AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Karolina Dolczewska, 2022-09-16
Wolsztyn

Język angielski, Program nauczania

Ewaluacja programu autorskiego do języka zawodowego w spedycji

- n +

Ewaluacja programu autorskiego do języka zawodowego w spedycji

Powszechna już w naszych czasach globalizacja, otwieranie się granic państw na inne języki powoduje, że naturalnie chcemy uczyć się języków obcych. Ta umiejętność otwiera człowieka na świat; otwiera nas na ludzi, podróżowanie staje się przyjemnością, a przede wszystkim daje lepsze możliwości znalezienia pracy co jest bardzo istotne dla młodzieży.

U podstaw niniejszego programu leży przeświadczenie, że znajomość języka obcego zawodowego jest istotnym elementem kształcenia zawodowego. Technikum spedycyjne kształci przyszłych specjalistów w założonej dziedzinie nauki. Program został napisany w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodzie technik spedytor. Treści nauczania zawarte w programie mają ułatwić uczniom nabycie podstaw lingwistycznych do tak złożonego wykształcenia. Ponadto, obecna sytuacja na europejskim rynku pracy wymaga od potencjonalnego pracownika znajomości języka ogólnego i zawodowego w stopniu komunikatywnym. Założeniem programu jest zatem przygotowanie uczniów do swobodnego użycia języka angielskiego w sytuacjach zawodowych i aktywnym poszukiwaniu pracy.ISTOTNA UWAGA
Mój program autorski zawiera 32 jednostki tematyczne. Jeżeli będziemy chcieli zrealizować założenia programu w tak zawężonej siatce godzin to musimy sobie zdawać sprawę, że terminologia zawodowa oraz co najważniejsze umiejętności takie jak rozumienie fachowych tekstów, prowadzenie korespondencji z klientem, prowadzenie rozmów przez telefon i innych celów ogólnych jak i szczegółowych będzie zrealizowana bardzo pobieżnie. Zaleca się wprowadzenie większej ilości godzin z języka zawodowego w spedycji. Każdy temat można rozszerzyć do co najmniej 3 jednostek lekcyjnych, wówczas jest czas aby uczniowie nabyli płynną znajomość wskazanej tematyki zarówno w mowie i piśmie. Piszę o tym ponieważ klasa, w której wprowadzałam mój program i przeprowadzałam systematyczną obserwację, ankiety, testy, wywiady miała tygodniowo 2 jednostki lekcyjne przez okres 3 lat. Uczniowie byli bardzo zadowoleni z tych zajęć, większość uczniów nabyła płynną umiejętność komunikacji w zawodzie, poznali bardzo dobrze terminologię fachową; był czas aby tą terminologię wprowadzić w ćwiczenia ustne i pisemne, czego efektem była niezakłócona komunikacja pisemna i werbalna. Przy obecnej tak zawężonej siatce godzin języka obcego zawodowego czyli 1 godzina tygodniowo przez okres jednego roku pozwoli uczniów tylko wprowadzić w tematykę, natomiast kształtowanie umiejętności pozostawia wiele do życzenia. Proponuję aby dla dobra uczniów zwiększyć liczbę godzin języka zawodowego w spedycji gdzie jak wiemy znajomość języka w tej branży jest niezbędną koniecznością.
Mój program autorski zakładał 32 zakresy tematyczne do rozszerzenia o kształtowanie kompetencji językowych w zakresie pisania, mówienia, leksyki, czytania. Jednak ze względu na zmiany w siatce godzin program musi zostać zmodyfikowany do 30 tematów, gdzie skupimy się na wprowadzeniu ucznia w dyskurs spedycji. Z tego względu jedno z pytań w ewaluacji (wywiad z uczniami) jest o najciekawsze i najprzydatniejsze według uczniów tematy. Ponadto poprawiony program autorski w oparciu o wnioski z ewaluacji będzie koncentrował się na wprowadzeniu terminologii w spedycji w przełożeniu na mówienie i pisanie e-mails.


RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
1. Cele ogólne, cele szczegółowe, treści nauczania określone w programie autorskim.
Charakterystyka wymagania - uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w programie. W szkole diagnozuje się i analizuje osiągnięcia uczniów, uwzględniając ich możliwości rozwojowe. Formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów, dostrzegane są możliwości uzyskania przez uczniów lepszych wyników w nauce. Wdrożone wnioski przyczyniają się do uzyskiwania coraz lepszych wyników.
2. Cel ewaluacji
Zebranie informacji na temat czy uczniowie nabywają zamierzone cele ogólne i szczegółowe, czy w szkole diagnozuje się i analizuje się osiągnięcia uczniów oraz czy wdrożone wnioski z analiz przyczyniają się do lepszej znajomości języka, a co za tym idzie poprawy wyników w nauce. Celem tej ewaluacji jest również znalezienie odpowiedzi dotyczącej metod i technik pracy, które przynoszą rezultaty, a także czy skrypty przygotowane przez nauczyciela stanowią ciekawą, motywującą a także praktyczną formę nauki.
3. Pytania kluczowe
I. Czy uczniowie nabywają umiejętności i wiadomości określone w programie autorskim?
II. Czy diagnozując i analizując osiągnięcia uczniów uwzględnia się ich możliwości rozwojowe?
III. Czy formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów?
IV. Jakie działania są podejmowane w celu uzyskania przez uczniów lepszych wyników w nauce?
V. Czy formułowane i wdrażane wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce?
VI. Jakie są najbardziej efektywne metody i techniki pracy z uczniami?
VII. Czy materiały własne opracowane przez nauczyciela stanowią efektywny sposób nauki a jednocześnie motywujący i przede wszystkim adekwatny do sytuacji życia codziennego?
VIII. Które treści nauczania są dla ucznia ciekawe, przydatne i motywujące?

