Katalog

Anna Szczepek, 2022-06-02
Przysietnica

Zajęcia zintegrowane, Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

- n +

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
ZA OKRES: 01.09.2015r. – 31.05.2018r.
Imię i nazwisko: mgr Anna Szczepek
Miejsce pracy: Zespół Szkół Nr 1 w Przysietnicy
Stopień awansu: nauczyciel kontraktowy
Zajmowane stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Posiadane wykształcenie: wyższe pedagogiczne
Opiekun stażu: mgr Marta Szczepek
Dyrektor szkoły: mgr Wiesław Pałka


Przysietnica, 20 czerwca 2018 r.
WSTĘP

Jestem nauczycielem kontraktowym ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego. Ukończyłam studia wyższe magisterskie na kierunku Filologia polska – specjalność nauczycielska. Podjęłam pracę w charakterze nauczyciela języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie, a następnie w Zespole Szkół w Górkach. W trakcie swojej pracy zawodowej zdecydowałam się poszerzyć kwalifikacje zawodowe tak, by jak najpełniej wykorzystać swoje predyspozycje na rzecz uczniów i szkoły, w której pracuję. Ukończyłam studia podyplomowe
w zakresie Zintegrowanej Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Pozwoliło mi to pełniej angażować się w pracy z najmłodszymi dziećmi w przedszkolu oraz edukacji wczesnoszkolnej. Kolejnym krokiem było rozpoczęcie nauki na studiach podyplomowych w zakresie Oligofrenopedagogiki i kształcenia integracyjnego, dzięki którym mogłam lepiej poznać problemy i metody pracy
z dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo.
W okresie od 01.09.2011 r. – 31.05.2012 r. odbyłam pierwszy staż nauczycielski w Zespole Szkół w Górkach. Po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych i uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej otrzymałam akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, ale dopiero praca w Zespole Szkół Nr 1 w Przysietnicy dała mi możliwość pełnego spełnienia się zawodowego.
Chcąc rozwijać się dalej, po zapoznaniu się z przepisami prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego, złożyłam do Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Przysietnicy wniosek o rozpoczęcie stażu z dniem
1 września 2015 r.
Zgodnie z procedurą awansu napisałam Plan Rozwoju Zawodowego, który został przedstawiony panu Dyrektorowi i zatwierdzony przez niego do realizacji we wrześniu 2015 roku. Opracowałam go w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r., w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r.).
Obecnie ukończyłam realizację stażu. Przez 2 lata i 9 miesięcy starałam się systematycznie i konsekwentnie realizować zaplanowane zadania. Sprzyjało to doskonaleniu mojej wiedzy i umiejętności pedagogicznych oraz podniesieniu efektywności mojej pracy, a przez to również jakości pracy szkoły. Dokumentację i opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego skompletowałam według poszczególnych wymagań.
A oto jak przedstawia się realizacja zadań założonych w Planie Rozwoju Zawodowego podczas odbywanego przeze mnie stażu.

§ 7 ust.2 pkt. 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Organizacja własnego warsztatu pracy
Awans zawodowy to ogromna szansa dla nauczyciela na prestiż zawodowy. Cała procedura awansu wymaga od nauczyciela wiele refleksji, przygotowań, analiz, przemyślanych działań oraz racjonalnie przygotowanej dokumentacji. Wymagania wyznaczone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nakładają na nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego wiele obowiązków. Powinien on tak zaplanować własny rozwój zawodowy, aby było to z pożytkiem dla niego samego, ale także dla społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.
Rozpoczynając staż pierwszym krokiem w celu dobrego zorganizowania własnego warsztatu pracy była analiza podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego oraz programu nauczania, rozkładu materiału, planów wynikowych oraz przewodników metodycznych. Działania te ułatwiły mi planowanie pracy dydaktycznej, dostosowanie treści edukacyjnych do możliwości uczniów i specyfiki szkoły. Znajomość prawa jest rzeczą niezbędną, dlatego kolejnym moim krokiem było zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego. W tym celu przeanalizowałam Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, które było moim przewodnikiem w tworzeniu Planu Rozwoju Zawodowego.
Dokumentacja:
- Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
Współpraca z opiekunem stażu.
We wrześniu 2015 roku podjęłam współpracę z opiekunem stażu panią mgr Martą Szczepek. W celu efektywnego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu wraz z opiekunem zawarłyśmy kontrakt. Ustaliłyśmy jasne
i możliwe do realizacji zasady współpracy. Z pomocą opiekuna stażu skonstruowałam Plan Rozwoju Zawodowego, który został złożony dyrektorowi szkoły panu Wiesławowi Pałce i zatwierdzony do realizacji. Opiekun stażu służył mi również nieocenioną pomocą przy tworzeniu sprawozdania z realizacji owego planu.
Przez cały okres stażu opiekun służył mi radą i pomocą przy rozwiązywaniu problemów pojawiających się podczas pracy opiekuńczo - wychowawczej. Zawsze mogłam liczyć na konsultacje w sprawach zawodowych. Dzięki doświadczeniu opiekuna stażu uzyskałam praktyczną wiedzę pedagogiczną i dydaktyczną. Wspomniana pomoc dotyczyła m.in. takich kwestii jak: sposoby aktywowania i motywowania uczniów, praca
z uczniem słabym, czy współpraca z rodzicami.
Dodatkowo, chętnie obserwowałam lekcje prowadzone przez panią Martę Szczepek, dzięki którym poznałam wiele nowych i skutecznych metod organizowania pracy w grupach, wzbogacania słownictwa, nauczania elementów kultury na lekcjach edukacji polonistycznej oraz poznałam sposoby dyscyplinowania uczniów zarówno podczas pracy indywidualnej jak i grupowej. Szczególnie interesujący okazał się dla mnie sposób podejścia do ucznia, budowania więzi i atmosfery bezpieczeństwa towarzyszącej wszystkim czynnościom dydaktycznym i wychowawczym.
Obserwowałam następujące zajęcia:
- I jak irys. (12.10.2015r.)
- Mapa pogody. (25.11.2015r.)
- C jak cytryna. (04.12.2015r.)
- Świąteczne zakupy. (16.12.2015r.)
- Zegar. (01.03.2016r.)
- Ż jak żaba, rz jak rzeka. (11.04.2016r.)
- Dodajemy w zakresie 20. (17.05.2016r.)
- Wigilia w domu i w klasie. (19.12.2017r.)
- Po co nam rodzina? (18.01.2018r.)
- Wiosenne kwiaty. (06.04.2018r.), - Mieszkańcy łąki. (2.06.2017r.)
Każda z obserwowanych lekcji była przeanalizowana i omówiona z opiekunem stażu.
W trakcie trwania stażu obserwowałam również zajęcia otwarte prowadzone przez innych nauczycieli. Były to następujące zajęcia
w przedszkolu:
- Kurczaczek - zajęcia prowadzone przez panią Barbarę Zubel w grupie „Smerfusie” (22.03.2016r.);
- Figury geometryczne – zajęcia prowadzone przez panią Agatę Szarek
w grupie „Smerfusie” (16.04.2016r.);
- Playing with colours - zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez panią Katarzynę Bednarczyk w grupie „Smerfusie” (16.04.2016r.);
- W deszczowym rytmie – zajęcia prowadzone przez panią Barbarę Zubel
w grupie „Smerfusie”(10.11.2016r.);
- Kolorowy motyl - zajęcia prowadzone przez panią Małgorzatę Leń w grupie „Smerfusie”(11.05.2018r.).
Dzięki obserwacjom zajęć mogłam doskonalić i wzbogacić swój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły do prowadzenia lekcji i sposoby motywacji uczniów do pracy.
Byłam również obserwatorem uroczystości szkolnych i imprez szkolnych prowadzonych przez panią Martę Szczepek. Były to:
- Ślubowanie uczniów klasy I. (04.11.2015r.)
- Mikołajkowe Wokalne Debiuty. (06.12.2015r.)
- Żyj zdrowo! (12.04.2016r.)
Prowadziłam także zajęcia w obecności dyrektora i opiekuna stażu. Były to następujące zajęcia:
- S jak smok. (26.10.2015r.)
- Poznajemy świat za pomocą zmysłów. (02.12.2015r.)
- Kilogram. (22.04.2016r.)
- Wisła. (12.05.2016r.)
- Zapraszamy na przedstawienie. – 2 godziny lekcyjne (22.11.2016r.)
- Czterej muzykanci z Bremy. (01.12.2016r.)
- Nowe szaty cesarza. (06.02.2017r.)
- Po co komu woda? (27.03.2017r.)
- Katar. (16.11.2017r.)
- Skąd w domu biorą się pieniądze? (13.03.2018r.)
Wizyty na lekcji opiekuna stażu i dyrektora zmotywowały mnie do zastosowania ciekawszych metod pracy i przygotowywania pomocy dydaktycznych, które uatrakcyjniały zajęcia. Wszystkie przeprowadzone lekcje były dokładnie przeanalizowane i omówione w obecności dyrektora
i opiekuna stażu. Podczas rozmowy mogłam wyłapać swoje niedociągnięcia, aby później udoskonalić i ich nie powielać. Cenne były dla mnie wskazówki dyrektora. Analizowałam mocne i słabe strony swojej pracy. Otrzymałam również pochwały, które jeszcze mocniej zmotywowały mnie do pracy.
Dokumentacja:
- Kontrakt nauczyciela stażysty z opiekunem stażu. (Załącznik nr 1)
- Arkusze obserwacji zajęć. (Załącznik nr 2)
- Konspekty, scenariusze przeprowadzonych lekcji. (Załącznik nr 3)

Dokumentowanie i analizowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
Cały okres trwania stażu starałam się konsekwentnie i regularnie opracowywać, kompletować i uporządkowywać wszystkie materiały
i dokumenty, które poświadczają moje zaangażowanie w realizację Planu Rozwoju Zawodowego. Systematycznie kompletowałam zaświadczenia
z odbytych szkoleń, opracowywałam scenariusze prowadzonych zajęć oraz
arkusze obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Gromadziłam fotografie i inne dokumenty poświadczające realizację wyznaczonych zadań. Razem z opiekunem stażu panią Martą Szczepek analizowałam Plan Rozwoju Zawodowego po to, by wyłonić zadania, które nie zostały zrealizowane bądź uległy modyfikacji. Po zakończonym stażu przygotowałam sprawozdanie
z realizacji planu i złożyłam wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego. Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego ułatwiło mi napisanie sprawozdania.
Dokumentacja:
- Teczka dorobku zawodowego.

Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy.
Aktywność uczniów jest bardzo ważna w procesie zdobywania wiedzy. Bierne przyswajanie wiadomości utrudnia uczniom ich zrozumienie
i wykorzystanie w praktyce, a wiedza przekazywana w postaci gotowej jest nietrwała. Dzieci przejawiają potrzebę poznawania, poszukiwania i odkrywania wszystkiego, co znajduje się w ich otoczeniu. Chęć uczenia ujawniają poprzez naturalną ciekawość. Dlatego bardzo ważne jest to, jakimi metodami nauczyciel zachęca uczniów do zdobywania wiedzy. Nauczyciel powinien pobudzać uczniów do aktywności, kierować ich aktywnością oraz czuwać nad jej wykorzystaniem. W swojej pracy starałam się tak organizować zajęcia, by były one atrakcyjne i urozmaicone. Poprzez stosowanie metod aktywizujących stawały się one przyjemniejsze, ożywiały atmosferę w klasie, a nawet dawały niespodziewane efekty w pracy z uczniami słabszymi. Najczęściej stosowałam następujące metody aktywizujące:
• Burza mózgów - metoda ta kształtuje pomysłowość i wyobraźnię uczniów; najczęściej stosowałam ją jako rozgrzewkę na początku lekcji do ustalenia zakresu posiadanej wiedzy przez uczniów, do utrwalenia zdobytej wiedzy lub rozwiązania jakiegoś problemu.
• Drama – jest to forma świadomej improwizacji, która opiera się na określonym temacie. Podczas stosowania tej metody zachęcam dzieci do wykorzystania własnej wyobraźni i ruchu. Ważne jest autentyczne przeżywanie emocji odgrywanej postaci. Często tak jak uczniowie jestem uczestnikiem dramy. Drama uczy koncentracji uwagi, rozwija kreatywność i dodaje pewności siebie.
• Gry i zabawy dydaktyczne – to metoda, która pobudza dzieci do działania w mówieniu, pisaniu, obserwowaniu.
• Ćwiczenia integrujące – to ćwiczenia, które służą integracji zespołu klasowego, tworzenie dobrej atmosfery. Bardzo często rozpoczynałam takimi ćwiczeniami zajęcia. Służą one wzajemnemu poznaniu się.
• Metody oglądowe – pokaz, demonstracja, pomoce wizualne. Jej celem jest zapamiętywanie poprzez aktywizację percepcji wzrokowej. Starałam się prezentować dany temat z wykorzystaniem plansz, plakatów, ilustracji, rekwizytów itp.
• Praca w grupach – uczy współpracy, współzawodnictwa, doskonali komunikację z innymi uczniami i aktywizuje wszystkich uczniów. Starałam się dobierać grupy na zasadach zmienności, aby słabsi uczniowie mogli współpracować z uczniami zdolniejszymi.
Prowadziłam zajęcia metodami aktywnymi tak, aby panowała na nich swoboda, samodzielność i właściwy klimat twórczy. Dyskretnie inspirowałam
i kierowałam rozwojem uczniów ich zdolnościami i zainteresowaniami.
Samodzielnie studiowałam literaturę pedagogiczną dotyczącą metod aktywizujących i innych ważnych zagadnień z dziedziny pedagogiki.
Były to następujące pozycje:
• Edyta Brudnik, Anna Moszyńska, Beata Owczarska , Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie: przewodnik po metodach aktywizujących.
• Nauczyciel wczesnej edukacji – konteksty i wyzwania, pod red. M.Suświłło
• Jąder M., Krok… w kierunku kreatywności. Zabawy i ćwiczenia.
• Jendryka A., Kaczmarczyk A., Wojtkowiak M., Dla dzieci, z dziećmi, o dzieciach – kreatywne prowadzenie grup dziecięcych.
• Niewola D., Zabawy integracyjne i nie tylko.
• Pawluś M., Techniki plastyczne na lekcjach i kółkach zainteresowań : materiały pomocnicze dla nauczycieli plastyki oraz edukacji wczesnoszkolnej.
Dbałam o wystrój sali lekcyjnej przygotowując jej wygląd pod kątem odpowiedniej pory roku. Każdego roku przygotowywałam kącik urodzinowy dla uczniów oraz dekoracje świąteczne, a w ramach zajęć z edukacji plastycznej tworzyłam z uczniami piękne prace, które ozdabiały klasę. Oprócz tego angażowałam się również w przygotowanie dekoracji na korytarzach szkoły podstawowej i przedszkola. Oprócz dekoracji i gazetek przygotowywałam różne pomoce dydaktyczne niezbędne w procesie kształcenia (m.in. mapa Polski, koło fortuny do powtarzania tabliczki mnożenia, duże demonstracyjne monety
i banknoty obowiązujące w Polsce). Wszystkie te działania przyczyniły się do powstania własnego zaplecza pomocy dydaktycznych.
Dokumentacja:
- Spis pozycji dotyczących metod aktywizujących. (Załącznik nr 4)
- Zdjęcia wykonanych pomocy dydaktycznych, dekoracji, wybranych prac plastycznych wykonanych przez dzieci. (Załącznik nr 5)

Podejmowanie dodatkowych zadań w placówce.
Praca nauczyciela nie może ograniczać się tylko do obowiązkowych czynności dydaktycznych i wychowawczych. Bardzo ważnym elementem pozwalającym uczniom zdobywać nowe doświadczenia, pokonywać własne ograniczenia, kompensować deficyty, integrować się z najbliższym otoczeniem, jednym słowem rozwijać się, jest udział w różnego typu wyjazdach
i wycieczkach pieszych po okolicy . Jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej sprawowałam opiekę nad uczniami podczas:
- wyjazdu do BDK w Brzozowie na zajęcia z edukacji medialnej (11.10.2016r.)
- pierwszego wiosennego spaceru po okolicy i szukanie oznak wiosny (21.03.2017r.)
- wyjazdu do BDK w Brzozowie na zajęcia z edukacji medialnej (25.09.2017r.)
- wycieczki do zakładu produkcyjnego o nazwie „Połoniny. Rozlewnia Wody Mineralnej i Soków w Brzozowie ” (14.06.2017r.)
Wycieczka została zorganizowana 14 czerwca 2017 roku, jako podsumowanie działań związanych z promowaniem zdrowego odżywiania wśród dzieci i dorosłych. Zwiedzanie zakładu poprzedziło spotkanie, podczas którego dzieci poznały historię powstania rozlewni oraz degustowały wodę gazowana i niegazowaną, aby sprawdzić jak doskonale gasi pragnienie. Następnie prezes firmy pan Tomasz Bocheński wraz z kierownikiem produkcji zaangażował się w oprowadzenie dzieci po zakładzie i zapoznanie ich
z procesem technologicznym. Razem z uczniami wzięłam udział w konkurencji sportowej, która polegała na przenoszeniu skrzynek . Wszyscy uczniowie otrzymali gadżety z logo firmy.
Ciekawym wyzwaniem dla mnie jako nauczyciela było prowadzenie kroniki szkolnej. Przez cały okres stażu upamiętniałam ważne wydarzenia
z życia szkoły. Gromadziłam materiały i zdjęcia. W tym celu wielokrotnie współpracowałam z panem dyrektorem Wiesławem Pałką, panią Martą Szczepek oraz ze szkolnym informatykiem i nauczycielem WF – u panem Dariuszem Dudkiem, który służył mi pomocą w odnajdywaniu zdjęć i udzielał mi informacji na temat wydarzeń sportowych i sukcesów sportowych uczniów naszej szkoły. Współpracowałam również z innymi nauczycielami, którzy udzielali mi informacji bądź też dzielili się swoimi wspomnieniami ze szkolnych uroczystości. Poprzez dokładne prowadzenie kroniki kształtowałam pozytywny wizerunek szkoły, co przyczyniło się do podtrzymywania tradycji szkolnej. Uważam, że estetyczna i dokładna kronika, którą prowadziłam jest wizytówką naszej szkoły.
Dokumentacja:
- Potwierdzenie dyrektora szkoły odnośnie prowadzenia kroniki szkolnej. (Załącznik nr 6)

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji obowiązującej w placówce.
Przez cały okres trwania stażu regularnie prowadziłam dokumentację szkolną. Dbałam o to, żeby dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć w ramach godzin karcianych, dzienniki zajęć rewalidacyjnych oraz nauczania indywidualnego, dzienniki zajęć przedszkolnych były prowadzone rzetelnie i systematycznie. Znajomość wszystkich dokumentów i ich prowadzenie pozwala mi prawidłowo realizować założenia pracy szkoły, a tym samym wpływać na podnoszenie jakości pracy szkoły.
Dokumentacja:
- Wpisy w dziennikach.

Uczestniczenie w pracach organów szkoły w ramach realizacji zadań statutowych.
Przez cały okres stażu brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej zgodnie z harmonogramem jej posiedzeń. Uczestniczyłam
w radach organizowanych przed rozpoczęciem i po zakończeniu roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów oraz w miarę bieżących potrzeb.
W miarę możliwości starałam się współpracować z Gronem Pedagogicznym. Mając na uwadze doświadczenie zawodowe moich kolegów i koleżanek korzystałam z ich cennych rad i wskazówek odnośnie metod pracy oraz sposobów mobilizowania uczniów. Uczestniczyłam w spotkaniach Zespołu Wychowawczego edukacji wczesnoszkolnej, podczas którego omawiano sytuację wychowawczą w szkole, dokonywano analizy konkretnych przypadków zachowań uczniów. Ponadto sprawy nurtujące mnie konsultowałam
z Dyrektorem szkoły. Zapraszałam go również na obserwacje zajęć prowadzonych przeze mnie.

