Katalog

Regina Pędzich
Informatyka, Program nauczania

Autorski program koła informatycznego

- n +

I. WSTĘP

Zmiany następujące w systemie szkolnictwa ogólnego, wynikające z założeń reformy systemu oświaty, kładą szczególny nacisk na przygotowanie dzieci i młodzieży do życia we współczesnym świecie, charakteryzującym się dużym postępem technologicznym i zalewem informacji. Dlatego też korzystanie z technologii komputerowej i umiejętność selekcjonowania informacji są jednymi z podstawowych umiejętności przygotowujących uczniów do życia. Pogłębianie wiedzy informatycznej służy ogólnemu rozwojowi ucznia, daje mu możliwość rozbudzenia swoich zainteresowań oraz jest istotnym elementem powiązania wewnętrznego świata szkolnego ze światem zewnętrznym.

II. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Niniejsze opracowanie jest autorską propozycją programu zajęć koła informatycznego. Dotyczy informatyki nauczanej na poziomie gimnazjum poszerzającej i pogłębiającej wiedzę ucznia zdobytą na lekcjach informatyki. Program został skonstruowany tak, by nauczyciel realizujący jego założenia mógł sprzyjać rozwojowi ucznia, kształtować jego umiejętność samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków i rozwiązywania postawionych problemów. Program ten ma także na celu ujawnianie zainteresowań i kształtowanie uzdolnień młodzieży w dziedzinie informatyki.

III. ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Myślą przewodnią tego opracowania jest dążenie nauczyciela do jak najwszechstronniejszego stymulowania aktywności poznawczej i twórczej uczniów. Chodzi bowiem nie tylko o samo pobudzenie zainteresowań lecz również o właściwe ukierunkowanie ciekawości poznawczej uczniów. program koła informatycznego winien być realizowany jako poszerzenie i uzupełnienie wiadomości z zakresu informatyki i technologii informacyjnej. Zakłada się zatem, że uczniowie posiadają już podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera.

Do realizacji założeń programu niezbędne jest spełnienie wymagań:

- organizacyjnych - tygodniowo dwie godziny zajęć oraz oddzielne stanowisko pracy dla każdego ucznia
- sprzętowych - komputer osobisty z dostępem do inernetu pracujący w sieci.
Wymagania te w pełni spełniają pracownie powstałe w ramach projektu "Internet w każdym gimnazjum". Również oprogramowanie wchodzące w skład takiej pracowni zapewnia pełną realizację niniejszego programu.

IV. STRUKTURA PROGRAMU

Program koła informatycznego obejmuje:

1. Cele, jakie można osiągnąć podczas pracy koła informatycznego.
2. Procedury osiągania celów kształcenia i wychowania.
3. Uwagi o realizacji.
4. Zakładane osiągnięcia uczniów.
5. Treści kształcenia.
6. Rola nauczyciela w procesie dydaktycznym.

V. CELE KSZTAŁCENIA

Celem uniwersalnym tego programu jest stwarzanie uczniom warunków do:

- poznawania i rozumienia otaczającego świata
- ujawniania zainteresowań techniką informatyczną i technologią komputerową
- rozwijania uzdolnień w dziedzinie informatyki
- kształtowania aktywności poznawczej i twórczej ucznia
- wspierania ogólnego rozwoju intelektualnego ucznia.

Dostępny sprzęt i oprogramowanie winny być środkiem do rozbudzenia dociekliwości i ciekawości poznawczej ucznia, świadomego kształtowania umiejętności logicznego myślenia a także wyciągania właściwych wniosków i samodzielnego rozwiązywania zadań.

Praca koła informatycznego powinna więc opierać się na:

- zachęcaniu uczniów, przez jednoczesne stwarzanie im odpowiednich warunków, do korzystania z komputera jako narzędzia pomocnego w pracy twórczej
- wprowadzania uczniów w świat pojęć i umiejętności z dziedziny informatyki i technologii informacyjnej.

Należy również zwrócić uwagę na kształtowanie odpowiednich postaw przez:

- przestrzeganie reguł prawnych określających zasady korzystania z oprogramowania i danych komputerowych
- poszanowania własności intelektualnej.

VI. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

Ważnym elementem osiągnięcia zakładanych celów kształcenia i wychowania jest umiejętność tworzenia warunków sprzyjających powstawaniu korzystnej atmosfery uczenia się i nauczania. Zwłaszcza na zajęciach nadobowiązkowych koła informatycznego, gdzie uczeń przychodzi by wiedzieć więcej i nie jest rozliczany z wyników swojej pracy, dobór odpowiednich metod i środków dydaktycznych, zasad nauczania oraz kontroli osiągnięć powinien sprzyjać harmonijnej współpracy nauczyciel - uczeń w celu osiągnięcia możliwie największych efektów tej współpracy.