4. Metody badawcze
- analiza ankiet przeprowadzonych wśród uczniów
- wywiady z uczniami
- obserwacje nauczyciela prowadzącego zajęcia
5. Odbiorcy ewaluacji
- nauczyciele języków obcych
- dyrekcja szkoły
Analiza ilościowa ankiet skierowanych do uczniów (ankietowano 17 uczniów)
Pytanie /ilość osób/ %
1. Czy nauczyciel dokonuje diagnozy umiejętności i wiadomości uczniów?
Tak 17 100%
Nie 0 0%

2. W jaki sposób nauczyciel bada (diagnozuje i analizuje) osiągnięcia uczniów?
Prace pisemne(testy, sprawdziany, kartkówki) 17 100%
Odpowiedź ustna 13 76%
Aktywność na lekcji 12 70%
Obserwacja ucznia 17 100%

3. Czy nauczyciel badając osiągnięcia uczniów uwzględnia możliwości i kompetencje językowe?
Tak 17 100%
Nie 0 0%


4. Czy zajęcia z języka zawodowego są dla Ciebie?
Łatwe 8 47%
Umiarkowanie trudne 8 47%
Trudne 1 6%

5. Jakie, Twoim zdaniem wyniki w nauce uzyskujesz po wprowadzeniu przez nauczyciela programu autorskiego?
Lepsze 14 82%
Podobne 3 18%
Gorsze 0 0%

6. Czy czujesz, że po wprowadzeniu programu gdzie nacisk był na mówienie jesteś przygotowany do pierwszego kontaktu z językiem w pracy i nie będzie ta sytuacja stwarzała dla Ciebie problemu?
Tak 13 76%
Nie wiem 3 18%
Nie 1 6%

7. Czy metoda indukcyjna w procesie zagadnień gramatycznych i leksyki jest dla Ciebie efektywna?
(Metoda indukcyjna – uczenie takie polega na odkrywaniu zasad i założeń oraz znaczeń poprzez rozważanie konkretnych przykładów, nauczyciel nie podaje zasad i/lub/czy znaczeń)
Tak 12 71%
Nie 5 29%

8. Czy odczuwasz, że zadania problemowe gdzie musiałeś sam lub w parach lub grupach znaleźć rozwiązanie wpłynęło na lepszy proces Twojego kształcenia i motywowało do działania?
Tak 16 94%
Nie 1 6 %
9. Czy metoda projektu w formie zadań domowych odpowiadała Tobie?
Tak 3 18%
Nie 14 82%

10. Które zadania najlepiej wpłynęły na zapamiętywanie terminologii fachowej w praktycznym użyciu?
a. Uzupełnianie luk odpowiednim słowem 2 12%
b. Układanie dialogów 1 6%
c. Tłumaczenie fragmentów zdań z języka polskiego na angielski 8 47%
d. Tłumaczenie całych zdań z języka polskiego na angielski 9 53%

11. Czy prowadzenie konwersacji z nauczycielem na temat spraw zawodowych na koniec etapu edukacyjnego sprawiało Tobie trudność?
Nie 13 76%
Umiarkowanie 3 18%
Tak 1 6%

12. Czy oglądanie filmików z pracy spedytora utrwaliło Twoją wiedzę?
Tak 14 82%
Średnio 2 12%
Nie (bo za wiele nie rozumiałem/am) 1 6%

13. Czy czytanie fragmentów tekstu z branży i próba tłumaczenia na język angielski była dla Ciebie efektywna?
Tak 5 29%
Nie (za trudne) 12 71%

14. Czy materiały własne opracowane przez nauczyciela były dla Ciebie ciekawe i przejrzyste?
Tak 17 100%

15. Czy wolisz korzystać z podręcznika?
Nie 17 100%
Tak 0 0%
16. Czy metoda audiolingualna (wielokrotne słuchanie i/lub powtarzanie słów/całych zdań) jest według Ciebie efektywna w Twoim procesie uczenia się?
Tak 17 100%

17. Pomyśl czy wszystkie tematy lekcji były dla Ciebie i Twoim zdaniem przydatne?
Tak 10 59%
Nie 7 41%
W tym pytaniu zdecydowałam się na wywiad z uczniami aby uzyskać informacje z których tematów możemy zrezygnować gdyż ani nie są one ciekawe ani nie są przydatne według uczniów i/lub lub które są nudne i demotywujące.