Wzbogacenie wiedzy i umiejętności w procesie udziału
w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.
W trakcie odbywania stażu brałam udział w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli. Uczestniczyłam w szkoleniowych Radach Pedagogicznych. Były to następujące szkolenia:
• Wybrane zagadnienia BHP. (30.08.2016r.) i (29.08.2017r.)
Podczas szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy, które prowadził pan Jan Szuba poznałam normy prawne mające na celu ochronę pracownika. Dowiedziałam się, wielu praktycznych i przydatnych rzeczy dotyczących urlopów: wypoczynkowego, macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego oraz jak organizować wycieczki zagraniczne z dziećmi. Jako nauczyciel muszę liczyć się z ryzykiem zawodowym związanym z tym zawodem. Tego właśnie dowiedziałam się na szkoleniu. Są to m.in.: zespół suchego oka, utrata głosu, stres, zespół cieśni nadgarstka.
• Szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy. (24.11.2016r.)
W dniu 24 listopada 2016 roku wraz z innymi nauczycielami, pracownikami administracji i obsługi wzięłam udział w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia zostały przeprowadzone przez pana Huberta Marka oraz pana Wojciecha Rogoza. Celem szkolenia było zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności praktycznych , zachowania się w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia życia i zdrowia. W programie szkolenia znalazły się:
1. Wykład oraz prezentacja z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
2. Ćwiczenia praktycznych umiejętności udzielania pomocy w przypadkach zakrztuszenia, krwotoku, urazów.
3. Pokaz i praktyczne ćwiczenia z użyciem fantomu.
• Szkolenie z obsługi tablicy multimedialnej.
Szkolenie miało na celu zapoznanie nauczycieli z najważniejszymi funkcjami tablicy multimedialnej. Każdy nauczyciel mógł dowiedzieć się w jaki sposób wykorzystać ją na lekcji, a szczególnie używając darmowych zasobów edukacyjnych dostępnych w Internecie.
• Zapoznanie z planem ewakuacji szkoły i instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. (07.04.2016r.)
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest ważnym dokumentem określającym zasady postępowania w razie wystąpienia pożaru. Obejmuje metody, środki i działania zmierzające do eliminowania możliwości powstania pożarów. Właśnie z tymi działaniami zostałam zapoznana na szkoleniu. Dowiedziałam się, że każdy budynek powinien być wyposażony w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, które powinny być poddawane przeglądom technicznym. Grono pedagogiczne zostało również zapoznane z planem ewakuacji, czyli bezpiecznego wyprowadzenia ludzi z budynku zagrożonego pożarem. Poznałam drogi ewakuacyjne i ich oznaczenia oraz zasady prowadzenia ewakuacji (sygnał rozpoczęcia ewakuacji, miejsce zbiórki, postępowanie nauczycieli w przypadku zagrożenia).
• Zasady udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej. (14.09.2017r.)
Szkolenie Rady Pedagogicznej prowadzone było przez panią Jolantę Kosztyłę. Miało ono na celu zapoznanie nauczycieli ze sposobem organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, szkole podstawowej
i gimnazjum. Zostałam poinformowana, że istotą pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniom jest rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, rozpoznawanie ich możliwości psychofizycznych oraz czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w placówce, w celu wspierania jego potencjału rozwojowego.
W okresie stażu uczestniczyłam również w formach doskonalenia zawodowego. Wybierając tematykę szkoleń, warsztatów czy kursów kierowałam się potrzebami swoich uczniów, wychowanków, rodziców
i placówki, w której uczę. Szczególnie były to warsztaty z pedagogiki zabawy oraz plastyczne, ponieważ te dziedziny sprawiają największą radość najmłodszym.
1. 20 - godzinne warsztaty muzyczne Elementy muzykoterapii i relaksacji
w pracy z dziećmi nadpobudliwymi” (10.09.2016r.)
Dnia 10.09.2016 roku wzięłam udział w warsztatach muzycznych prowadzonych przez Edukatora Oświaty panią Kamillę Palińską – emerytowaną nauczycielkę, doradcę metodycznego muzyki w Warszawie oraz autorkę całej oprawy muzycznej do zerówki Wydawnictwa Nowa Era. W warsztatach uczestniczyli nauczyciele przedszkoli oraz klas I-III szkół podstawowych
z gminy Brzozów. Jako uczestniczka spotkania poznałam proste układy taneczne, piosenki dla dzieci, a także zgłębiłam wiedzę dotyczącą szkolnych instrumentów muzycznych. Celem warsztatów było poszerzenie wiadomości dotyczących wpływu muzyki na rozwój dzieci z nadpobudliwością psychoruchową.
2. Warsztaty z zakresu edukacji plastycznej dzieci z zastosowaniem farb, plastelin i innych mas plastycznych zorganizowanym przez firmę ASTRA S.A. (15.11.2016r. i 09.05.2017r.)
Warsztaty plastyczne zostały zorganizowane dwukrotnie. Pierwsze spotkanie miało miejsce 15.11.2016 roku. Natomiast drugie odbyło się 09.05.2017 roku. W obu szkoleniach wzięli udział nauczyciele i pracownicy przedszkola, wychowawcy klas I-III, a także pracownicy świetlic środowiskowych gminy Brzozów.
Szkolenie miało na celu podniesienie kwalifikacji pedagogicznych poprzez zapoznanie uczestników z możliwościami urozmaicenia edukacji plastycznej dzieci z zastosowaniem farb, plasteliny i innych mas plastycznych.
Pomysłodawczynią szkolenia była pani Danuta Kocyło, a prowadząca szkolenie pani Sylwia Balcerak wprowadziła uczestników w tajemniczy świat plastyki. Pani Sylwia prezentowała inspirujące ćwiczenia, które wykonywałam z wielkim zaangażowaniem, aby później wykorzystać je w pracy z dziećmi.
Podczas spotkania mogłam wypróbować wszystkie produkty firmy ASTRA, między innymi: suche i olejne pastele, masę solną, glinę samoutwardzalną, plastelinę, modelinę, farby plakatowe, akwarelowe, dekoracyjne oraz różne rodzaje kredek. Szkolenie przebiegło w bardzo miłej atmosferze.
3. - 10 – godzinne warsztaty metodyczne z pedagogiki zabawy – Razem tańczymy i dobrze się bawimy – zorganizowane przez Studio Integracji Społecznej „Bingo”, (25-26.03.2017r.);
- 6 – godzinne warsztaty metodyczne z pedagogiki zabawy – Tańczymy niezapomniane hity z dziećmi – zorganizowane przez Studio Integracji Społecznej „Bingo”, (07.10.2017r.);
- 8 – godzinne warsztaty metodyczne z pedagogiki zabawy – Tańce liniowe, zumbowe i integracyjne dla dzieci – zorganizowane przez Studio Integracji Społecznej „Bingo”, (07-08.10.2017r.);
- 6 – godzinne warsztaty metodyczne z pedagogiki zabawy – Tańce
i zabawy taneczno – ruchowe dla dzieci – zorganizowane przez Studio Integracji Społecznej „Bingo”, (11.11.2017r.);
Ćwiczenia muzyczno – ruchowe są tymi formami, które wpływają na podniesienie poziomu kultury muzycznej i ruchowej, kształcą sprawność ruchową, prowadząc do wszechstronnego rozwoju organizmu. Obserwując dzieci zauważyłam, że nawet najmniejsza ich radość sprawia, że podskakują, podrygują, przytupują, klaszczą. Dlatego od najmłodszy lat trzeba wprowadzać dziecko w świat muzyki i tańca. Takie są właśnie warsztaty z pedagogiki zabawy prowadzone przez pana Zbigniewa Żołądziejewskiego – pracownika Studio Integracji Społecznej – „Bingo” w Zielonej Górze, w których wzięłam udział. Każdy warsztat, a było ich 4 jest inny i wyjątkowy. Warsztaty przeznaczone były dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.
Podczas zajęć mogłam zapoznać się z różnymi układami tanecznymi, zarówno do muzyki współczesnej jak i muzyki ludowej. Poznałam kroki do największych hitów muzycznych oraz tańce integracyjne, które łączą
i jednoczą tych, którzy je wykonują. Podczas kilkugodzinnych warsztatów mogłam poczuć się jak dziecko doskonale się bawiąc, a zarazem przyswajając nową wiedzę, którą później przekazałam swoim podopiecznym. Każdy warsztat oznaczony był innym kolorem (pomarańczowy, niebieski, zielony, czerwony). Po ukończeniu każdego z nich otrzymałam skrypt i płytę z nagraniami.
Udział w warsztatach wzbogacił mój warsztat pracy. Tańce i zabawy integracyjne wykorzystywałam w swojej codziennej pracy z dziećmi jako ćwiczenia śródlekcyjne bądź podczas zajęć popołudniowych w przedszkolu. Dzieci były zafascynowane i chętnie uczyły się nowych kroków, a zwłaszcza do największych hitów muzycznych. Uśmiech na twarzach dzieci i dobra zabawa były najlepszym dowodem na to, że warsztaty, które wybrałam były strzałem w dziesiątkę.
4. - 4 – godzinne szkolenie zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych – Myślenie algorytmami. Nauka programowania. Edukacja wczesnoszkolna. Poziom I, (11.05.2017r.)
- 4 - godzinne szkolenie zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych – Myślenie algorytmami. Nauka programowania. Edukacja wczesnoszkolna. Poziom II, (19.02.2018r.)
Nauka programowania była dla mnie dużym wyzwaniem. W związku
z założeniami nowej podstawy programowej, według której nauka programowania obejmuje klasy I – III szkoły podstawowej wzięłam udział
w dwóch szkoleniach. Pierwsze odbyło się 11.05.2017 roku. Był to Poziom I, podczas którego prowadzący w sposób przystępny i językiem dzieci wprowadził uczestników w proces programowania. Poziom ten obejmował zadania, które rozwiązywane były na kartce papieru. Jako uczestnik warsztatów mogłam zmierzyć się z zadaniami typu: zaszyfrowana wiadomość, zakodowany obrazek, roboty rysują, tańce „kodańce”, mosty, tropiciele błędów. Przekonałam się, że nauka programowania rozwija kreatywne i logiczne myślenie oraz samodzielność.
Warsztaty na Poziomie II odbyły się 21.02.2018 roku. Po wprowadzeniu do programowania nadszedł czas na pracę z komputerem. Jako uczestniczka zostałam zapoznana z platformą internetową code.org, gdzie nauczyłam się zakładać konto nauczycielskie i poznałam duże możliwości, które oferuje ta platforma. Prowadzący poinstruował uczestników, w jaki sposób można korzystać z platformy na zajęciach komputerowych podczas pracy z dziećmi. Nauczyciel po założeniu konta klasie ma możliwość wglądu we wszystkie zadania, które uczniowie wykonują w danej chwili, z którymi maja problem
i szybko zainterweniować udzielając wskazówek. Założyłam konto klasie
i wspólnie rozpoczęliśmy przygodę z programowaniem.
5. „Festiwal inspiracji” – Warsztaty podnoszenia kompetencji
i umiejętności wspomagających edukację, wychowanie i terapię. Festiwal został zorganizowany przez ośrodek szkoleniowy ISKRA – edukacja, animacja, szkolenia SP. Z O.O. (26.05.2018r.).
Był to dzień, podczas którego wzięłam udział w 3 warsztatach:
- Dziecko z zaburzeniami koncentracji uwagi – Gry i innowacyjne zabawy.
Warsztaty te wybrałam, ponieważ obserwując moich uczniów zauważyłam, że większość z nich ma kłopoty z koncentracją uwagi nie tylko na zajęciach lekcyjnych, ale również w codziennych sytuacjach. Są rozkojarzeni, nie potrafią się skupić. Na warsztatach, które prowadziła pani Katarzyna Kurowska usłyszałam mnóstwo cennych rad, poznałam wiele ciekawych zabaw rozwijających mózg oraz ćwiczeń, które wymagają zaangażowania
i koncentracji nad ich wykonaniem. Podczas wykonywania tych ćwiczeń człowiek nie jest w stanie myśleć o niczym innym, jak o tym, co ma wykonać. Do najciekawszych zabaw mogę zaliczyć te, które angażują palce rąk: „Ślimak”, „Marchewka i zając”, „Paw i królik”, „Paw i wąż”, „Bocian i kwiat”. Poznałam również zabawę, która polega na rzucaniu do celu - „Strzelnica”. Myślę, że takie zadania to idealny sposób na skoncentrowanie całej klasy, a zarazem wyśmienita zabawa.
- Choreoterapia. Ruch, taniec i zabawy muzyczno – ruchowe w pracy
z grupą.
Prowadząca warsztaty pani Sylwia Sawa – Pasternak w ciekawy
i atrakcyjny sposób wprowadziła uczestników w świat ruchu i tańca. Wszyscy
z zaangażowaniem powtarzali za trenerem poszczególne układy taneczne
i zabawy mające na celu integrację uczniów. Podczas warsztatów poznałam nowe, bardzo interesujące tańce i zabawy przy muzyce, które
z powodzeniem wykorzystuję w pracy z dziećmi przedszkolnymi
i w edukacji wczesnoszkolnej. Do najciekawszych zabaw mogę zaliczyć: Twórczą gimnastykę, Tunel reakcji, Moja siła. Nauczyłam się nowych tańców: taniec Minionków, taniec bułgarski.
- Techniki wyciszające i relaksacyjne z elementami muzykoterapii.
Relaks i wyciszenie to bardzo ważne elementy, które stosuję podczas pracy z dziećmi. Ważne jest, aby robić to w umiejętny sposób. Pani Sylwia Sawa – Pasternak pokazała uczestnikom warsztatów, jak wykorzystać do tego muzykoterapię i techniki wyciszające, do których zaliczę: obserwację oddechu, relaksację wg J.H. Schulza w modyfikacji A. Polender dostosowaną do małych dzieci, relaksację wg Jacobsona. Ciekawy okazał się masaż relaksacyjny i taniec relaksacyjny, które będę stosować w swojej pracy.
Wzięłam również udział w następujących warsztatach i szkoleniach:
• 2 – godzinne szkolenie zorganizowane przez Grupę MAC S.A. – Sposoby na owocną pracę z dzieckiem – prowadzone przez panią Lidię Zielonkę, (12.04.2016r.);
• 4 – godzinne warsztaty zorganizowane przez PCEN w Rzeszowie/oddział w Krośnie – Gry i zabawy integrujące grupę, (17.11.2016r.);
• 2 – godzinne szkolenie zorganizowane przez Grupę MAC S.A. – Idzie nowe! Zmiany w podstawie programowej i propozycje Wydawnictwa MAC – prowadzone przez panią Lidię Zielonkę, (06.04.2017r.);
• Udział w warsztatach metodycznych LOGOFIGLE – ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój mowy dziecka – Ośrodek Doradztwa Metodycznego METRIS, (18.05.2017 r.);
• 4 – godzinne warsztaty zorganizowane przez PCEN w Rzeszowie – Jak pomóc uczniowi radzić sobie z emocjami? (10.04.2018r.)
• 2 – godzinna konferencja zorganizowana przez Wydawnictwo Nowa Era – W trosce o dziecko – wspierająca edukacja w przedszkolu. (15.05.2018r.)
Szkolenia i warsztaty, w których wzięłam udział przyczyniły się do udoskonalenia własnego warsztatu pracy, a materiały edukacyjne, które otrzymałam wzbogaciły moje zaplecze pomocy dydaktycznych.
Dokumentacja:
- Potwierdzone kserokopie zaświadczeń i certyfikatów. (Załącznik nr 7)

Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, logopedii, dydaktyki oraz zagadnień oświatowych.
Swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu doskonaliłam poprzez czytanie literatury fachowej. Wiele pozycji wymieniłam już w moim sprawozdaniu. Oprócz nich mogę wymienić jeszcze inne pozycje, które mnie zainteresowały:
- Hanna Rodak, Terapia dziecka z wadą wymowy.
- Gavin Reid, Dysleksja
- Edukacja małego dziecka. Nauczyciel - wychowawca w przedszkolu i szkole
( Praca zbiorowa);
- Joachim Rumpf, Krzyczeć, bić, niszczyć – agresja u dzieci w wieku do 13 lat;
Dużo wskazówek, rad i ciekawych sugestii na temat, jak ciekawie prowadzić zajęcia, zdobyłam, śledząc publikacje nauczycieli w Internecie. Czytanie literatury fachowej pozwoliło mi na pogłębienie swojej wiedzy na temat najnowszych trendów w nauczaniu, psychologii i pedagogice.
Dokumentacja:
- Spis pozycji literatury fachowej. (Załącznik nr 8)


(§ 7 ust. 2 pkt. 2)

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców.
Istotnym elementem pracy nauczyciela jest poznanie uczniów, nad którymi sprawuje opiekę. Starałam się integrować zespół klasowy poprzez zabawy i tańce integracyjne. Mimo, że nie przypadła mi rola wychowawcy starałam się prowadzić w miarę możliwości indywidualne rozmowy
z rodzicami, które miały na celu poznanie sytuacji rodzinnej oraz relacji jakie panują w najbliższym otoczeniu dziecka. Informowałam rodziców
o nieprawidłowym zachowaniu uczniów bądź też problemach w nauce. Prowadziłam również rozmowy z wychowawcami, dzięki którym mogłam lepiej poznać moich podopiecznych. Nie bez znaczenia okazała się wymiana doświadczeń i konsultacje z innymi nauczycielami i wspólna próba szukania rozwiązań konkretnych problemów. Uważam, że rolą nauczyciela powinno być niesienie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu problemów, z którymi nie mogą sobie poradzić. Na bieżąco interesowałam się stanem zdrowia uczniów. Wszystkie te działania w mniejszym lub większym stopniu przyczyniły się do zmniejszenia zachowań agresywnych. Integracja grupy pomogła
w stworzeniu przyjaznej, życzliwej atmosfery.

Poznanie możliwości dzieci.
Dobro dziecka jest zawsze najważniejsze. Starałam się do każdego ucznia podchodzić indywidualnie zwracając uwagę na jego potrzeby. Nie należy na siłę zmieniać dziecka, ale dostosować wymagania do jego indywidualnego rozwoju. Pozwolić na odkrywanie i przekraczanie jego możliwości. Należy stymulować rozwój dzieci zdolnych i rozwijać kreatywność i twórczość. Natomiast u dzieci słabszych wyrównywać braki i niwelować zaniedbania.
Dokumentacja:
- Spis rad dla dzieci (rodziców) dotyczących odpowiedniej organizacji pracy
i nauki w domu. (Załącznik nr 9)

Nawiązanie współpracy z pedagogiem, psychologiem szkolnym, logopedą.
Przez cały okres stażu prowadziłam rozmowy z panią Marią Buczkowicz – szkolnym pedagogiem. Rozmowy te dotyczyły szczególnie nieprawidłowych zachowań uczniów. Korzystałam z jej doświadczenia i cennych rad. Dzieliłam się swoimi spostrzeżeniami odnośnie pracy z uczniami. W swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej zapoznałam się z opinią Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dziewczynki, z którą pracowałam w ramach nauczania indywidualnego. Podczas rozmowy z panią pedagog dzieliłam się swoimi spostrzeżeniami odnośnie postępów dziewczynki w nauce i cieszyłam się razem z nią nawet z najmniejszych sukcesów. Analizowałyśmy wspólnie jej funkcjonowanie w środowisku szkolnym.

Udział w różnych formach kultury.
Zadania nauczyciela nie sprowadzają się tylko do pracy przy tablicy. Ważne jest, aby zadbał on o wrażliwość uczniów na piękno kultury. Dlatego chętnie uczestniczyłam w różnych wyjazdach do kina na przedstawienia teatralne, gdzie sprawowałam opiekę nad dziećmi. Uczestniczyłam również
w spotkaniach organizowanych w szkole. Były to następujące przedstawienia teatralne, filmy lub spotkania:
1. Przedstawienie pt. „Królewna Śnieżka” – teatr internetowy (23.11.2015r.)
2. Przedstawienie pt. „Kot w butach” (23.11.2015r.)
3. Występy grupy cyrkowej „Szok” (07.12.2016r.)
4. Przedstawienie pt. „Aladyn” (17.03. 2016r.);
5. Przedstawienie pt. „Kocmołuszek” (12.04.2016r.);
6. Przedstawienie pt. „Calineczka” (24.10.2016r.);
7. Przedstawienie pt. „Bieszczadzkie bajanie” (15.09.2016r.)
8. Film pt. „Mały książe” (11.10.2016r.)
9. Mobilne planetarium (14.03.2017r.)
10. Film pt.”Epoka lodowcowa” (25.09.2017r.)
Przed każdym wyjazdem prowadziłam rozmowy z dziećmi na temat prawidłowego zachowania podczas przedstawień teatralnych, zachowania
w kinie.
Dokumentacja:
- Potwierdzenie opiekuna stażu. (Załącznik nr 10)

