AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Marzena Kapusta, 2022-06-02
Polanowice

Taniec, Projekty edukacyjne

Innowacja arteterapia

- n +

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
W NIEDŹWIEDZIU

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
o charakterze organizacyjno- metodycznym


,,Arteterapia, czyli z uczniem przez taniec’’
Termin realizacji: 07.02.2022r.- 25.06.2022r.

Opracowała:
mgr Marzena Kopcińska- Kapusta


NIEDŹWIEDŹ 2022
I . GŁÓWNE ZAŁOŻENIA I CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
Niespodziewane, głębokie zmiany w dotychczasowym sposobie funkcjonowania, mało ruchu, długotrwała izolacja, lockdown, nauka zdalna, związane z tym ograniczenie kontaktów z kolegami
i koleżankami, a także obawy o zdrowie swoje i bliskich czy też żałoba po ich stracie – m.in. z takimi stresorami musiały zmagać się w trakcie pandemii dzieci i młodzież, co negatywnie wpłynęło na stan psychiki wielu z nich. Świadczą o tym wyniki licznych badań oraz statystyki z wielu krajów świata,
w tym także z Polski. Pogłębiły się wady postawy, pogorszył wzrok i koncentracja. Więcej dzieci ma nadwagę, dolegliwości bólowe, bóle nawykowe głowy i szyi oraz problemy psychiczne. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy psychiatrzy odnotowali częstsze występowanie depresji, stanów lękowych, zaburzeń nerwicowych, problemów ze snem i apetytem, a także zespołu stresu pourazowego (PTSD) wśród dzieci i młodzieży.
W odpowiedzi na tę sytuację chciałabym zaproponować uczniom elementy terapii przez sztukę,
a konkretnie przez choreoterapię i teatroterapię.
Proces twórczy zawarty w tworzeniu działa uzdrawiająco, a podstawą tego procesu jest to, że większość ludzkich myśli i uczuć wyraża się bardziej w obrazach niż w słowach. Ludzie zajmujący się tworzeniem, sztuką lepiej radzą sobie ze stresem i urazami psychicznymi, nabywają zdolności poznawcze i doznają objawów radości, jaką daje obcowanie ze sztuką” (Szulc). Terapia przez sztukę pomaga
w rozwiązywaniu problemów, w zmianach zachowania, w uczeniu się umiejętności społecznych ( takich jak empatia, umiejętność komunikacji, radzenie sobie z agresją, lękiem) dzieciom i młodzieży, którzy maja problem z wyrażaniem trudnych myśli, emocji, z nazywaniem problemów i doświadczanych trudności w sposób werbalny.
Głównym celem arteterapii jest ekspresja emocji, która ma doprowadzić do pozytywnych zmian zachowania oraz postaw wobec siebie i innych. Mogą z niej korzystać osoby, u których stwierdzono zaburzenia nerwicowe, psychotyczne, charakteru, ale również osoby bez zaburzeń, u których powinna być nastawiona na uwolnienie emocji, odprężenie i rozładowanie napięcia.
Terapia przez taniec pełni funkcje korygujące, aktywizujące, rozładowujące, regulujące, stymulujące, zmniejszające niepokój, zwiększające uczucie satysfakcji i zadowolenia.
Jest również elementem aktywności fizycznej tak ważnej dla rozwoju psycho- fizycznego młodego człowieka.
II. CELE EDUKACYJNE

CELE OGÓLNE:
• Zapoznanie ucznia z wybranymi technikami arteterapii,
• Stymulowanie kontaktów interpersonalnych,
• Budowanie pozytywnego wizerunku ucznia.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Rozwijanie wyobraźni i kreatywności ucznia,
• Wzmacnianie poczucia własnej wartości,
• kształtowanie umiejętności wyrażania samego siebie,
• zaspokajanie potrzeb akceptacji i bezpieczeństwa,
• rozładowanie negatywnych emocji,
• wdrażanie do współpracy w grupie i wzajemnej pomocy,
• wzbudzanie wrażliwości przez sztukę i na sztukę,
• kształtowanie poczucia akceptacji siebie i innych,
• integracja społeczności szkolnej.

III. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
Sposoby realizacji:
Metody poglądowe: pogadanka i aktywizujące: praca w grupach, pokazy, układy taneczne, zajęcia relaksacyjne, bajki terapeutyczne, wizualizacja, drama, pantomima.
Technologie informacyjno- komunikacyjne. Formy: praca w grupach- filmiki.
Realizacja działań w ramach innowacji przebiegała będzie na terenie szkoły- zajęcia organizowane dla wszystkich chętnych uczniów z klas I-VIII w ramach zajęć świetlicowych, przerw międzylekcyjnych; dla uczniów klas IV- VIII w ramach lekcji wychowania fizycznego; dla uczniów klasy VI w ramach zajęć z wychowawcą.
Zaplanowane działania koncentrowały się będą w trzech obszarach tematycznych: propagowania aktywności ruchowej poprzez taniec, wyrażania emocji poprzez ekspresję twórczą oraz stosowanie technik relaksacji.
W obszarze dotyczącym propagowania aktywności ruchowej poprzez taniec uczniowie będą mieli możliwość poznania różnych technik tanecznych podczas przerw międzylekcyjnych w ramach „aktywnych przerw”, na zajęciach wychowania fizycznego, na zajęciach świetlicowych „zabawa tańcem”. Zdobyta wiedza podczas zajęć posłuży do aktywnego spędzania czasu wolnego, dobrej zabawy podczas imprez tanecznych, zaprezentowania swoich umiejętności podczas pokazów szkolnych.
W obszarze wyrażania emocji poprzez ekspresję twórczą uczniowie będą mieli możliwość rozładowania napięć, rozwiązywania problemów, uczenia się umiejętności społecznych (empatia, umiejętność komunikacji, radzenie sobie z agresją, lękiem), wyrażania trudnych myśli w sposób niewerbalny. Posłużą temu ćwiczenia muzyczno- ruchowe, improwizacje ruchowe, zabawy tańcem realizowane na zajęciach wychowania fizycznego; pantomima, drama, psychodrama, kreatywne myślenie na zajęciach z wychowawcą.
W obszarze stosowania technik relaksacji uczniowie będą mieli możliwość wyciszyć się, uspokoić, zrelaksować oraz poznać dobroczynne działanie wizualizacji i bajek terapeutycznych na psychikę podczas zajęć wychowania fizycznego, świetlicowych i zajęć z wychowawcą.
Wszelkie działania podejmowane w ramach innowacji będą promowane na stronie internetowej szkoły. Podsumowaniem programu będzie organizacja happeningu dla całej społeczności szkolnej, na którym uczestnicy innowacji zaprezentują zdobyte umiejętności.
IV. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
Uczeń:
• orientuje się w technikach choreoterapii i teatroterapii,
• rozumie potrzebę aktywności fizycznej na każdy dzień dla zdrowia fizycznego
i psychicznego,
• potrafi wykorzystać kreatywne myślenie w nauce i zabawie ,
• potrafi szukać sposobów w celu rozładowania napięć,
• zna gry i zabawy relaksacyjne,
• zna i wybiera aktywne formy spędzania czasu wolnego,
• potrafi wyrażać samego siebie,
• ma poczucie bezpieczeństwa,
• potrafi rozładować negatywne emocje,
• potrafi współpracować w grupie,
• akceptuje siebie i innych,
• ma poczucie integracji ze społecznością szkolną,
• aktywnie uczestniczy w akcjach, pokazach, imprezach szkolnych,
• ma poczucie własnej wartości oraz wiarę we własne możliwości.

V. EWALUACJA
Ewaluacja osiągnięć uczniów prowadzona na bieżąco, na podstawie uwag zgłaszanych przez uczniów w trakcie realizacji programu oraz poziomu zaangażowania
w realizację poszczególnych zadań. Ma ona na celu sprawdzenie przydatności i skuteczności programu, atrakcyjności programu dla uczniów oraz sprawdzenie czy osiągnięto wytyczone cele.
Narzędzia wykorzystane w ewaluacji to: obserwacja zaangażowania uczniów
podczas zajęć, podejmowania zadań, ćwiczeń, poziomu otwartości na wyzwania, na współpracę.


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.