Katalog

Anna Mroczek, 2022-05-16
Tarnobrzeg

Zajęcia pozaszkolne, Program nauczania

Program autorski "Matematyka zakręcona w kolorach"

- n +

Wstęp

Program „Matematyka w kolorach” przeznaczony jest dla dzieci z kl. I – III, realizowany podczas zajęć świetlicowych w cyklach godzinnych dwa razy w miesiącu. W programie nie ma podziału na grupy wiekowe. Tematyka w nim zawarta może być realizowana w dowolnej kolejności , uwzględniając podział na bloki tematyczne.
Głównym celem programu jest zainteresowanie uczniów matematyką i jej praktycznym zastosowaniem w życiu codziennym w oparciu o naturalne potrzeby poznawcze dzieci.
Program „Matematyka w kolorach” opiera się na założeniu nauki poprzez zabawę , doświadczenia, eksperymenty i działanie za pomocą konkretów i praktycznych ćwiczeń. Treści programowe odwołują się do wskazań podstawy programowej dla uczniów klas I-III przebywających w świetlicy szkolnej.
W zajęciach mogą brać udział wszystkie dzieci, które chcą rozwijać swoje zainteresowania matematyczne, ale i uczniowie słabsi, którzy poprzez udział w grach i zabawach matematycznych będą wzmacniali wiarę we własne siły, możliwości i umiejętności.
Kształtowanie umiejętności liczenia, utrwalanie aspektu liczby kardynalnej oraz porządkowej będzie realizowane przez cały rok.

Cele:

 rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych;
 kształtowanie myślenia logiczno-matematycznego
 uczenie myslenia przyczynowo-skutkowego
 zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań związanych z matematyką
 stwarzanie warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji
matematycznych w toku zabawy;
 umożliwienie dzieciom eksperymentowania, doświadczania i odkrywania;
 uczenie praktycznego rozwiązywania problemów matematycznych
 wdrażanie do wytrwałości, dokładności;
 kształcenie umiejętności współpracy w grupie;
 kształtowanie umiejętności komunikacyjnych – mówienie, słuchanie i prezentowanie rozwiązań;
 wzmocnienie nauki matematyki poprzez praktyczne działania w całym zakresie liczenia, algebraicznego myślenia, pomiaru danych, geometrii, świadomości przestrzennej,
 rozwijanie wyobraźni dziecka,
 uwrażliwianie na piękno otaczającego świata,
 usprawnianie koordynacji wzrokowej i ruchowej, motoryki małej i dużej
 integracja uczniów poprzez wspólne działania i zainteresowania.
 kształtowanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
Spodziewane efekty:
 realizacja własnych pomysłów z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych,
 współdziałanie w grupie,
 generowanie własnych pomysłów w zakresie tworzenia ciekawych konstrukcji matematycznych,
 dokonywanie swobodnego wyboru materiałów plastycznych,
 sprawne i bezpieczne posługiwanie się różnymi przyborami plastycznymi,
 wzbogacanie własnej inwencji twórczej.


Metody
 metoda przekazu wiedzy;
 metoda samodzielnych doświadczeń;
 metody aktywizujące;
 metoda kierowania własną działalnością;
 metoda pokazu;
 metoda zadań stawianych dziecku.




Działy do realizacji:

Dodawanie i odejmowanie na dywanie

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- Zapoznanie z pojęciami barw podstawowych i pochodnych,
- Tworzenie liczmanów z prostych przedmiotów
- klasyfikowanie przedmiotów wg ich cech fizycznych
- Obliczanie sum i różnic, manipulując konkretami – liczmanami lub przedmiotami realnymi
- Układanie przedmiotów w serie rosnące i malejące, numerowanie, przeliczanie, odliczanie, liczenie w różnych kierunkach i od wybranego przedmiotu, liczenie wstecz.
- porównywanie liczb wg znaków większości, mniejszości, równości
-doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi
- kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie


Spodziewane efekty:
Uczeń:
- potrafi liczyć i przeliczać
- klasyfikuje przedmioty pod względem jednej lub kilku cech wspólnych
- poprawnie podaje barwy podstawowe i pochodne
- potafi wykorzystać przedmioty codzienngo uzytku do liczenia
- poprawia swoje błędy
- projektuje i organizuje własną prace
- zgodnie pracuje w grupie


