AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Boryczka, 2022-09-16
Słowiki Stare

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO*

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Małgorzata Boryczka
Nazwa i adres placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Kazimierza Ośki w Starych Słowikach

26-922 Sieciechów
Dyrektor: mgr Piotr Grzeszczyk
Data rozpoczęcia stażu: 12. 09. 2019 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Planowana data zakończenia stażu: 12. 06. 2022 r.

PODSTAWA PRAWNA
Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (poz. 1574)
Rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2019r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2019r. Poz. 1650)

CEL GŁÓWNY:
• Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;
• Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły;
• Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;
• Osobisty rozwój;
• Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ
§ 8 ust. 3 pkt. 1

Lp.
Działania i zadania nauczyciela
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1.
Poznanie procedury awansu zawodowego.

• Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
• Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach dotyczących awansu zawodowego.
I semestr roku szkolnego 2019/2020
Wrzesień 2019
Cały okres stażu
• Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Plan rozwoju zawodowego.
• Zaświadczenia.
2.
Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
• Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2019
Wrzesień 2019
Cały okres stażu

Maj 2022
• Wniosek o rozpoczęcie stażu.
• Plan rozwoju zawodowego.
• Dokumentacja.
• Sprawozdanie z realizacji planu.
3.
Przeprowadzenie analizy własnej pracy.
• Hospitacje zajęć przez dyrektora.
• Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.
Cały okres stażu
• Harmonogram spotkań.
• Scenariusze zajęć.
4.
Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia.
• Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego  
i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy).
• Udział i prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych.
• Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych.
• Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali.
Cały okres stażu

• Zaświadczenia.
• Referaty.
• Wykaz interesujących książek.
• Wykaz stron internetowych.
• Materiały, pomoce, zdjęcia.

5.
Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola.
• Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
• Opracowanie i realizowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym.
• Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka.
• Pisanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej.
• Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków.
• Pisanie protokołów.
• Udział w zespołach do spraw ewaluacji wewnętrznej.
• Inne.
Cały okres stażu
• Dzienniki zajęć.
• Plany współpracy.
• Teczka obserwacji dzieci.
• Plany pracy.
• Semestralne sprawozdania.
• Dokumentacja związana z ewaluacją.
• Protokoły.

6.
Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy.
• Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych np. ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone, dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, metody badawcze, itp.
• Zaangażowanie się w projektowanie i urządzenie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci – wystawy prac plastycznych.
• Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, wystąpieniach, festiwalach, spartakiadach, akcjach. – Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich i tanecznych dzieci. Kierowanie przygotowaniem wychowanków do uczestnictwa w konkursach.
Cały okres stażu
• Scenariusze zajęć.
• Zdjęcia, prace plastyczne dzieci.
• Zaświadczenia.
7.
Wykonywanie czynności dodatkowych.
• Prowadzenie gazetki dla rodziców.
• Przygotowywanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych.
Cały okres stażu
• Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
• Scenariusze uroczystości.
• Zdjęcia.
8.
Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym.
• Opracowanie planu współpracy z rodzicami.
• Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
• Pedagogizacja rodziców.
• Konsultacje indywidualne z rodzicami.
• Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych na tablicy ogłoszeń i przez dziennik elektroniczny.
• Zajęcia otwarte dla rodziców.
• Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków – przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji.
• Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.
• Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody. Spotkanie w przedszkolu lub w miejscu pracy rodzica.
• Rozmowa, poznanie interesujących zawodów.
Cały okres stażu
• Zdjęcia.
• Podziękowania.

9.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
• Opracowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym.
• Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. Biblioteka Pedagogiczna/Publiczna, poczta, straż pożarna itp.
• Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli poszczególnych zawodów np. strażak, policjant itp.
• Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kozienicach.
• Współpraca z logopedą, psychologiem
i pedagogiem.
• Współpraca Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach
Cały okres stażu
• Plan współpracy.
• Adnotacje w dzienniku.
• Kronika przedszkolna.
• Strona internetowa szkoły /przedszkola, portal społecznościowy Facebook
• Zaświadczenia.
• Zdjęcia.

10.
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
• Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
• Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy hospitacji korzystając z komputera.
• Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.
• Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
• Wykorzystywanie w pracy narzędzi multimedialnych i Internetu.
• Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.
Cały okres stażu
• Zdjęcia, pomoce dydaktyczne.
• Dokumentacja.
• Sprawozdania.
• Scenariusze, plany.
• Wzór dyplomu, zaproszenia, podziękowania.
11.
Współpraca w prowadzeniu strony Internetowej przedszkola.
• Aktualizowanie strony internetowej przedszkola.
• Aktualizowanie strony na portalu społecznościowym Facebook
Cały okres stażu
• Strona przedszkola zamieszczona w Internecie.
12.
Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.
• Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD I DVD, audioboki plansze interaktywne wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi).
• Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego.

• Płyty DVD i CD, audioboki, plansze interaktywne.
• Potwierdzenia Dyrektora przedszkola.
• Zdjęcia.

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI;
§ 8 ust. 3 pkt. 2

Lp.
Działania i zadania nauczyciela
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1.
Opublikowanie na przedszkolnej stronie internetowej ,,Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego”.
• Opublikowanie w portalu internetowym „Bliżej Przedszkola” zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego. (ewentualnie innym np. Profesor.pl)
Październik 2019 r.• Zaświadczenie, publikacja w Internecie.


