AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Grażyna Twierkowska, Renata Pisuk
Ekologia, Program nauczania

Treści szczegółowe do ścieżki ekologicznej

- n +

Treści szczegółowe do ścieżki ekologicznej

Jednym z ważnych elementów edukacji ekologicznej jest jak najszerzej rozumiany kontakt z przyrodą. Dlatego też, poprzez realizację ścieżki ekologicznej pragniemy zaszczepić w naszych podopiecznych umiłowanie do środowiska przyrodniczego oraz wyjaśniać reguły rządzące w przyrodzie prowadząc częste zajęcia w terenie.

CELE OGÓLNE:

1. Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego człowieka.
2. Obserwowanie zmian zachodzących w bliższym i dalszym środowisku.
3. Rozumienie potrzeby troski o środowisko.


ZADANIA SZKOŁY:

1. Uświadomienie zależności stanu środowiska od działalności człowieka.
2. Dostrzeganie przyczyn degradacji środowiska.
3. Rozumienie znaczenia wpływu stanu środowiska na zdrowie i życie człowieka.
4. Dostrzeganie zależności stanu środowiska od codziennych czynności i zachowań człowieka.
5. Kształcenie nawyków dbania o racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych (odzyskiwanie surowców wtórnych, stosowanie opakowań wielokrotnego użytku).

1. DLACZEGO PRZYRODA JEST W NIEBEZPIECZEŃSTWIE?

- wyjaśnia, dlaczego najbardziej zdegradowane są tereny w miejscach szczególnie uprzemysłowionych;
- dostrzega zależności między środowiskiem przyrodniczym a życiem ludzi;
- uzasadnia, że niewłaściwy styl życia źle wpływa na środowisko;

2. DLACZEGO NALEŻY DBAĆ O ŚRODOWISKO NATURALNE?

- wyjaśnia pojęcie środowiska naturalnego;
- określa korzyści płynące z ochrony naturalnych zasobów;
- dostrzega zależności między codziennymi czynnościami człowieka a stanem środowiska naturalnego;

3. ŚRODOWISKO NATURALNE MOJEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA

- określa środowisko naturalne swojego miejsca zamieszkania;
- wskazuje miejsca ulegające degradacji;
- wskazuje zależności pomiędzy rozwojem przemysłu a degradacją środowiska (fabryki);
- określa korzyści płynące z tworzenia skwerów i placów zieleni;

4 - 5. KRAJOBRAZ NAJBLIŻSZEJ OKOLICY (WYCIECZKA)

- wskazanie miejsc w najbliższym otoczeniu, w których obserwuje się korzystne i niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym;

6. RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO W MOIM MIEJSCU ZAMIESZKANIA

- sprawozdanie z wycieczki - określenie stanu środowiska przyrodniczego;
- sformułowanie wniosków z dokonanych obserwacji;
- zredagowanie apelu do mieszkańców miasta pt. "Dbaj o czystość swojego środowiska" (plakat ekologiczny);

7 - 9. POZNAJEMY REZARWAT MIŁACHOWO (WYCIECZKA)

- zna miejsce położenia rezerwatu Miłachowo;
- zna przyczyny utworzenia tego rezerwatu;
- wyjaśni jaką rolę pełnią rośliny w oczyszczaniu przyrody;
- wymieni 3 gatunki roślin lub zwierząt będące pod ochroną (z rezerwatu);
- potrafi zachować się w rezerwacie;
- zaprezentuje informacje zdobyte podczas wycieczki;

10. CO KAŻDY Z NAS MOŻE ZROBIĆ W OCHRONIE PRZYRODY?

- zna sposoby ochrony środowiska;
- potrafi działać w obronie środowiska;
- określa wpływ człowieka na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym;