TEMATYKA ZAJĘĆ:
1. Wesołe liczmany
2. Cyferkowe zoo




Trójkąt , kwadrat koło i jest nam wesoło

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- Utrwalanie nazw figur geometrycznych.
- Rozbudzanie zainteresowania kompozycjami arystycznymi z figur geometrycznych
- Klasyfikowanie przedmiotów według określonej cechy
- Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej
- Doskonalenie umiejętności posługiwania się figurami w zabawie
- Kształcenie umiejętności tworzenia kompozycji wg. wzoru
- Doskonalenie wrażliwości dotykowej
- Tworzenie warunków sprzyjających współpracy grupowej
- Wzmacnaianie więzi grupowych


Spodziewane efekty:
Uczeń:
- Wpóldziała w grupie
- Rozpoznaje i prawidłowo nazywa figury geometryczne
- Potrafi określić kształt przedmiotów codziennego użytku
- Tworzy kmpozycje wg. wzoru
- Przestrzega zasad obowiązujących w zabawie
- Segreguje przedmioty wg. kształtu
- Tworzy własne kompozycje z wybranych figur geometrycznych



TEMATYKA ZAJĘĆ:
1. Tangram znamy – układamy.
2. Figurowe domino na wesoło.

Mali architekci w akcji

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- wprowadzenie do myslenia abstrakcyjnego
- doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 100,
- Określanie położenia przedmiotów na płaszczyżnie
- Klasyfikowanie obiektów. Tworzenie kolekcji.
- zapoznanie dzieci z ciekawymi budowlami architektonicznymi
- Zainteresowanie uczniow otaczającym światem
- kształtowanie postawy twórczej i wrażliwości estetycznej

TEMATYKA ZAJĘĆ:
1. Montino 3D- konstrukcje.
2. Ciekawe budowle w architekturze
Spodziewane efekty:
Uczeń:
- Rozpoznaje słynne budowle i potrafi je nazwać
- potrafi tworzyć własne konstrukcje
- dodaje i odejmuje w zakresie 100
- klasyfikuje budynki: mieszklane, biurowe, przemysłowe , zabytkowe
- wymienia barwy podstawowe i pochodne
- stosuje się do poleceń nauczyciela
-zgodnie pracuje w grupie





Tropiciele tabliczki mnożenia

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- kształtowanie utrwalenie przez uczniów znajomości tabliczki mnożenia w zakresie 100
- rozwijanie logicznego myslenia
- Doskonalenie pamięci wzrokowej i słuchowej
-Werbalizowanie wykonywanych czynności
- Ukazanie przydatności mno,Zenia i dzielenia w życiu codziennym.
- Kształtowanie zgodnej współpracy w grupie i wzajemnej pomocy.
-Wdrażanie do pokonywania trudności zawartych w zadaniach

Spodziewane efekty:
Uczeń:
- Potrafi mnożyc i dzielić na miarę swoich możliwości
- Potafi wykorzystywać tabliczke mnożenia podaczas zabaw.
- umie się wcielac w przydzielane role
-poprawnie komunikuje się z innymi uczniami
-zna zasady poznanych gier i zabaw
- bierze aktywny udział w zajęciach

TEMATYKA ZAJĘĆ:
Dzielę i mnożę kto mi pomoże!- scenki dramowe
Wojna kostkowo-karciana i zawsze jest wygrana!

Spacer po matematycznej krainie

CELE SZCZEGÓŁOWE:
- Utrwalanie dodawania , odejmowania , mnożenia , dzielenia.
- doskonalenie umiejętności uzupełniania treści w zadaniach tekstowych
- Kształtowanie umiejętności układania prostych zadań.
- Tworenie gier matematycznych z wykorzystaniem posiadanych wiadomości i umijęjętności.
- Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życiowych które wymagaja dodawania, odejmowania, mnożenia , dzielenia
-Doskonalenie orientacji przestrzennej
- Kształcenie logicznego i abstrakcyjnego myślenia.