Metody nauczania

1. Wykład teoretyczny zawsze powinien być połączony z pokazem, prezentacją lub ćwiczeniami prowadzonymi za pomocą sprzętu komputerowego.
2. Ćwiczenia uczniów mogą mieć charakter indywidualny lub grupowy.
3. Praca uczniów z materiałami tekstowymi powinna wspierać proces poznawania pracy z komputerem.
4. Przeprowadzane ćwiczenia należy poprzedzać przykładami realizowanymi przez nauczyciela, stopniowo przechodząc do pracy samodzielnej.
5. Skala trudności zagadnień realizowanych na zajęciach powinna być dostosowana do możliwości percepcyjnych uczniów.

Zasady nauczania

W toku pracy koła informatycznego powinny być uwzględnione potrzeby i oczekiwania uczniów - podmiotu kształcenia.
Nauczanie powinno zatem przebiegać zgodnie z następującymi zasadami:

- przystępności - przekazywanie wiadomości zrozumiale dla ucznia,
- poglądowości - przekaz werbalny poparty odpowiednią prezentacją,
- stopniowania trudności - świadome przejście od zadań prostych do zadań złożonych,
- związku teorii z praktyką.

Środki dydaktyczne

W pracy koła należy wykorzystać różne środki dydaktyczne:

a) podręczniki:
- "Szkoła, internet, intranet" - D Fabicki
- "Wprowadzenie do języka i środowiska LOGO KOMENIUSZ" - A Walat,
b) czasopisma o tematyce komputerowej,
c) odpowiednie oprogramowanie,
d) multimedialne zestawy komputerowe,
e) drukarki,
f) komputerowa sieć lokalna,
g) modem,
h) internet.

Sposób kontroli postępów uczniów

Kontrola postępów uczniów na zajęciach koła informatycznego ma na celu jedynie dostarczenie informacji o przystępności prowadzonych zajęć oraz stopniu zainteresowania uczniów danym zagadnieniem. Jej celem nie jest, jak w przypadku zajęć obowiązkowych, ocena osiągnięć uczniów. Dlatego też będzie się ona ograniczać do wypowiedzi uczniów aranżowanych przez nauczyciela w trakcie rozwiązywania problemów za pomocą komputera. Formą kontroli osiągnięć uczniów będą tutaj również konkursy informatyczne organizowane w obrębie szkoły lub poza nią. Także odpowiednio przygotowane zadania do samodzielnej pracy dostarczą nauczycielowi informacji na temat postępów uczniów.

VII. UWAGI O REALIZACJI

Program koła informatycznego zakłada realizację głównego celu edukacji informatycznej - zapewnienie uczniom korzystania z technologii informacyjnej. Plan realizacji treści programowych zaproponowany w tym opracowaniu przewiduje około 80 godzin zajęć edukacyjnych w ciągu jednego roku szkolnego. Zakłada się, że zajęcia koła informatycznego będą prowadzone w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Dopuszcza się płynność w dopasowaniu liczby godzin przeznaczonych na realizację zarówno poszczególnych działów jak i modułów w zależności od oczekiwań i potrzeb uczniów. Możliwa jest rezygnacja z niektórych tematów bez szkody dla ogólnej koncepcji programu.

VIII. ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Zakłada się osiągnięcie przez uczniów kompetencji w zakresie: umiejętności rozwiązywania różnych problemów za pomocą komputera osobistego, wykorzystanie multimedialnych nośników informacji.
- Rozwiązywanie problemów z wybranej dziedziny za pomocą komputera przez świadomy wybór i celowe połączenie dostępnych aplikacji użytkowych.
- Wykorzystywanie komputerowego zestawu multimedialnego i jego oprogramowania.
- Korzystanie z zasobów internetowych.
- Obsługa poczty elektronicznej.
- Opracowanie projektu strony www.
- Uruchomienie środowiska programistycznego.
- Użycie wybranych procedur pierwotnych.
- Zredagowanie procedury wtórnej służącej rozwiązywaniu postawionego problemu graficznego, tekstowego, rachunkowego lub logicznego.
- Rozumienie komunikatów wskazujących na błędy popełnione przez użytkownika środowiska programistycznego i ich eliminacja za sprawą trafnej korekty syntaktycznej.
- Opuszczanie środowiska programistycznego.

IX. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Treści kształcenia koła informatycznego zostały podzielone na bloki i moduły tematyczne, które nauczyciel może uszczuplać lub poszerzać stosownie do warunków, w jakich przebiegać będą zajęcia.

