Katalog

Renata Cichecka, 2022-07-18
Rybnik

Stanisława Podleśny, Sylwia Vogtmann
Muzyka, Projekty edukacyjne

Innowacja "Muzyka we mnie"

- n +

INNOWACJA PEDAGOGICZNA programowo-metodyczna

Temat innowacji: „Muzyka we mnie” („The music in me”)

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kardynała S. Wyszyńskiego
Autor: Stanisława Podleśny, Sylwia Vogtmann, Renata Cichecka
Temat: Muzyka we mnie („The music in me”)
Przedmiot: muzyka, język angielski, informatyka
Rodzaj innowacji: programowo-metodyczna
Data wprowadzenia: październik 2020
Data zakończenia: grudzień 2020

Zakres innowacji:
Adresatami innowacji są wszyscy uczniowie klasy VII b.
Czas realizacji innowacji: od października 2020 do grudnia 2020.
Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych, jako część lekcji muzyki, informatyki i języka angielskiego.
Niniejsza innowacja jest wynikiem międzynarodowego projektu „The music in me” realizowanego w ramach projektów eTwinning. ETwinning to europejski program skierowany na międzynarodową współpracę uczniów, nauczycieli i szkół. ETwinning to także „eksperymentowanie” z nowymi formami i metodami nauczania oraz nowymi technologiami, współpraca uczniów i nauczycieli z rówieśnikami oraz nauczycielami z innego kraju pozwalająca doskonalić praktyczne posługiwanie się językiem obcym. Realizacja wspólnego projektu wymaga uzgodnienia tematyki, zaplanowania działań, realizacji tych działań, wspólnej komunikacji i konsultacji oraz wspólnej pracy na platformie w czasie realizacji, ostatecznie wykonania, publikacji i prezentacji działań projektowych.

Motywacja wprowadzenia innowacji:
Innowacja „Muzyka we mnie” („The music in me”)jest naszą odpowiedzią na słabą motywację uczniów do nauki języka angielskiego, brak aktywnego uczestnictwa w lekcjach muzyki oraz wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego. W obecnych czasach nauka języków obcych jest niezbędna do osiągnięcia sukcesów –przede wszystkim do zdobycia pracy oraz do nawiązywania kontaktów międzyludzkich. Ich znajomość umożliwia bezproblemowe poruszanie się w otaczającej nas rzeczywistości i jest swoistym „oknem na świat”, które kształtuje postawy otwartości, ciekawości czy tolerancji.

Opis innowacji:

I. Wstęp
Muzyka odgrywa w życiu każdego człowieka, a szczególnie dziecka, ogromna rolę. Kształtuje pamięć aktywną, podzielność uwagi, twórczą wyobraźnię oraz kompetencje poznawcze: od spostrzegania, poprzez klasyfikowanie do ocen estetycznych. Inne funkcje muzyki związane są z rozwojem samodzielności myślenia, zaspokajaniem potrzeby ekspresji, jak również wpływają na zdolności komunikacyjne. Muzyka tworzy świat przeżyć, kształtuje emocjonalność i wrażliwość, wpływa w szczególny sposób na rozwój dzieci, rozwijają się one wyjątkowo dynamicznie. Połączenie nauki języków obcych z muzyką i wykorzystaniem różnorodnych nowoczesnych narzędzi multimedialnych przyczyni się nie tylko do zwiększenia kompetencji językowych uczniów, ale również poprawi ich umiejętność posługiwania się nowoczesną technologią oraz przyczyni się do bardziej świadomego korzystania z jej osiągnięć.


II. Założenia ogólne

1. Innowacja skierowana jest do uczniów klasy VII b
2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:
Wykorzystamy muzykę do stworzenia atmosfery pracy zespołowej i przyjaźni. Uczniowie będą pracować razem w międzynarodowych zespołach, wspólnie będą wykonywać kolejne zadania, a na koniec wszyscy uczniowie stworzą dzieło sztuki. Uczestnicy nauczą się brać odpowiedzialność, współpracować, dowiedzą się o bezpieczeństwie elektronicznym i obywatelstwie cyfrowym. Poprawią również swoje umiejętności językowe.
W każdym miesiącu uczniowie otrzymają nowe, inne zadanie. Nasz projekt rozpocznie się w październiku, a zakończy w grudniu. Nauczyciele (koordynatorzy z międzynarodowej grupy) spotkają się i wspólnie zdecydują o krokach projektu. Wszyscy nauczyciele będą dzielić się narzędziami i obowiązkami Web 2.0, aby pomóc zespołom uczniów. Uczniowie będą pracować w mieszanych zespołach szkolnych i używać innego narzędzia web2.0 do tworzenia swoich prac z pomocą nauczyciela. Nauczyciele będą pracować jako mentorzy, a uczniowie nauczą się brać odpowiedzialność za kolejne zadania w projekcie. Wykorzystamy do tego min. platformę projektową TwinSpace w celu m.in.: publikowania prac projektowych danej grupy uczniów, zamieszczania informacji o zaplanowanych działaniach do wykonania oraz wymiany informacji pomiędzy uczniami