2.
Opracowywane i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.
• Opublikowanie na portalach strony internetowej scenariuszy zajęć i uroczystości.
• Wzbogacanie biblioteki przedszkolnej.
• Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne.
Cały okres stażu• Zaświadczenie, publikacja w Internecie.
• Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
3.
Prowadzenie szkoleń w ramach WDN.
• Opracowanie i wygłoszenie referatów szkoleniowych dla nauczycieli na Radzie Pedagogicznej.
Cały okres stażu

• Referaty.
• Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
4.
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
• Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi.
• Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami.
Cały okres stażu

• Scenariusze.
• Lista obecności nauczycieli.
• Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
5.
Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.
• Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
• Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
• Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.
• Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń.
Cały okres stażu

• Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli.
• Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.


POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
§ 8 ust. 3 pkt. 3
Lp.
Działania i zadania nauczyciela
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1.
Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
• Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
• Obserwacja dzieci na tle grupy.
• Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
• Organizowanie zajęć przy tablicy interaktywnej na interesujące dzieci tematy.
Cały okres stażu
• Scenariusze zajęć.
• Obserwacje.

2.
Praca z dziećmi z trudnościami.
• Prowadzenie zajęć wyrównawczych.

Cały okres stażu


• Wpisy do dziennika.
• Dokumentacja pracy z dzieckiem słabym.
3.
Praca z dzieckiem zdolnym.
• Przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów.
• Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia plastyczne.
Cały okres stażu

• Dyplomy, podziękowania.
4.
Rozwijanie zainteresowań dzieci najbliższym otoczeniem i krajem poprzez wycieczki i spotkania.
• Organizowanie: wyjazdów do centrum zabaw dla dzieci, teatru oraz wycieczek edukacyjno – krajoznawczych.
• Organizowanie spotkań z: policjantem, lekarzem, strażakiem, twórcą ludowym, poetą, muzykiem itp.
• Organizowanie wycieczek do: teatru, kina, Domu Kultury, biblioteki, straży pożarnej, miejsc przeznaczonych do zwiedzania itp.

• Adnotacje w dzienniku,
• Kronika przedszkolna.
• Zaświadczenia.
• Zdjęcia.
5.
Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
• Zamieszczanie informacji w prasie lokalnej dotyczącej działalności przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola oraz portalu społecznościowym Facebook
• Organizowanie uroczystości przedszkolnych, dni otwartych.
Cały okres stażu
• Wycinki z prasy lokalnej.
• Strona internetowa.
• Portal społecznościowy Facebook,
• Scenariusze,
• Zdjęcia.OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
§ 8 ust. 3 pkt. 4a

Lp.
Działania i zadania nauczyciela
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1.
Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
• Opracowanie i wdrożenie własnego Programu z zakresu zajęć plastyczno – technicznych „Kolorowy świat małych artystów”.
• Dokonanie ewaluacji wdrożonego programu.
Cały okres stażu• Program i inna dokumentacja z nimi związana.


WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DPRADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU
§ 8 ust. 2 pkt. 4b
Lp.
Działania i zadania nauczyciela
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1.
Pełnienie funkcji opiekuna stażu.
• Przygotowanie stosownych dokumentów.
• Prowadzenie zajęć w obecności stażysty.
• Hospitacja zajęć prowadzonych
przez nauczyciela stażystę.
Cały okres stażu• Potwierdzenie współpracy z nauczycielem – stażystą.
2.
Pełnienie funkcji opiekuna praktyk pedagogicznych.
• Przygotowanie stosownych dokumentów.
• Prowadzenie zajęć w obecności studentów.
Cały okres stażu
• Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
3.
Organizacja konkursów i akcji charytatywnych.
• Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów przedszkolnych oraz przygotowywanie dzieci do udziału w ogólnopolskich konkursach plastycznych.
• Promocja przedszkola w środowisku lokalnym poprzez wystawianie swoich prac plastycznych w np.: Bibliotece Pedagogicznej, KDK – u i w innych miejscach.
• Włączenie się do różnego rodzaju działań o charakterze charytatywnym (pomoc na rzecz potrzebujących, zbieranie nakrętek, akcjach WOŚP itp.).
Cały okres stażu

• Dyplomy, podziękowania.
• Adnotacje w dzienniku,
• Kronika przedszkolna.
• Zaświadczenia.
• Zdjęcia.
4.
Praca w zespole nauczycieli.
• Aktywny udział w spotkaniach zespołu nauczycieli, wymiana doświadczeń.
• Realizacja przydzielonych zadań.
• Współtworzenie wymaganej dokumentacji.
• Przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych kursów, szkoleń i warsztatów.
Cały okres stażu

• Adnotacje w dzienniku.
• Kronika przedszkolna.
• Zaświadczenia.
• Zdjęcia.

* Plan może ulec zmianie. Zmiany mogą być naniesione aneksem.

Opracowała:                                                       Zatwierdzam do realizacji
……………………………….                                        …………………………….
podpis nauczyciela                                          data i podpis dyrektora
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.