11. POZYTYWNE ODDZIAŁYWANIE CZŁOWIEKA NA ŚRODOWIS- KO NATURALNE

- ugruntowanie nabytej wiedzy o sposobach ochrony środowiska;
- zastosowanie wiedzy o sposobach ochrony środowiska w ćwiczeniach praktycznych (rozwiązywanie krzyżówek i łamigłówek ekologicznych);
- rozbudzenie inwencji twórczej (układanie haseł ekologicznych);
- kształtowanie umiejętności pracy w grupie;

12.WPŁYW ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA NA ZDROWIE CZŁOWIEKA

- określa wpływ zanieczyszczenia środowiska na zdrowie człowieka;
- wymienia choroby spowodowane zanieczyszczeniem wód, powietrza i gleby;
- zna główne źródła zanieczyszczeń i potrafi określić jak unikać ich szkodliwego działania;
- wie jaki jest wpływ substancji trujących na organizmy;

13. CZY GROZI NAM KOLEJNY POTOP CZYLI SKUTKI EFEKTU CIEPLARNIARNEGO?

- wie na czym polega efekt cieplarniany;
- określa przyczyny jego powstawania;
- wymienia przynajmniej 3 niekorzystne skutki efektu cieplarnianego;
- dostrzega konieczność racjonalnego gospodarowania energią;

14. JAK RATOWAĆ PRZYRODĘ?

- wyjaśni dlaczego nie można niszczyć przyrody;
- wskaże działania, które mogą wpłynąć na poprawę stanu środowiska;
- uzasadni dlaczego należy ograniczyć kupowanie towarów w opakowaniach jednorazowych;
- opracuje program oszczędnościowy dla domu;

15. BRUDNE POWIETRZE - DLACZEGO?

- potrafi wskazać źródła zanieczyszczeń powietrza (emisje zanieczyszczeń przemysłowych, nasilenie ruchu drogowego, spalanie paliw);
- dostrzega, że od postawy osobistej zależy stan środowiska;
- wykorzystuje w praktyce życia codziennego sposoby przeciwdziałania zanieczyszczeniom środowiska;

16. CZY MAMY SZANSĘ ZMNIEJSZYĆ ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA I GLEBY?

- podaje przykłady zachowań, które najmniej szkodzą przyrodzie;
- dostrzega własną odpowiedzialność za stan środowiska przyrodniczego;
- dostrzega, że człowiek jest częścią przyrody;
- omawia sposoby ograniczania zanieczyszczeń powietrza, wyjaśnia znaczenie katalizatorów i filtrów;
- rozumie, że gleba to siedlisko żywych organizmów i należy ją chronić;

17. ODPADY SĄ WSZĘDZIE

- wskazuje przykład zanieczyszczenia środowiska;
- wyjaśnia przyczynę wzrostu ilości odpadów;
- określa typy śmieci najgroźniejszych dla środowiska;
- wskazuje jak należy postępować aby zmniejszyć ilości śmieci;

18. CO MOŻNA ZROBIĆ BY ZNIKNĘŁY STERTY ŚMIECI Z NASZYCH ULIC I OSIEDLI?

- uzasadnia potrzebę sortowania śmieci;
- zna pojęcie "surowce wtórne";
- wskazuje na potrzebę wykorzystania surowców wtórnych;
- ma świadomość potrzeby ochrony gleby przed zanieczyszczeniami;
- rozumie konieczność stosowania opakowań wielokrotnego użycia;

19. DLACZEGO Z ROKU NA ROKU WZRASTA ILOŚĆ ODPADÓW?

- wymienia przyczyny i skutki zwiększania się ilości odpadów;
- określa sposoby przeciwdziałania temu zjawisku;

20. CZY PRZYRODZIE ZASZKODZI KAPIĄCY KRAN?

- wyrobienie nawyku oszczędzania naturalnych zasobów przyrody;
- uświadomienie skutków lekkomyślnego trwonienia zasobów przyrody;
- wyjaśnienie skutków niedoboru wody;

