Katalog

Karolina Urbańska, 2022-06-13
Warszawa

Język niemiecki, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

I. Prawidłowa organizacja przebiegu stażu

1. Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
1.1 Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli: Karta Nauczyciela z dn. 26.01.1982r. (z późniejszymi zmianami) - rozdział 3a, awans zawodowy nauczycieli, rozporządzenie MEN z dn. 26.07.2018r.
w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.
1.2 Zapoznanie się
z wewnątrzszkolnymi procedurami awansu zawodowego nauczycieli
1.3 Zapoznanie się z materiałami awansu zawodowego nauczycieli publikowanymi w Internecie (komentarze, opinie ekspertów)

2. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
Ustalenie zasad realizacji planu rozwoju z Dyrektorem szkoły
3. Realizacja planu rozwoju zawodowego
3.1 Realizacja zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego
3.2 Gromadzenie dokumentów
4. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
II. Pogłębianie wiedzy i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego; (§8 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r.)

1. Pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych
1.1 Udział w wewnątrzszkolnym i pozaszkolnym doskonaleniu zawodowym

1.2 Udział w spotkaniach metodycznych dla nauczycieli języka niemieckiego
1.3 Doskonalenie warsztatu pracy poprzez samodzielne studiowanie literatury przedmiotowo - metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej.
2. Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań
2.1 Opracowanie, realizacja i ewaluacja planów pracy, rozkładów nauczania, programów zajęć, prezentacji multimedialnych
2.2 Udział w lekcjach i zajęciach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli
III. Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się (§8 ust. 3 pkt. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r.)
1. Przygotowywanie narzędzi dydaktycznych przy użyciu technik komputerowych
Wykorzystanie programu Office 365 do przygotowania niezbędnych materiałów związanych pracą dydaktyczną i wychowawczą
2. Stosowanie nowoczesnych metod pracy
2.1 Prowadzenie zajęć z uczniami z wykorzystaniem metod aktywizujących: burza mózgów, metoda projektu, stacje zadaniowe, gry dydaktyczne
2.2 Tworzenie krzyżówek, komiksów, prezentacji
3. Prowadzenie dziennika elektronicznego
Prowadzenie dziennika elektronicznego. Kontakt mailowy z uczniami, rodzicami i nauczycielami
4. Korzystanie z technologii komputerowej i informacyjnej w pracy metodyczno-pedagogicznej
4.1 Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów multimedialnych, internetu, aplikacji.
4.2 Wykorzystanie oprogramowania Office 365 do przygotowywania materiałów dydaktycznych
4.3 Kontaktowanie się z uczniami za pomocą komunikatora
4.4 Wykorzystywanie materiałów dydaktycznych ze stron WWW związanych z nauczaniem języka niemieckiego.
4.5. Zachęcanie uczniów do wykonywania prac w formie multimedialnej (prezentacje)
4.6 Uzyskiwanie wiedzy o szkoleniach ze stron WWW lub poprzez pocztę elektroniczną (wydawnictwa, firmy szkoleniowe itp.);


IV. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli (§8 ust.3 pkt 2 Rozporządzenia MEN z dnia 26.07.2018 r.)
1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły
1.1 Prowadzenie zebrań zespołu przedmiotowego.
1.2 Zapoznanie innych nauczycieli z metodami aktywizującymi na lekcjach języka niemieckiego.
1.3 Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
1.4 Opracowanie i udostępnianie na stronie internetowej planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji.
2. Opieka nad studentem odbywającym praktykę
2.1 Zapoznanie praktykanta z obowiązkami i zadaniami nauczyciela
2.2. Pomoc w opracowaniu konspektów i scenariuszy lekcji
2.3. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przez studenta w ramach jego praktyki.
3. Opracowanie pomocy dydaktycznych i udostępnienie ich w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły
3.1. Opracowanie materiałów pomocnych w prowadzeniu zajęć z języka niemieckiego.
3.2.Udostępnianie prezentacji multimedialnych z lekcji języka niemieckiego
4. Opracowanie dokumentacji dla wychowawców
4.1. Opracowanie kompletu dokumentów dla wychowawców wymaganych na początku roku szkolnego
5. Przygotowanie i prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli języków obcych i zainteresowanych nauczycieli
5.1 Opracowanie scenariuszy zajęć otwartych, przeprowadzenie oraz ewaluacja zajęć

V. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. (§8 ust.3 pkt 3 Rozporządzenia MEN z dnia 26.07.2018 r.)
1. Organizowanie konkursów z języka niemieckiego na terenie szkoły
3.1 Organizowanie w szkole:
- Olimpiady Języka Niemieckiego
- konkursów ogólnopolskich, np. Deutschfreund, Sprachdoktor
2. Zwiększenie zainteresowania uczniów językiem niemieckim poprzez realizację różnorodnych projektów językowych
2.1 Organizacja wyjazdu do krajów niemieckojęzycznych w ramach tzw. Zielonej Szkoły; przygotowanie dokumentacji: karta wycieczki, program wyjazdu, deklaracje, ubezpieczenie
2.2 Udział w projektach, imprezach, warsztatach organizowanych przez Instytut Goethego oraz Instytut Austriacki w Warszawie
2.3 Pomoc i nadzorowanie prowadzania przez uczniów Europejskiego Portfolia Językowego
3. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
4.1 Pomoc w organizacji Wolontariatu Szkolnego
4.2 Udział w wolontariacie „Paczka dla dzieciaczka”
4.3 Współpraca z samorządem szkolnym
4.4 Współpraca z komitetem Olimpiady Języka Niemieckiego
4.5 Współpraca z MSCDN
4.6 Współpraca z CKE
5. Realizacja planu pracy wychowawczej w klasie licealnej
5.1 Opracowanie i wdrożenie planu wychowawczego
5.2 Organizacja wycieczek i wyjść klasowych
5.3 Prowadzenie zebrań z rodzicami
6. Badanie przyrostu umiejętności poprzez testy diagnozujące na wejściu i wyjściu
6.1 Opracowanie i przeprowadzenie testów poziomujących dla klas pierwszych
6.2 Opracowanie i przeprowadzenie testów ewaluacyjnych na koniec roku szkolnego dla klas.


VI. Realizacja zadań określonych w §8 ust.3 pkt 4 Rozporządzenia MEN z dnia 26.07.2018 r
1. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych
1.1 Napisanie programu zajęć w ramach lekcji fakultatywnych z języka niemieckiego dla licealistów.
1.2 Prowadzenie koła maturalnego dla licealistów
1.3 Napisanie ogólnego programu wyjazdu do krajów niemieckojęzycznych -założenia, cele, sposoby realizacji zadań
2. Wykonywanie zadań przewodniczącej zespołu j. niemieckiego w szkole
Organizowanie pracy zespołu, sporządzanie planów pracy oraz sprawozdań z pracy zespołu
3. Wykonywanie zadań przewodniczącej Komisji Kontroli Zarządczej
Przeprowadzanie w szkole kontroli zarządczej: opracowywanie rejestru ryzyka, przygotowywanie raportów rejestru ryzyka, przygotowanie ewaluacji z kontroli zarządczej
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.