AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Romanek, 2022-07-18
Sosnowiec

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO

opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycielimgr Małgorzata Romanek
nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej


czas trwania stażu: 01.09. 2019 r. – 31.05.2022 r.
opiekun stażu: Joanna Suszko
Cel główny: Pogłębianie wiedzy i umiejętności, poszerzanie własnego warsztatu pracy poprzez doskonalenie zawodowe w celu podniesienia efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych. Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego§ 7. ust 2. pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust 3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w trakcie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;


Kierunki rozwoju i formy realizacji
1. Zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.
a. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.
b. Zapoznawanie się z nowościami wydawniczymi w/w dziedzin. Tworzenie bazy stron WWW przydatnych w pracy nauczyciela.
c. Korzystanie z wiedzy i materiałów specjalistów zatrudnionych w ośrodku. Wykorzystanie wskazówek specjalistów do pracy z dziećmi.
d. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.
i. Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy z dzieckiem.
ii. Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych chęci, potrzeb, stanów emocjonalnych.
iii. Redukcja stresu i napięcia poprzez masażyki relaksacyjne, słuchanie muzyki dostosowanej do potrzeb.
2. Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
a. Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich.
i. Analiza podstawowych aktów prawnych szczególnie dotyczących pomocy społecznej postępowania w sprawach nieletnich.
b. Analiza przepisów prawa oświatowego.
i. Analizowanie aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli.

§ 7. ust 2. pkt 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

1. Poznanie potrzeb rozwojowych podopiecznych uwzględnienie ich w planowanej pracy
a. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
i. obserwacja dziecka
ii. spotkania indywidualne z rodzicami
b. Rozwijanie zainteresowań dzieci
i. rozmowy z rodzicami i dziećmi
ii. dostosowywanie tematyki i stopnia trudności zajęć dydaktycznych do zainteresowań i możliwości dzieci
iii. praca indywidualna z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
iv. rozwijanie uzdolnień dzieci, rozbudzanie ich zainteresowań poprzez proponowane aktywności
v. konsultacje ze specjalistami: logopedą, psychologiem, pedagogiem szkolnym

§ 7. ust 2. pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia;

1. Wzbogacenie warsztatu pracy w zakresie prowadzenia zajęć opiekuńczo wychowawczych oraz umiejętne prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań świetlicy.
a. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
i. pogłębianie wiedzy metodycznej i pedagogicznej poprzez zapoznanie się z pozycjami literatury ukazującej się na rynku wydawniczym,
ii. wykorzystywanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania (Ruch Rozwijający W. Sherborne, gimnastykę twórczą R. Labana, pedagogikę zabawy Klanza, elementy kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona, aktywne słuchanie muzyki wg. B. Strauss, metodę C. Orffa,
iii. współpraca, wzajemna wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami,
iv. prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców,
v. stosowanie różnorodnych metod aktywizujących (drama, burza mózgów, gry dydaktyczne, metody zajęć praktycznych – pokaz), obrazy, modele).
b. Prowadzenie dokumentacji świetlicowej zgodnie z przyjętymi kryteriami oraz dokumentacji związanej z awansem zawodowym;
i. dokonywanie wpisów do dziennika zgodnie z kryteriami,
ii. pisanie planów pracy opiekuńczo – wychowawczo zgodnie z ustalonymi kryteriami.§ 7. ust 2. pkt 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy;
1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
a. udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
b. Współpraca w przygotowaniu uroczystości szkolnych:
i. Zabawa Andrzejkowa
ii. Spotkanie Wigilijne
iii. Bal Karnawałowy
iv. Warsztaty Wielkanocne
v. Święto Rodziny
c. Ocenianie skuteczności własnych działań w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej:
i. podsumowanie skuteczności własnych działań,
ii. uzyskiwanie informacji zwrotnych od środowiska szkolnego (Dyrektor, Rada Rodziców, opiekun stażu, dzieci, rodzice).
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia ustawicznego
a. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia;
i. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych
b. Udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego:
i. szkolenia organizowane przez firmy prywatne lub ośrodki doskonalenia zawodowego nauczycieli:
ii. warsztaty metodyczne
iii. konferencje
iv. kursy, szkolenia
c. Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali itp.
3. Wzbogacenie warsztatu pracy w zakresie prowadzenia zajęć. Umiejętne prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań świetlicy szkolnej
a. Współpraca z opiekunem stażu
i. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
ii. Zawarcie i podpisanie kontraktu z opiekunem stażu
iii. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
iv. Ustalenie harmonogramu hospitacji
v. Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji.
vi. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu –konsultacja, opracowanie konspektów zajęć oraz ich analiza
vii. Prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora –konsultacja, opracowanie konspektów zajęć oraz ich analiza
viii. Określenie mocnych i słabych stron swojej pracy.
§ 7. ust 2. pkt 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego;