21. SKĄD SIĘ BIORĄ ZANIECZYCZSZENIA WODY?

- potrafi określić źródła zanieczyszczeń wód;
- potrafi wymienić substancje zanieczyszczające wodę;
- zna sposoby oczyszczania wody (naturalne samooczyszczanie, oczyszczalnie biologiczne);

22. CO ZAGRAŻA NASZYM JEZIOROM I JAK MOŻEMY O NIE DBAĆ?

- wykorzystuje w praktyce życia codziennego sposoby przeciwdziałania zanieczyszczeniom komunalnym jezior;
- wskazuje źródła zanieczyszczeń wody;
- wyjaśnia, jaki wpływ na organizmy wodne mają zanieczyszczenia;

23 - 25. BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - WYCIECZKA

- zna sposoby oczyszczania ścieków;
- wie, na czym polega praca oczyszczalni ścieków;
- potrafi wymienić korzyści płynące z biologicznego oczyszczania wód;

26. CZY ZANIECZYSZCZENIA WÓD MOŻNA SKLASYFIKOWAĆ?

- zna stopnie klasyfikacji czystości wód;
- potrafi wyjaśnić od czego zależy zróżnicowanie poszczególnych klas czystości wód;
- umie wskazać naturalne bioindykatory czystości wód;
- rozumie zależność pomiędzy czystością wód a zdrowiem człowieka;

27. GDZIE WYPOCZĄĆ W MIEŚCIE?

- uzasadnia znaczenie zieleni miejskiej dla mieszkańców miast;
- wymienia 3 najbardziej pospolite drzewa parkowe i 3 najczęściej występujące w parku zwierzęta;
- wymienia sposoby zagospodarowania terenu w najbliższym otoczeniu;

28. NA CZYM POLEGA OCHRONA GATUNKOWA?

- zna i rozumie pojęcia ochrony roślin i zwierząt;
- wymienia 5 gatunków zwierząt będących pod ochroną;
- wymienia 5 gatunków roślin chronionych
- rozumie konieczność ratowania ginących gatunków;
- zna sposoby podtrzymywania ginących gatunków;

29. CZY REZERWATY I PARKI NARODOWE SĄ POTRZEBNE?

- zna zasady zachowania się na obszarach chronionych;
- uzasadnia, że ochrona przyrody to zachowanie rzadkich roślin i zwierząt oraz obiektów przyrody nieożywionej;
- uzasadnia, że tworzenie obszarów chronionych to dobra metoda na zachowanie terenów szczególnie cennych przyrodniczo;

30. PRZYGOTOWANIE PROGRAMU QUIZU EKOLOGICZNEGO "RATUJMY MATKĘ ZIEMIĘ"

- zebranie podstawowych wiadomości ekologicznych;
- stworzenie programu imprezy - burza mózgów;
- kształtowanie umiejętności pracy w grupach poprzez przydział zadań i obowiązków;
- propagowanie ekologicznego stylu życia;
- zwrócenie uwagi na konieczność stosowania zasad ekologii w codziennym życiu;

31. FORUM EKOLOGICZNE - QUIZY I ZABAWY - "RATUJMY MATKĘ ZIEMIĘ" - PROGRAM DLA KL. IV - V.

- ugruntowanie i sprawdzenie wiedzy ekologicznej;
- wyrobienie umiejętności pracy w grupie;
- propagowanie ekologiczne stylu życia;
- powtórzenie podstawowych pojęć ekologicznych;

32. OCENIAMY STAN NAJBLIŻSZEGO OTOCZENIA (WYCIECZKA)

- potrafi określić stan środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu;
- potrafi określić źródła zanieczyszczenia w najbliższym otoczeniu;
- wskazuje na sposoby przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska;
- rozumie konieczność ochrony środowiska przyrodniczego;

Opracowanie:
mgr Grażyna Twierkowska
mgr Renata Pisuk

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3773


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 2.67Ilość głosów: 6

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.