W którym roku Polska weszła do Rady Europy?
a). 1989
b). 1991
c). 1994

6. Nad przestrzeganiem praw człowieka w Europie czuwa Europejski Trybunał Praw Człowieka. Jego siedziba znajduje się w ?
a). Helsinkach
b). Wiedniu
c). Sztrasburgu

7. W ramach jakiej organizacji europejskiej działa: Komisja Praw Człowieka, Europejski Trybunał Praw Człowieka, Stała Konferencja Gmin i Regionów Europy oaz Społeczny Fundusz Rozwoju:
a). Unii Zachodnioeuropejskiej
b). Komitecie Regionów
c). Radzie Europy

8. Jakich polityków uważa się za ojców integracji europejskiej:
a). Konrad Adenauer
b). Robert Schuman
c). Henry Kissinger
d). Norman Davies

9. Traktat o Unii Europejskiej w Maastricht dał początek unii gospodarczo walutowej oraz unii politycznej. W którym roku nastąpiło jego podpisanie?
a). 1950
b). 1969
c). 1992

10. Jaki utwór jest oficjalnym hymnem U.E.?
a). finałowa kantata IX symfonii Ludwika van Beethovena do słów "Ody do radości" Fryderyka Schillera
b). instrumentalna wersja "Ody do radości" L. van Beethovena
c). preludium do opery Mozarta "Don Giovanni"

11. W 1950 roku została przyjęta Deklaracja Schumana, uważana za początek integracji Europy. Dzień jej przyjęcia jest obchodzony jako "dzień Europy". Jest to:
a). 3 maja
b). 11 listopada
c). 9 maja

12. Paszport europejski ma taki sam status prawny jak dokumenty identyfikacyjne poszczególnych krajów członkowskich. Unii i może być używany podczas podróży po całym Świecie. Czym charakteryzuje się ten paszport?
a). jest koloru bordowego z napisem "Unia Europejska"
b). jest koloru granatowego z napisem "Nasz wspólny dom Europa" pod nazwą państwa wydającego dokument
c). jest koloru burgundzkiego wina i zawiera napis "Wspólnota Europejska" pod nazwą państwa wydającego dokument

13. Grupa Wyszechradzka powstała w 1991 roku w celu wspierania dążeń jej członków do przystąpienia do Unii Europejskiej. Jakie państwa w jej ramach współpracują?
a). Polska
b). Węgry
c). Litwa
d). Słowacja
e). Estonia
f). Czechy

14. Jaki język obowiązuje w instytucjach Unii Europejskiej?
a). angielski
b). francuski
c). hiszpański
d). Niemiecki

15. Czy Watykan jest członkiem Unii Europejskiej?
a). tak
b). Nie

16. Ile gwiazd jest na fladze U.E.?
a). 15
b). 10
c). 12

17. Czy państwo członkowskie może wystąpić z Unii Europejskiej?
a). jednostronne zerwanie umowy o przystąpieniu do Unii jest możliwe bez żadnych konsekwencji
b). kwestia możliwości wystąpienia z Unii nie jest jasno rozstrzygnięta
c). nie jest możliwe bez zgody pozostałych państw

18. Czy Unia Europejska, jako organizacja gospodarcza dba o status materialny obywateli?
a). tak, poprzez Europejski Fundusz Socjalny
b). pozostawia to organizacjom charytatywnym
c). jest to wewnętrzna sprawa państw stowarzyszonych

19. Unia Europejska podejmuje działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego. Realizacją tych działań zajmuje się:
a). Europejska Agencja Ochrony Środowiska
b). Rada Ochrony Środowiska Naturalnego
c). Światowa Organizacja Ochrony Przyrody "Planetarianie"

20. Z jakich pieniędzy jest finansowana działalność Unii Europejskiej?
a). bezpośrednich wpłat krajów członkowskich
b). z opłat uiszczanych przez kraje pragnące zostać członkami Unii
c). z kar nakładanych na trucicieli środowiska naturalnego
d). ceł pobieranych na podstawie wspólnej taryfy celnej

21. W 2002 r. waluty państw członkowskich Unii Europejskiej zostały zastąpione przez EURO. Czy oznacza to, że jedynym bankiem, który działa w UE jest Europejski Bank Centralny?
a). EBC wchłonął wszystkie banki UE
b). EBC kontroluje wszystkie banki narodowe
c). jego powstanie nie oznaczało likwidacji banków

22. Czy obywatele Unii Europejskiej mogą leczyć się w dowolnym kraju Unii?
a). mogą, lecz nie ostaną zwrotu kosztów leczenia w swoim kraju
b). mogą i mają prawo ubiegać się o zwrot kosztów leczenia w ramach ubezpieczeń w kraju zamieszkania
c). mogą się leczyć tylko w ramach umów podpisanych przez swoją kasę chorych

23. Czy U.E. posiada regulacje prawne dotyczące środków spożywczych zmienionych genetycznie?
a). istnieje obowiązek oznakowania zmian genetycznych o potencjale alergicznym
b). U.E. nie posiada takich regulacji

24. W jaki sposób U.E. walczy ze zorganizowaną przestępczością?
a). tę kwestię regulują umowy bilateralne między państwami członkowskimi
b). poprzez działania Biura Policji Europejskiej - EUROPOL
c). działania takie prowadzi INTERPOL

25. Czy przedsiębiorca we Francji importujący śrubki z Niemiec płaci za nie cło?
a). tak
b). nie
c). zależy to od jego chęci

26. Unijny program wsparcia dla procesów transformacji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej nosi nazwę:
a). TRANSFORM
b). SEED
c). PHARE

27. Kiedy Polska rozpoczęła negocjacje o przystąpieniu do U.E.?
a). 1994
b). 1996
c). 1998

28. Ile miejsc w Parlamencie Europejskim będzie miała Polska, kiedy w 2004 znajdzie się w Unii?
a). 50
b). 52
c). 60

29. Ile wynosi wynegocjowany przez Polskę najdłuższy okres przejściowy na swobodny zakup ziemi rolnej i leśnej?
a). 5
b). 7
c). 12 lat

30. W którym z wymienionych krajów Polacy będą mogli swobodnie podejmować legalną pracę od pierwszego dnia członkostwa naszego kraju w Unii?
a). Finlandii
b). Wielkiej Brytanii
c). Belgii

31. Kto w tym roku był głównym polskim negocjatorem w rozmowach z Unią?
a). Jan Kułakowski
b). Jan Truszczyński
c). Danuta Hubner

Opracowanie: Beata Czypionka

Wyświetleń: 7884


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.