Zadaniem nauczyciela jest umożliwienie uczniom wykorzystania gromadzonej wiedzy do rozwijania kompetencji w zakresie:

- świadomego wyboru i zastosowania w praktyce komputera osobistego,
- rozwiązywania problemów związanych z pracą szkolnego systemu komputerowego,
- korzystania ze źródeł informacji dostępnych za pomocą komputera,
- rozwiązywania problemów typu graficznego, tekstowego, logicznego przez stosowanie danego języka programowania,
- samodzielne pogłębianie wiedzy informatycznej.

Bloki i moduły tematyczne

1. Typy i zasady działania sieci (4 godz).

1.1 Budowa i zasady działania sieci szeregowej.
1.2 Budowa i zasady działania sieci równoległej.
1.3 Zasady działania sieci peer - to - peer.
1.4 Budowa sieci internetowej i zasady jej działania.

2. Korzystanie z zasobów sieci lokalnej (6 godz).

2.1 Zasady korzystania z zasobów sieciowych.
2.2 Prawa dostępu do folderów i plików.
2.3 Udostępnianie plików, folderów, drukarek, CD - ROMów w sieci lokalnej.

3. Korzystanie z zasobów internetowych (10 godz).

3.1 Zagrożenia wynikające z nieograniczonego dostępu do informacji w sieci internetowej.
3.2 Adres internetowy, adres e - mail.
3.3 korzystanie z usług wyszukiwarek internetowych.
3.4 Wyszukiwanie informacji na wybranych stronach www.
3.5 poczta elektroniczna.
3.6 Zakładanie konta pocztowego.

4. Intranet - internet w obrębie sieci lokalnej (12 godz).

4.1 Protokół IP, numer IP komputera.
4.2 Konfiguracja serwera poczty lokalnej (Jana serwer).
4.3 Konfiguracja konta użytkownika OutlookExpres.
4.4 Wysyłanie i odbieranie poczty.
4.5 Korzystanie z dodatkowych narzędzi przy pisaniu "listów elektronicznych" (list ozdobny, animowane gify).
4.6 Rozmowa w sieci lokalnej za pomocą usługi NetMeting.
4.7 Udostępnianie programów w usłudze NetMeting.
4.8 Konfiguracja serwera IRC.
4.9 Pogaduszki sieciowe - MSChat.

5. Tworzenie multimedialnej kroniki (klsay, szkoły, koła - 10 godz).

5.1 Gromadzenie danych komputerowych do kroniki.
5.2 Tworzenie projektu kroniki i dobór oprogramowania do jej sporządzenia.
5.3 Korzystanie ze skanera i gotowych rysunków.
5.4 Tworzenie poszczególnych stron kroniki.
5.5 Łączenie dokumentów w jeden plik.
5.6 Drukowanie kroniki.
5.7 Prezentacja pracy na forum szkoły.

6. Tworzenie stron internetowych (klasy, szkoły, koła - 10 godz).

6.1 Sposoby tworzenia stron www.
6.2 Kreator stron www i jego opcje.
6.3 Projekt strony www.
6.4 Tworzenie strony www.
6.5 Dołączenie kroniki do strony internetowej.
6.6 udostępnianie strony www w sieci internetowej i lokalnej.

7. Wprowadzenie do języka i środowiska LOGO KOMENIUSZ (20 godz)

7.1 Rozpoczynanie i kończenie pracy w środowisku LK.
7.2 Budowa głównego okna LK.
7.3 Okno pamięci LK.
7.4 Dialog z LK.
7.5 Wykonywanie prostych obliczeń.
7.6 Polecenia i funkcje w LK.
7.7 Typy danych w LK.
7.8 Zmienne w LK.
7.9 Zmienne globalne i lokalne.
7.10 Definiowanie własnych procedur.
7.11 Edytor obrazów LK.
7.12 Realizacja własnych projektów w LK.

X. ROLA NAUCZYCIELA W PROCESIE DYDAKTYCZNYM

Nauczyciel powinien:

- odpowiednio organizować pracę uczniów, uwzględniając warunki techniczne szkolnej pracowni komputerowej
- stosować odpowiednie metody i zasady pracy
- prowadzić zajęcia głównie w pracowni komputerowej
- dążyć do osiągnięcia założonych celów
- rozwijać aktywność uczniów
- wspierać rozwój uczniów, kształtując jego samodzielność intelektualną
- umożliwiać dokonywanie wyborów edukacyjnych stosownie do uzdolnień ucznia i jego osiągnięć
- wychowywać młodzież w duchu poszanowania własności intelektualnej.

Opracowanie: Regina Pędzich
gimnazjum Poręba 2000

Wyświetleń: 9749


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.