1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach WDN
a. Przeprowadzenie Rady Szkoleniowej (warsztatu) dla nauczycieli świetlicy: "Wpływ zajęć muzyczno-ruchowych na dzieci z niepełnosprawnością intelektualną”. Teoretyczne omówienie podstawowych zagadnień istotnych dla nauczyciela świetlicy, część warsztatowa.

§ 7. ust 2. pkt 6
Umiejętność uwzględniania problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznanie środowiska lokalnego – umiejętna współpraca ze środowiskiem lokalnym
a. Współorganizacja wycieczek sprzyjających poznaniu środowiska lokalnego
b. Współpraca z instytucjami lokalnymi (osiedlowymi):
i. Biblioteka Miejska, ul. Wybickiego
c. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
i. przygotowywanie dzieci do konkursów,
ii. promowanie osiągnięć dzieci poza szkołą (konkursy).
d. Współpraca z rodzicami: rozmowy indywidualne, prowadzenie kącika dla rodziców, umieszczanie ogłoszeń, umieszczanie na tablicy zamierzeń dotyczących planowanej pracy z dziećmi, organizowanie zajęć otwartych z udziałem rodziców.
e. Współpraca ze specjalistami (psycholog, pedagog, rewalidant, rehabilitant, logopeda, pielęgniarka) zatrudnionymi w szkole,
f. Włączenie się w organizacje akcji charytatywnych na terenie placówki: (zbiórka plastikowych nakrętek, Góra grosza, Gwiazdka dla zwierzaka, itp.)

§ 7. ust 2. pkt 7
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
a. Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich.
i. analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie dotyczących pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich, współpracy z Sądem i kuratorem do spraw nieletnich.
ii. znajomość praw dziecka, w tym praw określonych w konwencji o prawach dziecka oraz ich realizacja,
iii. znajomość wewnętrznych regulaminów i procedur Ośrodka,
b. Analiza przepisów prawa oświatowego
i. analizowanie aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz kryteriów i trybu dokonywania oceny nauczycieli,

§ 7. ust 2. pkt 8.
Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej.

1. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
a. Korzystanie z technologii informacyjnej do tworzenia pomocy dydaktycznych.
b. Sporządzanie planów miesięcznych, scenariuszy zajęć oraz dokumentów z pomocą komputera.
c. Wykorzystanie multimediów w czasie zajęć.
i. Tworzenie pokazów multimedialnych z zastosowaniem programu Microsoft Office, PowerPoint.
d. Dbanie o zapoznanie rodziców z informacjami dotyczącymi zajęć opiekuńczo-wychowawczych
i. Opieka nad tablicami informacyjnymi w świetlicy
ii. uczestniczenie w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
e. Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych
i. zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na portalu internetowym www.publikacje.edu.pl
ii. umieszczanie własnych propozycji scenariuszy (zajęć i uroczystości na portalu nauczycieli).
f. Uzupełnianie informacji na stronie Internetowej Ośrodka o zdjęcia z życia grupy świetlicowej (uroczystości, imprez itp.).

Zatwierdzam do realizacji:

……………………………… …
data i podpis dyrektora

…………………….
podpis nauczyciela

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.