Przygotowanie różnych uroczystości szkolnych.
Organizacja uroczystości i imprez szkolnych stanowi bardzo ważny element pracy wychowawczej, ponieważ przez te formy rozwija się uczucia wychowanków. Szkoła chcąc realizować cele dydaktyczno – wychowawcze musi odwoływać się do przeżyć wychowanków , budzić je i kształtować, a nie ograniczać się tylko do przekazywania informacji.
Uroczystości i imprezy szkolne są stałym elementem życia Zespołu Szkół Nr 1 w Przysietnicy. Przygotowywanie uroczystości sprzyja aktywności uczniów, rozwija ich zdolności i zainteresowania, kształtuje poglądy
i przekonania oraz przygotowuje świadomego odbiorcę kultury.
Jako nauczyciel starałam się aktywnie uczestniczyć w organizacji uroczystości i imprez szkolnych. Były to:
1. Imprezy klasowe
Pomimo tego, że nie przypadła mi rola wychowawcy starałam się uczestniczyć w życiu klasy, z którą byłam związana przez 3 lata mojej pracy zawodowej. Współpracowałam z wychowawcą klasy panią Martą Szczepek, starając się wspierać ją w działaniach dydaktyczno – wychowawczych. Do najważniejszych imprez klasowych zaliczę:
 Urodziny klasowe .( rok szkolny 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018)
Przygotowywałam klasowy kalendarz urodzin, dzięki któremu nie sposób było pominąć tego ważnego dnia dla każdego dziecka. W roku szkolnym 2016/2017 na zajęciach plastycznych, które prowadziłam, każde dziecko przygotowało urodzinową koronę ozdabiając ją według własnego pomysłu. Tradycją stało się, że dzieci przynosiły słodkości i częstowały swoich rówieśników i w tym dniu mogły włożyć na głowę wykonaną przez siebie koronę. Wiele emocji wnosiło odśpiewanie tradycyjnego „100 lat”. Miałam przyjemność wielokrotnie uczestniczyć w tej klasowej uroczystości.
 Dzień Babci i Dziadka (28.01. 2016r.)
Dzień Babci i Dziadka odbył się 28 stycznia 2016 roku. Zgodnie z tradycją szkoły Babcie i Dzidkowie zostali zaproszeni na uroczystość z okazji ich święta. Wnukowie chcieli podziękować dziadkom za opiekę i miłość oraz trud włożony w ich wychowanie, dlatego przygotowali bogaty program artystyczny. Razem
z wychowawcą włączyłam się w przygotowania tej uroczystości. Zaangażowałam się w przygotowanie zaproszeń i upominków, które dzieci wręczyły swoim dziadkom. Towarzyszyłam seniorom podczas wspólnego poczęstunku.
 Dzień Babci i Dziadka (16.02. 2017r.)
W tym roku szkolnym Dzień Babci i Dziadka przybrał nieco inną formę. Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej zaprosili swoich dziadków
i babcie na uroczystą akademię, podczas której mogli obejrzeć niezwykłe widowisko. Oprócz wierszy i piosenek podziwiali swoje wnuki podczas tańców i koncertu instrumentalnego. Po wręczeniu upominków wszyscy udali się na wspólny poczęstunek. Następnie rozpoczęła się zabawa taneczna przy orkiestrze „AG – MA”, którą tworzą Agnieszka i Marcin Kolbuchowie. Wszyscy bawili się wyśmienicie.
Podczas przedstawienia dbałam o odpowiednie zachowanie uczniów. Pomagałam również w sprawnym przeprowadzeniu zmiany strojów
i rozmieszczeniu instrumentów i innych rekwizytów. Wspólnie
z wychowawcami klas towarzyszyłam seniorom podczas wspólnej zabawy.
 Dzień Babci i Dziadka ( 22.01.2018r.)
Przygotowania do tej klasowej uroczystości rozpoczęłam od wykonania
z uczniami pięknych zaproszeń. W dniu uroczystości wspólnie z wychowawcą panią Martą Szczepek zaprosiłam przybyłych gości na krótki montaż słowno – muzyczno – taneczny w wykonaniu ich wnuków. Wszystkie dzieci podziękowały swoim dziadkom za opiekę i miłość. Wykonały również kilka tańców m.in.: „Taniec Elzy” oraz układ taneczny „Toka, toka”, do których długo się przygotowywały pod moją opieką. Na zakończenie uroczystości uczniowie wręczyli swoim dziadkom piękne prezenty, do powstania których się przyczyniłam oraz zaprosili seniorów na wspólny poczęstunek, podczas którego mogli dowiedzieć się od swojej babci lub dziadka, jak oni spędzali swoje dzieciństwo.
 Dzień Mamy i Taty (14.06. 2016r.)
Mama i tata to najważniejsze osoby w życiu każdego dziecka, dlatego obchody ich święta na stałe zakorzeniły się w kalendarzu imprez klasowych. Wymagają wielu działań i przygotowań. Wspólnie z wychowawcami klas I – III edukacji wczesnoszkolnej angażowałam się w przygotowanie tej wspaniałej uroczystości. Uczniowie podziękowali swoim rodzicom za trud włożony w ich wychowanie oraz pokazali jak bardzo ich kochają. Rodzicom udzieliła się wyjątkowa atmosfera, a na twarzach mam było widać wzruszenie. Po wierszach, piosenkach i tańcach przyszedł czas na prezenty. Brałam czynny udział w ich przygotowaniu. Najbardziej wzruszający był wspólny taniec przy piosence „Misie dwa”.


