Katalog

LIDIA GAUDYN, 2022-06-03
KRAKÓW

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju na dyplomowanie

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
Nazwa i adres placówki:


Dyrektor:
Data rozpoczęcia stażu:
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Planowana data zakończenia stażu:

Posiadane kwalifikacje:
1.
2.
3.
CEL GŁÓWNY:
• Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.


CEL SZCZEGÓŁOWY:
• Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;
• Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły;
• Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;
• Osobisty rozwój;
• Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ
§ 8 ust. 3 pkt. 1


1.
Poznanie procedury awansu zawodowego.

• Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

• Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach dotyczących awansu zawodowego.
I semestr roku szkolnego 2019/2020

• Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Plan rozwoju zawodowego.2.Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
• Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.3.
Przeprowadzenie analizy własnej pracy.
• Hospitacje zajęć przez dyrektora.
• Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.


4.
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
• Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy).
• Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
• Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, szkolnej i portali internetowych.
• Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych( kart pracy, sprawdzianów)dekoracji sali.
Cały okres stażu

5.
Czynny udział w tworzeniu dokumentacji szkoły.
• Dokonywanie wpisów do dziennika elektronicznego Librus oraz do dziennika zajęć wspomagających rozwój ucznia.
• Prowadzenie zeszytu korespondencji z rodzicami.

• Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.
• Prowadzenie dokumentacji PPP


6.
Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy.
• Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych np. dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, metody badawcze, itp.
• Zaangażowanie się w projektowanie i urządzenie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci – wystawy prac plastycznych i technicznych.
• Uczestniczenie uczniów w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, ogólnopolskich, wystąpieniach artystycznych, festiwalach, akcjach. – Wsparcie w rozwoju zdolności i talentów uczniów . Kierowanie przygotowaniem wychowanków do uczestnictwa w konkursach.
• Urządzanie kącików zwierających dyplomy i osiągnięcia uczniów z konkursów, akcji i festiwali


7.
Wykonywanie czynności dodatkowych.
• Przygotowywanie i prowadzenie uroczystości szkolnych, konkursów, akcji charytatywnych itp.
Cały okres stażu
• Potwierdzenie Dyrektora.
• Scenariusze uroczystości.

8.
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
• Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
• Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy hospitacji, korzystając z komputera.
• Przygotowywanie informacji dla rodziców, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.
• Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
• Wykorzystywanie w pracy narzędzi multimedialnych i Internetu,
• Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.
• Korzystanie z e-dziennika Librus , komunikowanie się z pracownikami szkoły i rodzicami.
9.
Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.
• Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD I DVD, audioboki plansze interaktywne wykorzystywanie ich w pracy).
• Korzystanie z tablicy interaktywnej i rzutnika podczas zajęć z uczniami.
Cały okres stażu
• Płyty DVD i CD, audioboki, plansze interaktywne.UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI;
§ 8 ust. 3 pkt. 2

Lp.
Działania i zadania nauczyciela

1.
Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.
• Opublikowanie na portalach strony internetowych scenariuszy zajęć i uroczystości.
• Wzbogacanie biblioteki szkolnej.
• Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, sprawdziany, karty pracy oraz inne pomoce dydaktyczne.

• Publikacja na wybranych stronach internetowych.
• Potwierdzeni współpracy przez innych nauczycieli.
2.
Prowadzenie szkoleń w ramach WDN.
• Opracowanie i wygłoszenie referatów szkoleniowych na zebraniach zespołów nauczycieli klas 1-3.


3.
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
• Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z uczniami.
• Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami w zakresie prowadzenia zajęć.


4.
Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.
• Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów)
• Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
• Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.


POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
§ 8 ust. 3 pkt. 3


1.
Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów.
• Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy indywidualizując potrzebny uczniów.
• Obserwacja dzieci na tle grupy.
• Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
• Organizowanie zajęć przy tablicy interaktywnej

2.
Praca z uczniami mającymi trudności w nauce.
• Prowadzenie zajęć dydaktyczno -wyrównawczych.
• Diagnozowanie potrzeb uczniów i kierowanie ich na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznych.
• Współpraca ze szkolnym psychologiem , pedagogiem .

3.
Praca z uczniem zdolnym.
• Przygotowywanie dzieci do konkursów.
• Organizowanie konkursów

4.
Rozwijanie zainteresowań uczniów najbliższym otoczeniem i krajem poprzez wycieczki i spotkania.
• Organizowanie: wyjazdów do teatru, filharmonii, muzeum oraz wycieczek edukacyjno – krajoznawczych.
• Organizowanie spotkań z: policjantem, strażnikiem miejskim, lekarzem, strażakiem, twórcą ludowym, poetą, muzykiem itp.

5.
Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
• Organizowanie uroczystości szkolnych, dni otwartych.
• Przygotowywanie imprez okolicznościowych (Dzień Babci, Dziadka, Dzień Matki, Ojca) prezentacja umiejętności uczniów dla członków ich rodzin
• Udział uczniów w konkursach wiedzy i umiejętności organizowanych na terenie dzielnicy XIII,
• Promowanie talentów uczniów podczas uroczystości w DPS przy ul. Łanowej
• Udział w akcjach charytatywnych: WOŚP, Góra Grosza, pomoc dla ubogich.


WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DORADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU
§ 8 ust. 2 pkt. 4b


1.
Pełnienie funkcji koordynatora wolontariatu.
• Przygotowanie stosownych dokumentów.
• Organizowanie różnego rodzaju działań o charakterze charytatywnym (pomoc na rzecz potrzebujących, zbieranie nakrętek, WOŚP itp.)

4.
Praca w zespole nauczycieli.
• Aktywny udział w spotkaniach zespołu nauczycieli, wymiana doświadczeń.
• Realizacja przydzielonych zadań.
• Współtworzenie wymaganej dokumentacji.
• Przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych kursów, szkoleń i warsztatów.


UZYSKANIE UMIEJĘTOŚCI POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM OBCYM NA POZIOMIE PODSTAWOWYM
§ 8 ust. 2 pkt. 4c


1.
Nauka języka angielskiego, poszerzenie zakresu wiedzy językowej niezbędnej w procesie komunikacji.
• Udział w kursie e-learningowym innowacyjnaradomka.pl
* Plan może ulec zmianie. Zmiany mogą być naniesione aneksem.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.