Katalog

Kornelia Lewandowska, 2022-05-16
Kielcza

Zajęcia pozaszkolne, Różne

Program Szkolnego Koła Caritas

- n +

Cel ogólny:
Szkolne Koło Caritas jest dobroczynną organizacją uczniów. Służy rozwijaniu społeczno - humanitarnego zaangażowania członków, zaspokojenia duchowych i społecznych potrzeb młodego pokolenia katolików oraz podejmowania przez nich dzieł miłosierdzia chrześcijańskiego, kształtując w nich postawę wrażliwości na potrzeby innych.
Podstawa prawna:
Podstawę prawną Szkolnego Koła Caritas stanowią:
• Status Caritas Diecezji Opolskiej,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
• ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, ze
• zmianami),
• Regulamin Szkolnego Koła Caritas na terenie Diecezji Opolskiej.
Nadzór nad realizacją programu:
Nadzór nad działalnością Szkolnego Koła Caritas sprawuje dyrektor szkoły oraz Caritas Diecezji Opolskiej.
Realizatorzy programu:
Sprawami wychowawczymi oraz organizacyjnymi oraz reprezentowaniem Koła przed dyrekcją szkoły i na zewnątrz zajmuje się nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez dyrektora Caritas Diecezji Opolskiej. Opiekę duchową sprawuje asystent kościelny wyznaczony przez dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej.
Współpraca:
Szkolne Koło „Caritas” w realizacji swoich zadań współpracuje z:
• dyrekcją szkoły,
• Radą Pedagogiczną,
• Caritas Diecezji Opolskiej,
• Samorządem Uczniowskim,
• Parafią pod wezwaniem św. Bartłomieja Ap. w Kielczy.
Cele Szkolnego Koła Caritas:
1. Zaspokajanie potrzeb duchowych i społecznych uczniów.
2. Uwrażliwianie ich na potrzebę służenia innym różnorodną pracą.
3. Kształtowanie otwartości na drugiego człowieka.
4. Budzenie szacunku dla osób chorych, starszych, cierpiących.
5. Kształtowanie umiejętności dzielenia się (na miarę swoich możliwości) dobrami materialnymi z osobami, które cierpią niedostatek.
6. Uczenie współpracy i współdziałania dla dobra innych.
7. Pomaganie w pracy nad sobą- kształtowanie właściwej postawy poprzez ukazywanie wzorców osobowych.
8. Ukazanie miłości bliźniego jako najważniejszej wartości w życiu chrześcijańskim.
Zadania Szkolnego Koła „Caritas”
1. Zebranie spośród uczniów klas IV-VIII kandydatów.
2. Objęcie kandydatów formacją przygotowująca do członkostwa w Szkolnym Kole Caritas.
3. Ustalenie zakresu i form działania.
4. Włączenie uczniów w wybrane formy działalności Caritas Diecezji Opolskiej, np. rozprowadzenie świec w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, Skarbonka Wielkanocna, itp.
5. Niesienie pomocy osobom jej potrzebującym- w szkole, w domu, sąsiedztwie.
6. Uwrażliwianie na potrzeby dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole, pomoc tym dzieciom.
7. Włączenie się w różne akcje charytatywne podejmowane w szkole lub organizowanie przez fundacje, stowarzyszenia, instytucje samorządowe.
Przewidywane osiągnięcia i umiejętności:
• zaspokojenie duchowych i społecznych potrzeb młodego pokolenia katolików oraz podejmowanie przez nich dzieł miłosierdzia,
• pogłębianie wartości chrześcijańskich, rozwoju i kształtowania człowieka w duchu miłosierdzia,
• kształtowanie i formułowanie przyszłej kadry wolontariuszy, doskonale znających problematykę dobroczynności,
• ukształtowanie człowieka o silnej odpowiedzialności za drugą osobę, który w przyszłości może sam animować charytatywne przedsięwzięcia Kościoła,
Ewaluacja programu:
• ocena pracy koła przez Dyrektora szkoły, Dyrektora Caritas, rodziców,
• obserwację i samoobserwację oraz samoocena skuteczności podejmowanych działań,
• systematyczne sprawozdania z przeprowadzonych akcji,
• ilość zdobytych funduszy,
• ewentualne relacje i podziękowania osób, które otrzymały pomoc.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.