 Dzień Mamy i Taty (1.06.2017r.)
W tym roku święto Mamy i Taty przybrało nieco inna formę. Wspólnie
z wychowawcą w porozumieniu z rodzicami postanowiłyśmy zmienić oprawę tej uroczystości. Chciałyśmy zintegrować rodziców i zorganizowałyśmy wspólne spotkanie przy ognisku, które miało miejsce na stadionie sportowym
w Przysietnicy. W związku z tym, że zbliżał się Dzień Dziecka postanowiłyśmy połączyć te święta i zorganizowałyśmy dzień rodzinny, który odbył się
1 czerwca 2017 roku. Wspólnie z dziećmi wykonałam piękne zaproszenia, które zostały przekazane rodzicom. Po przybyciu wszystkich zaproszonych gości odbył się krótki program artystyczny. Dzieci w wierszach i piosenkach podziękowały swoim rodzicom za ich miłość, trud włożony w ich wychowanie, opiekę i troskę. Zatańczyły również piękny układ taneczny „Taniec Elzy”, do którego długo się przygotowywały pod moim kierunkiem. Najwięcej radości sprawił wszystkim rozegrany mecz piłki nożnej rodzice kontra dzieci. Szkoda, że to wspaniałe spotkanie tak szybko się skończyło.
 Dzień Mamy i Taty (24.05.2018r.)
Przykładem poprzedniego roku wspólnie z panią Martą Szczepek zorganizowałam Dzień Mamy i Taty w plenerze, gdyż taka forma świętowania spodobała się rodzicom. Spotkanie odbyło się 24 maja 2018 roku, a miejscem imprezy klasowej była wiata ogniskowa na Podlesiu w Brzozowie. Wszyscy rodzice otrzymali zaproszenia, które wykonałam osobiście.
Podczas spotkania panowała miła i przyjazna atmosfera. Gdy rodzice prowadzili rozmowy i rozpalali grilla, wspólnie z panią Martą Szczepek
i dziećmi wyruszyłam wzdłuż ścieżki przyrodniczo – dydaktycznej „Brzozów Zdrój”. Tam uczniowie mogli podziwiać piękno lasu. Po powrocie z trasy uczniowie zaprezentowali krótki montaż słowny. Złożyli rodzicom podziękowania i obdarowali ich pięknymi prezentami. Specjalnie na tę okazję pod moją opieką wytrwale ćwiczyli układ taneczny do piosenki Alvaro Solera „Sofia”, który zaprezentowali znakomicie. Zabawie nie było końca. Dzieci mogły poskakać na skakance, pobawić się chustą animacyjną, ale najważniejsze było to, że spędziły czas ze swoimi rodzicami.
 Zabawa choinkowa (styczeń 2016r., 2017r., 2018r.)
Co roku uczestniczyłam w zabawie choinkowej, podczas której dbałam
o bezpieczeństwo dzieci. Brałam udział w zabawach integracyjnych
i zachęcałam dzieci do wspólnej zabawy.
 Wigilia klasowa (grudzień 2015r., grudzień 2016r., grudzień 2017r.)
W trakcie trwania stażu co roku uczestniczyłam w wigilii klasowej. Były to bardzo wzruszające wydarzenia, podczas których łamaliśmy się opłatkiem, składaliśmy sobie bożonarodzeniowe życzenia i spożywaliśmy wigilijne potrawy. Wspólnie z rodzicami śpiewaliśmy kolędy i pastorałki. Na długo zostaną w mojej pamięci.
 Mikołajki klasowe (07.12.2015r., 06.12.2016r., 06.12.2017r.)
Mikołajki klasowe to szczególny dzień dla wszystkich dzieci. Czekają na tę chwilę cały rok. Podczas odbywania stażu brałam co roku udział w tej klasowej uroczystości. Do szkoły przychodził Święty Mikołaj z wielkim worem prezentów, które przygotował z pomocą rodziców. Odwiedzał również uczniów, których uczyłam. Po obdarowaniu prezentami wszyscy zrobili sobie wspólne zdjęcie i zaprosili gościa do odwiedzenia ich za rok.
2. Uroczystości i imprezy szkolne i przedszkolne, które współorganizo - wałam lub czynnie uczestniczyłam w ich przygotowaniu.
 Z warzywami za pan brat (17.11.2016r.)
Pod takim hasłem została zorganizowana akcja promująca zdrowe odżywianie i higieniczny tryb życia. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas I – III edukacji wczesnoszkolnej. Dzieci wzięły udział w licznych grach
i zabawach, wysłuchały prelekcji pani Wandy Rędziniak – szkolnej higienistki oraz obejrzały tematyczne inscenizacje wierszy: „Warzywa” i „Na straganie”, „Pomidor”. Wspólnie z wychowawcami klas czynnie uczestniczyłam w tym przedsięwzięciu. Pomagałam klasie I „a” w przygotowaniu pysznej sałatki owocowej oraz włączyłam się w skomponowanie ogromnego kosza
z warzywami, wykonanego z dostępnych artykułów plastycznych. Wiele emocji przyniosło ogłoszenie wyników konkursu na najciekawszą postać owocowo – warzywną.
 Bal Malucha (11.02.2017r.)
Zaangażowałam się również w przygotowania do Balu Malucha, który odbył się 11 lutego 2017 roku. Uczestniczyłam w przygotowaniu sali gimnastycznej,
w której powstała wspaniała kraina lodu i piękny zimowy zamek Elzy. Zachęcałam dzieci do wspólnej zabawy i pilnowałam porządku na korytarzu szkolnym podczas, gdy dzieci i rodzice udawali się na poczęstunek.
 Z ortografia na wesoło 2017 ( 21.03.2017r.)
Dzień 21 marca 2017 roku był dniem wyjątkowym dla uczniów naszej szkoły, gdyż w tym dniu zdobywali wiedzę w nieco inny sposób. Uczniowie klas I - III edukacji wczesnoszkolnej witali wiosnę „Z ortografią na wesoło”. Byłam współorganizatorką tego przedsięwzięcia razem z panią Agnieszka Korfanty i panią Magdaleną Dudek. Dzieci rozwiązywały krzyżówki, rebusy, śpiewały piosenki oraz wykonały ilustrowane słowniczki ortograficzne, które zaprojektowałam i przygotowałam specjalnie na tę okazję. Wyrazy
z trudnościami ortograficznymi przedstawione były w sposób graficzny. W ten sposób uczniowie łatwiej zapamiętają pisownię trudnych wyrazów.
W związku z tym, że w tym dniu przypadł pierwszy dzień wiosny wszyscy udali się na pierwszy wiosenny spacer. Dzieci z klasy I „a”, nad którymi sprawowałam opiekę podczas spaceru, trzymały w rękach kwiaty, które wykonałam z nimi na lekcji edukacji plastycznej.
Na zakończenie tego wspaniałego dnia został rozstrzygnięty konkurs ortograficzny. Na każde dziecko czekał słodki poczęstunek.
 V Festiwal Piosenki Wakacyjnej i Turystycznej (06.06.2017r.)
W piękny słoneczny dzień w naszym zespole szkół odbył się V Festiwal Piosenki Wakacyjnej i Turystycznej. Czynnie uczestniczyłam
w przygotowaniach. Zaprojektowałam i wykonałam piękne zaproszenia na festiwal, które otrzymały wszystkie przedszkola samorządowe w gminie Brzozów. Dzieci z zaangażowaniem wykonywały piosenki, które kojarzyły im się z letnim, wakacyjnym nastrojem. Panowała miła i przyjazna atmosfera. Podziwiałam występy przedszkolaków i razem z nimi uczestniczyłam
w zabawach tanecznych prowadzonych przez panią Katarzynę Bednarczyk.
 Festyn rodzinny (11.06.2017r.)
Festyn Rodzinny odbył się 11 czerwca 2017roku. Rozpogadzające się niebo zachęcało do wspólnej zabawy i podziwiania występów w wykonaniu dzieci przedszkolnych i uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Najwięcej emocji dostarczyły widowni najmłodsze dzieci, które bardzo wdzięcznie zaprezentowały swoje tańce. Uczniowie klasy II „a” pod moim kierunkiem zatańczyły piękny „Taniec Elzy”, do którego długo się przygotowywały.
W tym dniu rodzice i nauczyciele zapewnili wiele atrakcji. Oprócz zjeżdżalni, basenu z piłeczka czy trampoliny dzieci mogły przejechać się „Strzałą Południa”, zwiedzić wóz strażacki czy porozmawiać z policjantami
o ich trudnym zawodzie. Przybyli rodzice także mogli poczuć się jak dzieci, gdyż zostały dla nich przygotowane różne konkurencje. Patrząc na uśmiechnięte twarze dzieci i rodziców można było stwierdzić, że zabawa była udana.
 Mikołajkowe Wokalne Debiuty (03.12.2017r.)
Mikołajkowe Wokalne Debiuty to przegląd piosenki, który połączony jest
z wizytą Świętego Mikołaja. W tym roku odbył się 2 grudnia 2017 roku. Ten dzień był bardzo wyczekiwany przez dzieci, dlatego przygotowywały się do niego dużo wcześniej opracowując piosenki i tańce. Wspólnie z panią Martą Szczepek, panią Magdaleną Dudek, panią Jolantą Kosztyłą zaangażowałam się w żmudne przygotowania. Podczas, gdy panie pozyskiwały sponsorów, ja projektowałam dyplomy, które miały być pamiątką z tego wspaniałego dnia.
W dniu przeglądu służyłam pomocą w dopinaniu wszystkiego na ostatni guzik.
W przeglądzie wzięło udział 26 uczestników. Byli to wychowankowie naszego przedszkola oraz uczniowie klas I – III, którzy przygotowywali się do konkursu pod czujnym okiem swoich wychowawców. Uczestnicy pięknie zaprezentowali się na tle kolorowej dekoracji. Wszyscy uczestnicy otrzymali
z rąk dyrektora pana Wiesława Pałki pamiątkowe dyplomy wykonane przeze mnie oraz wyczekiwane prezenty, które wręczył długo oczekiwany gość wieczoru – Święty Mikołaj. Gwiazdą spotkania była 10 – letnia Aleksandra Kędra, której występ wzbudził wiele emocji i ogromny aplauz.
 Bal Malucha (20.01.2018r.)
Bal dla najmłodszych został zorganizowany w naszej szkole 20 stycznia 2018 roku. Impreza poprzedzona była licznymi przygotowaniami, w których wzięłam udział. Zaangażowałam się w zakup balonów i przyborów niezbędnych do wykonania dekoracji. Razem z organizatorami uczestniczyłam
w przygotowaniu sali, w której miała odbyć się zabawa. Było to pracochłonne, gdyż wymagało od nas dużo cierpliwości. Sufit pomieszczenia pokrył się sopelkami lodu wykonanymi z białego papieru. W dniu zabawy uczestniczyłam w dmuchaniu balonów i skręcaniu różnych zwierzątek, które sprawiły wielką radość dzieciom. Chętnie uczestniczyłam w zabawach i tańcach integracyjnych prowadzonych przez panią Katarzynę Bednarczyk. Zachęcałam dzieci
i rodziców do wspólnej zabawy.
 Wiem, co jem – zdrowie na talerzu (27.02.2018r.)
Po takim hasłem 27 lutego 2018 roku zostało zorganizowane spotkanie, które miało na celu kształtowanie wśród dzieci właściwych nawyków żywieniowych polegających na spożywaniu owoców, warzyw, soków i produktów mlecznych. W trakcie trwania zajęć uczestniczyła w przygotowaniu pysznych soków owocowych przez klasę II „a”. Zadbałam o bezpieczne posługiwanie się nożem przez dzieci podczas pracy. Jako współorganizator zorganizowałam konkurs plastyczny pod hasłem „Wiem, co jem - zdrowie na talerzu”, powołałam jury
w składzie: pan dyrektor Wiesław Pałka, pani Małgorzata Piróg, pani Agnieszka Korfanty i pani Jolanta Kosztyła oraz przygotowałam pamiątkowe dyplomy
i drobne upominki, które zostały wręczone przez Dyrektora szkoły na zakończenie dnia o zdrowym odżywianiu. Wszystkie prace konkursowe można było podziwiać w szkolnym atrium.
 Z ortografią na wesoło 2018 (13.04.2018r.)
Dnia 13 kwietnia 2018 roku odbyło się spotkanie uczniów klas I – III, którego celem było wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu nauczania ortografii w klasach młodszych. Wspólnie panią Martą Szczepek i panią Agatą Szarek zadbałam o to, by zdobywanie sprawności posługiwania się zasadami polskiej ortografii nie było nudne, ale skuteczne i motywowało do systematycznych ćwiczeń.
Każda z nas miała przydzielone zadania, za które była odpowiedzialna. Moim zadaniem było przygotowanie ilustracji przedstawiających różne przedmioty i zwierzęta, w których nazwach ukryły się trudności ortograficzne. Zadaniem dzieci było odgadnięcie, w którym domku one mieszkają. To zadanie wymagało nie lada sprawności, gdyż dzieci nie widziały pisowni wyrazów. Mimo to doskonale sobie poradziły z tym zadaniem. Wielkie brawa należały się uczniom klasy I „a” i I „b”, którzy dopiero zaczynali poznawać pierwsze reguły ortograficzne. Rezultaty wspólnej pracy można było podziwiać na szkolnym korytarzu, gdzie prace zostały wyeksponowane. Kolejnym zadaniem wykonanym przeze mnie było przygotowanie wykreślanek, które dostosowałam do poszczególnych klas. Zawierały one wyrazy z trudnościami ortograficznymi, które należało odnaleźć i pokolorować każdy wyraz na inny kolor. Dla klas starszych przygotowałam wykreślanki trudniejsze, natomiast klasy młodsze otrzymały wykreślanki dostosowane do ich możliwości. Uczniowie i tym razem poradzili sobie znakomicie. Dzień z ortografią szybko dobiegł końca, ale mam nadzieję, że pamiątkowe dyplomy wykonane przeze mnie, które otrzymała każda klasa za udział w zmaganiach ortograficznych na długo będą przypominać o dobrej zabawie.
Dodam, że przyczyniłam się również do powstania wspaniałego koła fortuny, które zostało wykonane przez pana Jana Bąka – miejscowego stolarza.
 Festiwal wiersza i piosenki angielskiej „English is easy”
( 23.04.2018r.)
Festiwal wiersza i piosenki angielskiej odbył się 23 kwietnia 2018 roku. Celem konkursu była prezentacja twórczości artystycznej i umiejętności językowych. Wspólnie z panią Katarzyną Bednarczyk i panią Barbarą Zubel brałam udział w przygotowaniach do tego festiwalu. Pierwszym krokiem było zaprojektowanie przeze mnie i wykonanie pięknych zaproszeń, które zostały rozesłane do wszystkich Przedszkoli Samorządowych w gminie Brzozów. Następnie wspólnie z paniami zadbałam o przygotowanie pięknej dekoracji związanej z tematyką festiwalu „English is easy”. Dzieci pięknie recytowały
i śpiewały piosenki w języku angielskim. Atmosfera podczas zabawy sprzyjała wspólnej zabawie, a występy bardzo się podobały.
Dokumentacja:
- Szkolna kronika.
- Zdjęcia z wybranych uroczystości. (Załącznik 11).

