Katalog

MAGDALENA P-R, 2022-05-30
Radomno

Informatyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Imię i nazwisko: Magdalena P-R
Szkoła: Zespół Szkół w ………
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2022r.
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego


Na podstawie art.9g ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018r. poz.967 oraz Dz.U. z 2019 r. poz.1287) i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 oraz Dz.U. z 2019 r. poz.1650)
opracowałam plan swojego rozwoju zawodowego,
który przedstawiłam w tabeli.


§ 8 ust. 3 pkt 1
umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych,
sprzyjających procesowi uczenia się;

•Wykorzystanie w pracy z uczniami metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się np. burza mózgów, drama, metoda projektu , gry dydaktyczne
•Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: szkoleniach, kursach, warsztatach oraz konferencjach zgodnie z aktualnymi potrzebami uczniów i szkoły
•Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej oraz pracowniach wyposażonych w nowoczesne tablice multimedialne, tablety
•Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów edukacyjnych, internetu,
e-booków oraz chmury
•Tworzenie strony internetowej szkoły
•Współadministrowanie dziennika elektronicznego Librus
•Uczestnictwo w kursach i szkoleniach komputerowych doskonalących umiejętność wykorzystywania komputera w codziennej pracy
•Stosowanie technik komputerowych w pracy pedagogicznej
•Wspomaganie, nauczycieli, wychowawców poprzez przygotowywanie dyplomów, zaproszeń, ogłoszeń, ulotek, broszur, folderów i innych druków


§ 8 ust. 3 pkt 2
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych,
prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

•Aktywne uczestnictwo w pracach zespołów przedmiotowych, wychowawczych, w zespole ds. ewaluacji wewnętrznej i komisjach szkolnych
•Wymiana doświadczeń między nauczycielami zespołów przedmiotowych (dzielenie się problemami, własnymi rozwiązaniami, efektami pracy) oraz wzajemna pomoc w doborze pomocy naukowych, programów nauczania, planów wynikowych
•Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
•Opracowywanie i udostępnianie na portalach edukacyjnych swoich scenariuszy zajęć oraz pomocy dydaktycznych
•Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów, a także nauczycielami z innych szkół w celu wymiany doświadczeń, organizowania wspólnych akcji
•Dzielenie się z nauczycielami umiejętnością efektywnego poszukiwania materiałów w zasobach internetu
•Pomoc nauczycielom w posługiwaniu się sprzętem multimedialnym oraz w obsłudze komputera, programów komputerowych oraz dziennika elektronicznego Librus


§ 8 ust. 3 pkt 3
poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności
dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;

•Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań oraz zdolności dzieci i młodzieży poprzez udział w projektach edukacyjnych
•Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania CodeWeek 2019
•Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
•Organizacja i współorganizacja akademii, imprez szkolnych oraz klasowych
•Organizacja lub udział wraz z uczniami w akcjach charytatywnych
•Organizacja wycieczek szkolnych
•Pedagogizacja rodziców - dzielenie się na zebraniach klasowych wiedzą z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy oraz uzależnieniom od komputera i Internetu


§ 8 ust. 3 pkt 4 a)
opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły,
w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

•Opracowanie i wdrożenie programu profilaktyczno-edukacyjnego „Dniem i nocą walcz z cyberprzemocą”


§ 8 ust. 3 pkt 4 b)
wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego,
przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego,
egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników,
a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego
z Centrum Edukacji Artystycznej

•Pełnienie funkcji szkolnego e-koordynatora w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”
•Aktywny udział w działalności charytatywnej i wolontariackiej szkoły, koordynowanie lub współorganizowanie akcji związanych z wolontariatem

Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.