Spodziewane efekty:
Uczeń:
- Układa proste zadania tekstowe wg. podanej formuły
- Wykorzystuje zdobyte wiadomości podczas tworzenia zespołowej gry planszowej.
- Orientuje się w przestrzeni
- Rozwiązuje działania matematyczne.
- Zgodnie wspólpracuje w grupie.
- Poprawia popełniane błędy.

TEMATYKA ZAJĘĆ:

Świetlicowy, kolorowy Eurobiznes.
Matematyczne roboty na planecie Ziemia.

Matematyczne rękodzieło
CELE SZCZEGÓŁOWE
- Inspirowanie uczniów rękodziełem z wykorzystaniem matematyki.
- Doskonalenie motoryki małej.
- stymulowanie twórczej aktywności matematycznej
- Ćwiczenie spostrzegawczości i koncentracji uwagi.
- Utrwalanie mnożenia, dzielenia, dodawania, odejmowania.
- Rozwijanie wyobraźni przestrzennej
-Kształtowanie umiejętności planowania i organizowania pracy
- Rozwijanie wrażliwości estetycznej
Spodziewane efekty:
Uczeń:
- potrafi korzystać z wykresów i schematów
- umie liczyć w zakresie 100
-rozróżnia liczby parzyste i nieparzystr
- wyodrębnia i nazywa kształty przedmiotów
- orientuje się w przestrzeni
- manipuluje , układa kompozycje, mozaiki z figur geometrycznych
- posługuje się przyborami do wyszywania

TEMATYKA ZAJĘĆ:
Obrazy dziurkowane kolorowo zakodowane
Artystyczny haft matematyczny

Matematyka w świetle jupiterów

CELE SZCZEGÓŁOWE:
-Doskonalenie umiejętności przeliczania elementów zbioru
- Rozwijanie umiejętności odczytywania symboli.
-Ksztaltowanie postawy kreatywnej wśród uczniów.
- Doskonalenie analitycznego spostrzegania
Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo ruchowej
Rozładowywanie zablokowanych emocji i napięc
-Pobudzanie katywności artystycznej dzieci
-rozwijanie zdolności muzycznych
Doskonalenie umiejętności posługiwania sie barwami
- Kształtowanie umiejętności wcielania się w określone role
-Wzbogacanie słownictwa matematycznego
TEMATYKA ZAJĘĆ:
Cyferkowy teatrzyk
Mandale-matematyczne medale
Spodziewane efekty:
Uczeń:
- potrafi wcielić się w określone role-
- wystukuje rytm
-śpiewa piosenki
-układa krótkie rymowanki
-wzbogaca zasłób słownictwa czynnego i biernego
- używa kolorowów zgodnie ze schematami zawartymi w kartch pracy
-tworzy własne mozaiki liczbowe, kompozycje obrazkowe
-dobiera kolory wg. instrukcji
- integruje się z grupą

Wybryki matematyki
CELE SZCZEGÓŁOWE:
- Poznanie trików matematycznych ułatwiających liczenie.
- Utrwalenie umiejętności matematycznych.
-Doskonalenie spostrzegania i myślenia logicznego.
-Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnych formach.
-Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów i motywacji do nauki matematyki poprzez zabawy.
-Zachęcanie do świadomego samorozwoju związanego z matematyką.
- Utrwalanie zdobytych wiadomości.
- Kształtowanie umiejętności twórczego podchodzenia do rozwiązywania zdań.
TEMATYKA ZAJĘĆ:
Matematyczne triki z Myszką Miki.
Cyfrowe motyle i tyle!
Spodziewane efekty:
Uczeń:
- stosuje matematyczne triki bazując na wcześniej zdobytych wiadomościach i umiejętnościach
- jest zaciekawiony matematyką, samodzielnie poszukuje rozwiązań
- potrafi stosować zdobyte wiadomości i umiejętności w praktyce
- wykorzystuje treści matematyczne w pracach plastycznych
Ewaluacja

Ewaluacja programu będzie monitorowana na bieżąco podczas obserwacji uczniów , rozmów z wychowankami., konkursów świetlicowych, wystaw prac. Relacja z przeprowadzonych zajęć zostanie umieszczone w formie fotorelacji na portalu społecznościowym świetlicy.
Uzyskane wyniki ewaluacji będą szczegółowo analizowane i wykorzystywane do wprowadzenia zmian w programie.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.