Przygotowanie z dziećmi obrazkowego mini – słownika ortograficznego.
Ortografia to zmora dużych i małych. Język polski przygotował wiele pułapek i niespodzianek. Aby sobie z nimi poradzić należy znać zasady ortograficzne. Dlatego w naszej szkole organizowane są co roku zajęcia, podczas których dzieci poprzez zabawę uczą się zasad ortograficznych.
Podczas dnia „Z ortografią na wesoło”, który odbył się 21 marca 2017roku, dzieci rozwiązywały krzyżówki, rebusy, zagadki, uczyły się piosenki i rymowanki ortograficznej, utrwalając w ten sposób zasady pisowni wyrazów
z trudnościami ortograficznymi. Kontynuacją zadania było przygotowanie przez każdą klasę ilustrowanego słownika ortograficznego. Dla każdej klasy przygotowałam ilustracje przedstawiające graficzne ujęcie wyrazów
z trudnościami ortograficznymi oraz segregator, w którym uczniowie mieli umieścić karty z pokolorowanymi ilustracjami. Po wykonaniu zadania przedstawiciele klas zaprezentowali efekty swojej pracy. Poinformowałam również, że segregator może służyć jako klasowy słownik ortograficzny,
w którym mogą umieszczać wszystkie nowo poznane wyrazy z trudnościami ortograficznymi i sięgać do niego w razie potrzeby. Moim celem było to, by dzieci łatwiej zapamiętały pisownię trudnych wyrazów dzięki połączeniu ich ze znakiem graficznym. Dzieci mając taki słownik w klasie mogą korzystać z niego w razie kłopotów z pisownią.
Dokumentacja:
- Rymowany wierszyk. Zdjęcia z pracami dzieci. (Załącznik nr 12)

Uczestnictwo dzieci w konkursach wewnątrzszkolnych .
Podczas stażu zorganizowałam konkursy dla dzieci:
1. Konkurs matematyczny – zorganizowany w klasach I – III edukacji wczesnoszkolnej (czerwiec 2017r.)
Wspólnie z panią Urszulą Szelest przygotowałam zadania konkursowe, które były dostosowane do poziomu poszczególnych klas: I, II i III. Konieczność zorganizowania dogrywki była dowodem na to, że wśród naszych uczniów matematyka nie jest taka straszna, jak by się wydawało. Z każdej klasy zostało wyłonionych 3 najlepszych uczniów, którzy podczas apelu otrzymali z rąk pani Marty Szczepek wykonane przeze mnie dyplomy i drobne nagrody rzeczowe.
2. Konkurs plastyczny „Wiem, co jem – zdrowie na talerzu” – zorganizowany w klasach I – III edukacji wczesnoszkolnej związany
z obchodami dnia o zdrowym odżywianiu „Wiem, co jem – zdrowie na talerzu” (marzec 2018r.)
Dzieci dowolną techniką miały wykonać pracę plastyczną związaną
z tematem konkursu. Powstało około 50 prac. Jury w składzie: pan dyrektor Wiesław Pałka, pani Agnieszka Korfanty, pani Jolanta Kosztyła, pani Małgorzata Piróg miało twardy orzech do zgryzienia. W każdej klasie wyłoniono 3 najlepsze prace, które zostały nagrodzone. Podczas obchodów dnia o zdrowym odżywianiu pan dyrektor Wiesław Pałka wręczył zwycięzcom przygotowane przeze mnie dyplomy i drobne upominki. Wszystkie prace konkursowe można było podziwiać w szkolnym atrium.
Niezmiernie było mi miło, że konkursy te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem dzieci, które z wielkim zaangażowaniem wykonywały prace plastyczne i dzielnie walczyły w zmaganiach matematycznych.
Pod moim kierunkiem dzieci brały udział w szkolnych konkursach plastycznych:
- Konkurs plastyczny dotyczący twórczości Marii Konopnickiej – patronki naszej szkoły (maj 2017r.)
Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej związanej
z wybranym utworem Marii Konopnickiej. Jury oceniało pomysłowość
i staranność prac. Uczennica klasy I „a” Wiktoria Haliniak zdobyła I miejsce
w kategorii klas I – III edukacji wczesnoszkolnej;
- Konkurs plastyczny dotyczący twórczości Marii Konopnickiej – patronki naszej szkoły (maj 2018r.)
Uczennice klasy II „a” zdobyły czołowe miejsca w tym konkursie ( w kategorii klas I – III edukacji wczesnoszkolnej I miejsce zajęła Martyna Wania, II miejsce zajęła Wiktoria Haliniak).
Dzięki przygotowaniu konkursów nabyłam umiejętności organizacyjne, rozwinęłam własną kreatywność i pomysłowość przygotowując dyplomy. Natomiast dzieci ujawniły swoje talenty, poznały swoje mocne strony i rozwinęły zainteresowania.
Dokumentacja:
- Projekty dyplomów. (Załącznik nr 13)Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
W trakcie stażu współpracowałam z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Wspólnie z panią Martą Szczepek kierowałam uczniów na badania przesiewowe. Dzięki temu uzyskałyśmy specjalistyczną diagnozę oraz opinie dotyczące form dalszej opieki i pomocy dla danego ucznia. Uczniowie byli pod stałą opieką psychologiczno – pedagogiczną, a ja podniosłam poziom własnej wiedzy dotyczącej pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami. W roku szkolnym 2015/2016 pracowałam również z dziewczynką realizującą Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny w toku nauczania indywidualnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną
w stopniu znacznym. Analizowałam orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz zawarte w nim zalecenia. Na prośbę rodziców byłam autorem opinii o uczennicy dotyczącej jej funkcjonowania w środowisku szkolnym. Opinia ta została przekazana Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Dzięki współpracy z poradnią wspierałam rodziców poprzez udzielenie specjalistycznej pomocy dziecku. Często też prowadziłam rozmowy z rodzicami, aby lepiej poznać funkcjonowanie dziewczynki
w środowisku rodzinnym.
Dokumentacja:
- Potwierdzenie opiekuna stażu. (Załącznik nr 14)(§ 7 ust. 2 pkt. 3)

Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.

Wykorzystanie Internetu.
W obecnych czasach, przy zaawansowanym poziomie technologii informacyjnej, komputerowej i komunikacyjnej w kraju i na świecie, podstawowym narzędziem pracy nauczyciela jest komputer. Ciężko sobie wyobrazić realizację jakichkolwiek działań związanych z pracą zawodową bez wsparcia urządzeń multimedialnych. Realizując zadania nauczyciela na bieżąco korzystałam z technik komputerowych i komunikacyjnych. Internet jest niezbędny w mojej pracy, a zwłaszcza w trakcie awansu zawodowego. Przez cały okres stażu podczas przygotowywania się do zajęć korzystałam z licznych portali internetowych i edukacyjnych. Były to następujące portale:
• www.edziecko.pl ,
• www.eduforum.pl ,
• www.profesor.pl ,
• www.edu.com.pl ,
• www.men.gov.pl ,
• www.code.org ,
• www.awans.net ,
• www.szkoła.net ,
• www.literka.pl ,
• www.edux.pl ,
• www.oswiata.org ,
• www.interklasa.pl ,
• www.publikacje.edu.pl ,
Dzięki sieci internetowej mam szybki dostęp do informacji merytorycznych, jak i dydaktycznych. Mogę na bieżąco śledzić zmiany
w przepisach prawa oświatowego oraz szukać odpowiednich dla siebie szkoleń
i kursów. Internet daje również możliwość poszukiwana rozwiązań moich problemów nie tylko dydaktycznych, ale również wychowawczych. Jest dla mnie źródłem wiadomości, które wykorzystuję dla własnych potrzeb i potrzeb dzieci. Mogę w szybki i wygodny sposób zaspokajać ciekawość dzieci, wyszukując potrzebne informacje i pomysły na prace plastyczne. Oprócz tego wymieniałam się doświadczeniami z innymi nauczycielami poprzez przekazywanie im oraz otrzymywanie od nich informacji drogą internetową
(e – mail). Wykorzystanie Internetu jako narzędzia pracy bardzo mi pomogło w prowadzeniu zajęć i lekcji. Dzięki sieci internetowej miałam stały kontakt z dyrekcją i innymi nauczycielami.
Komputer w pracy nauczyciela to nie tylko narzędzie do przepisywania tekstów, liczenia różnych statystyk, tworzenia zaproszeń, dyplomów, podziękowań. To klucz do nieograniczonego zasobu wiedzy jakim jest Internet.
Dokumentacja:
- Spis adresów stron internetowych, portali internetowych. (Załącznik nr 15)

