Katalog

Stanisława Podleśny, 2022-07-18
Rybnik

Agnieszka Chełmecka-Adaszkiewicz
Muzyka, Projekty edukacyjne

Innowacja "Muzyka na dwa głosy"

- n +


INNOWACJA PEDAGOGICZNA
programowo-metodyczna

Imię i nazwisko autora:
Stanisława Podleśny, Agnieszka Chełmecka - Adaszkiewicz

Temat innowacji:
„Muzyka na dwa głosy” – wprowadzenie elementów języka angielskiego na lekcjach muzykiNazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kardynała S. Wyszyńskiego


Temat: Muzyka na dwa głosy
Przedmiot: muzyka, język angielski
Rodzaj innowacji: programowo-metodyczna
Data wprowadzenia: wrzesień 2021
Data zakończenia: maj 2022

Zakres innowacji:
Adresatami innowacji są uczniowie klasy IV a i IV b. Czas realizacji innowacji: od września 2021 do maja 2022.
Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych, jako część lekcji muzyki, przy współpracy nauczyciela języka angielskiego.


Motywacja wprowadzenia innowacji:

Innowacja „Muzyka na dwa głosy” jest odpowiedzią na słabą motywację uczniów do nauki języka angielskiego, brak aktywnego uczestnictwa w lekcjach muzyki, wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego oraz sposobem na wprowadzenie elementów języka angielskiego (dwujęzyczności) na lekcjach. W obecnych czasach nauka języków obcych jest niezbędna do osiągnięcia sukcesów – przede wszystkim do zdobycia pracy oraz do nawiązywania kontaktów międzyludzkich. Ich znajomość umożliwia bezproblemowe poruszanie się w otaczającej nas rzeczywistości i jest swoistym „oknem na świat”, które kształtuje postawy otwartości, ciekawości czy tolerancji.

Opis innowacji:

I. Wstęp

Muzyka odgrywa w życiu każdego człowieka, a szczególnie dziecka, ogromna rolę. Kształtuje pamięć aktywną, podzielność uwagi, twórczą wyobraźnię oraz kompetencje poznawcze: od spostrzegania, poprzez klasyfikowanie do ocen estetycznych. Inne funkcje muzyki związane są z rozwojem samodzielności myślenia, zaspokajaniem potrzeby ekspresji, jak również wpływają na zdolności komunikacyjne. Muzyka tworzy świat przeżyć, kształtuje emocjonalność i wrażliwość, wpływa w szczególny sposób na rozwój dzieci, rozwijają się one wyjątkowo dynamicznie.


II. Założenia ogólne

1. Innowacja skierowana jest do uczniów klasy IV a i IV b
2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:
Wykorzystamy muzykę do stworzenia atmosfery pracy zespołowej i przyjaźni. Uczniowie będą pracować razem w zespołach, wspólnie będą wykonywać kolejne zadania a efektami pracy będą dzielić się z całą szkołą. Uczestnicy nauczą się brać odpowiedzialność za wykonywane zadania i współpracować. Poprawią również swoje umiejętności językowe.
W każdym miesiącu (lub co dwa miesiące) zostanie przeprowadzona jedna lekcja w wykorzystaniem języka angielskiego. Uczniowie z tyłu zeszytu do nut będą tworzyli słowniczki z poznanymi wyrazami czy piosenkami w języku angielskim. Nauczyciel języka angielskiego będzie czuwał nad poprawnością pisowni oraz przećwiczy z uczniami wymowę nowych wyrazów. Nasz projekt rozpocznie się we wrześniu a zakończy w maju.

III. Cele innowacji
Cel główny:
- wykorzystanie muzyki do rozwijania kompetencji językowych, kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej oraz kompetencji interpersonalnych
Cele szczegółowe:
- rozbudzanie pozytywnego stosunku do muzyki
- kształtowanie osobowości twórczej i aktywnej
- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych
- rozwijanie indywidualnych zdolności muzycznych, aktywności twórczej
- rozwinięcie kompetencji językowych

Celem innowacji jest przede wszystkim zmotywowanie uczniów do nauki języka obcego, poszerzenie słownictwa poza treści programowe wynikające z podstawy programowej, kształcenie umiejętności językowego radzenia sobie w sytuacjach komunikacyjnych typowych i nietypowych. Innowacja ma również na celu rozwinięcie kompetencji kluczowych i, co najważniejsze, stopniowe budowanie świadomości językowej. Pomoże to w dużym stopniu zapobiec przyszłym niepowodzeniom wynikającym z braku świadomości językowej. Kształtowanie i rozwijanie praktycznych umiejętności językowych odbywać się będzie z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, z wykorzystaniem technik i ćwiczeń multimedialnych oraz profesjonalnych pomocy dydaktycznych. Uczniowie rozwijać będą wszystkie sprawności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie

IV. Metody i formy
• praca indywidualna
• praca grupowa

V. Przewidywane osiągnięcia

Połączenie nauczania muzyki i języka angielskiego przyczyni się do zwiększenia kompetencji kluczowych uczniów, poprawi umiejętność posługiwania się językiem angielskim w codziennych sytuacjach oraz podczas uroczystości oraz sprawi, że język angielski stanie się bliższy uczniom. Dzięki temu łatwiej im będzie przełamać bariery językowe i wykorzystywać go do swobodniejszej komunikacji. Ponad to, tego rodzaju zajęcia mają ogromne znaczenie wychowawcze. Uczniowie uczą się współdziałania w grupie, podporządkowania się regułom, wyrabiają poczucie solidarności z grupą i współodpowiedzialności za siebie nawzajem oraz powierzone im zadania.

VI. Tematyka zajęć

Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego z muzyki i języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego, uzupełniają ją i poszerzają.

wrzesień, październik:
• nauka nazw dźwięków gamy oraz piosenki o gamie (w języku angielskim) – nagranie piosenki lub występ na forum szkoły
listopad:
• poznanie wartości rytmicznych nut w języku angielskim
grudzień, styczeń:
• nauka kolędy „Silent night” – przygotowanie nagrania lub występ na forum szkoły
marzec, kwiecień:
• poznanie nazw instrumentów (perkusyjnych, dętych i smyczkowych) w języku angielskim
maj:
• nauka piosenki „Music in me” – przygotowanie występu dla szkoły

VII. Ewaluacja

Podczas realizacji innowacji na bieżąco prowadzona będzie stosowna dokumentacja, dzięki której dokonana zostanie ewaluacja podjętych działań. Systematycznie dokonywana będzie obserwacja pracy i postępów uczniów.
Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.

VIII. Spodziewane efekty

Nasi uczniowie poznają lepiej muzykę uczestnicząc w sposób praktyczny w jej tworzeniu. Nauczą się nazw dźwięków, wartości nut oraz piosenek w języku angielskim. Będą mogli współpracować, dzielić się zadaniami i brać na siebie odpowiedzialność. Poprawią również swoje umiejętności językowe oraz interpersonalne.

Bibliografia:

Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu się, Wydawnictwo Moderski, Poznań2000
Górska – Guzik J, Muzyka 4. Podręcznik do muzyki dla klasy 4, Wydawnictwo „OPERON”, Gdynia 2019
Konieczna E.J., Arteterapia w teorii i praktyce, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków 2004
Sacher W.A, Pedagogika muzyki. Teoretyczne podstawy powszechnego kształcenia muzycznego, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków 2012
Tomatis A., Ucho i śpiew, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1995
zasoby sieci internet

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.