Katalog

Katarzyna Malinowska, 2022-07-07
Łochów

Zajęcia pozaszkolne, Plany pracy

Plan zajęć rewalidacyjnych - niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym

- n +

Plan zajęć rewalidacyjnych

Imię i nazwisko uczennicy:
Data i miejsce urodzenia:
PESEL:
Klasa:

Plan został opracowany dla uczennicy z niepełnosprawnością sprzężoną (niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym oraz niedosłuch
odbiorczy obustronny) na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
nr wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
w

Cele główne:
1. Podniesienie stopnia funkcjonowania intelektualnego i społecznego, korygowanie zaburzonych funkcji.
2. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości.
3. Wzmacnianie wiary we własne siły, rozwijanie motywacji do pracy.

Cele szczegółowe:
1. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
2. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej.
3. Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej.
4. Usprawnianie sprawności manualnej oraz grafomotorycznej.
5. Rozwijanie procesów poznawczych.
6. Usprawnianie orientacji przestrzennej oraz w schemacie własnego ciała.
7. Kształtowanie i wspomaganie umiejętności czytania, pisania i liczenia.
8. Ćwiczenia wspomagające koncentrację uwagi.
9. Stymulowanie rozwoju społeczno-emocjonalnego.

I. Ćwiczenia manualne i grafomotoryczne
- oburęczne malowanie dużych kształtów (koła, ósemki itp.)
- lepienie, ugniatanie plasteliny, modeliny, masy solnej, itp.
- wałkowanie wałeczków i obwodzenie nimi liści, liter, cyfr itp.
- wydzieranie, wycinanie (różne kolory, wielkości i kształty)
- obrysowywanie, przekalkowanie wzoru, stemplowanie
- nawlekanie koralików dowolnie oraz wg podanego wzoru
- wycinanie konturów obrazków, figur geometrycznych itp.
- zabawy palcami
- kolorowanie obrazków (kredki, farby)
- rysowanie szlaczków i kształtów literopodobnych
- dokończenie zaczętego wzoru

II. Usprawnianie orientacji przestrzennej oraz w schemacie własnego ciała
- wskazywanie i nazywanie części ciała
- różnicowanie prawej i lewej strony ciała
- układanie przedmiotów zgodnie z podanym kierunkiem: na, pod, nad,
w środku, itp.
- wykonywanie obrotów, kroków: do przodu, do tyłu, w prawo, itp.
- rysowanie figur pod dyktando w powietrzu i na kartce (dyktando graficzne)
- odwzorowywanie różnych figur geometrycznych
- układanie obrazków w kolejności, w jakiej były eksponowane
- układanie obrazków wg wzoru (np. puzzle)
- porównywanie przedmiotów i figur geometrycznych

III. Usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej
- segregowanie figur, obrazków i przedmiotów wg kryterium koloru, wielkości,
kształtu
- wypełnianie konturów kolorem (kredką, farbą)
- pisanie po śladzie swojego imienia i nazwiska
- wypełnianie konturów kawałkami papieru lub innych materiałów
- wycinanie nożyczkami dowolnie oraz po linii prostej, falistej i łamanej,
wycinanie kształtów
- układanie klocków, patyczków wg wzoru i własnego pomysłu
- rysowanie szlaczków po śladzie, uzupełnianie szlaczków
- prowadzenie linii w labiryncie, „tor przeszkód”

IV. Ćwiczenia percepcji słuchowej
1.Ćwiczenia wrażliwości słuchowej:
- różnicowanie i rozpoznawanie głosów przyrody oraz odgłosów wydawanych
przez różne przedmioty,
- zabawy ruchowo-słuchowe do muzyki
- zabawy z klaskaniem
2.Ćwiczenia słuchu fonematycznego oraz analizy i syntezy słuchowej:
- dzielenie wyrazów na sylaby
- liczenie sylab w wyrazach
- dokonywanie analizy i syntezy sylabowej, głoskowej
- tworzenie wyrazów rozpoczynających się od danej sylaby a następnie głoski
3. Ćwiczenia rozwijające mowę i wzbogacające zasób słownictwa:
- słuchanie treści opowiadań podawanych ustnie lub w połączeniu
z materiałem konkretnym
- nazywanie przedmiotów, cech, czynności, kolorów, części ciała
- opowiadanie treści obrazków, historyjek obrazkowych
- prowokowanie samorzutnych wypowiedzi
4.Ćwiczenie pamięci słuchowej:
- ćwiczenie pamięci sekwencyjnej, nauka i układanie wyliczanek
- układanie i powtarzanie prostych zdań
- powtarzanie rymowanek

V. Ćwiczenia usprawniające pamięć i percepcję wzrokową
1.Ćwiczenia spostrzegania na materiale konkretnym i abstrakcyjnym:
- dobieranie par wśród przedmiotów lub obrazków
- wyodrębnianie różnic między obrazkami
- wyszukiwanie elementów składowych potrzebnych do ułożenia wzoru
- opracowanie podstaw figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt
- układanie, budowanie, zabawy konstrukcyjne z klocków, elementów
przestrzennych
- wyodrębnianie szczegółów różniących obrazki
- odwzorowywanie i odtwarzanie figur, przedmiotów, symboli i znaków
2.Ćwiczenia na materiale literowym :
- dobieranie par jednakowych liter
- rozpoznawanie i nazywanie liter
- wskazywanie różnic w podobnych literach.
- dobieranie liter małych do dużych, drukowanych do pisanych
- podkreślanie liter w wyrazach
- tworzenie wyrazów z sylab
- dzielenie wyrazów na sylaby
VI. Kształtowanie pojęć logiczno- matematycznych
- rozumienie pojęć wielkościowych i porównywanie ich przez przeciwstawianie
i szukanie cech wspólnych (duży, mały, wysoki, niski)
- rozumienie pojęć ilościowych (dużo, mało, wiele, jeden, tyle samo)
- odróżnianie monet i banknotów, liczenie pieniędzy
- wypłacanie podanej kwoty różnymi monetami
- kształtowanie pojęcia liczby
- głośne, kolejne liczenie elementów ze wskazywaniem ich, przesuwaniem
- wyodrębnianie i tworzenie zbiorów wg wielkości, koloru, kształtu oraz
liczebności elementów
- dodawanie i odejmowanie w zakresie 10
- gry i zabawy rozwijające logiczne myślenie
- układanie historyjek obrazkowych z uwzględnieniem związków
przyczynowo- skutkowych

Przedstawiony plan zajęć rewalidacyjnych będzie modyfikowany i uzupełniany
w zależności od potrzeb i sytuacji, z równoczesnym uwzględnieniem postępów uzyskanych przez ucznia. Ćwiczenia umieszczone w niniejszym planie są przykładowymi ćwiczeniami
i mogą być zamieniane, wzbogacane bądź pomijane w zależności od potrzeb.


Nauczyciel prowadzący zajęcia:…………………………………………
Podpis rodzica/ prawnego opiekuna

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.