AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Beata Peszko
Plastyka, Program nauczania

"Tajemniczy rezerwat piękna" - program edukacyjno - wychowawczy dla uczniów o predyspozycjach plastycznych

- n +

TAJEMNICZY REZERWAT PIĘKNA
Program edukacyjno - wychowawczy dla uczniów o predyspozycjach plastycznych

Program służyć ma uczniom uzdolnionym plastycznie, dając każdemu okazję do radosnych przeżyć. Ów "rezerwat piękna" jest naszym otoczeniem, naturą, przyrodą - swoim milczeniem działa kojąco na psychikę, dostarcza niezapomnianych wzruszeń estetycznych, zaskakujący bogactwem, poezją swoich widoków, a jednocześnie jest receptą na życie, nauką relaksu.

1. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU.

Program przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum o profilu plastycznym. Adresatem programu mogą być również uczniowie szkół artystycznych lub prywatnych.

Założeniem podstawowym było zbudowanie struktury, która stwarza możliwości rozwijania u uczniów procesów poznawczych, zarówno w zakresie percepcji wizualnej, jak i stymulowanie stanów emocjonalnych w różnorodnych formach ekspresji, pomaga uczniom w odkrywaniu własnych możliwości twórczych, otwierających wyobraźnię na otaczający świat form, barw i dźwięków, utrwalając zarazem potrzebę czynnej obecności w tym świecie. Spośród przedmiotów wychowujących przez sztukę uwzględniam plastykę w korelacji z innymi przedmiotami m.in.: literaturą, teatrem, filmem, przyrodą i muzyką.

W programie kładę nacisk na wyposażenie uczniów w pewien zasób umiejętności praktycznej zachęcając ich do działania, wyrażania swoich uczuć i pragnień.

"Sztuka jest piękną zabawą"(John Huizing). Pozwólmy uczniom czuć radość ze swojej twórczości.

Wiedzę o sztuce ujmuję jako wyposażenie pojęciowej struktury artystycznej i jej znaczenia, w wartościowaniu oraz jako poszerzanie horyzontów myślowych i pogłębianie wiedzy o życiu i świecie.

2. CELE OGÓLNE

Głównym celem jest rozbudzenie motywacji do zajmowania się sztuką. Otwieranie na wartości duchowe, stanowiące źródło pełniejszego, bogatszego życia, wyposażenie ucznia w refleksję i zdolność oceny przeżywania wyglądu świata. Wykształcenie naturalnych potrzeb aktywności twórczej i ekspresji własnej, potrzeby i nawyku włączenia sztuki we własne życie przez obecność w muzeach, galeriach, na koncertach itp., a także przez możliwość kontaktu ze sztuką we własnym środowisku.

Wykształcenie postawy otwartej wobec nowości, wobec zdarzeń i zjawisk wykraczających poza codzienne, potoczne doznania i doświadczenia, poznanie wielości i różnorodności postaw twórczych oraz tolerancji dla tej odmienności.

3. CELE OPERACYJNE

Uczniowie objęci programem, po realizacji różnorodnych ćwiczeń praktycznych i treningów twórczości posiadają:
- zdolności do samodzielnej, efektywnej pracy, umieją skutecznie komunikować się z otoczeniem, współdziałają w grupie koleżeńskie, posiadają umiejętność obserwacji, potrafią wartościować dzieła plastyczne i muzyczne, są tolerancyjni na różne postawy artystyczne, przejawiają inicjatywę i oryginalność w działalności twórczej, dążą do realizacji celu na miarę wszystkich możliwości, są śmiali w podejmowaniu zadań trudnych, mają wyrobiony nawyk i umiejętności obcowania ze sztuką wszystkich epok i kierunków artystycznych (galerie, muzea, teatr, koncerty), potrafią korzystać z rozmaitych technik plastycznych, wykazują podstawowa wiedzę dotyczącą sztuk plastycznych, umieją tworzyć rozwiązania rzadkie, zaskakujące i niekonwencjonalne, adekwatne do wymogów sytuacji, śmiało wyrażają swoje zdanie na temat własnych upodobań artystycznych, szanując przekonania innych, przejawiają autokrytycyzm oraz potrafią cieszyć się i bawić każdą sytuacją twórczą.

