AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Wenda, 2022-07-18
Grodków

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego w przedszkolu

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
Przedszkole Publiczne

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Agnieszka W.
Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego
Stopień awansu: nauczyciel mianowany
Nazwa placówki: Przedszkole Publiczne
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2021 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2024 r.

PODSTAWA PRAWNA:
- Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z2018r. poz.967)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania
stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574 z późniejszymi zmianami).
Cel podstawowy podejmowanego stażu:
• uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Inne cele:
• rozwijanie swoich umiejętności zawodowych
• podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy przedszkola

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego wynikające
z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Przypomnienie procedury awansu zawodowego Analiza aktów prawnych, opracowanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, opracowanie i złożenie projektu plany rozwoju zawodowego. Wrzesień 2021 Wniosek o rozpoczęcie stażu, wszczęcie postępowania , planu rozwoju zawodowego.
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentacji, świadectw, dyplomów, scenariuszy, planów i innych dokumentów Cały okres stażu Świadectwa, dyplomy, scenariusze, plany, inne dokumenty
3. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Opracowanie zgromadzonej dokumentacji, analiza osiągniętych wyników i sformułowanie wniosków Maj 2022
Maj 2023
Maj 2024 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, ocena dorobku zawodowego za okres stażu
4. Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne Poprawne sformułowanie i złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne Maj 2024 Poprawnie sformułowany wniosek

§ 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 oraz § 8 ust. 3 pkt 1
Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Pogłębianie wiedzy i umiejętności służącej własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy przedszkola, samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Udział w formach doskonalenia i stosowanie wiedzy i umiejętności do doskonalenia warsztatu pracy 1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje metodyczne, webinary, e-szkolenia, e-konferencje),
2. Udział w wewnętrznych szkoleniach rady pedagogicznej (WDN),
3. Studiowanie literatury fachowej, czasopism oraz artykułów na edukacyjnych portalach internetowych.
Cały okres stażu


Cały okres stażu • Dyplomy
• Zaświadczenia
2. Wykorzystanie metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się 1. Wykorzystanie metod aktywnych w bieżącej pracy:
- nauka czytania metodą Glena Domana
- realizacja elementów programu „Move to learn”, czyli
„Ruch dla uczenia się”
Cały okres stażu• Zdjęcia
3. Stosowanie techniki multimedialnej/ komputerowej w pracy pedagogicznej oraz wykorzystanie technologii informatycznej, jako źródła wiedzy 1. Wykorzystanie w pracy z dziećmi laptopa, telefonu komórkowego, tabletu, głośnika z zamontowaną karta pamięci do odsłuchiwania bajek,
2. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem programów internetowych, gier i zabaw dydaktycznych, prezentacji multimedialnych, Internetu, Facebooka,
3. Wykorzystanie Internetu, Messenger oraz Whats`appa do kontaktu z rodzicami (sytuacja związana z pandemią Covid – 19),
4. Przygotowanie pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera,
5. Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy zajęć, planów miesięcznych z wykorzystaniem komputera,
6. Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.
7. Śledzenie niezbędnych przepisów oświatowych
w Internecie,
8. Uczestnictwo w kursach i szkoleniach komputerowych doskonalących umiejętność wykorzystania komputera w codziennej pracy,
9. Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż,
10. Umieszczanie informacji o grupie na stronie internetowej przedszkola (uroczystości grupowe, realizacja programów, zajęcia otwarte),
11. Aktualizowanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego. Cały okres stażu


• Zdjęcia,
• Sprawozdania,
• Dyplomy, podziękowania, zaproszenia
• Scenariusze zajęć


§ 8 ust. 1 pkt 4
Przeprowadzenie co najmniej trzech godzin zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonanie ich ewaluacji w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć lub nauczyciela-konsultanta lub przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny
Prowadzenie zajęć, w tym zajęć otwartych Ocena własnych osiągnięć pedagogicznych Na bieżąco Zapisy w dzienniku
§ 8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod, form pracy 1. 1. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej Profesor.pl lub Bliżej Przedszkola,
2. 2. Opublikowanie autorskiego programu ekologicznego „Ekoludki z Przedszkola Publicznego nr 2” na stronie internetowej Przedszkola Publicznego nr 2,
IX 2021

Okres stażu
2022/2023 • Publikacja na stronie internetowej Profesor.pl lub Bliżej Przedszkola (Zaświadczenie).
• Strona internetowa przedszkola

2. Współpraca wewnątrz przedszkolna

1. Praca w zespole ds. przedszkolnego programu profilaktyczno – wychowawczego,
2. Zespół ds. kasacji,
3. Zespół wychowawczy grupy przedszkolnej – wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów) ,
4. Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
5. Współpraca z nauczycielami podczas prowadzenia uroczystości przedszkolnych,
6. Wymiana poglądów, materiałów pomocniczych, tworzenie scenariuszy, planów pracy służących organizacji imprez przedszkolnych. Wyciąganie wniosków do dalszej pracy. IX/X 2021

Cały okres stażu
Cały okres stażu


Cały okres stażu

• Zapisy w protokołach Rady Pedagogicznej
• Plany pracy zespołów
• Sprawozdania

§ 8 ust. 3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. 1. Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i zdolności dzieci
2. 1. 1. Organizacja konkursów plastycznych wewnątrz przedszkola
2. 2. Prowadzenie w grupie zajęć wzbogacających ofertę przedszkola
3. – zajęcia z bajkoterapii „Bajka dobra na wszystko”
4. – zajęcia plastyczne
3. Zorganizowanie wystaw prac plastyczno - technicznych z autorskiego programu „Ekoludki z Przedszkola Publicznego nr 2” Cały okres stażu
• Zdjęcia
• Zaproszenia, dyplomy
2. Akcje i zbiórki charytatywne 1. Włączenie się do różnego rodzaju działań o charakterze charytatywnym. Cały okres stażu


• Zdjęcia
• Podziękowania
3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym 1. Współpraca z Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Grodkowie;
2. Współpraca z Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną w Grodkowie
3. Nawiązanie współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową nr 1 w Grodkowie oraz z Publiczną Szkołą Podstawową nr 3 w Grodkowie Cały okres stażu
Cały okres stażu • Zdjęcia
• Wpisy w dzienniku zajęć
• Podziękowania§ 8 ust. 3 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Program działań edukacyjnych, wychowawczych1. Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu ekologicznego „Ekoludki z Przedszkola Publicznego Nr 2”.
 Zgłoszenie programu na radzie pedagogicznej,
 Realizacja programu w swojej grupie przedszkolnej.
 Dokonanie ewaluacji wdrożonego programu.
2. Koordynator w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”
3. Opracowanie programu profilaktyczno – wychowawczego w przedszkolu w PP nr 2 w Grodkowie 2022-2023


2021-2022

IX/X 2021
• Zdjęcia
• Wpisy w dzienniku
• umieszczenie programów na stronie internetowej przedszkola PP nr 2
• Regulamin programu i zadania modułowe do wykonania


§ 8 ust. 3 pkt. 4b
wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego
Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

Pełnienie funkcji opiekuna stażu


1. Przygotowanie stosownych dokumentów;
2. Pomoc w tworzeniu planu rozwoju zawodowego;
3. Prowadzenie zajęć w obecności stażysty;
4. Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę;
5. Przygotowanie opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.
2022/2024 • Potwierdzenie współpracy z nauczycielem stażystą
• Sprawozdanie z realizacji stażu

Opracowała:

…………………………………………….. …………………………………………………………
Zatwierdzam do realizacji miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.