III. Cele innowacji
Cel główny:
- wykorzystanie muzyki do rozwijanie kompetencji językowych oraz interpersonalnych i informatycznych
Cele szczegółowe:
- rozbudzanie pozytywnego stosunku do muzyki
- kształtowanie osobowości twórczej i aktywnej
- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych
- rozwijanie indywidualnych zdolności muzycznych, aktywności twórczej
- nauka bezpiecznego korzystania z internetu i bycia dobrymi obywatelami cyfrowymi.
- rozwinięcie kompetencji językowych
- twórcze korzystanie z technologii i narzędzi web2.0.

IV. Metody i formy

• praca indywidualna: stworzenie plakatu, logo, instrumentu
• praca grupowa (małe grupy klasowe oraz grupy międzynarodowe): wspólne decydowanie o nazwie grupy, logo czy wyborze melodii

V. Przewidywane osiągnięcia

Połączenie nauczania muzyki i języka angielskiego z wykorzystaniem różnorodnych nowoczesnych narzędzi multimedialnych, przyczyni się do zwiększenia kompetencji kluczowych uczniów, poprawi umiejętność posługiwania się nowoczesną technologią oraz da możliwość bardziej świadomego korzystania z jej osiągnięć. Ponad to, tego rodzaju zajęcia mają ogromne znaczenie wychowawcze. Uczniowie uczą współdziałania w grupie, podporządkowania się regułom, wyrabiają poczucie solidarności z grupą i współodpowiedzialności za siebie nawzajem oraz powierzone im zadania.

VI. Tematyka zajęć
Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego z muzyki, informatyki i języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego, uzupełniają ją i poszerzają.

Październik:
• przygotowanie plakatu promującego projekt na portalu canva.com
• utworzenie kont uczniowskich (TwinSpace projektu)
• przygotowanie instrumentów z materiałów z recyklingu
Listopad
• wymiana pomysłów oraz podstawowych informacji o sobie w języku angielskim z uczniami szkół z Turcji i Włoch (TwinSpace)
• stworzenie tekstu piosenki w języku polskim i tłumaczenie tekstu na język angielski
Grudzień
• spotkanie on line z uczniami szkół należących do projektu, wymiana informacji o sobie w języku angielskim
• komponowanie melodii do stworzonego wcześniej tekstu, nauka powstałej piosenki oraz jej odśpiewanie podczas spotkania on line
• przygotowanie pamiątkowego ebook’a

VII. Ewaluacja
Podczas realizacji innowacji na bieżąco prowadzona będzie stosowna dokumentacja na platformie Twinspace, dzięki której dokonana zostanie ewaluacja podjętych działań. Systematycznie dokonywana będzie obserwacja pracy i postępów uczniów.
Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.

VIII. Spodziewane efekty

Nasi uczniowie poznają lepiej muzykę uczestnicząc w sposób praktyczny w jej tworzeniu. Nauczą się bezpiecznego korzystania z internetu i bycia dobrymi obywatelami cyfrowymi. Będą mogli współpracować, dzielić się zadaniami i brać na siebie odpowiedzialność. Poprawią również swoje umiejętności językowe. Dodatkowo będą twórczo korzystać z technologii i narzędzi web2.0.

Bibliografia:

Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu się, Wydawnictwo Moderski, Poznań 2000
Górska – Guzik J, Muzyka 7. Podręcznik do muzyki dla klasy 7, Wydawnictwo „OPERON”, Gdynia 2019
Konieczna E.J., Arteterapia w teorii i praktyce, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków 2004
Sacher W.A, Pedagogika muzyki. Teoretyczne podstawy powszechnego kształcenia muzycznego, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków 2012
Tomatis A., Ucho i śpiew, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1995

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.