4. FORMA, MIEJSCE ORAZ CZAS REALIZACJI PROGRAMU

Program przygotowany jest dla III etapu edukacyjnego szkoły zreformowanej dla klasy autorskiej o profilu plastycznym z zastosowaniem modelu kształcenia uzdolnień o charakterze wewnętrznym, gdzie stosuje się nauczanie zindywidualizowane.

Zajęcia odbywać się będą w pracowniach sztuki (malarskiej, rzeźby oraz w plenerze). Maksymalna ilość uczniów w klasie nie powinna przekraczać 20 osób.

Zajęcia będą prowadzone 3 razy w tygodniu. Będą to spotkania:
Pierwsze - jedna godzina lekcyjna przeznaczona na wprowadzenie nowych treści.
Drugie - dwie godziny lekcyjne - to praca twórcza ucznia w oparciu o zdobyte wiadomości.

W materiale programowym nie określiłam liczby godzin na realizację danych zagadnień, wymaga to dłuższego czasu niż jednostka lekcyjna. Poszczególne zajęcia należy kontynuować na kilku lekcjach, aby uniknąć pośpiechu w realizowaniu danego ćwiczenia. Nauczyciel sam decyduje, które ćwiczenia rozwinie, a które skróci. Zajęcia prowadzone będą w cyklu rocznym. Część zajęć powinna być realizowana w terenie.

5. SPOSOBY REALIZACJI ZAŁOŻEŃ PROJEKTU.

Ramowy program zajęć.

Materiał nauczania plastyki ma spełniać dwie funkcje:
- uczyć i rozwijać wiedzę o sztuce jak również rozbudzać zdolności manualne ucznia nadając jej radość tworzenia.

Niniejszy program składa się z trzech części:
Część I POSZUKIWANIE - "Klucz do poznania świata" - odczytywanie i rozumienie świata poprzez wspólne wędrówki po okolicy, kontakt z dziełami sztuki i zdolność jego wartościowania.
Część II ODKRYWANIE - "Bogactwa świata sztuki" - zapoznanie się z dorobkiem w dziedzinie plastyki, muzyki, literatury, teatru, filmu, - poznanie środków wyrazu plastycznego.
Część III REALIZACJA - "Radość tworzenia" - własne prace uczniów - formy opracowania tematu, zadania, ćwiczenia.

Zagadnienia te tworzą całość przy rozwiązywaniu danego problemu plastycznego.

5. METODY EWALUACJI.

Ewaluacja programu ma charakter:
a) ankiet skierowanych do rodziców po każdym roku nauki,
b) prac wykonanych przez uczniów:
- wystawy prac plastycznych,
- udział w konkursach plastycznych i konkursach wiedzy o sztuce.
c) wywiadów z uczniami i rodzicami.


6. ZAKOŃCZENIE

W programie staram się pokazać nowy sposób realizacji przedmiotu "plastyka" w bezpośrednim kontakcie z otoczeniem.

Każde dziecko jest twórcą, które, pokazuje: jak widzi, co czuje, jak myśli.
Należy pamiętać również, że uczniowie ci potrzebują ciągłych bodźców do spontanicznego przekraczania aktualnej wiedzy.

Wszystko to wskazuje na potrzebę edukacji plastycznej, kształcącej umiejętność "czytania" znaków i symboli zawartych w dziełach sztuki, jak i w otaczającej nas rzeczywistości. Dlatego też program "Tajemniczy rezerwat piękna" służyć ma uczniom, kształtując ich życie psychiczne, wkraczając niepostrzeżenie do wielu obszarów ich działania.

Opracowanie: Beata Peszko

Wyświetleń: 3571


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.