WNIOSKI Z WYWIADU – Poprosiłam, aby uczniowie wskazali 10 najciekawszych tematów i najprzydatniejszych zajęć. Po analizie tematy, które się powtarzały są następujące:
1. Oferty firm transportowych/oferty współpracy – (2 jednostki lekcyjne)
2. Fakturowanie
3. Listy/e-mails formalne – przerobienie zdań z autentycznych e-mails (6 jednostek lekcyjnych)
4. Tłumaczenie zdań z podanymi wcześniej zwrotami i wyrażeniami.
5. Płatności, konsekwencje nieterminowości i inne – terminologia
6. Prowadzenie rozmów na temat wyładunku i załadunku towarów.
7. Podawanie gabarytów przesyłek
8. Ogólne warunki umowy (2 jednostki lekcyjne)
9. Pieniądze i ceny
10. Analiza dokumentu – zamówienie transportu

Powyższe 10 tematów będzie zrealizowanych na 17 jednostkach lekcyjnych
18. Który sposób motywowania ucznia do poprawy wyników w nauce był dla Ciebie najbardziej efektywny?
- poprzez rozmowę indywidualną z uczniem 15 88%
- wprowadzając zadania domowe dla chętnych 6 35%
- dając szansę poprawy każdej oceny 17 100%
- stosując różnorodne metody pracy 8 47%
- prezentując sukcesy uczniów na forum klasy 15 88%

Przy tym pytaniu przeprowadziłam wywiad z uczniami zadając pytanie dlaczego ten sposób a nie inny. Jak widać z powyższych danych najbardziej do ucznia przemawia rozmowa indywidualna, możliwość poprawy każdej oceny oraz prezentacja wyników na forum klasy.

Odpowiedzi uczniów były następujące:

Rozmowa indywidualna:
- rozmowa z nauczycielem jest budująca kiedy mówi nam o naszych mocnych stronach ale także wskazuje zakres umiejętności i wiedzy nad którym warto popracować,
- po rozmowie z nauczycielem wiem dokładnie co mam zrobić aby było lepiej, wskazuje metody nauki, które ułatwiają naukę,
- nauczyciel wskazał jak ważne jest prowadzenie notatek tak jak prosi ponieważ pokazał, że przejrzyste notatki znaczenie ułatwiają naukę,
- czuję, że nauczycielowi zależy na mnie

Możliwość poprawy każdej oceny:
- jest ta możliwość bardzo istotna ponieważ zależy mi na ocenach, a z angielskiego otrzymywanie ocen bardzo dobrych lub dobrych jest czasami trudne do uzyskania za pierwszym razem,
- możliwość poprawy oceny dostatecznej z odpowiedzi ustnej sprawia że utrwalam materiał i w konsekwencji potrafię więcej,
- nie stresuję się zajęciami


Prezentacja wyników/rezultatów w nauce na forum klasy:
- walczę ze stresem jak inni mnie słuchają,
- oswajam się z wypowiedziami po angielsku jeżeli nie mówię tylko do siebie; jest to motywujące kiedy wiem, że poszło mi całkiem dobrze,
- zaczynam wierzyć, że jak będę się uczył to pewnego dnia będę mówił w tym języku,
- moja prezentacja lub/i dialog z nauczycielem jest to ćwiczenie bardzo motywujące
- pochwała ustna ma duże znaczenie dla mnie.WNIOSKI Z EWALUACJI:
 W pracy z uczniami należy doceniać każde zaangażowanie ucznia co wpływa znacząco na zwiększenie motywacji do nauki.
 Należy do każdego ucznia podejść indywidualnie ponieważ każdy charakteryzuje się innymi kompetencjami językowymi.
 Przejrzyste skrypty opracowane przez autora programu autorskiego umożliwiły poprawę wyników w nauce (kilka skryptów w załączeniu).
 Zdecydowanie większość uczniów czuje się przygotowanym do aktywnego użycia języka w miejscu pracy.
 Zaleca się stosowanie metody indukcyjnej, audiolingualnej; natomiast jeżeli chodzi o techniki to: zadania problemowe, tłumaczenie fragmentów zdań a także całych zdań.
 Nie zaleca się stosowania metody projektu na języku zawodowym.
 Materiały opracowane przez nauczyciela okazały się przydatne, ciekawe, przejrzyste i motywujące.
 Wyłoniono 10 najciekawszych i najprzydatniejszych tematów do zrealizowania na 17 jednostkach lekcyjnych.
 Najbardziej efektywny sposób motywowania uczniów do nauki to rozmowa indywidualna gdzie nauczyciel precyzuje mocne i słabe strony ucznia a także udziela wskazówek jak pracować dalej aby pogłębić wiedzę; także szansa poprawy każdej oceny oraz prezentacji sukcesów ucznia na forum klasy.
 Z programu autorskiego obszary, które zostały podane do realizacji nauczyciel podejmuje decyzję, które wybierze i na ilu jednostkach będzie realizował. Natomiast te tematy, które uczniowie zaznaczyli jako najprzydatniejsze i najciekawsze (10 tematów podanych w ewaluacji w pkt. 17) zaleca się aby zostały koniecznie zrealizowane.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.