Katalog

Mateusz Suchodolski, 2022-05-16
Krosno

Przedsiębiorczość, Sprawdziany i testy

Sprawdzian z działu "Gospodarka rynkowa" - podstawy przedsiębiorczości

- n +

Gr. A
1.Uzupełnij zdania odpowiednimi terminami (4 pkt):
a) program reform gospodarczych, który został wprowadzony początkiem lat 90-tych został przygotowany przez:
b) ogół wzajemnych zależności między podażą, popytem a ceną towarów i usług to:
c) jeśli pieniędzy jest za dużo w obiegu, a popyt wyraźnie przewyższa podaż prowadzi to do pojawienia się:
d) charakteryzuje rynek, na który wielu producentów dostarcza podobne, ale nie takie same produkty :
2.Ustosunkuj się do poniższych stwierdzeń określając ich prawdziwość (Prawda/Fałsz) (2 pkt):
a) w konkurencji doskonałej ceny ustalane są przez rynek, a nie przez sprzedawców
b) w monopolu, bariery wejścia na rynek praktycznie nie występują
c) cena jest jednym z czynników produkcji
d) UOKiK chroni praw indywidualnych konsumentów
3. Wybierz prawidłową odpowiedź (tylko jedna jest poprawna) (2 pkt):
3.1. Nadwyżka wydatków nad przychodami to:
a) dług państwowy
b) deficyt budżetowy
c) deflacja
d) niedobór rynkowy
3.2. Ingerencja państwa w procesy gospodarcze to:
a) alokacja
b) redystrybucja
c) dywersyfikacja
d) interwencjonizm państwowy
4. Wykonaj polecenia (2 pkt):
a) podaj prawo popytu:
b) wyjaśnij na czym polega paradoks Veblena oraz narysuj kompletny wykres ilustrujący to zjawisko.

Gr. B
1. Uzupełnij zdania odpowiednimi terminami (4 pkt):
a) zestawienie dochodów i wydatków na okres jednego roku (zatwierdzany w formie ustawy)
b) polega na określaniu podatków oraz wpływów do budżetu państwa; prowadzi ją Ministerstwo Finansów
c) oznacza ingerencję państwa w różne dziedziny życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego
d) jest inaczej nazywany efektem snoba
2. Ustosunkuj się do poniższych stwierdzeń określając ich prawdziwość (Prawda/Fałsz) (2 pkt):
a) politykę monetarną prowadzi Ministerstwo Finansów
b) przy reklamacji odpowiedzialność za towar odpowiada gwarant
c) do wydatków konsumpcyjnych stałych gospodarstw domowych zaliczmy np: czynsz za mieszkanie
d) funkcja alokacyjna państwa polega na np. korygowaniu mechanizmu rynkowego
3. Wybierz prawidłową odpowiedź (tylko jedna jest poprawna) (2 pkt):
3.1. Dochodem gospodarstw domowych z majątku NIE jest:
a) dywidenda (dochód z akcji)
b) dochód z działalności rolniczej
c) odsetki od lokat
d) zysk ze sprzedaży samochodu
3.2. Popyt nieelastyczny dotyczy np.:
a) komputerów
b) mieszkań
c) leków
d) książek
4. Wykonaj polecenia (2 pkt):
a) rozwiń skrót UOKiK
b) wyjaśnij na czym polega paradoks Giffena oraz narysuj kompletny wykres ilustrujący to zjawisko.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.