Dokumentowanie przebiegu stażu.
Przez cały okres trwania stażu skrupulatnie gromadziłam
i przygotowywałam wszystkie materiały związane z realizacją planu rozwoju zawodowego. W mojej teczce znalazły się zaświadczenia i certyfikaty, które poświadczają moje uczestnictwo w różnych szkoleniach i warsztatach. Na bieżąco przygotowywałam scenariusze zajęć, które prowadziłam i arkusze obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. Przygotowałam wersję elektroniczną dokumentów dotyczących przebiegu stażu.
Dokumentacja:
- Teczka stażysty.
Wykorzystanie środków technologii informacyjnej na lekcjach.
W swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną do przygotowywania: planów pracy, sprawozdań, analiz, tworzenia dokumentów szkolnych, takich jak: pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć i uroczystości, elementy gazetek ściennych, zaproszeń
i dyplomów na różne uroczystości i konkursy szkolne, podziękowań. Wykorzystywałam program Microsoft Word do przygotowywania różnego rodzaju materiałów dydaktycznych, takich jak: pomoce wizualne, karty pracy, ćwiczenia dodatkowe, scenariusze zajęć, dokumentację awansu zawodowego. Na zajęciach komputerowych w edukacji wczesnoszkolnej wraz z uczniami pracowałam z płytami dołączonymi do podręczników. Pracowałam z uczniami również przy użyciu programu Paint, dzięki któremu powstały piękne prace plastyczne.
Ciekawym wyzwaniem dla mnie było wprowadzenie uczniów w świat programowania. Razem z nimi pracowałam na platformie internetowej code.org. Platforma ta daje wiele możliwości. Jako nauczyciel założyłam klasie konto dzięki, któremu mogłam śledzić ich przygodę z programowaniem. Uczniowie logując się na platformie posiadali swój unikatowy obrazek, który był zarazem ich hasłem do konta. Rozwiązywali zadania układając algorytmy i w ten sposób szukali rozwiązania problemów. Dzieci wykazywały duże zainteresowanie, gdyż zadania, które rozwiązywały związane były z ich bohaterem bajkowym – Angry Birds, który musiał pokonać drogę , aby dotrzeć do świnki. Uczniowie mieli również rozwiązać problem pszczółki, która miała dotrzeć do kwiatów, zebrać nektar i zrobić miód. Pojawiło się pojęcie pętli, z którym dzieci poradziły sobie bardzo dobrze. Pracowaliśmy na dwóch kursach. Po ukończeniu kursów dzieci mogły wygenerować i wydrukować dyplom ukończenia kursu z własnym nazwiskiem. Jako nauczyciel mogłam śledzić postępy każdego ucznia, które zadanie wykonuje w danej chwili oraz sprawdzić poprawność wykonania zadania i pokierować tak, aby zadanie było wykonane z poprawną ilością kodów. W prosty i przystępny sposób dzieci mogły spróbować swoich sił
w programowaniu.
Praca tylko z podręcznikiem jest z pewnością mniej atrakcyjna, dlatego
w swojej pracy wykorzystywałam urządzenia multimedialne, takie jak: magnetofon, telewizor, rzutnik. Magnetofon to urządzenie niezbędne w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Używałam go podczas ćwiczeń śródlekcyjnych, szczególnie związanych z muzyką. Dzieci chętnie śpiewają więc magnetofon służył mi również do odtwarzania piosenek, a także największych dziecięcych hitów, przy których dzieci chętnie tańczyły. Wielokrotnie uczniowie mieli okazję oglądać filmy edukacyjne takie jak:
- „Polskie symbole narodowe” z serii „Historia w kolorach”;
- „Układ słoneczny”;
- „Wędrówki z dinozaurami” cz.1
- „Warto wiedzieć – hipoterapia”
W swojej pracy używałam również rzutnika, za pomocą którego mogłam zaprezentować dzieciom przygotowane przeze mnie prezentacje multimedialne m.in. „Wisła – królowa polskich rzek”.
Nie wyobrażam sobie pracy bez używania urządzeń multimedialnych, gdyż one uatrakcyjniają moje zajęcia.
Dokumentacja:
- Potwierdzenie opiekuna stażu. (Załącznik nr 16)
(§ 7 ust. 2 pkt. 4)

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Podejmowanie działań na rzecz pomocy materialnej dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji lub osobom samotnym.
Konsultowałam się z pedagogiem szkolnym oraz z opiekunem stażu na temat dzieci potrzebujących pomocy materialnej lub osób samotnych w naszej miejscowości. Wspólnie z opiekunem stażu zorganizowałyśmy przedświąteczne zbiórki produktów żywnościowych (grudzień 2017r., marzec 2018r.), które zostały przekazane wybranym osobom samotnym mieszkającym w Przysietnicy. Pod stałą opieką są obecnie 3 osoby. Dzieci chętnie włączyły się w tę akcję. Działanie to miało na celu uświadomienie dzieciom potrzeby niesienia pomocy potrzebującym. Radość na twarzy obdarowanego była wystarczającą nagrodą
i wyrazem wdzięczności za ten podarunek.
Drugie działanie uległo modyfikacji. Wspólnie z panią Barbarą Zubel
w każdym roku stażu zaangażowałam się w przygotowanie kartek świątecznych zarówno bożonarodzeniowych jak i wielkanocnych, za pomocą których zostały przesłane życzenia świąteczne Dyrektora naszej szkoły do placówek oświatowych gminy Brzozów oraz ważnych instytucji naszej gminy. Było to pracochłonne zadanie wymagające od nas dużego zaangażowania i zdolności plastycznych. Dzięki temu zadaniu mogłyśmy ujawnić swoją pomysłowość
i kreatywność oraz promować szkołę na zewnątrz.

Dokumentacja:
- Potwierdzenie opiekuna stażu. (Załącznik nr 17)

Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów dydaktyczno-wychowawczych.
W każdym zespole klasowym zdążają się różne nieporozumienia
i kłótnie. Rolą nauczyciela jest zapobieganie sytuacjom konfliktowym. Starałam się rozładować złe emocje, które towarzyszyły uczniom nie tylko w czasie przerw, ale również podczas lekcji. W tym celu organizowałam liczne zabawy integracyjne. Ich rolą jest to, by uczniowie lepiej się poznali nie tylko poprzez wymienienie swoich imion. Poprzez zabawę dzieci miały okazje poznać wiele faktów z życia swoich kolegów, a poprzez to znaleźć elementy wspólne i tematy do rozmów.
Aby zapobiegać agresji stosowałam różne techniki wyciszające
i relaksacyjne. Wzięłam udział w warsztatach zorganizowanych przez ośrodek szkoleniowy ISKRA „Techniki wyciszające i relaksacyjne z elementami muzykoterapii”, podczas których poznałam nowe, ciekawe techniki, które
z powodzeniem stosowałam podczas zajęć.
Dokumentacja:
- Spis zabaw integracyjnych i relaksacyjnych. (Załącznik nr 18).
- Zdjęcia przedstawiające wykonane kartki świąteczne. (Załącznik nr 19).

Praca z dzieckiem mającym trudności z przyswajaniem wiedzy.
Praca z dziećmi mającymi trudności w nauce jest wielkim wyzwaniem. Dlatego w roku szkolnym 2015/2016 w ramach art. 42, ust.2, pkt 2 prowadziłam dwa rodzaje zajęć dodatkowych. Były to zajęcia doskonalące umiejętności polonistyczne i matematyczne. W zajęciach tych uczestniczyło 15 uczniów z ówczesnej klasy I . Starałam się podczas zajęć pomagać uczniom słabszym w nadrobieniu zaległości związanych z dłuższą ich nieobecnością
w szkole spowodowaną chorobą, a dla uczniów wyróżniających się przygotowywałam dodatkowe zadania zwiększając stopień trudności. Mogli oni również powtórzyć materiał lub służyć pomocą swoim kolegom w ramach pomocy koleżeńskiej. Szczególną uwagę zwracałam na kaligrafię, dlatego dużo czasu poświęcałam na kreślenie szlaczków, pisanie liter, sylabowanie, głoskowanie, literowanie.
Dokumentacja:
- Zapisy w dzienniku.

§ 7 ust. 2 pkt. 5.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

Poznanie procedury awansu zawodowego – analiza dokumentacji.
Rozpoczynając starania o uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpiłam do analizy prawa oświatowego dotyczącego awansu nauczycieli. W tym celu dokładnie przeanalizowałam rozporządzenia MEN
z 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli. W ten sposób poznałam wymagania niezbędne do uzyskania wyższego stopnia awansu. Analiza rozporządzenia ułatwiła mi opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego.
Dokumentacja:
- Notatki. (Załącznik nr 20).

Monitorowanie zmian dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
Zapoznałam się z najważniejszymi dokumentami, które określają funkcjonowanie szkoły: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Profilaktyczno – Wychowawczy. W celu wzorowego pełnienia obowiązków nauczyciela zapoznałam się również z regulaminami obowiązującymi w szkole (Regulamin stroju, regulamin dyżurów). Jednym
z takich obowiązków jest pełnienie dyżurów podczas przerw. Pełniłam je rzetelnie, gdyż wiem, że czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci to bardzo ważne zadanie.

Dokumentacja:
- Notatki. (Załącznik nr 21)

Analiza przepisów prawa.
Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności dotyczących dokładnego zapoznania się z przepisami prawa światowego. Była to analiza następujących aktów prawnych: Karta Nauczyciela, Prawo Oświatowe, Konstytucja.
Znajomość prawa jest bardzo ważna. Analizując Kartę Nauczyciela zwróciłam szczególną uwagę na zapisy odnoszące się do obowiązków nauczyciela, dlatego starałam się rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania oraz wspierać uczniów w ich rozwoju. Ważne też było zapewnienie im bezpieczeństwa, a także wychowanie tak, by szanowali swoją Ojczyznę
i każdego człowieka. Szczególną uwagę skupiłam na zapiski, które związane były z awansem zawodowym nauczycieli. Poznałam w ten sposób wszystkie zasady i przepisy dotyczące uzyskania przez nauczyciela stopnia awansu na nauczyciela mianowanego.
Drugim bardzo ważnym aktem prawnym, który był moim drogowskazem, jest Prawo Oświatowe. Dokument ten zawiera zadania oświaty, do których należy zaliczyć przede wszystkim prawo wszystkich obywateli do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki. Zawiera informacje na temat obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, jak wygląda kształcenie osób przybywających z zagranicy oraz informacje o szkołach i placówkach niepublicznych.
Mając na względzie poszanowanie praw człowieka i szacunek do każdego człowieka nie mogłam pominąć analizy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
a szczególnie rozdziału dotyczącego wolności, praw i obowiązków człowieka
i obywatela.
Znajomość prawa i przepisów daje mi poczucie bezpiecznego postępowania. Sięgam do tych źródeł informacji w sytuacjach problemowych.
Dokumentacja:
- Notatki. (Załącznik nr 22)

Podsumowanie
Okres stażu był dla mnie bardzo aktywnym okresem w pracy zawodowej. To czas kiedy doświadczyłam wiele osobistych osiągnięć oraz sukcesów w zakresie budowania relacji między uczniami, nauczycielami
i rodzicami. Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela mianowanego stała się dla mnie wyzwaniem, ale jednocześnie okazją do sprawdzenia jakim jestem nauczycielem. Udowodniłam, że potrafię korzystać z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej szkoły. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych wynikających ze statutu naszej szkoły. Wierzę, że wszystkie moje poczynania przyczyniły się do wzrostu jakości mojej pracy
i pracy szkoły.
W trakcie trwania stażu spotkałam się z dużym zrozumieniem
i wsparciem ze strony Grona Pedagogicznego. Dużą satysfakcję sprawia mi fakt, iż moja praca została doceniona przez pana dyrektora Wiesława Pałkę, który w roku szkolnym 2017/2018 przyznał mi Nagrodę Dyrektora.
Analizując swoją dotychczasową pracę mogę stwierdzić, że założone cele w planie rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Sądzę, że
w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły. Zależy mi także na śledzeniu wszelkich nowości, analizowaniu ich i wdrażaniu tych najlepszych.
Jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczymi i dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi się nauczyć, zmierzyć z wieloma problemami, jednak teraz wiem, jak sobie z nimi radzić i gdzie szukać pomocy.


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.